Hotărârea nr. 205/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 205 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255 /2007 şinr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şiS.C.RCS&RDS; S.A.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.205

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255 /2007 și nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.RCS&RDS S.A.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.132649/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255/2007 și nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.RCS&RDS S.A. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012 ;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin. 3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractului de închiriere nr.255/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.RCS&RDS S.A., având ca obiect terenul, în suprafață de 6 mp., apaținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Săvinești, bl.M1, pe care este amplasat un generator de energie electrică (punct de rezervă în caz de avarie).

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.RCS&RDS S.A., ce are ca obiect suprafața de 20 mp. din planșeul terasă al Clădirii Blocului 51 Garsoniere, pe care sunt montate echipamente și instalații de telecomunicații telefonie mobilă.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.326/2007 și 361/2007.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C.RCS&RDS S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ