Hotărârea nr. 217/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 217 privind preluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii S.A., îndomeniul public al municipiului Craiova şi administarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare SalaPolivalentă cu 4000 de locuri”

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 217

privind preluarea din folosința Companiei Naționale de Investiții S.A., în domeniul public al municipiului Craiova și administarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiții „Refacere și modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.11.2012;

Având în vedere raportul nr.147385/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune preluarea din folosința Companiei Naționale de Investiții S.A., în domeniul public al municipiului Craiova și administarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiții „Refacere și modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri” ;

În conformitate cu prevederile art.3 Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea din folosința Companiei Naționale de Investiții S.A., în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiții „Refacere și modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri, cu valoarea de inventar de 79.167.752 lei”.

Art.2. Predarea - primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat între Compania Națională de Investiții S.A. și Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Compania Națională de Investiții S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Mihail GENOIU