Hotărârea nr. 190/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 190 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al MunicipiuluiCraiova, a contribuţiei proprii a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova încadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences throughinnovative means for teaching and learning”

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 190

privind aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuției proprii a Colegiului Național “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.131524/2012 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuției proprii a Colegiului Național “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

În temeiul art.36 alin. 2 lit b coroborat cu alin. 4 lit. a și lit.d și alin.6 lit.a, pct.1, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a sumei de 7.682 euro, reprezentând contribuția proprie a Colegiului Național “Nicolae Titulescu” Craiova în calitate de partener în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico - Financiară și Colegiul Național “Nicolae Titulescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ