Hotărârea nr. 173/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 173 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, petrimestrul al III-lea al anului 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 173

privind aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III-lea al anului 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.130146/2012 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III -lea al anului 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III-lea al anului 2012, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2012 TRIMESTRUL III

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE

Lei

Prevederi

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Valoare achitata

Diferenta fata de prevederi

Observatii

Cap. 84.08. (Transporturi)

84.08.50

MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN - Mobilitate, Dezvoltare si Reducerea Consumului de Energie)

3,154,000

364,000

2,762,000

26,000

2,000

2,723,244

428,756

Cheltuieli de

personal -

84.08.50.10

5,000

2,000

2,000

1,000

0

3,190

1,810

Suma de 1.810 lei reprezinta economie realizata in implementarea proiectului (cheltuieli pentru indemnizatii de delegare neconsumate)

Bunuri si servicii

- 84.08.50.20

171,000

121,000

26,000

22,000

2,000

109,964

59,036

Suma de 59.036 lei reprezinta economie din licitatie studii - 1.220 lei, economie remuneratie manager proiect - 6.561 lei, economie deplasari in strainatate manager proiect - 12.097 lei, economie cheltuieli postale si cu comisioanele bancare - 18.158 lei si contravaloare reparatii curente in zona industriala a mun Craiova neachitata - 21.000 lei

Alte transferuri

- 84.08.50.55

2,884,000

150,000

2,734,000

0

0

2,516,962

367,038

Suma de 2.884 mii lei reprezinta plata intermediara acordata de catre Comunitatea Europeana, pe care CL Craiova are obligatia de a o distribui celorlalti beneficiari participanti la acordul de finantare odata cu acceptarea de catre Comisie a costurilor declarate de catre participantii la proiect. Pana in prezent a fost transferata suma de 2.516.962 lei, diferenta de 367.038 lei urmand a fi transferata odata cu primirea acordului din partea Comisiei Europene

Cheltuieli de capital -84.08.50.71

94,000

91,000

0

3,000

0

93,128

872

Suma de 94.000 lei reprezinta contravaloare achizitie cu montaj 3 buc bariere automate. Diferenta de 872 lei reprezinta economie din licitatie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ