Hotărârea nr. 202/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 202 privind preluarea din domeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiuluiCraiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a sectorului dedrum DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova)

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 202

privind preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transportului și Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 Șimnic-Ocolitoare de Nord Craiova)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.133319/2012 al Direcției Patrimoniu prin care se propune preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transportului și Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 Șimnic-Ocolitoare de Nord Craiova) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km. 3+300-4+000 (CET 2 Șimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).

Art.2. Predarea - primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ