Hotărârea nr. 227/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 227 privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentaţiei de Avizare LucrăriIntervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii„Reamenajare locuri de joacă pentru copii” din municipiul Craiova

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 227

privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentației de Avizare Lucrări Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare locuri de joacă pentru copii” din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.11.2012;

Având în vedere raportul nr.156091/2012 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice, Documentației de Avizare Lucrări Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare locuri de joacă pentru copii” din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 133, 134 și 135/2012;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.28/2008, modificată și completată, referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenți;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică și Documentația de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „ Reamenajare locuri de joacă pentru copii”, din municipiul Craiova, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Indicatori tehnici:

Suprafață teren - 287,60 mp

Suprafață dale cauciucate - 129,30 mp

Suprafață asfaltată - 143,10 mp

Suprafață spațiu verde - 13,20 mp

Lungime împrejmuire - 68,95 ml

Suprafață alei acces în exteriorul incintei - 75,00 mp

 • 2. Indicatori economici:

Valoarea totală a investiției          - 82,820 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (E.T.+D.A.L.I.)

 • - 7,676 mii lei

 • - 75,144 mii lei

 • - 65,224 mii lei

 • - 1,5 luni (6 săptămâni)


Rezultă diferența

din care C+M

(inclusiv TVA)

Durata de realizare a investiției

prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Investiții și Achiziții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Vasilica GHEORGHIȚĂEXPERTIZA TEHNICA

Reamenajare Ioc de joaca pentru copii, municipiul

Craiova, cartier 1 Mai, str. Ion Augustin, zona bloc S60.PFA DUMITRESCU L DAN MIHAIL

nr.219/2012


Str. Unirii ure64C

Tel-fax 0251310055

Tel mobil 0722239308

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA CALITATIVA.

Reamenajare loc de joaca pentru copii, municipiul Craiova^ cartier 1 Maiș str.Dr. Ion Augustin, zona bloc S60.

La solicitarea beneficiarului, Primăria municipiului Craiova si conform conținutului cadru ai Temei de proiectare nr. 137905/19.10.2012 si al Certificatului de urbanism nr.2063/09.11.2012, s-a procedat la expertizarea calitativa a locului de joaca pentru copii, amplasat in municipiul Craiova, str. Dr. Ion Augustin, zona blocului de locuințe S60, in vederea stabilirii masurilor de intervenție ce se impun asupra elementelor componente existente.

Situația existenta.

Locul de joaca care urmeaza a fi expertizat este compus din următoarele elemente (vezi foto):

 • - doua leagane cu cate doua locuri

 • - doua balansoare

 • - un tobogan

 • - o masa jocuri statice înconjurata de 4 banei de cate o persoana

 • -  un carusel cu sase locuri

 • - doua banei pentru 4-5 persoane fiecare.

 • - un panou informativ

Descrierea materialelor elementelor componente*

L Doua leagane cu cate doua locuri

Cele doua leagane au o structua fixa alcatuita din țevi cu diametrul T=50mm (barele înclinate) si T-20 mm (barele de care se prind lanțurile scaunelor din plastic)» Bara orizontala amplasata la partea superioara este confecționată din țeava metalica, avand diametrul T = 70

2. Doua balansoare.

Structura celor doua balansoare este metalica, fiind executata din țevi de diametre diferite, partea mobila avand T=70mm., iar partea fixa este formata din patru țevi înclinate in plan vertical cu T™ 50 mm. Cele patru țevi înclinate sunt legate la partea superioara printr-o bara orizontala, avand T= 30 mm., iar țevile de contravantuire cu T=20 mm..

Se face mențiunea ca bara mobila este contravantuita in plan vertical cu bare confecționate din țeava patrata cu latura de 20 mm.

La capetele barei mobile se afla cate un scaun din material plastic, prins de aceasta in patru puncte prin intermediul unor șuruburi.

Unul dintre cele doua balansoare nu este in stare de funcționare deoarece ii lipsește un scaun din plastic.

3* Tobogan din plastic.

Accesul la toboganul din plastic se face prin intermediul unei scări metalice confecționată din țeava dreptunghiulara, cu latimea secțiunii transversale de 20 mm. si înălțimea egala cu 40 mm.

Mana curenta a scării de acces este executata din țeava cu T=20 mm., iar montantii din țeava patrata cu latura egala cu 20 mm.

Toboganul propriu zis este prins la partea superioara de scara metalica, iar la partea inferioara prin intermediul unui cadru metalic din țeava patrata, avand latura de 20 mm. cu ajutorul unor șuruburi.

 • 4. O masa jocuri statice.

Masa de forma dreptunghiulara si cele patru bancute(scaune) sunt confecționate din scândura de lemn(latime 11 cm. si grqș^^dș 4 cm.) reazema pe o structura metalica formata din țevi metalice cu diametrul T=60 mm. pentru masa si T=50 mm. pentru scaune.

Partea lemnoasa se prinde de structura metalica cu ajutorul șuruburilor, prin intermediul unor placi metalice sudate de structura principala. Rigidizarile stâlpilor cu plăcile metalice sunt executate din țeava patrata cu latura egala cu 20 mm.

 • 5. Carusel cu 6 locuri.

Structura caruselului este deasemenea metalica si compusa din țeava patrata cu latura egala cu 40 mm., pe care reazema sase scaune din plastic (sub forma de sea) prinse de aceasta prin intermediul șuruburilor. Stâlpul central este executat din țeava cu diametrul T=100mm. De acest stâlp este sudata structura metalica cu cele sase scaune. Ansamblul structural descris mai sus se rotește cu ajutorul unor rulmenți, amplasați in locuri potrivite.

 • 6. Doua banei pentru 5-6 persoane.

Cele doua banei sunt alcătuite dintr-o structura metalica cu cate trei picioare(reazeme), executata din țevi cu diametrul T=50 mm., pe care sunt așezate longitudinal cinci scânduri de lemn cu latimea de 11 cm. si grosimea egala cu 2.4 cm, prinse de structura metalica cu șuruburi, prin intermediul unor placi metalice, sudate de structura principala.

 • 7. Panou informativ.

Panoul informativ conține reguli obligatorii de folosire a componentelor locului de joaca, acesta fiind alcătuit dintr-o placa din lemn(placaj din PFL) fixata pe o țeava metalica lunga de circa 2.50 ml., avand diametrul T=70 mm.

Se face precizarea ca toate elementele descrise anterior sunt fundate la o adâncime inferioara adâncimii de îngheț, la circa 40 cm. sub nivelul terenului amenajat, prin intermediul unor fundații executate din beton simplu.

Starea de uzura a elementelor componente locului

Deficiente semnalateElementele componente locului de joaca studiat, avand o vechime de utilizare importanta (circa 30 ani) se afla intr-o stare de degradare fizica ridicata, ridicând incertitudini asupra utilizării in continuare a acestora.


Vopsitoriile structurilor metalice sunt in totalitate degradate, acestea nemaifiind in stare sa protejeze împotriva oxidarii barelor componente. După cum am menționat anterior, unul dintre cele doua balansoare este in stare de nefunctionare, lipsmdu-i in totalitate unul dintre scaunele de plastic.

In același timp trebuie semnalata o deficienta importanta a tuturor elementelor componente in ceeace privește fundațiile, acestea executandu-se la adâncimi inferioare adâncimilor de inghet (90 cm), prevăzute in zona.

O alta incertitudine planeaza asupra Înglobării si ancorării elementelor structurale in fundațiile de beton existente cat si asupra stării fizice a acestor fundații după un număr insemnat de cicluri de inghet-desghet. Partea lemnoasa se afla deasemenea intr-o stare de degradare ridicata, fiind necesara înlocuirea in totalitate a acesteia.

Deasemenea se impune si o verificare amanuntita a șuruburilor de fixare a elementelor componente de structurile metalice principale, stabilindu-se in acest mod gradul lor de înlocuire.

Ținând cont de toate aceste considerente, expertul tehnic prezintă in cadrul prezentului raport doua variante de masuri de intervenție asupra pârtilor componente locului de joaca amplasat in municipiul Craiova, cartier 1 Mai, str. Dr. Ion Augustin, zona blocului de locuințe S60. Varianta minimala^

Ca varianta de soluție minimala se propune de către expertul tehnic menținerea tuturor elementelor componente locului de joaca, cu luarea următoarelor masuri de intervenție: “decuparea la cald a stratului de vopsea degradata existenta pe suprafața tuturor elementelor metalice

 • - verificarea șuruburilor de prindere si înlocuirea lor parțiala

 • - aplicarea pe suprafețele metalice a unui strat de protgpti coroziunii si a doua straturi de vopsea in ulei • - înlocuirea in totalitate a elementelor componente din material lemons

 • - punerea in funcțiune a balansoruiui prin montarea scaunului din material plastic care lipsește

 • - înlocuirea panoului informativ

 • - completarea locului de joaca cu alte obiecte necesare, solicitate in plus de către beneficiar si stabilite intr-o documentație tehnica întocmită de către proiectant

Varianta maximala.

In aceasta varianta expertul tehnic propune desființarea tuturor elementelor componente locului de joaca existent si transformarea acestuia intr-un spațiu de joaca modem care sa corespunda cerințelor normelor europene actuale, soluție propusa de către proiectant in cadrul unei documentații tehnice in faza DALL

Expertul tehnic recomanda pentru execuție varianta maximala.

întocmit,

Expert tehnic ing. Dumitrescu Dan • 1. Denumirea obiectivului de învestit»


OBIECT


REAMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII, MUNICIPIUL CRAIOVA - E.T.*DA.L.I.


 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)


Teren intravilan de 287.60 mp apartinand domeniului public al Municipiului Craiova, situat in municipiul Craiova, cartier 1 Mai, str Dr. Ion Augustin, bloc S60.10E si are următoarele vecinătăți:

la nord :     - domeniu public

la est:       - domeniu public

la sud :      - domeniu public

ia vest:     -domeniu public • 3.  Titularul investiției

MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 5. Elaboratorul proiectului

PROIECTANT GENERAL: SC PROIECT CONSTRUCT SRL - CRAIOVA

PROIECTANT! DE SPECIALITATE:

Arhitectura:

SC PROIECT CONSTRUCT SRL

Str. 1 Decembrie 1918, bl M10 Ap.5, Craiova , cod 200066 Tel: 0251/416841; fax : 0251/416841, mob: 07222/239302 înregistrata la R.C. cu nr. J16/1474/2002,

W

Sef proiect: arh TUDOR RAGALIE cu număr de identificare in Registrul Ordinului Arhitectilor din Romania R = 84 arh.dipl.TUDOR RAGALIE.

Rezistenta:

ing. DAN MIHAIL DUMITRESCU

Expertiza:

Expert tehnic ing. DAN MIHAIL DUMITRESCU

(2).

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

1.     Situația existenta a obiectivului de investiții

- Starea tehnica, dm punctul de vedere ai asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii


Locul de joaca aflat in cartierul 1 Mai, str Dr. Ion Augustin, bloc S60, se afla intr-o avansata stare de degradare, punând in pericol siguranța si securitatea copiilor.

Acest loc de joaca este împrejmuit cu un gard metalic si are in componenta următoarele elemente :

doua leagane cu cate doua locuri

doua balansoare un tobogan masa jocuri statice înconjurata de 4 banei de cate o persoana un carusel cu sase locuri

doua banei pentru 4-5 persoane fiecare, un panou informativ

1» Doua leagane cu cate doua locuri

Cele doua leagane au o structua fixa alcatuita din țevi cu diametrul de 50mm (barele înclinate) si 20 mm (barele de care se prind lanțurile scaunelor din plastic). Bara orizontala amplasata ia partea superioara este confecționată din țeava metalica, avand diametrul 70 mm.

2. Doua balansoare»

Structura celor doua balansoare este metalica, fiind executata din țevi de diametre diferite, partea mobila avand diametrul 70mm, iar partea fixa este formata din patru țevi înclinate in plan vertical cu diametrul 50 mm. Cele patru țevi înclinate sunt legate la partea superioara printr-o bara orizontala, avand diametrul de 30 mm., iar țevile de contravantuire cu diametrul 20 mm.

Se face mențiunea ca bara mobila este contravantuita in plan vertical cu bare confecționate din țeava patrata cu latura de 20 mm.

La capetele barei mobile se afla cate un scaun din material plastic, prins de aceasta in patru puncte prin intermediul unor șuruburi.

Unul dintre cele doua balansoare nu este in stare de funcționare deoarece ii lipsește un scaun din plastic.

 • 3. Tobogan din plastic.

Accesul la toboganul din plastic se face prin intermediul unei scări metalice confecționată din țeava dreptunghiulara, cu latimea secțiunii transversale de 20mm si inaltimea egala cu 40mm.

Mana curenta a scării de acces este executata din țeava cu diametrul de 20 mm, iar montantii din țeava patrata cu latura egala cu 20 mm.

Toboganul propriu zis este prins la partea superioara de scara metalica, iar la partea inferioara prin intermediul unui cadru metalic din țeava patrata, avand latura de 20 mm cu ajutorul unor șuruburi.

 • 4. O masa jocuri statice.

Masa de forma dreptunghiulara si cele patru bancute(scaune) sunt confecționate din scândura de lemn(latime 11 cm. si grosime de 4 cm.) reazema pe o structura metalica formata din țevi metalice cu diametrul de 60 mm. pentru masa si de 50 mm. pentru scaune.

Partea lemnoasa se prinde de structura metalica cu ajutorul șuruburilor, prin intermediul unor placi metalice sudate de structura principala.

Rigidizarile stâlpilor cu plăcile metalice sunt executate din țeava patrata cu latura egala cu 20 mm.

 • 5. Carusel cu 6 locuri

Structura caruselului este deasemenea metalica si compusa din țeava patrata cu latura egala cu 40 mm., pe care reazema sase scaune din plastic (sub forma de sea) prinse de aceasta prin intermediul șuruburilor.

Stâlpul central este executat din țeava cu diametrul de 100mm.

De acest stâlp este sudata structura metalica cu cele sase scaune.

Ansamblul structural descris mai sus se rotește cu ajutorul unor rulmenți, amplasați in locuri potrivite.

 • 6. Doua banei pentru 5-6 persoane. •

Cele doua banei sunt alcătuite dintr-o structura metalica cu cate trei picioare(reazeme), executata din țevi cu diametrul de 50 mm., pe care sunt așezate longitudinal cinci scânduri de lemn cu latimea de 11 cm. si grosimea egala cu 2.4 cm, prinse de structura metalica cu șuruburi, prin intermediul unor placi metalice, sudate de structura principala.

7S Panou informativ.

Panoul informativ conține reguli obligatorii de folosire a componentelor locului de joaca, acesta fiind alcătuit dintr-o placa din lemn (placaj din PFL) fixata pe o țeava metalica lunga de circa 2.50 ml., avand diametrul de 70 mm.Se face precizarea ca toate elementele descrise anterior sunt fundate la o adâncime inferioara adâncimii de îngheț, la circa 40 cm. sub nivelul terenului amenajat, prin intermediul unor fundații executate din beton simplu.

valoarea de inventar a construcțiilor

actul doveditor al forței majore

nu este cazul

2, Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

- prezentarea a cei puțin doua opțiuni

- expertiza tehnica

Situația existenta

Elementele componente locului de joaca studiat, avand o vechime de utilizare importanta (circa 30 ani) se afla intpo stare de degradare fizica ridicata, ridicând incertitudini asupra utilizării in continuare a acestora.

Vopsîtoriiîe structurilor metalice sunt in totalitate degradate, acestea nemaifiind in stare sa protejeze impotriva oxidarii barelor componente.

După cum am menționat anterior, unul dintre cele doua balansoare este in stare de nefunctîonare, lipsindu-î in totalitate unul dintre scaunele de plastic.

In același timp trebuie semnalata o deficienta importanta a tuturor elementelor componente in ceea ce privește fundațiile, acestea executandu-se la adâncimi inferioare adâncimilor de îngheț (90 cm), prevăzute in zona.

O alta incertitudine planeaza asupra înglobării si ancorării elementelor structurale in fundațiile de beton existente cat si asupra stării fizice a acestor fundații după un număr însemnat de cicluri de inghet-dezghet.

Partea lemnoasa se afla deasemenea intr-o stare de degradare ridicata, fiind necesara înlocuirea in totalitate a acesteia.

De asemenea se impune si o verificare amanuntita a șuruburilor de fixare a elementelor componente de structurile metalice principale, stabilindu-se in acest mod gradul lor de înlocuire.

Ținând cont de toate aceste considerente, expertul tehnic prezintă in cadrul prezentului raport doua variante de masuri de intervenție asupra pârtilor componente locului de joaca amplasat in municipiul Craiova, cartier 1 Mai, str. Dr. Ion Augustin, zona blocului de locuințe colective S60.

Opțiunea 1

Expertul tehnic propune desființarea tuturor elementelor componente locului de joaca existent si transformarea acestuia intr-un spațiu de joaca modern care sa corespunda cerințelor normelor europene actuale, soluție propusa de către proiectant in cadrul unei documentații tehnice in faza DALI, varianta in care obiectele de joaca vor fi ergonomice, vor fi cu un aspect plăcut si intr-o cromatica atractiva, cu o tematica vare va stimula imaginația copiilor si va asigura o dezvoltare fizica armonioasa. Elementele componente vor fi ancorate in fundații de beton, care a asigure stabilitatea echipamentelor. Se vor respecta prevederile standardului SR EN 1176/2008, si cu completările ulterioare.- referitoare la echipamentele de joaca.

Opțiunea 2

Ca varianta de soluție minimala se propune de către expertul tehnic menținerea tuturor elementelor componente locului de joaca, cu luarea armatoarelor masuri de intervenție:

-decaparea la cald a stratului de vopsea degradata existenta pe suprafața tuturor elementelor metalice

 • - verificarea șuruburilor de prindere si înlocuirea lor parțiala

 • - aplicarea pe suprafețele metalice a unui strat de protecție impotriva coroziunii si a doua straturi de vopsea in ulei

 • - înlocuirea in totalitate a elementelor componente din material lemnos

 • - punerea în funcțiune a balansorului prin montarea scaunului din material plastic care lipsește

 • - înlocuirea panoului informativ

 • - completarea locului de joaca cu alte obiecte necesare, solicitate in plus de către beneficiar si stabilite intr-o documentație tehnica întocmită de către proiectant

 • - aud.it energetic

Nu este cazul

- recomandarea expertului / auditorului energetic

Recomandarea expertului tehnic :

Se recomanda opțiunea 1, cu dezafectarea locului de joaca existent, asupra caruia planeaza incertitudinea ancorării corecte a elementelor structurale in fundație, cat si asupra stării fizice a acestor fundații după un număr însemnat de cicluri de inghet-dezghet, la o adâncime de fundare de cca 40 cm, mai mica decât cea recomandata (adancimea de îngheț in zona este de 90cm) si realizarea in locului celui existent a unui loc de joaca cu echipamente de joaca moderne, ergonomice, cu un aspect plăcut si o cromatica atractiva, cu o tematica care va stimula imaginația copiilor si va asigura o dezvoltare fizica .

Recomandarea auditoriului energetic:

 • - nu este cazul

 • (3). DATE TEHNICE ALE INVESTIT®.;

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza

Se va dezafecta locul de joaca prin grija beneficiarului.

Se va amenaja un loc de joaca care va respecta normativele europene in vigoare, privind securitatea si instalarea echipamentelor de joaca (SR EN 1176)

Se va executa fundații pentru echipamentele de joaca, in care se vor fixa acestea.

 • 2. Descrierea după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile de consolidate/ reabilitatei reparate

Arhitectura

Se va amenaja locul de joaca cu o suprafața de 287,60mp

Finisaje exterioare

întrucât nu exista alei care sa conducă spre locul de joaca se vor amenaja in exteriorul locului de joaca doua alei pietonale pentru accesul din aleile carosabile in incinta, locului de joaca.( S amenajare exterioara- 75,00mp) - alei asfaltate

In zona echipamentelor de fitness, a caruselului, a echipamentului ansamblu doua tobogane si a balansoarelor se va acoperi cu dale cauciucate, si denivelări multicolore: una de h-0.30m si alta de h= 0,40 m,. S= 129.30 mp

 • - dale cauciucate: - in zona aparatelor de fitness S = 24.60mp

 • - in zona toboganului            S - 81.90 mp

 • - in zona balansoarelor si a denivelărilor multicolore S= 22.80 mp

Aceste suprafețe vor avea suport placa de beton slab armata pe pat de pamant si pietriș compactat.

1n ANSAMBLU CU 2 TOBOGANE

Ansamblu de joaca cu structura metalica, inaltimea max. intre 2.5 si 3.00 m, acesta trebuie cu o suprafața cuprinsa intre 60m.p - 70 m.p. inclusiv zona de proiecție.

Trebuie sa fie compus minim din 1 turn cu acoperiș din polietilena de înalta densitate, minim 1 platforma metalica de trecere, scări de urcare si de coborâre cu trepte de tip liniar, minim 2 tobogane drepte fabricate din polietilena de înalta densitate de diferite culori cu inaltimea de plecare de maxim 100 cm, panouri de protecție metalice, panourile laterale din polietilena vor fi cu diverse animale pentru stimularea imaginației copiilor,. Fixarea se va face prin fundație prefabricata, la o adâncime minima de 40 cm, betonata. • 2, ECH1PAIWEHT DE FITNESS TIP 1 - pentru musculatura membrelor inferioare Echipament de sport pentru întreținerea si dezvoltarea masei musculare a membrelor inferioare.

Dimensiuni: aprox.1560 x 650 x 2000 mm(Lx Ix h)

Structura aparatului si elementele conexe sa fie din profil metalic din otel galvanizat, inoxidabil, vopsit in câmp electrostatic in culoarea adecvata mediului ampiasarii.

Aparatele vor fi ancorate paralel pe cadru , la o distanta de 50 - 60 cm de sol si vor fi despărțite de un panou metalic, oferind astfel discreție utilizatorilor; de asemenea panoul va fi folosit pentru afișarea instrucțiunilor de folosința si eventual ca panou publicitar. Punctele mobile sunt unite prin cate 2 rulmenți închiși. Pedalele sa fie din material compozit prin injecție pentru a împiedica alunecarea.

Capetele elementelor si accesoriile de sprijin trebuiesc securizate cu mânere din plastic prin injecție, ce oferă siguranța in exploatarea aparatelor si împotriva accidentelor. Elementele echipamentului trebuie sa reziste la toate fenomenele atmosferice si la rele utilizări.

 • 3. ECHIPAMENT DE FITNESS TIP 2

Echipament de sport pentru întreținerea si relaxarea masei musculare a membrelor inferioare si superioare

Dimensiuni: aprox. 1000 x 480 x 2000 mm / bicicleta (Lx Ix h)

aprox. 1000 x 780 x 2000 mm / bicicieta(Lx lx h)

Structura aparatului si elementele conexe sa fie din profil metalic din otel galvanizat, inoxidabil, vopsit in câmp electrostatic in culoarea adecvata mediului amplasării. Aparatele vor fi ancorate paralel pe cadru , la o distanta de 50 - 60 cm de sol si vor fi despărțite de un panou metalic, oferind astfel discreție utilizatorilor; deasemenea panoul va fi folosit pentru afișarea instrucțiunilor de folosința si eventual ca panou publicitar. Fixarea cadrului si a panoului se face in sol prin betonare.

 • 4. BALANSOAR SWLU

ratusca, cocos,

Element de leganat cu o axa de oscilație, cadru metalic, la capete cu cate un scaun figurina sau scaun simplu din polietilena, fibra de sticla sau alt material cu proprietăți echivalente, avand o forma ergonomica astfel incat copiii sa se poata așeza cu ușurința. La mijlocul barei va fi montata o figurina - calut, delfin, ratusca, cocos, elefant.... fabricate din polietilena sau fibra de sticla. Mânerele sa fie din plastic prin injecție. Capetele elementelor sa fie securizate cu capace din polipropilena ce oferă siguranța in exploatarea aparatelor si impotriva accidentelor.

Fixarea se va face prin fundație de beton, la o adâncime minima de 50 cm.

 • 5. BALANSOAR SIMPLU CU FIGURINA

Balansoar figurine - calul elefant, motocicleta, mașina.......fabricate din polietilena sau

fibra de sticla, cu dimensiuni min. lățime 22 cm, lungime 70 cm, inaltime maxima 42 cm.Arcul va fi din otel, spirala arcului va avea diametrul de min.20 mm. Construcția suport este reprezentata de un ancoraj pe care se afla 1 arc in spirala rezultat in urma unui tratament termic special, un picior - suport realizat din 1Z> țeava îndoita sub forma de U, pe care se vor monta picioarele si locul de care se va tine utilizatorul Pe acest ancoraj se montează diverse figurine din fibra de sticla sau polietilena, avand o forma ergonomica, astfel incat copiii sa se poala așeza cu ușurința. Mânerele sa fie din plastic prin injecție. Capetele elementelor sa fie securizate cu capace din polîpropilena ce oferă siguranța in exploatarea aparatelor si împotriva accidentelor.

Fixarea se va face prin fundație de beton, la o adâncime minima de 50 cm.

 • 6. Dale cauciuc - forma PATRAT 50X50 cm:

acestea vor avea o gama coloristica cat mai variata, pentru a avea posibilitatea de a crea o estetica plăcută. Pavelele trebuie sa fie antiderapante in orice condiții .Trebuie sa prezinte rezistenta la intemperii (inghet-dezghet, raze UV, căldură, ploaie, foc, la jarul de țigara) cu stabilitate termica pana la 300 °C, termoizolante, fonoizolante, sa absoarba vibrațiile, socul mecanic si sa reducă riscul de accidentare cauzat de căderi. Materiale utilizate sa nu fie toxice.

Dimensiuni: grosimea min 40 - max 50 mm / 500 x 500 mm ( L x I) Număr de pavele / mp - 4 buc.

7o Panou informativ

alcătuit din 2 stâlpi din otel inoxidabil cu dimensiuni de min. 2.5m, zincati si vopsiți in câmp electrostatic, un panou cu dubla fata cu dimensiuni aproximative de 1x1 m.

8.CARUSEL CU scamele

Destinat grupei de varsta sub 13 ani

Leagan sub forma de carusel cu ax rotativ central de care sunt prinse de cadrul metalic cu lanț din otel galvanizat/ zala lanțului va avea diametrul max.9 mm, 6 scaunele din polietilena de înalta densitate. Scăunelele sunt prevăzute cu bare de proiecție,; Capetele elementelor sa fie securizate cu capace din polîpropilena ce oferă siguranța in exploatarea aparatelor si împotriva accidentelor. Inaltimea max. 300 cm.Fixarea se face prin fundație de beton la o adâncime de 60 de cm.
Toate echipamentele utilizate sunt destinate in special spatiilor publice. Ele sunt atent concepute si realizate, astfel incat sa stimuleze dezvoltarea abilităților fizice, psihice si motorii ale copiilor, eliminând totodată riscul de accidente. Materialele din care sunt confecționate sunt de foarte buna calitate, avand o rezistenta mare la factorii externi: ultraviolete, ploi, cicluri inghet-dezget, vânturi puternice, vandalism.

Locurile de joaca satisfac intru totul cerințele normativelor europene in vigoare: SR EN 1176/1-7, care cuprind reguli de siguranța generala si testare, riscurile privind leagănele, toboganele, balansoarele, inspecția si întreținerea lor si standardul european SR EN 1177 privind distantele de siguranța. Echipamentele si lucrările de amenajare a spațiului de joaca respecta cerințele de securitate din HG 1102/2002, prespcriptiile tehnice din PTR 19/2002.


Pentru a preveni uzura prematura prin abraziune, cu nisipul sau pietrișul de pe tălpile copiilor, locurile de joaca s-au amplasat pe suprafețe formate PAVIMENTE ELASTICE. Acestea mențin curățenia si prelungesc viata locului de joaca, dar reduce si riscul de accidentări, datorita capacitatii mari de preluare a șocurilor mecanice si abrazivitatii reduse (previne zgarierea copiilor).

Stâlpii, platformele si balustradele sunt din otel galvanizat si vopsit cu pulberi in câmp electrostatic. Acest tratament le conferă o rezistenta foarte mare la influenta factorilor meteo si a ultravioletelor. Practic daca nu sunt zgâriate cu obiecte dure, ele nu se corodează si nu necesita revopsire sau întreținere.

Parapetii, acoperișurile si ornamentele sunt din LLPDE (Linear Low Density Polyethilene), turnate in matrite centrifugale. Acest procedeu elimina apariția de goluri sau fisuri nedetectabile in material Elementele din LLPDE nu sunt vopsiți. Culoarea lor este aceeași in tot volumul acestora. Astfel chiar daca sunt zgâriate in timpul utilizării, culoarea ramane aceeași. Culoarea lor nu se modifica sub influenta ultravioletelor.

îmbinările sunt realizate astfel incat copii sa nu poata atinge șuruburile si clemele de îmbinare. In același timp ele sunt astfel gândite incat sa fie greu de demontat pentru cine nu are dispozitivele dedicate, pe care le furnizam împreuna cu locurile de joaca.

Se va asigura zonele de siguranța impuse in fisele tehnice ale echipamentelor.

Se vor mai amplasa

6 banei de lemn.

o masa jocuri statice cu banei fixe coșuri de gunoi din PAFS - 2 buc la intrarea in incinta.

Se vor amenaja zone insulare denivelate împrejurul pomilor existent! sau plane de spațiu verde in suprafața cumulata de 13.20 mp.

Restul suprafeței se va acoperita cu îmbrăcăminte asfaltica. S= 143.10 mp.

împrejmuirea L = 68.95 ml se va menține. Suprafețele vor fi decapate si revopsite si va fi protejata cu gard viu pe toata lungimea ei.

Se vor monta porti- metalice pentru acces pietonal in incinta locului de joaca.

Rezistenta

Structura de rezistenta a elementelor componenete a echipamentelor permite accesul simultan a mai multor copii. Echipamentele sunt realizate din materiale care nu ard sub acțiunea directa a flăcării si sunt greu inflamabile. Se vor folosi următoarele grupe de materiale:

otel protejat împotriva coroziunii

lemn impregnat si protejat împotriva intemperiilor rășini poliesterice armate cu fibra de sticla panouri HDPE (polietilena de înalta densitate fara componenete toxice)

Lemnul va fi fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeței in asa fel încât sa nu provoace agatare, ranirea sau înțeparea accidentala a copiilor, părțile componente ale echipamentelor ce vore fi realizate din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla sunt rezistente la acțiunea UV, lucioase si viu colorate. Ele nu-si modifica forma inconditii de temperatura excesive. Aceste elemente vor avea grosimi suficient de mari pentru a prelua sarcinile si șocurile mecanice la care vor fi supuse de copii. Părțile componente vor avea zone de montaj protejate, iar șuruburile vor fi cu montaj ascuns sau acoperit cu capac conform SR EN 1177/2008, privind distantele de siguranța.

Se vor folosi elemente din plastic (HDPE sua PAFS) pentru protejarea elementelor de îmbinare a stâlpilor sau a elementelor componente. Sistemul de prindere in sol va fi confecționat din metal tratat prin zincare si vopsire.

Elementele de îmbinare metalica nu vor prezenta muchii si colturi ascuțite.

Fundațiile vor fi executate din beton si vor fi dimensionate si armate astfel incat sa asigure stabilitatea echipamentelor si sa nu constituie pericol de împiedicare. Fixarea de fundații se va face cu elemente metalice intermediare, care vor permite ascunderea si îngroparea fundației de beton la minim 0.4 m sub nivelul de baza al spațiului de joaca, materialele folosite pentru atenuarea impactului cu solul sunt cele prevăzute si admise de SR EN 1177/2008, acoperiri ale suprafețelor de joaca pentru copii.

Aceste materiale vor fi amplasate in zona de protecție din jurul echipamentelor si vor fi dimensionate conform normelor.

Instalarea echipamentelor se va face conform SR EN 1176-7/2008 - ghidul de instalare, control, întreținere si utilizare.

Elementele de rezistenta vor fi sudate de sudori autorizați ISCIR pentru spatii de joaca. Toate echipamentele de joaca pentru montaj vor fi certificate de ISCIR-CERT pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor de securitate. Panoul de inscripționare va cuprinde regulamentul de funcționare al spațiului de joaca.

Date si indici

S teren

S dale cauciucate

S alfaitata

= 287,60 mp

= 129.30 mp

= 143.10 mp


S spațiu verde L împrejmuire


= 13.20 mp

= 68,95 ml


S atei acces in exteriorul incintei


75.00 mp


3, Consumuri de utiiitati

a) necesarul de utiiitati rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare

» nu este căzu!

b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

» nu este cazul

 • (4). DURATA Șat REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

« Graficul de realizare a investiției

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE - GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI REAMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII,MUNICIPIUL CRAIOVA - E.T.+D.A.LJ.

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

saptamani

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Organizare de șantier

Cap 1 - Amenajare teren

Cap 2 - Utilitati

Cap 3 - Proiectare

Cap 4 - Investia de baza

Lucrări de Construcții

Arhitectura

. .. .

wso

nm

TOTAL

■M

HI®

 • (5). COSTURILE ESTIM ATIVE ALE INVESTIȚIEI

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: "REAMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII, MUNICIPIUL CRAIOVA ET+DALI" in lei/euro ia cursul lei/euro 15.11.2012 (4,5379 lei/euro)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (

*ara TVA)

TVA

Vaioare(inclusiv

TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului dezafectarea echipamentelor si dotărilor existente pe amplasament cu recuperarea lor, demolarea fundațiilor existente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului alei acces pietonal la locul de joaca S=75 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare si inginerie, din care

DALI+ET - 7.676ron inclusiv tva

14.190

3.127

3.406

17.596

3.877

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

14.190

3.127

3.406

17.596

3.877

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

52.600

11.591

12.624

65.224

14.373

52.600

11.591

12,624

65.224

14.373

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

52.600

23.182

25.248

65.224

14.373

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

0.000

0.000

Q.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia. beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“------— — -------------------------------——— —■—-— ---------------——— .—.—

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

"REAMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII, MUNICIPIUL CRAIOVA ET+DALF

in lei/euro la cursul lei/euro 15.11.2012 (4,5379 lei/euro)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (i

tara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv

TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

66.790

26.309

28.654

82.820

18.250

Din care C+M

52.600

11.591

12.624

65.224

14.373

EVALUARE ESTIMATIVA A LUCRĂRILOR

Nr. crt.

Capitol de lucr.

sau Subcapitol (norma comasata) Denumire

Cant

UM

P.U.

Valoare

Valoare

tei

mii tei

mii euro

1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

curatarea stratului vegetal,nivelare, compactare

mc

28.70

0.00

0.000

0.000

umplutura pământ bine compactat

mc

28.70

0.00

0.000

0.000

strat pietriș

mc

28.70

0.00

0.000

0.000

beton slab armat suport pardoseli in zone protecție

mc

13.00

0.00

0.000

0.000

armaturi în beton plasa STNB

kg

400.00

0.00

0.000

0.000

paviment îmbrăcăminte asfaltica S= 143.10 mp

mp

143.10

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

2

ARHITECTURA

banca lemn pe suport metalic inclusiv accesorii montaj si fundații de beton

buc

6.00

0.000

0.000

0.000

masa cu jocuri statice cu banei fixe, inclusiv accesorii montaj si fundații de beton

buc

1.00

0.000

0.000

0,000

coșuri de gunoi PAFS inclusiv accesorii de montaj

buc

2.00

0.000

0.000

0.000

COMPLEX DE JOACA, inclusiv montaj, compus din:

buc

1.00

52600.000

52.600

11.591

ansamblu 2 tobogane din HDPE

buc

1.00

Carusel simplu cu scaunele

1.00

balansoar figurina

1.00

balansoar simplu pe arc

1.00

echipament fitness tip 1

1.00

echipament fitness tip 2

1.00

paviment îmbrăcăminte dale prefabricate cauciucate S=129.30 mp

mp

129.30

bordura de protecție, inclusiv montaj

ml

70.00

panou informativ

buc

1.00

TOTAL

TOTAL evaluări

52.600

11.591

LA CURS EURO 4.5379 RON - 15.11. 2012

2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Hr crt

Eșalonare

Saptamanî

Mii lei- inclusiv TVA

proiectare

execuție

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

VALOARE

9.920

13.040

13.040

13.040

13.040

13.064


Analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenții fata de valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar a locului de joaca - este estimata la :             conform-inventarului

2011 al Primăriei Municipiului Craiova.-

La valoarea de inventar se vor adauga LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE PROGRAMATE si explicitate la punctul (5). 1.


Prin insumarea valorilor de inventar cu valoarea lucrărilor de intervenție va rezulta o valoare totala de:

Nr. crt.

Specificație

valoare (lei)

valoare (€)

1

Valoare de inventar

-

-

2

Valoare lucrări investiție de baza (C+M)

65224 lei

14373 €

3

TOTAL valoare după intervenție

E (7). . SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI


Investiția se realizează din :

 • - bugetul de stat prin HG nr 649/2011 si

 • - bugetul local prin anexa nr 15 HCL nr 45/2.02.2012

 • 1.    Număr de locuri de munca create in faza de execuție

10 persoane

 • 2.   Număr de locuri de munca create in faza de operare Nu este cazul

(9). PRINClPALțlNDlCATORI TEHNICO-EGON0IVI1CI Al INVESTITEI

 • 1. Valoarea totala (ÎNV), inclusiv TVA (mii lei)

82.820 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)

65.224 mii lei

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

anul I       proiectare - 1 saptamani

anus ll      execuție - 5 saptamani

 • 3.    Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției este estimata la 6 saptamani

 • 4.    Capacitatî (in unîtati fizice si valorice)

Valoarea investiție / mp 288.60 leî/mp (inclusiv TVA)

 • 5.    Alti indicatori specifici

Nu este cazul

(10). AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU                 fl '

1. Certificat de urbanism

CX! CO ■<-


Avize de principiu privind asigurarea utilităților

Acordul de mediu

Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de intervenție

Acordul de principiu al primăriei pentru utilizarea temporara a unei zone perimetral adiacente locului de joaca de lățime de 1m, pe durata executării lucrărilor de construire.

Menționam ca in soluția propusa fundația gardului nu depășește limita proprietății. Utilizarea temporara a zonei perimetral adiacente este necesara pentru organizarea de șantier. După terminarea lucrărilor trotuarul va fi adus la starea inițiala.

întocmit,

ARH. TUDOR RAGALIE


• CAPITOLUL B, PIESE DESENATE

 • 1. PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2. PLAN SITUAȚIE PROPUNERE

 • 3. ALBUM FOTO SITUAȚIE EXISTENTA

întocmit,

ARH, TUDOR RAGALIE

ROMÂNIA

JUDEȚUL DOLJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. 1174Ș5 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.         j£JL2£> 2_

în scopyl: reamenajare loc de joaca ET+DALI

Ca urmare a Cererii adresate de (1)____ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

cu domiciliul (2) în județul         Dolj__, Municipiul___ Craiova

ALEXANDRU IOAN satui          -      „......, sectorul _■_____, cod poștal________, Strada________________CUZĂ_________________, nr. ......7


bl.                      " et _ , ap. _______, telefon/fax_________- _____, e-maii________înregistrată

la nr7147485 din 96/11/2012 pentru imobilul - teren si/sau construcții - situat în județul______Doij_

Municipiul Craiova___, satui______________________sector - cod poștal          -    

Strada _      _           Dr. Ion Ăugustin ___ ..................nr. ~___, bl. ____, sc. et. ap. j ?

sau identificat prin (3)

plan de situație, număr cadastral:

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr.__-    _____

faza____         ________> aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean/Local Craiova

23/200 și

prelungit cu


nr........„.135/2012__

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan apartinand domeniului privata! municipiului Craiova

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală a terenului - domeniului privat al municipiului Craiova Destinația după PUG - domeniului privat a! municipiului Craiova Suprafața terenului -

 • (1) Numele și prenumele solicitanului

 • (2) Adresa solicitantului

 • (3) Date de identificare a imobilului

FP~39~O4ver05 Pag. 1

S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:                                                          w

a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz:

0D.T.A.C.

□ D.T.O.E.

□ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

FI alimentare cu apă

□ gaze naturale

□ STGN Mediaș

O canalizare

□ telefonizare

□ SNGN Romgaz Ploiești

□ alimentare cu energie electrica

O salubritate

□transelectrica

□ alimentare cu energie termica

O transport urban

□ Politia Rutiera

 • □ s.c. LUXTEN S.A.

□termoelectrica

 • □ S.E. CRAIOVA2

 • □ S.C. CONPET

 • □ S.N.P. PETROM

d. 2.avize și acorduri privind:

□ securitatea la incendiu □ protecția civila         □ sanatatea populației □ protecția mediului

d.3.avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4.Studii de specialitate:

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Documente de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.


SECREJTAR, Nicoieț^ Miulescu

p. ARHITECTȘEF, Elena Riza jî ___ 4" din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului...................DIRECT....... ......ia data de (0 3 “ H
Ansamblu 2 tobogane taassmas «e unsarK«aprax. im \ <S«(t35 copwor SUI vmts mfâ 4 8fli\


atei cere trebuie asftlîata
(y Amamblu 2 tabagane

■’'** taatomas Cfe lîsasasa^mt; im-detmnMt «mar «ss vsrws îk«i» 4 snr^


21 Carusel '

taaifime» He î ansare^aprox.- 2m - ‘


ștarisoar figurina ■-■ ina^ies Se cedere^O-Sm cosHBor ou varsă ceste 2,«nt


Echipament «țtfiess - v pentru musculatura meritelor superigare inferioare


atei os(& trebuie asfeltate


atei oaie


sse> oaie trebuieatei ore trebuie asaltate


VERIFICATOR

VERIFICATOR

EXPERT


PROIECT^’OK’STrTL'i

CON


SEP PROIECT [aih. Tuflor Ra ÎNTOCMITORI SPECIALITATEA PROIECTAT   liuh. ,l,flor Rana


mț'


iiiE


REFERAT NR

REFERAT NR

EXPERTIZA NR.


Revizi»/ir; 00


Modifica pl.


TITLUL LUCRĂRII:

ReAMENAJARE loc de joaca ct*da^'r


IJENEFICIAR:    MUNICIPIUL C^AICVA

SlH.A.I.CUZANR


TOtUL PLANȘEI:

PLAN DE SITUAȚIE PROPUNERE