Hotărârea nr. 194/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 194 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate CraiovaS.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 194 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.140563/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată și Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea d-lui. Petre Ionel, administrator la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU