Hotărârea nr. 201/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 201 privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat almunicipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ştefan celMare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 201

privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr. 131657/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.553-557 Cod Civil, art.6 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.121 alin.1-3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a apartamentului în suprafață de 50 mp. din acte și 48,09 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr.8435 Craiova, cu nr.cadastral 3641/3/31, situat în municipiul Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.

Art.2. Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I a.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU