Hotărârea nr. 226/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 226 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova privindaprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 226 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 23.11.2012;

Având în vedere raportul nr.156243/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2012 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2012 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Vasilica GHEORGHIȚĂ

ORGANIGRAMA 2012                               ANEXA nr. 1 la HCL nr. 226/2012

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 226/2012


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VASILICA GHEORGHIȚĂ

STAT DE FUNCTII

AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PE ANUL 2012

Nr. Crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

FUNCȚIE COND./ EXEC.

NIVEL STUDII

NUMĂR POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL

C

S

1

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

2

ECONOMIST

E

S

1

3

Muncitori

E

M

1

Total TESA

1

Total muncitori

1

Total compartiment

2

COMPARTIMENT JURIDIC

5

CONSILIER JURIDIC

E

S

2

6

ECONOMIST

E

S

1

Total TESA

3

Total muncitori

-

Total compartiment

3

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII

7

TEHNICIAN

E

M

1

8

MEDIC

E

S

1

Total TESA

2

Total muncitori

-

Total compartiment

2

SERVICIU RESURSE UMANE, SALARIZARE, RELAȚII CU PUBLICUL, ADMINISTRATIV

9

ȘEF SERVICIU

C

S

1

11

ECONOMIST

E

S

2

13

INGINER

E

S

2

14

TEHNICIAN

E

M

1

15

SECRETAR

E

M

1

20

MUNCITORI

E

M

5

Total TESA

7

Total muncitori

5

Total serviciu

12

RESPONSABIL MANAGEMENTUL calității, ctc

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI AUDIT

21

INGINER

E

S

1

22

ECONOMIST

E

S

1

Total TESA

2

Total muncitori

-

Total compartiment

2

23

DIRECTOR BAZE SPORTIVE

C

S

1

SECTOR ADMINISTRATIV

24

ȘEF SECTOR

C

S

1

40

Muncitori

M

16

Total TESA

1

Total muncitori

16

Total sector

17

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI INTERVENȚII

41

INGINER

S

1

42

TEHNICIAN

M

1

44

Muncitori

M

2

Total TESA

2

Total muncitori

2

Total compartiment

4

BIROUL ORGANIZARE ACTIVITĂȚI CULTURAL - SPORTIVE ȘI IMAGINE

45

ȘEF BIROU

C

S

1

46

INGINER

S

1

47

INSTRUCTOR SPORTIV

S

1

48

CONSILIER JURIDIC

S

1

49

OPERATOR

M

1

Total TESA

5

Total birou

5

SECTOR AUTOMATIZĂRI ÎNTREȚINERE

50

ȘEF SECTOR

C

S

1

54

INGINER

S

4

55

ECONOMIST

S

1

61

Muncitori

M

6

Total TESA

6

Total muncitori

6

Total sector

12

62

CONTABIL ȘEF

C

S

1

1

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE, PREȚURI, TARIFE - CHIRII

63

ȘEF SERVICIU

C

S

1

67

ECONOMIST

E

S

4

69

CONTABIL

E

M

2

70

CASIER

E

M

1

Total TESA

8

Total muncitori

-

Total serviciu

8

COMPARTIMENT APROVIZIONARE -DESFACERE

71

ECONOMIST

E

S

1

77

Muncitori

E

M

6

Total TESA

1

Total muncitori

6

Total compartiment

7

BIROU CONTRACTE FOND LOCATIV, EXECUTĂRI SILITE, RECUPERĂRI

78

ȘEF BIROU

C

S

1

79

ECONOMIST

E

S

1

80

SUBINGINER

E

SSD

1

81

TEHNICIAN

E

M

1

82

Muncitori

E

M

1

Total TESA

4

Total muncitori

1

Total compartiment

5

83

DIRECTOR TEHNIC

C

S

1

1

SECȚIA ÎNTREȚINERE PEISAGERĂ ȘI AMBIENT URBAN

84

ȘEF SECȚIE

C

S

1

Total TP

1

FORMAȚIA PRESTĂRI SERVICII ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

85

TEHNICIAN -T.P.

E

M

1

95

Muncitori

E

M

10

Total TESA

-

Total muncitori

10

Total formație

11

COMPARTIMENT PROIECTARE ARHITECTURĂ PEISAGERĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE

96

INGINER

E

S

1

Total TP

1

Total muncitori

-

Total compartiment

1

SECTOR ÎNTREȚINERE ORAȘ

103

INGINERI

E

S

7

107

TEHNICIENI

E

M

4

108

SUBINGINER

E

SSD

1

310

Muncitori

E

M

202

Total TP

12

Total muncitori

202

Total sector

214

FORMAȚIA SERĂ

311

INGINER

E

S

1

322

Muncitori

E

M

11

Total TP

1

Total muncitori

11

Total formație

12

FORMAȚIA PEPINIERA

323

INGINER

E

S

1

338

Muncitori

E

M

15

Total TP

1

Total muncitori

15

Total formație

16

FORMAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

339

MAISTRU

E

M

1

340

TEHNICIAN

E

M

1

352

Muncitori

E

M

12

Total TP

1

Total muncitori

12

Total formație

14

FORMAȚIA WC PUBLICE

356

Muncitori

E

M

4

Total TP

-

Total muncitori

4

Total formație

4

SECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

SECTOR REPARAȚII STRĂZI-CONSTRUCȚII URBANE

357

ȘEF SECTOR

C

M

1

358

MAISTRU

E

M

1

427

Muncitori

E

M

69

Total TP

2

Total muncitori

69

Total sector

71

FORMAȚIA MOBILIER URBAN + CT + FA

428

INGINER

E

S

1

450

Muncitori

E

M

22

Total TP

1

Total muncitori

22

Total formație

23

SECTOR SEMAFOARE ȘI INSTALAȚII DIRIJAREA CIRCULAȚIEI

451

ȘEF SECTOR

C

S

1

459

Muncitori

E

M

8

Total TP

1

Total muncitori

8

Total sector

9

FORMAȚIA INDICATOARE RUTIERE ȘI MARCAJE

460

INGINER

E

S

1

468

Muncitori

E

M

8

Total TP

1

Total muncitori

8

Total formație

9

SECTOR ADMINISTRARE CIMITIRE

469

CONSILIER JURIDIC

E

S

1

470

INGINER

E

S

1

474

ADMINISTRATOR

E

M

4

552

Muncitori

E

M

78

Total TP

6

Total muncitori

78

Total sector

84

SECTOR MECANIZARE

554

INGINER

E

S

2

594

Muncitori

E

M

40

Total TP

2

Total muncitori

40

Total sector

42

BIROU TEHNIC PRODUCȚIE

595

ȘEF BIROU

C

S

1

596

INGINER

E

S

1

598

SUBINGINER

E

SSD

2

600

Muncitori

E

M

2

Total TESA

4

Total muncitori

2

Total birou

6