Hotărârea nr. 198/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 198 privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentruatribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi aComisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a aserviciului de iluminat public

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.198

privind aprobarea componenței Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum și a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a a serviciului de iluminat public

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.138311/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea componenței Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum și a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată și ale art.30 din Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componența Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Lucian Costin DINDIRICĂ                Nicoleta MIULESCU

 • 1. Monica Nastasă - Director Executiv Direcția Servicii Publice - Președinte;

 • 2. Nicu Tuțu - Director Executiv Adjunct Direcția Servicii Publice - membru;

 • 3. Alin Glăvan- Consilier juridic - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru;

 • 4. Marius Barcan - Șef Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice -membru;

 • 5. Mustață Cristinel- inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 6. Mîță Nela - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice -membru;

 • 7. Mariana Popescu - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 8. Victor Nicolaescu - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 9. Doru Marta - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 10. Ungureanu Elena - inspector Serviciul Licitații - membru;

 • 11. Bică Ileana - inspector Serviciul Licitații - membru;

12.Stelian Marta - Direcția Patrimoniu - membru;

13.Munteanu Lenuța - Direcția Economico- Financiară - membru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.198/2012

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 • 1 Gheorghe Nedelescu - Administrator Public - Președinte;

 • 2 Nicu Tuțu- Director Executiv Adjunct - Direcția Servicii Publice - membru titular;

 • 3. Alin Glăvan- Consilier juridic - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru titular;

 • 4. Marius Barcan - Șef Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice -membru titular;

 • 5. Mustață Cristinel- inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru titular;

 • 6. Mîță Nela - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice -membru titular;

 • 7. Mariana Popescu - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru titular;

 • 8. Ungureanu Elena - inspector Serviciul Licitații - membru titular;

 • 9. Bică Ileana - inspector Serviciul Licitații - membru titular;

10.Stelian Marta - Direcția Patrimoniu - membru titular;

 • 11. Munteanu Lenuța - Direcția Economico - Financiară - membru titular;

 • 12. Victor Nicolaescu - inspector  Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru rezervă;

 • 13. Doru Marta - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru de rezervă;

 • 14. Dole Teodora - inspector Serviciul Licitații - membru de rezervă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

 • 1. Monica Nastasă - Director Executiv Direcția Servicii Publice - Președinte;

 • 2. Nicu Tuțu - Director Executiv Adjunct Direcția Servicii Publice - membru;

 • 3. Alin Glăvan- Consilier juridic - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru;

 • 4. Marius Barcan - Șef Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru;

 • 5. Mustață Cristinel- inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru;

 • 6. Mîță Nela - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 7. Mariana Popescu - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 8. Victor Nicolaescu - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru;

 • 9. Doru Marta - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru;

 • 10. Ungureanu Elena - inspector Serviciul Licitații - membru;

 • 11. Bică Ileana - inspector Serviciul Licitații - membru;

12.Stelian Marta - Direcția Patrimoniu - membru;

13.Munteanu Lenuța - Direcția Economico- Financiară - membru.

 • 1.    Gheorghe Nedelescu - Administrator Public - Președinte;

 • 2.    Nicu Tuțu- Director Executiv Adjunct - Direcția Servicii Publice - membru titular;

 • 3. Alin Glăvan- Consilier juridic - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru titular;

 • 4. Marius Barcan - Șef Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru titular;

 • 5. Mustață Cristinel- inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru titular;

 • 6. Mîță Nela - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru titular;

 • 7. Mariana Popescu - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru titular;

 • 8. Ungureanu Elena - inspector Serviciul Licitații - membru titular;

 • 9. Bică Ileana - inspector Serviciul Licitații - membru titular;

10.Stelian Marta - Direcția Patrimoniu - membru titular;

 • 11. Munteanu Lenuța - Direcția Economico - Financiară - membru titular;

 • 12. Victor Nicolaescu - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru rezervă;

 • 13. Doru Marta - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru de rezervă;

 • 14. Dole Teodora - inspector Serviciul Licitații - membru de rezervă.