Hotărârea nr. 200/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 200 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privatăa municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome deAdministrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 200

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str.

Romain Rolland, nr.6

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr. 134529/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată, Capitolului V Cod Civil - Titlul IX;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Nistor Daniel Cătălin, a unei locuințe, proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Nistor Daniel Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ

Anexa la Hotărârea nr.200/2012

Repartizare spațiu disponibil cu destinația de locuință ce aparține domeniului privat al Municipiului Craiova și aflat în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat în Strada Romain Rolland nr.6

NR.

CRT.

DENUMIREA INCAPERII

SUPRAFATA

(mp)

1

Dormitor

14,8

2

Bucatarie

9,06

3

Vestibul

6,71

4

WC

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ