Hotărârea nr. 228/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 228 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 228

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.11.2012;

Având în vedere raportul nr.156404/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 133, 134 și 135/2012;

În conformitate cu prevederile art.5 lit.b și art.59 alin.1-3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată și completată, și Titlul VI - Proprietate Publică art.858-875 Cod Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, în sensul preluării bunului „Teren Valea Șarpelui”, cu valoarea de inventar de 2.265.479,00 lei, din exploatarea S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică a municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Vasilica GHEORGHIȚĂ