Hotărârea nr. 187/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 187 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012 - 2013

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 187

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2012 -2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.137239/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2012 - 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.6, lit.a, pct.1, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 20122013, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:

  • -  408 burse de performanță, reprezentând 1 % din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei;

  • -  566 burse de merit, reprezentând 2 % din numărul elevilor înscriși la cursurile din învățământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei;

  • -  848 burse de studiu, reprezentând 3 % din numărul elevilor înscriși la cursurile din învățământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 55 lei;

-  1634 burse sociale, reprezentând 4 % din numărul elevilor înscriși la cursurile cu

frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru elevii din învățământul primar și gimnazial și 50 lei pentru elevii din învățământul liceal, din care: burse medicale pntru toți elevii îndreptățiți (conform solicitărilor înaintate de către unitățile de învățământ) și burse pentru persoane defavorizate.

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ stabilesc anual criterii specifice de acordare a burselor școlare, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU