Hotărârea nr. 216/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 216 privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public înmunicipiul Craiova, gestiune delagată cu atribuirea contractului prin licitaţie publică

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 216 privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiune delagată cu atribuirea contractului prin licitație publică.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.142334/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitație publică și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.1 alin.2 și alin.4 lit.d, art.7 alin.1 lit.b, art.23 alin.2 și alin.3, art.29 alin.2 și art.31 (1) alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și completată;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a și b, art. 45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitație publică.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ