Hotărârea nr. 188/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 188 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensareprocentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limitaconsumului mediu lunar definit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 188

privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.135586/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară și Direcția Administrație Publică și Asistență Socială prin care se propune acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.7 alin.2, art.8 alin.6 și 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece aprobată prin Legea nr.92/2012;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin.2, lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.201231.03.2013, după cum urmează:

-  7% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau

persoană singură este de până la 155 lei;

  • -  14% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

  • -  20% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 210,1 și 260 lei;

  • -  27% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310, lei;

  • -  33% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

  • -  40% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

  • -  46% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

  • -  53% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

  • -  59% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

  • -  61% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;


membru


membru


membru


membru


membru


membru


membru


membru


membru


de


de


de


de


de


de


de


de


de


familie


familie


familie


familie


familie


familie


familie


familie


familie


sau


sau


sau


sau


sau


sau


sau


sau


sau


  • -  63% în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei și 1.082 lei.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcția Administrație Publică și Asistență Socială și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU