Hotărârea nr. 197/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 197 privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentruatribuirea contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, precum şi aComisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune aactivităţilor serviciului de salubrizare

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 197

privind aprobarea componenței Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților de salubrizare, precum și a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților serviciului de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.136118/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea componenței Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților de salubrizare, precum și a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților serviciului de salubrizare și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.8, alin.1 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată și ale art.30 din Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența Colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților de salubrizare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componența Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților serviciului de salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Lucian Costin DINDIRICĂ                Nicoleta MIULESCU

COLECTIVUL DE COORDONARE ȘI SUPERVIZARE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

 • 1. Monica Nastasă - Director Executiv Direcția Servicii Publice - Președinte

 • 2. Nicu Tuțu - Director Executiv Adjunct Direcția Servicii Publice

 • 3. Nelu Pîrvu- Consilier juridic - Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ;

 • 4. Marius Barcan - Șef Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice;

 • 5. Radu Viorel Marius - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice;

 • 6. Mîță Nela - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice;

 • 7. Mircea Marian - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice;

8.Ion Veselin - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice;

 • 9. Mihaela Sorică - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice;

 • 10. Cristina Crețu - inspector Serviciul Licitații;

 • 11. Mihalcea Gabriela- inspector Serviciul Licitații;

 • 12. Ana-Maria Jilavu - inspector Direcția Patrimoniu;

 • 13. Elena Iancu - Direcția Economico - Financiară.

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

 • 1. Gheorghe Nedelescu - Administrator Public - Președinte

 • 2. Nicu Tuțu- Director Executiv Adjunct - Direcția Servicii Publice - membru titular

 • 3. Nelu Pîrvu- Consilier juridic - Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ- membru titular

 • 4. Marius Barcan - Șef Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru titular

 • 5. Radu Viorel Marius -inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru titular

 • 6. Mîță Nela - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru titular

 • 7. Veselin Ion - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice- membru titular

 • 8. Mihaela Sorică - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de

Utilitate Publice - membru titular

 • 9. Mircea Marian - expert Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate

Publice - membru titular

 • 10. Cristina Crețu- inspector Serviciul Licitații- membru titular

 • 11. Mihalcea Gabriela - inspector Serviciul Licitații - membru titular

 • 12. Ana-Maria Jilavu - inspector Direcția Patrimoniu - membru titular

 • 13. Elena Iancu - Direcția Economico - Financiară - membru titular

 • 14. Liviu Troacă - inspector Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publice - membru de rezervă

 • 15. Chesoiu Vasile- consilier Serviciul Investiții și Achiziții Publice - membru de rezervă