Hotărârea nr. 219/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 219 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 219 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.11.2012;

Având în vedere raportul nr.147591/2012 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Redacție Ziar, Purtător de cuvânt și raportul nr.146089/2012 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Asistență de Specialitate prin care se propune asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L., în vederea susținerii evenimentului „Gala Superkombat Final Elimination”;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L., în vedera susținerii evenimentului „Gala Superkombat Final Elimination”, în data de 10 noiembrie 2012.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, a sumei de 200.000 lei (inclusiv T.V.A. și alte taxe), pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Redacție Ziar, Purtător de cuvânt, Direcția Juridică, Contencios Administrativ și Asistență de Specialitate și S.C. LUXURY EVENTS S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Mihail GENOIU                       Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.219/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail GENOIU

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. /

Încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în jude ul Dolj, Municipiul Craiova, str. Al. loan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentate prin Lia OlguDa Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova Di Nicolae Pascu in calitate de Director Executiv al DirecOiei Economico-FinanciarD

Și

SC LUXURY EVENTS SRL, cu sediul în BucureOti, Sector 2, Str. Vasile Stolnicul, nr.7, Bl17BIS, sc.A, Etj.3, Ap.7, înregistrate la Registrul ComerDului sub nr.J40/9611/1992, cod fiscal RO330572, reprezentate prin Ioana Bozdoe, în calitate de Director General.

Art. 1 Obiectul contractului

Asociere în scopul desfUOurerii evenimentului Super Kombat WGP 2012 Final Elimination, ce va avea loc la Sala Polivalente, în ziua de 10 noiembrie 2012 Di care va consta într-o competieie sportive de talie internaeionale, reprezentând un uriae plus de imagine pentru Craiova, Bonia devenind capitala K-1 pentru o noapte.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova va pune la dispoziția asociatului o parte din fondurile necesare derularii activiteoilor evenimentului, în termenele Di condioiile stabilite prin prezentul contract.

SC LUXURY EVENTS SRL îsi asumD responsabilitatea sprijinirii organizării evenimentului. În acest scop, va conduce, va supraveghea oi va desfooura toate activitooile cuprinse în cadrul contractului a coror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2 Durata contractului

Prezentul contract intre în vigoare la data semnării, pe 10 noiembrie 2012, oi este valabil pâno la data de 11 decembrie 2012.

Art. 3 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenoa, inioiativa, implicarea, colaborarea, perseverenoa, echitatea, competenoa, responsabilitatea, non partizanatul oi respectarea legislaoiei în vigoare.

Art. 4 Obligațiile părților

SC LUXURY EVENTS SRL se obligă :

 • - so se asigure co organizarea evenimentului Super Kombat WGP 2012 Final Elimination se va desfooura în cele mai bune condicii, cu respectarea legislaoiei în vigoare;

 • - so obcinc avizele Di autorizaciile necesare desfăDurării evenimentului;

 • - să folosească în zona desfăDurării evenimentului numai autovehiculele strict necesare pentru bună desfQQurare a evenimentului;

 • - să contribuie cu suma de 200.000 lei la organizarea evenimentului;

 • - să asigure resursele umane oi financiare, necesare organizării oi desfQQurDrii activitQQilor incluse în desfOOurarea evenimentului sportiv Super Kombat WGP 2012 Final Elimination;

 • - so pune la dispozioia Primăriei Municipiului Craiova numorul de cont deschis la Trezoreria Româno în vederea îndeplinirii obligaoiilor financiare prezentului acord;

 • - să prezinte în termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului documente justificative privind cheltuirea sumei de 200.000 lei, contribuoia autoritQQii locale.

 • - să producă un spot de promovare al Municipiului Craiova ăi să îl difuzeze la începutul galei;

 • - să facă referire explicită pe toate materialele, la faptul co evenimentul este realizat în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Craiova.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • - so puno la dispozioia organizatorului spaăiul de desfoourare al evenimentului, respectiv Sala Polivalentă din Craiova;

 • - să contribuie la realizarea evenimentului sportiv Super Kombat WGP 2012 Final Elimination cu suma de 200.000 lei ( inclusiv TVA ăi alte taxe), din bugetul aprobat de către Consiliul Local Municipal pentru anul 2012

 • - so permită în perioada premergotoare evenimentului, la nivel naoional oi pe raza municipiului Craiova, promovarea evenimentului Super Kombat WGP 2012 Final Elimination;

 • - so asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în data de 10 noiembrie 2012

 • - să comunice Serviciului de Ambulanăă ăi Inspectoratului pentru SituaQii de UrgenQQ manifestarile ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistenQQ si personal de specialitate, în ziua de 10 noiembrie 2012

 • - să asigure salubrizarea zonei din perimetrul Sălii Polivalente din Craiova.

Art. 5 Monitorizare și control

SC LUXURY EVENTS SRL se obligă so furnizeze Municipiului Craiova prin Consiliul Local Municipal toate informațiile referitoare la derularea prezentului contract, acesta având dreptul so solicite oricând informaQii cu privire la proiect, SC LUXURY EVENTS SRL fiind obligate so răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile lucratoare.

Art. 6 Răspunderea părților

Pentru pagubele produse uneia dintre porci prin nerespectarea totala sau paroialo, sau pentru executarea defectuoaso a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovate se oblige so plătească despăgubiri echivalente cu costurile prejudiciului.

Art. 7 Forța majoră

Aoa cum este definite de lege aporo de rospundere Partea care o invoco.

Art. 8 Încetarea contractului

Prezentul contract înceteazo de plin drept, foro a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecotoreoti, în cazul în care una dintre poroi:

 • a. nu respecto clauzele contractuale sau le îndeplineote în mod necorespunzotor;

 • b. se afla în imposibilitatea de a realiza obiectul înțelegerii,

 • c. prin acordul comun al pțrților.

Art. 9 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale oi se pot completa cu deciziile comune ale pțrților semnatare.

Comunicorile scrise se vor face la adresele sediilor pțrților contractante.

Prezentul contract s-a încheiat într-un numor de 2 (douO) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astozi.........................., data semnorii lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova

SC LUXURY EVENTS SRL

Director General, Ioana Bozdoe


Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Director Executiv Direcția Economico- Financiară,

Nicolae Pascu

Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar

Ionuț Pîrvulescu

Avizat pentru legalitate, Floricica Boangiu