Hotărârea nr. 174/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 174 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 174

privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.09.2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.136359/2012 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.09.2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.09.2012, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

la Hotărârea nr.174 / 31.10.2012

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI la data de 30.09.2012

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

1 Prevederi anuale

Prevederi 9 luni

încasări realizate

TOTAL VENITURI

X000110

•39.390.000.CO

138.969.000.00

96.006.253.CC

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(00.02*00.17)

COD110

■37.063.000.00

107.199.000.CO

94.720.329.CC

3

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03*00.‘2)

0010

104.131.000.00

81.658.000.CC

70.462.129.CC

4

C.VENITURI NEFISCALEI00. 13*00.14)

5oî2

104.131.000.00

8-.658.000.CC

70.462.129.CC

5

CI. VENITURI DIN PRC3RIETATE(cod 30.10)

5ăî3

i            844.000.00

656.000.00

536.704.00

6

Venituri din proprietaie-cod 30.10.05*30.10.09*30.10.50)

5oîo

8-14.000.00

656.000.00

506.704.00

?

Venituri din ccnceswni si închirieri

301005

844.000.00

656.000.00

506.704.00

8

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10*34.10*35.10*36.10*37.10)

0014

i        103.287.000.00

8-.002.000.CC

69.955,425.00

9

Venituri din prestări ce servicii si aie activitatifcod 33.1C.05 la 33.10.5C)

5310

103.520.000.00

81.270.000.CC

69.708.846.CC

10

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

5.079.000.CC

3.730.000.CC

3.345.7 OO.CC

11

Venituri din prestări ce servicii

33-338

892.000.00

726.000.00

980.031.00

12

Contnbuba de întreținere a persoanelor asistate

331013

2.000.000.CC

1.500.000.CC

1.235.944.CC

13

Contribuția elevior si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

i          3.675.000.CC

2.608.OOO.CC

2.367.885.CC

14

Venituri din valonficarea produselor obținute cm activitatea propne sau anexa

331016

134.000.00

100.000.00

19.575.00

15

Venituri din organizarea de cursuri ce calificare si conversie profesionala, specia »zare si perfecționare

331017

10.000.00

1

9.000.00

57.524.00

16

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociae de sanatate

33102-

83.408.000.CC

65.906,000.00

56.676.294.CC

17

Venituri din ccntract.mcheiate cu erecțiile de sanat publica alocate de la buq ce stat

331030

7.093.000.CC

5.682.000.CC

4.361.OOO.CC

18

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile ce sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031

140.000.00

i

i

140.000.00

55.000.00

19

Venituri din contractele încheiate cu institutele ce medicina din sume alocate de a bugetul ce stat

331032

15.000.00

i

12.000.00

20

A te venituri din prestări de servicii si alte activitati

33-353

’ .074.000.CC

857.000.00

609.893.00

21

Venituri din taxe administrative, eiberari permisetcod 34.1C.50i

3410

i            220.000.00

170.000.00

193.310.00

22

A te venituri din taxe administrative, eliberări pemiise

341050

220.000.00

170.000.00

190.310.00

23

Diverse venituri(cod 36.10.5C)

3610

46.000.00

36.000.00

57.613.00

24

A te venituri

36-350

46.000.00

36.000.00

57.613.00

25

Transferuri voluntare, alte e decât subventtrefcod 37.10.01*37.10.03*37.10.5C)

3710

-499.00C.00

■474.00C.00

-1.344,00

26

Donat» si sponsorizări

371001

i              73.000.00

73.000.00

71.390.00

27

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii ce dezvoltare a bugetului local

371033

-572.00C.00

-547.000.00

-110.984.00

28

A te transferuri voluntare

371053

38.250.00

29

IV. SUBVENȚII (cod CC.18)

0017

i         32.932.000.CC

25.541.000.CC

24.258.200.CC

30

SUBVENȚII DE LAALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICElccd 43.10)

5318

32.932.000.CC

25.541.000.CC

24.258.200.CC

31

Subvenții de ia bugetul de stat(cod 42.10.11*42.10.43}

JÎ2Î0

144.000.00

130.000.00

29.200.00

32

Subvenții de ia bugetul de stat pentru spitale

'12-0’1

144.000.00

130.000.00

29.200.00

33

Subvenții de ia a te a:ministratii( cod 43.10.09*43.10/0*43.10.15)

51310

32.788.000.CC

25.411.000.00

24.229.000.CC

34

Subvenții pentru instituții pudice

513'039

i         28.462.000.CC

21.928.000.CC

20.746.000.00

35

Subvenții din bugete’e locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu sanatatii

5131010

4.326.000.CC

3.483.OOO.CC

3.483.000.CC

36

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE( cod 00.12*00.15*00.17*45.10)-TOTAL

033110

2.327.000.CC

1.770.000.CC

• .285.924.CC

37

C.VENITURI NEFISCALEI cod 00.14)

50Î2

i            572.000.00

547.000.00

110.984.00

38

C2.VANZARI DE BUNURI Si SERVICIU cod 37.10}

5314

572.000.00

547.000.00

110.984.00

39

Transferuri voluntare altele decât subventiile( cod 37.10.04)

57îo

572.000.00

547,000.00

110.984.00

40

Varsaminte din secțiunea de funcbonare

371034

572.000.00

547,000.00

110.984.00

41

IV SUBVENȚII (coc 00.18)

0317

■ .652.000.CC

1.152.000.CC

1.149.000.CC

42

Subvenții de la a te nrvele a'e administrației pubce (cc<i 42/0*43.10)

50Î"9

i           i.652.000.CC

1.152.000.CC

1.149.000.CC

43

Subvenții de la afte administrații (cod 43.10.14*43.10/6*43/0.17}

5310

-.652.000.ee

1.152.000.CC

1.149.000.CC

44

Subvenții de la bug. ocale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domenru sanatatii

5131014

’ .652.000.CC

1.152.000.CC

1.149.000.00

45

Sume FEN postaderare m centul palilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.0' la45.10.18)

51510

i            103.000.00

71.000.00

25.940.00

46

Fondul European ce Dezvoltare Regionalafcoc 45.10.01.01*45.10.0-.02*45.10.01.03)

515’031

54.000.00

34.000.00

47

Sume primite in contul plăților efectuate in antf curent

515103101

54.000.00

34.000.00

48

Fondul Soaal Europear(cod 45.10.02.C1+45.1C.02.02*45.10.02.03)

515-032

49,000.00

37.000.00

25.940.00

49

Sume primite in contul plablcr efectuate in anu curent

5)5103201

44.000.00

32.000.00

50

Prefinantare

515-03203

i               5.000.00

5.000.00

25.940.00

Președinte de ședință, Lucian Costin Dindirică

ANEXA 2

la Hotărârea nr.174 / 31.10.2012

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

LA DATA DE 30.09.2012

lei

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi anuale

Prevederi 9 luni

Plăți efectuate

1

TOTAL CHELTUIELI

5010

140,895,000.00

110,440,000.00

92,197,014.00

2

PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE

1,262,000.00

962,000.00

814,358.00

3

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

5410

1,262,000.00

962,000.00

814,358.00

4

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

1,262,000.00

962,000.00

814,358.00

5

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA(cod61.10)

5910

7,975,000.00

6,075,000.00

5,930,906.00

6

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

7,975,000.00

6,075,000.00

5,930,906.00

7

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

7,975,000.00

6,075,000.00

5,930,906.00

8

Politia locala

61100304

7,975,000.00

6,075,000.00

5,930,906.00

9

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

131,627,000.00

103,372,000.00

85,451,750.00

10

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

10,750,000.00

8,040,000.00

6,414,864.00

11

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

4,219,000.00

3,098,000.00

2,572,915.00

12

Invatamant prescolar

65100301

4,202,000.00

3,084,000.00

2,561,999.00

13

Invatamant primar

65100302

17,000.00

14,000.00

10,916.00

14

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

4,920,000.00

3,788,000.00

2,872,492.00

15

Invatamant secundar inferior

65100401

333,000.00

273,000.00

133,733.00

16

Invatamant secundar superior

65100402

4,337,000.00

3,331,000.00

2,587,598.00

17

Invatamant profesional

65100403

250,000.00

184,000.00

151,161.00

18

Invatamant postliceal

651005

1,217,000.00

877,000.00

731,837.00

19

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

394,000.00

277,000.00

237,620.00

20

Internate si cantine pentru elevi

65101103

394,000.00

277,000.00

237,620.00

21

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

98,427,000.00

77,957,000.00

63,099,218.00

22

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

98,427,000.00

77,957,000.00

63,099,218.00

23

Spitale generale

66100601

98,427,000.00

77,957,000.00

63,099,218.00

24

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

16,157,000.00

12,682,000.00

12,060,762.00

25

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

10,847,000.00

8,320,000.00

7,714,599.00

26

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

10,520,000.00

8,074,000.00

7,513,865.00

27

Case de cultura

67100306

327,000.00

246,000.00

200,734.00

28

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

5,310,000.00

4,362,000.00

4,346,163.00

29

Sport

67100501

5,310,000.00

4,362,000.00

4,346,163.00

30

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

6,293,000.00

4,693,000.00

3,876,906.00

31

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

6,293,000.00

4,693,000.00

3,876,906.00

32

PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

7910

31,000.00

31,000.00

33

Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)

8310

31,000.00

31,000.00

34

Agricultura

831003

31,000.00

31,000.00

35

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83100330

31,000.00

31,000.00

36

Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)

9610

3,809,239.00

37

Excedent

9810

3,809,239.00

38

Excedentul sectiunii de functionare

981096

2,943,877.00

39

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

865,362.00

40

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)

5010

138,568,000.00

108,670,000.00

91,776,452.00

41

PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE

1,250,000.00

950,000.00

814,358.00

42

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

5410

1,250,000.00

950,000.00

814,358.00

43

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

1,250,000.00

950,000.00

814,358.00

44

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA(cod61.10)

5910

7,943,000.00

6,043,000.00

5,898,914.00

45

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

7,943,000.00

6,043,000.00

5,898,914.00

46

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

7,943,000.00

6,043,000.00

5,898,914.00

47

Politia comunitara

61100304

7,943,000.00

6,043,000.00

5,898,914.00

48

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

129,344,000.00

101,646,000.00

85,063,180.00

49

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

10,601,000.00

7,923,000.00

6,383,423.00

50

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

4,219,000.00

3,098,000.00

2,572,915.00

51

Invatamant prescolar

65100301

4,202,000.00

3,084,000.00

2,561,999.00

52

Invatamant primar

65100302

17,000.00

14,000.00

10,916.00

53

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

4,839,000.00

3,719,000.00

2,851,051.00

54

Invatamant secundar inferior

65100401

314,000.00

254,000.00

118,663.00

55

Invatamant secundar superior

65100402

4,275,000.00

3,281,000.00

2,581,227.00

56

Invatamant profesional

65100403

250,000.00

184,000.00

151,161.00

57

Invatamant postliceal

651005

1,163,000.00

843,000.00

731,837.00

58

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

380,000.00

263,000.00

227,620.00

59

Internate si cantine pentru elevi

65101103

380,000.00

263,000.00

227,620.00

60

Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)

6610

96,775,000.00

76,805,000.00

62,815,577.00

61

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

96,775,000.00

76,805,000.00

62,815,577.00

62

Spitale generale

66100601

96,775,000.00

76,805,000.00

62,815,577.00

63

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

15,875,000.00

12,425,000.00

11,987,274.00

64

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

10,565,000.00

8,063,000.00

7,641,111.00

65

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

10,314,000.00

7,881,000.00

7,475,064.00

66

Case de cultura

67100306

251,000.00

182,000.00

166,047.00

67

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

5,310,000.00

4,362,000.00

4,346,163.00

68

Sport

67100501

5,310,000.00

4,362,000.00

4,346,163.00

69

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

6,093,000.00

4,493,000.00

3,876,906.00

70

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

6,093,000.00

4,493,000.00

3,876,906.00

71

PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

7910

31,000.00

31,000.00

72

Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)

8310

31,000.00

31,000.00

73

Agricultura

831003

31,000.00

31,000.00

74

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83100330

31,000.00

31,000.00

75

VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

2,943,877.00

76

Excedent

9810

2,943,877.00

77

Excedentul sectiunii de functionare

981096

2,943,877.00

78

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

5010

2,327,000.00

1,770,000.00

420,562.00

79

Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE

12,000.00

12,000.00

80

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

5410

12,000.00

12,000.00

81

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

12,000.00

12,000.00

82

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA(cod 61.10)

5910

32,000.00

32,000.00

31,992.00

83

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

32,000.00

32,000.00

31,992.00

84

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

32,000.00

32,000.00

31,992.00

85

Politia comunitara

61100304

32,000.00

32,000.00

31,992.00

86

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)

6310

2,283,000.00

1,726,000.00

388,570.00

87

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

149,000.00

117,000.00

31,441.00

88

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

81,000.00

69,000.00

21,441.00

89

Invatamant secundar inferior

65100401

19,000.00

19,000.00

15,070.00

90

Invatamant secundar superior

65100402

62,000.00

50,000.00

6,371.00

91

Invatamant postliceal

651005

54,000.00

34,000.00

92

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

14,000.00

14,000.00

10,000.00

93

Internate si cantine pentru elevi

65101103

14,000.00

14,000.00

10,000.00

94

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

1,652,000.00

1,152,000.00

283,641.00

95

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

1,652,000.00

1,152,000.00

283,641.00

96

Spitale generale

66100601

1,652,000.00

1,152,000.00

283,641.00

97

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

282,000.00

257,000.00

73,488.00

98

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

282,000.00

257,000.00

73,488.00

99

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

206,000.00

193,000.00

38,801.00

100

Case de cultura

Y67100306

76,000.00

64,000.00

34,687.00

101

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

200,000.00

200,000.00

102

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

200,000.00

200,000.00

103

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

200,000.00

200,000.00

104

Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

865,362.00

105

Excedent

9810

865,362.00

106

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

865,362.00

Președinte de ședință,

Lucian Costin Dindirică