Hotărârea nr. 223/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 223 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala Polivalentă”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 223

privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala Polivalentă”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.11.2012;

Având în vedere raportul nr.156106/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala Polivalentă” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 133, 134 și 135/2012;

În conformitate cu prevederile Titlului VI - Proprietatea Publică, art.858-875 Cod Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala Polivalentă”, cu valoarea de inventar de 79.167.752 lei.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2012 referitoare la preluarea din folosința Companiei Naționale de Investiții S.A., în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiții „Refacere și modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri” și nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Vasilica GHEORGHIȚĂ                  Nicoleta MIULESCU