Hotărârea nr. 196/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 196 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari,pe anul 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 196

privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.134763/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeză a fi evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinței nr.114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor, vor fi adresate instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Lucian Costin DINDIRICĂ                Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.196/2012

Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate in natura fostilor proprietari pentru anul 2012

Nr

TITULAR

PUNCTAJ

1

BUTOI ALEXANDRU

51

2

UTA GHEORGHE

49

3

GHEORGHE EMILIA

48

4

RADU CONSTANTINA

46

5

CALCIU FLOAREA

46

6

GAMAN IONEL

46

7

DUMITRU CONSTANTINA

46

8

CIUBOTARU MARIA

45

9

LOGOFATU HARALAMBIE

45

10

STOICAN ECATERINA

45

11

PAL PAULA

45

12

DOBRICA SEVASTITA

45

13

BARBU MARIOARA

45

14

DRAGAN FLORESCU TITEL

45

15

BOLOVAN MARIANA

45

16

BANICA MARIA

44

17

SANDI MARIA

44

18

NICOLA MITRA

44

19

PAUNA VIORICA

44

20

VLADAIA CONSTANTIN

43

21

STANCIULESCU GHEORGHE

43

22

NECHITA ELENA

43

23

VLAD NELICA MARIUS

43

24

STEFAN MARIA

43

25

BRATCOVICI MIHAI

43

26

CIUREZU OLIMPIA

43

27

OPRIS DOREL

43

28

OLTEANU ION CONSTANTIN

43

29

MIHAI AURELIA

42

30

PASCU PAUL

42

31

CAZACU IOANA

41

32

BARDOS MARIANA CAMELIA

41

33

VIZITIU MARIA

41

34

BUZATU NICOLAE

41

35

LUNGU ALEXANDRA

40

36

MACESANU ION

40

37

SAFTA MIRCEA

40

38

SARBU ELENA

40

39

STEFAN TEODORA RALUCA

39

40

GRUMAZESCU ELENA

39

41

LUTA CRISTIAN FLORIN

39

42

RADU CAMELIA MADALINA

39

43

GHEBANIONELA ANTONELA

39

44

ZEVEDEANU EUGENIA

38

45

DIACONU ALEXANDRU

38

46

OLTEANUICA

38

47

GAMAN RODICA MARIOARA

37

48

CERNETCHI EMANUEL MIHAI

37

49

ILIE NINA

37

50

POPA CONSTANTIN

37

51

CONSTANTINESCU IONEL

37

52

ROBU ELENA

37

53

BALUTOIU GAVRIL

34

54

FIRICESCU GHEORGHE

34

55

TURNESCU ION

34

56

CIUREA CORNELIU EMANOIL

33

57

MILITARU EDUARD

32

58

CANCEA ANGELICA FLORENTINA

29

59

BUSTEAN ANISOARA

28

60

ALEXANDRU MARIUS

23

61

SERBAN ADRIAN

22

62

RIZESCU ILIE

22

63

PARINESCU MIOARA

22

64

DUMITRACHE PAVEL FLORIN

21

65

ALEXANDRU GETA

20

66

ALEXANDRU ANCA

20

67

FISTOGEANU NICULAE

19

68

DUMITRU ECATERINA

18

69

CERBU CAMELIA

18

70

CERBU ALINA

18

71

CRISTUINEA FLORENTINA

17

72

ZAMFIR IONEL

16

73

PRIOTEASA MIHAELA RODICA

15

74

BOZGAN ELENA

12

75

SURDU DUMITRU

11

76

ZLOTEA MARCELA

7

77

DUMITRU MARIN FLORENTIN

6

78

DAIA MARIA

5

79

BARDAN ILEANA

4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ