Hotărârea nr. 195/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 195 privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 195

privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.140560/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane, prin care se propune desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată și Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin .l lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă desemnarea dlui. Popescu Cristian - Ștefan, administrator la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ