Hotărârea nr. 224/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 224 privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din municipiulCraiova, pentru perioada de iarnă

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.224 privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, pentru perioada de iarnă

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 23.11.2012;

Având în vedere raportul nr.158621/2012 al Direcției Servicii Publice prin care se propune aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, pentru perioada de iarnă și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 133, 134 și 135/2012;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, pentru perioada de iarnă, în cuantum de 2,15 lei/mp./oră.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Vasilica GHEORGHIȚĂ                  Nicoleta MIULESCU