Hotărârea nr. 218/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 218 privind managementul institu"iilor de spectacole sau concerte, muzeelor !i colec"iilor publice, bibliotecilor !i a!ez#mintelor culturale de drept public, aprobat

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 218

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica „OlteniaCraiova și comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.11.2012;

Având în vedere raportul nr. 148203/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.269/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.193/2012 cu privire la componența comisiei organizate pentru concursul de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia” Craiova, în sensul înlocuirii dlui.Ștefănescu Ilarian, cu dl.Zarafescu Marius, reprezentant al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Mihail GENOIU


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU