Hotărârea nr. 206/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 206 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 206

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.124751/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A. București, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45, alin. 2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.11.2017, a duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.București, ce are ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă modificarea art.25 și art.26 din contractul de asociere nr.18/2002, în sensul creșterii de la 40 % la 45%, a cotei din venitul brut lunar, fără T.V.A., realizat de “EUROMEDIA GROUP”S.A. București, către municipiul Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere nr.18/2002.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU