Hotărârea nr. 235/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 235 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 235

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de

Transport Craiova, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;

Având în vedere raportul nr.157961/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144, 146, 148, 149 și nr.150/2012;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face   parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară  și Regia

Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Sorin MANDA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


ANEXA

la Hotărârea nr.235/29.11.2012

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

la R.A.Transport

-mii lei -

Nr.

crt.

DENUMIREA

INDICATORILOR

PLANIFICAT 2012 APROBAT CF HCL 71/2012

INFLUENTE

+/-

PLANIFICAT 2012 RECTIFICAT

0

1

4

01

I.VENITURI TOTALE,din care:

(rd.02+rd.12+rd.13)

40.725

1.800

42.525

02

1. Venituri din exploatare din care:

40.225

1.800

42.025

03

a) Venituri din activitatea de baza

20.287

20.287

04

b) Venituri din alte activitati

6.379

6.379

05

c) Venituri din surse bugetare din care:

12.024

13.824

06

-subventii pe produse si activitati

564

564

07

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

10.901

1.800

12.701

08

- transferuri

-

-

09

- prime acordate de la bugetul statului

-

-

10

- alte sume primite de la bugetul de stat consolidat

559

559

11

d) Venituri din fonduri speciale

1.535

1.535

12

2. Venituri financiare

500

500

13

3. Venituri extraordinare

-

-

14

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)

40.625

1.800

42.425

15

1. Cheltuieli pentru exploatare total , din care:

39.325

39.325

16

a) Cheltuieli materiale

13.365

13.365

17

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

19.519

19.519

18

- salarii brute

15.156

15.156

19

- contributii asigurari sociale de stat

3.153

3.153

20

- ajutor somaj

76

76

21

- contributie asig.soc.pt.sanatate conform OUG nr.150/2002

788

788

22

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

346

346

23

- Fond de accidente si boli profesionale+cci+fd. creante+fd handic.

346

346

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

4.700

200

4.900

25

d) Cheltuieli sociale prevazute de Legea nr.571/2003 art.21 alin.3 lit.C din care:

150

150

26

- transferuri sub subventie

-

-

27

e) Cheltuieli de protocol

3

3

28

f) Cheltuieli reclama si publicitate

17

17

29

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

-

-

30

h) Tichete cadou L 193/2006

-

-

31

i) Alte cheltuieli cu tertii

1.571

1.300

2.871

32

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

-

-

33

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

-

-

34

2. Cheltuieli financiare

1.300

300

1.600

35

3. Cheltuieli extraordinare

-

-

36

III. REZULTAT BRUT

100

100

(profit/pierdere)

100

100

37

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII Din care:

38

- fond rezerva

-

-

39

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

9.710

9.710

40

VI. IMPOZITE PE PROFIT

-

-

41

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

a) rezerve legale

-

-

43

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

9.710

9.710

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv

44

aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

45

d) alte repartizari prevazute de lege

-

-

46

e) pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48

g) Profitul repartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)

-

-

49

VIII. SURSE DE FINANTARE

6.652

6.652

50

1. Surse proprii

5.088

5.088

51

2. Alocatii de la buget

1.392

1.392

52

3. Credite bancare

-

-

53

- interne

-

-

54

- externe

-

-

55

4. Alte surse

172

172

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII Din care:

6.652

6.652

57

1. Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului

3.314

3.314

58

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

3.338

3.338

59

- interne

3.338

3.338

60

- externe

61

X. REZERVE

62

I. Rezerve legale

63

II. rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

40.725

1.800

42.525

67

2. Costuri aferente volumului de activitate

40.625

1.800

42.425

68

3. Nr.prognozat de personal la finele anului

790

790

69

4. Nr.mediu personal total, din care:

786

786

70

5. Fond de salarii, din care:

15.156

15.156

71

a) fondul de salarii aferente posturilor

-

-

72

b) fond de salarii aferente

52

52

conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care:

73

- sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit art.7(2) din

OUG nr.79/2008

74

- premiul anual, potrivit art.7(4)

-

-

75

c) fond de salarii aferente personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

6. Castigul mediu lunar pe salariat

1,60

1,60

77

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd,.69) -in preturi curente

51,81

2,30

54,11

78

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.69) - in preturi comparabile

79

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

-

-

80

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

997

997

81

11. Plati restante - total

5.472

5.472

82

- preturi curente

5.472

5.472

83

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

5.664

5.664

84

12. Creante restante - total

211

211

85

- preturi curente

211

211

86

- preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate)

218

218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Președinte de ședință, Marian Sorin Manda