Hotărârea nr. 207/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 207 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 207 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet medical individual dr.

Roman Margareta - Rodica

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de

31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.135003/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art. 385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Potrivit Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova a unor spații;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica, până la data de 31.12.2012.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU