Hotărârea nr. 213/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 213 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu Judeţul Dolj şi cumunicipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării Asociaţieide Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 213 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu Județul Dolj și cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012.

Având în vedere raportul nr.139823/2012 al Direcției Servicii Publice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu Județul Dolj și cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005;

În temeiul art. 11, art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c, coroborate cu prevederile art. 45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractul de asociere privind modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, în forma modificată prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” modificările prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale de modificare a Contractului de Asociere, Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 și nr.385/2010.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.213/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

LUCIAN COSTIN DINDIRICĂuser 10/31/12 12:45 PM


Formatted: Justified, Tabs: 0.85 cm, Left


CONTRACTUL DE ASOCIERE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDETUL DOLJ” REVIZUIT (ACORD)

Între:

 • 1. ASOCIATII:

 • 2. -


  10/31/12 3:00 PM


  Formatted: Space After: 6 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering


 • 3. -

4. ;

PREAMBUL

 • 1. Părțile s-au asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor “ECODOLJ”, în scopul realizării proiectului de interes comun finantat prin POS Mediu „Sistem de Management Integrat al deșeurilor in Județul Dolj” (denumit în continuare „Proiectul”) și prin prezentul Contract de Asociere (denumit în continuare „Acordul”) stabilesc modul detaliat în care urmează a fi implementat Proiectul.

 • 2. Proiectul se referă la implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor pe raza judetului Dolj.

În vederea implementării Proiectului sunt necesare:

 • (1) Investitii realizate prin POS Mediu:

 • -   Constructia unei statii de transfer în Municipiul Băilești, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 20.000 mp ce aparține domeniului public al municipiului Bailesti, Zona GC2, Tarlaua 228, parcela 3306/2;

 • -  Constructia unei statii de transfer și a unei stații de compostare în municipiul Calafat, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 3 ha ce aparține domeniului public al municipiului Calafat, Tarlaua 126 Parcela 945;

 • -   Constructia unei statii de transfer în orașul Filiași, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 0,77 ha ce aparține domeniului public al orasului Filiasi, Tarlaua 114 Parcela 74/2;

 • -  Construcția unei statii de transfer și a unei stații de compostare în comuna Dobrești, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 5 ha ce aparține domeniului public al comunei Dobresti, Tarlaua 79 Parcela 1336;

 • -  Constructia unei statii de sortare in municipiul Craiova destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 5 ha ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 - in zona depozit ecologic Mofleni;

 • -  Constructia unei statii de compostare in municipiul Craiova in vederea compostarii fractiei biodegradabile din municipiul Craiova si in prima perioada de implementare a sistemului de preluare si a deseurilor verzi din parcuri si gradini din celelelate orase si municipii de pe raza intregului judet, situata pe amplasamentul in suprefata de 5 ha ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 - in zona depozit ecologic Mofleni;

 • -  Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor;

 • -  Achizitionarea de echipamente pentru transportul deseurilor;

 • -  Achizitionarea de unitati de compostare individuala in zonele rurale;

 • -  Inchiderea depozitelor neconforme din urmatoarele localitati: Filiasi, Segarcea - Unirea, Calafat;

 • -  Campanie de promovare si constientizare publica;

 • -   Asistenta tehnica, consultanta si supervizarea constructiilor;

 • -  Achizitia de containere ingropate, containere pentru colectarea selectivă, pubele, precum și utilaje corespunzătoare de colectare și transport pentru municipiul Craiova.

 • (2) De asemenea, vor fi utilizate si investitiile realizate prin proiectele Phare CES in cadrul proiectelor:

 • a) “Reabilitarea sistemului municipal existent de colectare si transport deseuri la nivelul municipiului Bailesti, judetul Dolj”;

 • b) ”Gestionarea deseurilor menajere, colectare, selectare, transport si inchiderea depozitelor de deseuri menajere necontrolate din comuna Poiana Mare, judetul Dolj”,

 • c) “Dezvoltarea sistemului de colectare selectiva si amenajarea statiei de transfer in comuna Goicea, judetul Dolj”,

 • d) “Sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere solide in comuna Urzicuta”

 • (3) Unitatile administrativ-teritoriale din judetul Dolj care au beneficiat/beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul Progamelor Phare CES respectiv,

 • •  Municipiul Bailesti cu Proiectul „Reabilitarea sistemului municipal existent de colectare si transport deseuri la nivelul municipiului Bailesti, judetul Dolj”, exceptand satul Balasan

 • •  Comuna Cetate cu Proiectul “Reabilitarea sistemului municipal existent de colectare si transport deseuri la nivelul municipiului Bailesti, judetul Dolj”

 • •  Comuna Poiana Mare cu Proiectul ”Gestionarea deseurilor menajere, colectare, selectare, transport si inchiderea depozitelor de deseuri menajere necontrolate din comuna Poiana Mare, judetul Dolj”

 • •  Comunele Goicea, Giurgita, Macesu de Sus, Macesul de Jos, Carna, Barca, Bistret, Ghighera si Catane asociate in cadrul Asociatiei Primariilor din sudul Olteniei - APSO in cadrul Proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare selectiva si amenajarea statiei de transfer in comuna Goicea, judetul Dolj”

 • •  Comuna Urzicuta cu Proiectul “Sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere solide in comuna Urzicuta” isi vor respecta drepturile si obligatiile asumate prin contractele de finantare incheiate, urmand ca la data incetarii obligatiilor asumate, investitiile dobandite si serviciile create in urma implementarii proiectelor sa fie integrate in Sistemul de Management Integrat al Deseurilor.

 • (4) În vederea realizării investițiilor necesare pentru implementarea Proiectului va fi solicitată finanțarea din Fonduri Europene.

 • (5) Depozitul conform existent pe amplasamentul de la Mofleni (Mun.Craiova) va fi integrat in Sistemul de Management Integrat al deseurilor din Judetul Dolj, in conditiile art.10 din prezentul contract.

 • 3. Deoarece Proiectul se va desfășura în mai multe etape și zone, Părțile se vor organiza, în limitele teritoriale ale județului Dolj, vor contribui la realizarea Proiectului și vor beneficia de Proiect, înțelegând să abordeze și să gestioneze problema deșeurilor în județul Dolj în mod unitar și integrat, scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă și de a asigura servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii județului Dolj. Astfel, părțile își declară intenția fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, înțelegând prin aceasta inclusiv delegarea în condițiile legii a gestiunii activităților serviciului de salubrizare al localităților menționate la art. 1, lit. b al prezentului Acord prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor “ECODOLJ”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică , constituită în conformitate cu dispozițiile legii, cu exceptia activitatii de depozitare controlata a deseurilor municipale care este deja contractata, pe durata contractului incheiat intre Municipiul Craiova si SC ECOSUD SRL.

Capitolul I. Scopul prezentului Acord

Art.1. Scopul prezentului Acord îl constituie detalierea asocierii dintre Părți în cadrul A.D.I. în vederea:

 • a) Realizării Proiectului

 • b) Gestionarea următoarelor activități a serviciului de salubrizare a localităților ( denumite în continuare „Activitățile”):

 • 1. precolectarea, colectarea transportul si transferul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • 2. sortarea deșeurilor municipale;

 • 3. compostarea deseurilor verzi si a deseurilor biodegradabile colectate separat

 • 4. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 5. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 6. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • 7. colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • c) Punerea la dispozitia asocierii de catre Municipiul Craiova si SC ECOSUD SRL a depozitului conform existent la Craiova (Mofleni) pentru a deservi intregul judet pana la epuizarea capacitatii sale.

Capitolul. II. Obiectul Acordului

Art. 2 Obiectul prezentului Acord il constituie realizarea unui acord intre parti in ceea ce priveste:

 • a) activitatile legate de Proiect si finanțarea acestuia

 • b) stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile si imobile construite si/sau achizitionate in cadrul Proiectului, precum si al terenurilor puse la dispozitia Proiectului in vederea realizarii acestuia

 • c) delegarea gestiunii Activităților;

 • d) tarifele ce vor fi plătite pentru prestarea Activităților;

 • e) mecanismul de plata a Activităților.

Capitolul III. Durata Acordului

Art. 3 Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii sale de catre Parti si va ramane in vigoare pe intreaga durata de operare a Sistemului de Management Integrat a Deseurilor în județul Dolj, cu posibilitate de prelungire prin acordul scris al partilor.

Capitolul IV. Drepturile și obligațiile Părților

Activitățile legate de Proiect și finanțarea acestuia

Art. 4 - (1) Consiliul Județean Dolj, se obligă să acționeze in calitate de solicitant al finantarii, beneficiar al Proiectului iar Consiliile Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului. În acest sens Consiliul Județean Dolj se obligă să desfășoare următoarele activități:

 • a) Efectuarea plătilor privind cofinanțarea pentru Proiect în baza planului de investiții aprobat;

 • b) Infiintarea si menținerea în activitate a Unității de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) pe toată durata de implementare a proiectului.

 • (2) Consiliul Județean Dolj va recupera cheltuielile facute cu pregatirea si cofinantarea Proiectului asa cum rezulta ele din Analiza Cost Beneficiu aprobata de AM POS Mediu.

 • (3) Consiliul Judetean Dolj va include contributia financiara in bugetele proprii ale exercitiilor financiare corespunzatoare anului de realizare a investitiei.

 • (4) Consiliul Județean Dolj suportă contribuția locală si TVA. In sensul prezentului articol contribuția locală reprezintă ponderea contribuției totale locale din valoarea totală a investițiilor fară TVA rezultate in urma Analizei cost-beneficiu.

 • (5) Consiliul Județean Dolj suportă contribuția locală și TVA aferente următoarelor investiții, bunuri și servicii;

 • a) Constructia unei Statii de Sortare si a unei Statii de Compostare pe amplasamentul din Craiova, Mofleni;

 • b) Constructia unei Statii de Transfer pe amplasamentul din Bailesti;

 • c) Constructia unei Statii de Transfer si a unei statii de Compostare pe amplasamentul din Calafat;

 • d) Constructia unei Statii de Transfer pe amplasamentul din Filiasi;

 • e) Constructia unei Statii de Transfer si a unei statii de Compostare pe amplasamentul din Dobresti;

 • f) Achizitia de containere ingropate aferente pentru municipiul Craiova;

 • g) Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor;

 • h) Achizitionarea de echipamente pentru transportul si transferul deseurilor;

 • i) Achizitionarea de unitati de compostare individuala in zonele rurale;

 • j)  închiderea depozitelor neconforme din următoarele localitati: Filiasi, Segracea - Unirea, Calafat;

 • k) Campanie de promovare si constientizare publica;

 • l)  Asistenta tehnica, consultanta si supervizarea constructiilor;

 • (6) Orice alte cheltuieli legate de Proiect vor fi suportate de Consiliul Județean Dolj.

Art. 5 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Bailesti - Proiectul „Reabilitarea sistemului municipal existent de colectare si transport deseuri la nivelul Municipiului Bailesti, judetul Dolj”, exceptand satul Balasan, vor fi integrate in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor , indiferent de modalitatea de operare a acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Bailesti. Aceste bunuri sunt:

 • a) Platforme de pre-colectare reamenajate care deservesc blocurile de locuinte din oras;

 • b) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.

Art. 6 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Cetate - Proiectul “ECOSISTEM Cetate - Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale”, vor fi integrate in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor , indiferent de modalitatea de operare a acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Cetate. Aceste bunuri sunt:

 • a) Statia de Transfer si Statie de compostare pe amplasamentul din localitatea Cetate;

 • b) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.

Art. 7 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Poiana Mare- Proiectul ”Gestionarea deseurilor menajere, colectare, selectare, transport si inchiderea depozitelor de deseuri menajere necontrolate din comuna Poiana Mare, judetul Dolj” vor fi integrate in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor , indiferent de modalitatea de operare a acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Poiana Mare. Aceste bunuri sunt:

 • a) Platforme de pre-colectare separata a deseurilor menajere;

 • b) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.

Art. 8 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Goicea, Giurgita, Macesu de Sus, Macesul de Jos, Carna, Barca, Bistret, Ghighera si Catane asociate in cadrul Asociatiei primariilor din sudul Olteniei - APSO - Proiectul “Dezvoltarea sistemului de colectare selectiva si amenajarea statiei de transfer in comuna Goicea, judetul Dolj” vor fi integrate in Sistemul de Management Integrat al Deseurilor , indiferent de modalitatea de operare a acestora, ramanand in proprietatea fiecarui Consiliu Local mentionat. Aceste bunuri sunt:

 • a) Statia de Transfer si Statia de Sortare situate pe amplasamentul din localitatea Goicea;

 • b) Platforme de pre-colectare separata a deseurilor menajere;

 • c) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.

Art. 9 Bunurile achizitionate si/sau construite in cadrul proiectului PHARE Urzicuta- Proiectul “Sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere solide in comuna Urzicuta” vor fi integrate in Sistemul de Management Integrat al Deseurilor , indiferent de modalitatea de operare a acestora, ramanand in proprietatea Consiliului Local Urzicuta. Aceste bunuri sunt:

a) Echipamentele de colectare si transport a deseurilor.

Art. 10. (1) Depozitul conform situat pe amplasamentul din Municipiul Craiova (Mofleni) va fi integrat in Sistemul de Management Integrat al deseurilor din Judetul Dolj numai cu acordul S.C. ECOSUD S.R.L. și al Consiliului Local al Municipiului Craiova cu respectarea prevederilor contractului de asociere încheiat între acestea.

 • (2) In acest sens, se va încheia un act adițional între Consiliul Local al Municipiului Craiova și SC ECOSUD SRL , act care va fi avizat de ADI și care va avea drept scop extinderea ariei de deservire a depozitului la întregul județ in conformitate cu prevederile protocolului semnat intre Primaria Municipiului Craiova, SC ECOSUD SRL si Consiliul Judetean Dolj.

Art. 11 (1) Părțile sunt responsabile sa creeze conditiile astfel incat costurile legate de realizarea durabila a serviciilor si operarea instalatiilor de deseuri construite in cadrul Proiectului să fie recuperate printr-o structura cat mai adecvata a tarifului.

 • (2) Consiliile Locale ale urmatoarelor unitati administrativ-teritoriale: Filiasi, Segarcea-Unirea si Calafat, trebuie sa asigure monitorizarea post-inchidere a depozitelor neconforme pe o perioada de 30 de ani, conform prevederilor legle in vigoare.

Capitolul V. Regimul juridic al terenurilor și al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului

Art. 12 (1) Părțile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziție, în baza hotărârii consiliilor locale competente, a terenurilor pe care urmează să se construiască instalatiile de gestionarea deseurilor, statii de transfer/compostare/sortare (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens, Consiliile Locale din unitățile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri le vor stabili regimul juridic de bunuri apartinand proprietatii publice si vor acorda Consiliului Judetean Dolj, pe întreaga durată a Proiectului, dreptul de administrarea a terenului respectiv, incluzând posesia, folosința și dispoziția materială asupra terenului în limita obiectivului de construire și exploatare a obiectivelor de investiții.

 • (2) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Acord, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste terenuri.

Art. 13

 • (1) Toate bunurile imobile construite sau achizitionate din fondurile alocate Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj”, respectiv statiile de transfer/sortare/compostare vor intra în domeniul public al Județului conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/ 2006, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța 13/2008, art. 10, alin (6).

 • (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI și deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

 • (3) Investitiile ce urmeaza a fi efectuate in fiecare unitate administrativ teritoriala asociata sunt prevazute in Anexa 1 la prezentul Acord.

Art. 14

 • (1) Toate bunurile mobile achizitionate din fondurile alocate Proiectului, respectiv vehiculele necesare pentru transferul deșeurilor, containere, unități individuale de compostare și europubele, vor intra în domeniul public al Județului conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța 13/2008, art.10 alin (6).

 • (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI și deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

Capitol VI. Delegarea Gestiunii Activităților

Art. 15 (1) Părțile au în vedere să delege gestiunea Activităților. Procedurile de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestor servicii se vor organiza și derula în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Gestiunea Serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare activități ce vor fi atribuite prin procedura licitației publice prevazuta de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (2) Până la punerea in functiune a SMID „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, alegerea modalității de gestiune a Activităților, precum și desemnarea operatorului în municipiul Craiova vor fi hotărâte de Consiliul Local al Municipiul Craiova .

 • (3) Dupa punerea in functiune a SMID, gestiunea Activităților în municipiul Craiova va fi delegată în baza unui contract de delegare către operatorul desemnat castigator al licitatiei organizata de ADI ECODOLJ in acest sens, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre cu respectarea legislației în vigoare.

 • (4) Derularea și executarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare va fi monitorizata de catre ADI ECODOLJ. In cadrul ADI ECODOLJ vor fi constituite comisii de monitorizare a contractelor de delegare. Comisiile vor fi constiuite din reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI, fiecare reprezentant avand rolul de a monitoriza contractul de delegare cu privire la clauzele aplicabile unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.

 • (5) Consiliul Judetean Dolj, prin UIP, va iniția si va derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului , privind atribuirea:

 • -  contractelor de lucrari de constructie (constructia Statiei de Sortare si a Statiei de Compostare Mofleni, Craiova; Constructia Statiei de Transfer pe amplasamentul din Bailesti; constructia Statiei de Transfer si Statiei de Compostare pe amplasamentul din Calafat; constructia Statiei de Transfer pe amplasamentul din Filiasi; constructia Statiei de Transfer si a unei Statii de Compostare pe amplasamentul din Dobresti.)

 • -  contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii (Asistenta Tehnica, Supervizare si Constientizarea Publica, etc.) aferente derulării Proiectului.

 • (6) Pentru contractele de delegare privind Activitățile prevăzute la art. 1 pct. b procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de A.D.I. ECODOLJ, in numele si pe seama Consiliilor Locale implicate cu respectarea prevederilor alin.2. A.D.I. ECODOLJ va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la randul sau va fi sprijinit de echipa de asistenta tehnica contractata in acest sens.

 • (7) Gestiunea pentru Activitățile prevăzute la art. 1 pct. b vor fi atribuite conform art.16 si art.17 din prezentul contract.

 • (8) În situația în care una sau mai multe unități administrativ teritoriale din judetul Dolj la data delegării gestiunii Activităților are în derulare un contract cu un operator, licitația pentru delegarea Activităților va fi făcută și pentru acea unitate administrativ - teritorială, cu mențiunea că operatorul selectat va începe operarea la încetarea contractului existent.

 • (9) In unitatile administrativ-teritoriale in care gestiunea Activităților prevăzute la art. 1 pct. b este delegată, in condițiile legii, unor operatori de salubrizare, contractele de delegare încheiate între operatori si unitatile administrativ-teritoriale respective aflate în derulare, vor fi modificate astfel incat sa fie integrate în cadrul Proiectului. Cu precadere va fi modificata durata acestor contracte de salubrizare, in sensul limitarii acesteia la durata de amortizare a investitiilor realizate in vederea indeplnirii obiectului contractului, conform prevederilor art. 14, alin. 2 din Legea 101/2006.

 • (10) In unitatile administrativ teritoriale in care gestiunea Activitățile prevăzute la art. 1 pct. b este delegată operatorilor de salubrizare in baza unor contracte incheiate in conformitate cu legislatia in vigoare, dacă obligatiile asumate de operatorii de salubrizare prin contractele respective nu sunt respectate, acestea vor fi reziliate.

Art. 16 (1) Gestiunea Activităților prevăzute la art. 1 lit. b, pct.1 (mai putin exploatarea stațiilor de transfer) , 6 si 7 va fi delegată unui singur operator pentru întregul județ.

 • (2) Pentru serviciul de operare al instalatiilor de deseuri ce urmeaza a fi construite prin acest proiect, va fi selectat un singur operator pentru toate aceste instalatii. Acest operator va efectua si serviciul de transport al deseurilor de la instalatiile de deseuri la depozitul conform de deseuri.

 • (3) Contractele de delegare ce urmeaza a fi incheiate cu operatorii selectati de Comisiile de Licitatie vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat si/sau Consiliul Judetean, dupa caz.

Art. 17 (1) Autoritatea Contractanta, respectiv Delegatarul, va fi:

a) Consiliul Judetean pentru contractele de lucrari de constructii ale bunurilor ce vor fi parte a sistemului integrat de management al deșeurilor

 • b) Consiliul Judetean pentru contractele de furnizare de bunuri si echipamente finanțate din Fonduri Europene

 • c) Toate unitatile administrativ teritoriale deservite, prin A.D.I. ECODOLJ ca mandatar pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitatile de exploatare a statiilor de transfer, sortare si compostare construite prin Proiect, precum si transportul deseurilor de la acestea la depozitul conform. Comisia de selectie a ofertelor va fi formata si din reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj.

 • d) Toate unitatile administrativ teritoriale deservite, prin A.D.I. ECODOLJ ca mandatar pentru contractele de delegare a gestiunii privind Activitățile prevăzute la art. 1 lit. b pct.1 (mai putin exploatarea statiilor de transfer), 6 si 7 pentru întreg județul

 • (2) Contractele de delegare cu operatorii, prevazute la lit. c) si d) de mai sus, vor fi incheiate de A.D.I. ECODOLJ in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor acorda A.D.I. ECODOLJ un astfel de mandat prin statutul A.D.I. ECODOLJ si prin Hotararile Consiliilor Locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii, A.D.I. ECODOLJ va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la randul sau va fi sprijinit de echipa de asistenta tehnica contractata in acest sens.

 • (3) Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor prevazute la lit. c) și d) va fi formata din reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj, membrii compartimentului de specialitate al Asociatiei si reprezentantii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre ADI, intr-un numar stabilit proportional cu numarul populatiei din localitatea pe care o reprezinta; numarul membrilor comisiei va fi stabilit si aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor.

 • (4) Instalatiile de deseuri realizate prin proiecte PHARE CES raman in functiune în conditiile stabilite prin aceste proiecte, iar deseurile colectate din zonele deservite de aceste instalatii vor fi eliminate la depozitul conform de deseuri din municipiul Craiova (Mofleni).

 • (5) In ceea ce priveste contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a depozitului conform, acesta va fi monitorizat de catre A.D.I. ECODOLJ, fara insa ca ADI sa intervina in relatia contractuala dintre cele doua parti.

Capitolul VII. Tarifele aferente serviciilor de salubrizare

Art.18 (1) Pentru asigurarea finanțării Activităților Părțile convin de comun acord ca plata serviciilor sa se realizeze prin tarifare, in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre operator si utilizatorul direct, tarif care va fi aprobat de A.D.I. ECODOLJ, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale deservite.

(2) Aprobarea planului anual de evolutie al tarifelor (care este anexa la Aplicatia de Finantare aferenta Proiectului) se va face de către A.D.I. numai în condițiile aprobării anterioare a acestuia de către fieecare unitate adminitrativ-teritoriala membra ADI.”

 • (3) Colectarea tarifelor de la persoanele fizice si juridice se va face de operatorul caruia i se va delega gestiunea Activităților (conform anexei 2 - “Schema functionala a sistemului de tarife” care face parte integranta din prezentul acord); acest operator va incheia contracte cu operatorii statiilor de sortare, compostare si cu operatorul depozitului .

 • (4) Revine in sarcina operatorului caruia i se va delega gestiunea Activităților sa vireze operatorilor statiilor de transfer/sortare/compostare contravaloarea serviciului de operare pentru aceste statii.

 • (5) Tariful perceput de la populatie, va include toate elementele de cost ale Sistemului Integrat de Management al Deseurilor de la colectare, transfer, tratare si eliminare la depozitul conform si va fi aprobat de ADI, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale deservite.

 • (6) Nivelul tarifului se stabilește cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanțare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanțare și a prevederilor legale aplicabile.

 • (7) Utilizatorii non casnici din localitatile urbane si rurale vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin tarif.

 • (8) Pentru prestarea Activităților, tarifele operatorilor precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competență teritorială.

 • (9) De îndată ce va fi stabilit nivelul tarifelor pentru prestarea Activităților, A.G.A. a A.D.I. va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale deservite cu respectarea prevederilor alin.2 din prezentul articol. Hotărârea Adunării Generale a Asociației cu privire la nivelul unic al tarifelor va fi luată doar pe seama votului reprezentanților în A.G.A. al unităților administrativ teritoriale pe teritoriul cărora se aplică tariful respectiv.Pentru exprimarea votului, reprezentantul fiecărui consiliu local implicat va trebui să aibă un mandat expres acordat de acesta.

 • (10) Părțile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a tarifelor pentru Activități.

Capitolul VIII. Contabilitatea și auditul Proiectului

Art. 19 Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispozițiile legislației române și europene aplicabile.

Art. 20 Consiliului Județean Dolj îi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului și trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operațiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.

Art. 21 Consiliului Județean Dolj îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operațiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoți orice cerere de acoperire a cheltuielilor.

Art. 22 Toate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislația achizițiilor publice. Procedurile de licitație vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislatia achizitiilor publice.

Capitolul IX. Dispoziții finale

Art. 23 Consiliul Judetean Dolj răspunde integral pentru plata contribuțiilor, conform valorii și termenelor de plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile.

Art. 24 Orice modificare a clauzelor prezentului Acord va fi făcută prin Act Adițional aprobat și semnat de toate Părțile și în conformitate cu cerințele prevăzute de Decizia de Finantare a Proiectului.

Art. 25 Orice dispute născute din executarea prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părți. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluționată de instanțele române competente, conform dreptului român.

Art. 26 Consiliul Județean Dolj va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populația să fie conștientă de rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de Finantare a Proiectului și cu respectarea procedurilor aplicabile.

Art. 27 Forța majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de Părți și în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părților care o invocă.

Art. 28 Prezentul acord revizuieste prevederile contractului de asociere autentificat sub nr.1157 Notar Public Rusescu Alina din data de 07.10.2009, modificat prin actul aditional nr.1 din data de 12.10.2010.

Art. 29 Prezentul Acord impreuna cu anexele sale a fost încheiat la data de __________, în ____ de

exemplare originale.

Anexa 1 - Investii in localitatile beneficiare ale proiectului

Anexa 2 - Schema functionala a sistemului de tarife

Anexa 3 - Harta privind zonarea

PĂRȚILE ACORDULUI

SEMNATURI

Anexa 1 - Investii in localitatile beneficiare ale proiectului

 • -   Construcția unei statii de transfer în Municipiul Băilești, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 20.000 mp ce aparține domeniului public al municipiului Bailesti, Zona GC2, Tarlaua 228, parcela 3306/2;

 • -   Constructia unei statii de transfer și a unei stații de compostare în municipiul Calafat, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 3 ha ce aparține domeniului public al municipiului Calafat, Tarlaua 126 Parcela 945;

 • -   Constructia unei statii de transfer în orașul Filiași, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 0,77 ha ce aparține domeniului public al orasului Filiasi, Tarlaua 114 Parcela 74/2;

 • -  Constructia unei statii de transfer și a unei stații de compostare în comuna Dobrești, destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 5 ha ce aparține domeniului public al comunei Dobresti, Tarlaua 79 Parcela 1336;

 • -  Constructia unei statii de sortare in municipiul Craiova destinata să deservească Părțile, situata pe amplasamentul in suprafata de 5 ha ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 - in zona depozit ecologic Mofleni;

 • -  Constructia unei statii de compostare in municipiul Craiova in vederea compostarii fractiei biodegradabile din municipiul Craiova si in prima perioada de implementare a sistemului de preluare si a deseurilor verzi din parcuri si gradini din celelelate orase si municipii de pe raza intregului judet, situata pe amplasamentul in suprefata de 5 ha ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 - in zona depozit ecologic Mofleni;

 • -  Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor;

 • -  Achizitionarea de echipamente pentru transportul deseurilor;

 • -  Achizitionarea de unitati de compostare individuala in zonele rurale;

 • -  Inchiderea depozitelor neconforme din urmatoarele localitati: Filiasi, Segarcea - Unirea, Calafat;

 • -  Campanie de promovare si constientizare publica;

 • -   Asistenta tehnica, consultanta si supervizarea constructiilor;

 • -  Achizitia de containere ingropate, containere pentru colectarea selectivă, pubele, precum și utilaje corespunzătoare de colectare și transport pentru municipiul Craiova.

Anexa 2 - Schema Funcționala a Sistemului de Tarife
OPERATORUL DE

COLECTARE TRANSPORT DESEMNAT DE ADI ECODOLJ


T A

R

I

F


OPERATORUL INSTALAȚIILOR DE DEȘEURI REALIZATE PRIN PROIECT (ST, SS, SC)

L


T

A

R

I

F


REDEVENT A CJ DOLJ■operatorul

DEPOZITULUI

----CONFORM


REDEVENTA AFERENTA CL CRAIOVA


Anexa 3 - Harta privind zonareaANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.213/2012

Modificări

la actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de

Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”

Art.1. Dispozitiile capitolului V „SCOPUL ASOCIATIEI” alin. 1 si 2 se modifica dupa cum urmeaza:

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, a activităților serviciului de salubrizare (denumite în continuare „Activități”) menționate la punctul b al prezentului alineat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Scopul Asociației este promovarea și reprezentarea intereselor unităților administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:

 • a) promovarea, finanțarea și implementarea în comun a Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor si extinderea infrastructurii de management a deșeurilor”;

 • b) gestionarea în comun a următoarelor activități a serviciului de salubrizare (prevăzute de Legea 101/2006 ):

 • 1. precolectarea, colectarea transportul si transferul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • 2. sortarea deșeurilor municipale;

 • 3. compostarea deseurilor verzi si a deseurilor biodegradabile colectate separat

 • 4. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 5. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 6. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • 7. colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • c) înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării activităților;

 • d) funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente activităților;

 • e) realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităților, pe baza unei strategiei locale comune de dezvoltare a activităților și a sistemelor de utilități publice aferente, aprobată la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale membre prin hotărâri ale autorităților deliberative (Inclusiv activitatile de exploatare a statiilor de transfer/sortare/compostare construite prin Proiect, precum si transportul deseurilor de la acestea la depozitul conform).

 • (2) Asociatia va avea rolul de a incheia, in numele si pe seama localitatilor membre, inclusiv in numele si pe seama judetului Dolj, contractele de delegare a gestiunii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare enumerate la alin.1 pct.b al prezentului capitol, contracte care vor fi atribuite unor operatori prin licitație publică.

In cadrul ADI ECODOLJ vor fi constituite comisii de monitorizare a contractelor de delegare. Comisiile vor fi constiuite din reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI, fiecare reprezentant avand rolul de a monitoriza contractul de delegare cu privire la clauzele aplicabile unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.

După intrarea în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, Asociația va aproba totodată tarifele și va monitoriza contractele de delegare a gestiunii activităților legal încheiate de asociați, și care sunt în derulare la acel moment .

 • (3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii denumit(e) în continuare contract(e) de delegare atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

Art.2. Dispozitiile capitolului VI „PATRIMONIUL INITIAL” alin. 2 si 3 se modifica dupa cum urmeaza:

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației poate include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a bunurilor aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului in conformitate cu hotararile de consiliu pe care asociatii le vor emite.

 • (3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a)  contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților (0,1euro/locuitor/an) și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c)  donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

Art.3. Dispozitiile capitolului VII „PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL” se modifica dupa cum urmeaza:

„ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL”

Conducerea Asociatiei

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotărâre a autoritătilor deliberative ale acestora.

Sunt numiti în calitate de membri ai AdunăriI generale următorii:

dl. președinte .............................................., numit prin Hotărârea Consiliului

Județean al ....................................nr...................................................

dl. primar ................................................, numit prin Hotărârea Consiliului

Local al ....................................nr........................................;

dl. primar


numit prin Hotărârea Consiliului

Local al

nr.


dl. primar ................................................, numit prin Hotărârea Consiliului

Local al .................................... nr. .................................................;

Consiliul director, este organul executiv de conducere a Asociației, format din președintele Asociatiei si încă 4 (patru) membri, numiti de Adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Componenta Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizând principiul reprezentării prin rotatie.

Președintele Consiliului Județean Dolj este de drept Președintele Consiliului Director și, în același, timp Președintele Asociației.

Primarul municipiului Craiova este de drept Vicepreședintele Consiliului Director.

Ceilalți trei membri al Consiliului Director vor fi desemnați după cum urmează:

 • - un reprezentant al celorlalte municipii si orașe membre,

 • - doi reprezentanti ai comunelor membre.

Sunt numiti în calitate de membri ai Consiliu Director:

 • -  dl. Ion Prioteasa, Presedintele Consiliului Judetean Dolj, cetatean roman, nascut la

data de _______, in localitatea Goicea Mare, jud.Dolj, posesor al C.I. seria

___nr._____, eliberat de_______- PREȘEDINTE

 • -  dna. Lia Olguta Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, cetatean roman, nascut la

data de _____________, in localitatea ___________, jud.Dolj, posesor al C.I. seria

____nr.________, eliberat de __________ la data de ______ - VICEPRESEDINTE

 • -  dl. Popa Nicolae, cetatean roman, nascut la data de 24.08.1948, in localitatea

Segarcea, jud.Dolj, posesor al C.I. seria ___ nr.______, eliberat de ______ -

MEMBRU

 • -  dl. Tabacu Nicu, cetatean roman, nascut la data de 01.09.1953, in localitatea Virvoru,

jud.Dolj, posesor al __ seria ___ nr. ____ eliberat de _______, CNP _____-

MEMBRU

- dl. Șovăilă Vergică, cetatean roman, nascut la data de 17.05.1948, in localitatea

Călărași, jud.Dolj, posesor al___seria___nr.______, eliberata de______ -MEMBRU

Art.4. Celelalte prevederi din actul constitutiv al Asociatiei incheiat in data de 07.10.2009 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi __________ , in ________exemplare originale.

SEMNATURI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

Anexa nr.3 la Hotărârea nr.213/2012

MODIFICĂRI

ALE STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESIONARE A DEȘEURILOR ”ECODOLJ”

Art.1. Dispozitiile art.4 din statut se modifica dupa cum urmeaza:

 • (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, a activităților serviciului de salubrizare (denumite în continuare „Activități”) menționate la punctul b al prezentului alineat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Scopul prezentei Asociații este promovarea și reprezentarea intereselor unităților administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:

 • a) promovarea, finanțarea și implementarea în comun a Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor si extinderea infrastructurii de management a deșeurilor”;

 • b) gestionarea în comun a următoarelor activități a serviciului de salubrizare (prevăzute de Legea 101/2006 ):

 • 1.  precolectarea, colectarea, transportul si transferul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • 2.  sortarea deșeurilor municipale;

 • 3.  compostarea deseurilor verzi si a deseurilor biodegradabile colectate separat

 • 4.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 5. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 6.  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • 7. colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • c) înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul fumizării/prestării activităților;

 • d) funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente activităților;

 • e) realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităților, pe baza unei strategiei locale comune de dezvoltare a activităților și a sistemelor de utilități publice aferente, aprobată la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale membre prin hotărâri ale autorităților (inclusiv activitatile de exploatare a statiilor de transfer/sortare/compostare construite prin Proiect, precum si transportul deseurilor de la acestea la depozitul conform).

 • (2) Asociatia va avea rolul de a incheia, in numele si pe seama localitatilor membre, inclusiv in numele si pe seama judetului Dolj, contractele de delegare a gestiunii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare mentionate la alin.1 pct.b al prezentului articol, contracte care vor fi atribuite unor operatori prin licitație publică.

In cadrul ADI ECODOLJ vor fi constituite comisii de monitorizare a contractelor de delegare. Comisiile vor fi constiuite din reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI, fiecare reprezentant avand rolul de a monitoriza contractul de delegare cu privire la clauzele aplicabile unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.

După intrarea în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, Asociația va aproba totodată tarifele și va monitoriza contractele de delegare a gestiunii activităților legal încheiate de asociați, și care sunt în derulare la acel moment .

 • (3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii denumit(e) în continuare contract(e) de delegare atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

Asociatia este mandatată, ca in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, sa incheie contracte de delegare a gestiunii privind prestarea Activităților, in urma unor proceduri de licitatie publica inițiate și derulate de Asociatie.

Componenta comisiei de evaluare a ofertelor va fi formata din reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj, membrii compartimentului de specialitate al Asociatiei si reprezentantii celorlalte unitati administrativ-teritoriale membre ADI, intr-un numar stabilit proportional cu numarul populatiei din localitatea pe care o reprezinta; numarul membrilor comisiei va fi stabilit si aprobat de Adunartea Generala a Asociatilor.

 • (4) Asociația declară că interesul comun pe care se bazează constituirea Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității prestării Activităților, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul „ poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Activităților.

Art.2. Dispozitiile art.5 din statut se modifica dupa cum urmeaza:

ART. 5   (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Activităților;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Activităților;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Activităților, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele Activităților;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor;

 • f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) să monitorizeze, cu respectarea prevederilor art.4, alin.3, executarea contractului/contractelor de delegare a prestării activităților și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Activităților furnizate utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale.

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Activităților;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Activităților.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut, asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Activități:

 • a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; monitorizarea contractelor de delegare a gestiunii incheiate de asociati din momentul intrarii in functiune a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj, cu respectarea prevederilor art.4, alin.3;

 • d) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la Activități, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • e) realizarea unei politici unice de tarifare, stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, pentru membrii asociati, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru Activități, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente.

 • g) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • h) protecția și conservarea mediului natural și construit.

 • i) să asigure gestionarea și administrarea Activităților pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;

 • j) să elaboreze și să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării Activităților, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

 • k) să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului Activităților și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

 • l) să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Activităților;

 • m) să informeze periodic utilizatorii asupra stării Activităților și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

 • n) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • o) să monitorizeze și să controleze prin comisiile de monitorizare constituite conform art. 4 alin 3 modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelul pestării Activităților, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate Activităților, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

 • p) să stabilească cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

 • q) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea prestării Activităților și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Activităților;

rsă invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

s) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor pentru prestarea Activităților propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială.

t) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea Activităților și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

u) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Activităților;

 • v) să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, iar pentru Activitățile care funcționează în condiții de monopol, să solicite avizul autorităților de reglementare competente.

w) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii Activităților și să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă se constată și se dovedește nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă aceștia nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați.

 • x) să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;

y) să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;

z) să respecte angajamentele asumate față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Activităților;

aa) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

bb) obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează Activitățile, respective:

-modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii;

-calitatea Activităților furnizate/prestate;

-indicatorii de performanță ai Activităților furnizate/prestate;

-modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice;

-modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru Activitățile prestate.

cc) sa stabileasca durata contractelor de delegare a gestiunii, care nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor in sarcina operatorului

dd) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, sa asigure elaborarea și aprobarea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Activității, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Art.3. Dispozitiile art.6 alin 2 din statut se modifica dupa cum urmeaza:

(2) Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 100.000 lei lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • 1. Consiliul Județean Dolj - 18. 000 lei;

 • 2. Consiliul Local al Municipiului Craiova - 18.000 lei;

 • 3. Consiliul Local al Municipiului Calafat - 2.000 lei;

 • 4. Consiliul Local al Municipiului Băilești - 2.000 lei

 • 5. Consiliul Local al Orașului Filiași - 2.000 lei

 • 6. Consiliul Local al Orașului Segarcea - 2.000 lei

 • 7. Consiliul Local al Orașului Bechet - 2.000 lei

 • 8. Consiliul Local al Orașului Dăbuleni - 2.000 lei

 • 9. Cele 104 de comune - fiecare câte 500 lei.

Asociația dispune de bunurile aflate în patrimoniul propriu și are în administrare și exploatare bunurile aflate în proprietate publică sau privată a Asociaților care alcătuiesc sistemele de utilități publice aferente Activităților încredințate în responsabilitatea sa, in masura in care se emit hotarari in acest sens de catre asociati.

Patrimoniul Asociatiei poate include și dreptul de folosință gratuită, pentru toată durata de existență a Asociației, a unor bunuri mobile sau imobile aparținând proprietăți publice și/sau private a unităților administrativ-teritoriale membre, altele decât sistemele de utilități publice aferente Activităților transferate în responsabilitatea Asociației, in masura in care se emit hotarari in acest sens de catre membri asociati.

Art.4. Dispozitiile art.7 din statut se modifica dupa cum urmeaza:

„Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților (0,1 Euro/locuitor/an) și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.”

Art.5. La art.11 din statut se adauga lit.g dupa cum urmeaza:

g) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art.6. Se modifică art. 12 alin.4 după cum urmează:

 • (4) În cazul în care un asociat nu aprob ă contractul de delegare ce urmeaz ă s ă fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoștință despre respectiva situație.Adunarea generală va hotârî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Activităților și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorităților deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii acestora către operatorul prevăzut la art. 17 alin.2 lit.g din alte motive decât un vot negativ.

Art.7. Se modifică art.13 alin.4 după cum urmează:

(4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea activității sale către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea activității sale respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

Art.8. Se modifica art.16 alin.1 și 3 dupa cum urmeaza:

 • (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art.21 alin.2 din O.G.nr. 26/2000 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 precum și atribuțiile speciale prevăzute în prezentul statut în exercitarea competențelor privind Activitățile conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

a aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea Activităților, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

b coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

c monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; monitorizarea după intrarea în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, a contractelor de delegare a gestiunii activităților legal încheiate de asociați, și care sunt în derulare la acel moment .

d aprobarea regulamentelor Activităților, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la Activități, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • e) realizarea unei politici unice de tarifare, aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, pentru membrii asociati, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. Aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor se va face de către ADI numai în condițiile aprobării anterioare a acestora de către fiecare unitate administrativ teritoriala implicata.

 • f) Aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru Activități, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente.

g aprobarea restrângerii ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

h aprobarea strategiilor si programelor privind protecția și conservarea mediului natural și construit.

i monitorizarea gestionarii și administrarii Activității pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;

j aprobarea strategiei proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării Activităților, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

k aprobarea strategiilor si programelor de promovare privind dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului Activităților și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

l aprobarea informarii periodice a utilizatorilor asupra stării Activităților și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

m consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Activităților;

n mediatizarea si solutionarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

o) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și la nivelul prestării Activităților, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate Activităților, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

p) aprobarea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

q ) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Activității furnizate/prestate și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Activităților;

 • r) audierea operatorului în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • s)   aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor pentru prestarea Activităților propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială.

 • t)  monitorizarea si controlul cu privire la furnizarea/prestarea Activităților și luarea măsurilor necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea Activităților pentru care s-a obligat;

 • u) sanctionarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Activităților;

 • v)  să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, iar pentru Activitățile care funcționează în condiții de monopol, să solicite avizul autorităților de reglementare competente.

 • w)  să aprobe rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii Activităților și să aprobe organizarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă se constată și se dovedeste nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați.

 • x)  să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;

y ) să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;

z ) să respecte angajamentele asumate față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

aa) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

bb) obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează Activitățile, respective:

 • 1. modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv

în relația cu utilizatorii;

 • 2. calitatea Activităților furnizate/prestate;

3.indicatorii de performanță ai Activităților furnizate/prestate;

 • 4.  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice;

 • 5. modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru Activitățile prestate.

cc) sa stabileasca durata contractelor de delegare a gestiunii, care nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor in sarcina operatorului

dd) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, sa asigure elaborarea și aprobarea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Activității, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Art.9. Se modifică art. 17 alin. 1 lit.d și alin.2 lit. a,e,f și g după cum urmează:

 • (1) d) Elaborarea și implementarea Masterplan-ului Activităților

 • (2) a) Asociația va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare a Activităților.Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

 • e) În funcție de specificul Activităților, de componentele acestora aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea Activităților precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Activităților vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

 • f) contractul/contractele de delegare a gestiunii Activităților va/vor fi atribuit/e conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților cu respectarea următoarelor condiții:

-Până la demararea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, alegerea modalității de gestiune a Serviciului, precum și desemnarea operatorului în municipiul Craiova vor fi hotărâte de Consiliul Local al Municipiul Craiova .

-În momentul începerii derulării Proiectului, gestiunea Serviciilor în municipiul Craiova va fi delegată în baza unui contract de delegare către operatorul desemnat de Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ cu respectarea legislației în vigoare.

In cadrul ADI ECODOLJ vor fi constituite comisii de monitorizare a contractelor de delegare. Comisiile vor fi constituite din reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI, fiecare reprezentant avand rolul de a monitoriza contractul de delegare cu privire la clauzele aplicabile unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.

 • g) Operatorul va fi responsabil de implemenatrea programelor de investiții stabilite prin contractul/contractele de delegare, va întreține, va modernize, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona Activitățile delegate pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;

Art. 10. Se modifica art.20 alin. 2, 4, 5 și 6 dupa cum urmeaza:

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora sunt organizate și funcționează Activitățile la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar de reprezentanții acestora;

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b),c),g),h),i),k),l),m),n),o),q),r),t),u),x),y),z), aa),bb) se iau în prezența tuturor asociaților implicați și cu votul favorabil a cel puțin jumătate din numărul asociaților implicați, care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților implicați prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) - k) și la art. 16 alin. (3) lit. a), d), e), f), j), p), s), v), w), cc) si dd) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin.3 - 5, dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Activitățile sau bunurile aparținând unui anumit asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia

Art.11. Se modifica Art.21 alin.1 dupa cum urmeaza:

(1)Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) -k) și art. 16 alin. (3) lit. a), d), e), f), j), p), s), v), w), cc) si dd) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Art.12 . Se modifica art.23 alin.3 dupa cum urmeaza:

 • (3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

 • a) elaborarea strategiei de dezvoltare a Activităților, caietului de sarcini al Activităților, și regulamentul de organizare și funcționare a Activităților ce vor fi supuse aprobării adunării generale,

 • b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Activităților,;

 • c) medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

 • d) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Activităților furnizate/prestate și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Activităților,;

 • e) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Activităților,.

 • f) elaborează politicile, strategiile și programele de acțiuni și măsuri privind furnizarea/prestarea Activităților, încredințate, ca și funcționarea, administrarea și exploatarea patrimoniului aferent acestora și le propune spre aprobare adunării generale.

 • g) răspunde de integritatea, prezervarea, utilizarea și exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă Activităților încredințate Asociației;

 • h) răspunde de relațiile cu autoritățile administrației publice locale de la nivelul Asociaților membri, monitorizează transferul cotelor de contribuție ce revin Asociaților către bugetul Asociației, potrivit actului constitutiv;

 • i) urmărește, în condițiile legii, recuperarea pagubelor produse Asociației de către propriul personal sau de către terți; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Codului muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispoziții de reparare din contul Asociației, în condițiile legii;

 • j) propune adunării generale măsuri pentru îmbunătățirea managementului de proprietate și a managementului financiar al Asociației, inclusiv preluarea atribuțiilor comisiei de cenzori de către persoane juridice, pe bază de contract;

 • k) analizează rezultatele operațiunilor de verificare și control a modului de gestionare a bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale membre, preluate în gestiune de operator/operatori sau asupra bunurilor nou create în cadrul Asociației;

 • l) propune adunării generale programe de reparații curente și/sau programe de investiții pentru reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă Activităților, din responsabilitatea Asociației, stabilește prioritizarea acestora

 • m) monitorizează managementul financiar al Asociației și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia,

 • n) stabilește și supune validării adunării generale a Asociației sistemul de penalizări aplicabil utilizatorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru neplata facturilor lunare reprezentând contravaloarea Activităților, furnizate/prestate și pentru pierderile datorate inexistenței depozitelor bancare rezultate din exercițiul financiar-contabil, ținând cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislație;

 • o) propune adunării generale acționarea în contencios administrativ a membrilor asociației vinovați de neplata la termen a cotelor lunare de contribuție la bugetul Asociației, inclusiv a cotelor de participare la finanțarea cheltuielilor neprevăzute, după depășirea cu mai mult de 90 de zile a termenelor de plată;

 • p) propune adunării generale acționarea în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale pe care Asociația le-a angajat, în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;

 • q) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Asociației în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

 • r) stabilește societatea bancară la care Asociația își va deschide unul sau mai multe conturi;

 • s) propune adunării generale a Asociației programe de măsuri și planuri de acțiune cu privire la dezvoltarea Activităților, respectiv a sistemelor de utilități publice aferente acestora;

 • t) propune adunării generale a Asociației programe de măsuri și planuri de acțiune pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității Asociației, precum: modificarea statutului, participarea cu capital la constituirea unor societăți comerciale, concesionarea de terenuri, contractarea de credite, asocierea cu parteneri privați, asigurări și altele asemenea;

 • u) participă prin reprezentanții săi, alături de membrii colectivităților locale, la întruniri, reuniuni și mese rotunde organizate în scopul informării și cunoașterii nemijlocite a stării Activităților, din responsabilitatea Asociației și a nevoilor utilizatorilor, dezbaterii politicilor, strategiilor și programelor de investiții pentru dezvoltarea și eficientizarea acestora și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, stabilirii nivelelor de servicii și al prioritizării investițiilor.

Art.10. Celelalte prevederi din statutul Asociatiei incheiat in data de 07.10.2009 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi __________ , in ________exemplare originale.

SEMNATURI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ