Hotărârea nr. 172/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 172 privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al III –lea al anului 2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 172

privind execuția bugetară a creditelor externe și interne, pe trimestrul al III -lea al anului 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.130149/2012 întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea execuției bugetare a creditelor externe și interne, pe trimestrul al III -lea al anului 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a creditelor externe și interne, pe trimestrul al III-lea al anului 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 172/31.10.2012

EXECUȚIA BUGETARA PE ANUL 2012 TRIMESTRUL III

PROIECTE CU FINANȚARE DIN CREDITE EXTERNE

Lei

Prevederi an 2012

Trim I

Trim II

Trim III

Valoare achitata

Diferența fata de prevederi

Observații

Cap. 67.06. (Cultura, recreere si religie)

67.06.03.30

Craiova Waler Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica*exccutie)

6,410,000

0

0

4,807,000

0

4,807.000

Contractul de finanțare s-a semnat in data de 09.09.2011. Procedura de achiziție publica a lucrărilor se afla in derulare.

Cap. 80.06. (Acțiuni generale economice, comerciale si de munca)

80.06.01.10

Centru Multifuncțional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica»cxecutie)

32,230.000

10,733,000

10,345,000

11,152.000

26,932,050

5,297,950

Contractul de finanțare s-a semnat in data de 25.08.2010. Contractul de lucrări s-a semnat in data de 02.06.2011. Cheltuielile suportate din credit pe anul in curs sunt execuție lucrări, cota i ISC de 0,7% si servicii de dirigentic de șantier și de asistență tehnică din partea proiectantului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ