Hotărârea nr. 215/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 215 privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare amunicipiului Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegareprin licitaţie publică

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 215

privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitație publică

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012.

Având în vedere raportul nr.142335/2012 al Direcției Servicii Publice, prin care se propune aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitație publică și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1,alin.4 lit.d, art.7 alin.1 lit.b, art.23 alin.2 și 3, art.29 alin.2, art.31 (1) alin.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și completată;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a și b, art. 45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitație publică.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU