Hotărârea nr. 170/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 170 privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuriaparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 170

privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al

Municipiului Craiova și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012.

Având în vedere raportul nr.141334/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată și Titlul VI, art.858-875 Cod Civil;

Potrvit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit.a și b, art. 45 alin. 3, art. 123, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractul de concesiune prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Craiova prevăzute în anexele nr.2 și 3, parte integrantă din aceasta, către S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L..

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2006, 58/2008, 325/2008, 186/2009, 536/2009 și nr.187/2010 și se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Lucian Costin DINDIRICĂ

Anexă la Hotărârea nr.170/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

CONTRACT DE CONCESIUNE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA APARTINAND MUNICIPIULUI CRAIOVA

I. Partile contractante

Intre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.7, Jud. Dolj, CUI 4417214, tel. 0251/415177, fax 0251/411561, cont..........................., deschis la Trezoreria

Craiova, reprezentat prin d-na Lia-Olguța Vasilescu, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

S.C. Termo Craiova S.R.L., cu sediul in str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel/fax 0251/595567; 599388, CUI 30818118, inregistrata la ORC sub nr. J16/1722/23.10.2012, tel/fax 0251/412628, 414660,417967, cont RO70RNCBO139018027210001 deschis la BCR Craiova Sucursala Patria, reprezentata reprezentata prin Dl. Degeratu Nicolae -administrator, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

la data de ...................................,

la sediul concedentului mentionat anterior,

in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, si a Hotararii Consiliului Municipiului Craiova nr. 22/31.01.2011, sa incheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este cedarea si preluarea in concesiune a bunurilor descrise in anexa nr. 1 și nr. 2 din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Obiectivele concedentului sunt:

 • a) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • b) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii

 • c) protectia mediului inconjurator;

III. Termenul

Art. 2. - Durata concesiunii opereaza pe durata de 49 ani.

IV. Redeventa

Art. 3. - Redeventa este de 1227757 lei /an (102313 lei/lună) fără TVA. Nivelul redeventei se negociaza anual in functie de situatia bunurilor care fac obiectul contractului.

V. Plata redeventei

Art. 4. - Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. ......................................................................., deschis la

Trezoreria Craiova;

- contul concesionarului: RO70RNCBO1390018027210001

Întrucât prin raportul de evaluare nu a fost calculată redevența lunară pentru bunurile concesionate, aceasta va fi aprobată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova în luna noiembrie.

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la penalizări de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere (conform Codului de procedura fiscala, O.G. nr. 92/24.12.2003).

VI. Drepturile partilor

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile ce fac obiectul prezentului contract de concesiune.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila scrisa a concesionarului

 • (3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca o despagubire adecvata si efectiva. In situatia in care va exista un dezacord intre concedent si concesionar, cu privire la valoarea despagubirii, aceasta va fi stabilita de instanta de judecata competenta. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri nu poate constitui temei pentru concesionar sa se sustraga obligatiilor sale contractuale.

 • VII. Obligatiile partilor

Obligatiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa .

 • (4) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor date in concesiune (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.).

 • (6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

 • (7) In termen de (cel mult) 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o suma de ................. lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar.

 • (8) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia.

 • (9) In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului, va notifica de indata concedentul, in vederii luarii unei masuri ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarii bunului(bunurilor)

 • (10) Sa preia de la autoritatile administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare primire bunurile de retur prevazute in anexa nr.1.

Obligatiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege.

(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) sa predea concesionarului la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, libere de orice sarcini, pe baza de process verbal de predare-primire

 • VIII. Incetarea contractului de concesiune

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoare situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, daca nu s-a prevazut prelungirea acestuia prin act aditional

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. In aceasta situatie concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura. In cazul in care partile nu pot stabili cuantumul despagubirilor datorate concesionarului, acestea se vor stabili de instanta competenta.

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar sau al incapacitatii indeplinirii acestora, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent sau al incapacitatii indeplinirii acestora, prin reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

In situatia incetarii contractului conform literelor c) si d), daca partile nu pot stabili cuantumul despagubirilor, acestea vor solicita instantei competente sa se pronunte cu privire la despagubiri.

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata concedentul disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, prin renuntare la concesiune, fara plata unei despagubiri;

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

a) bunuri de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului.;

b) bunuri proprii, care raman in proprietatea concesionarului.

IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar

Art. 10 (1) - Concesionarul are obligația sa obtina toate acordurile, autorizațiile si avizele prevazute de legislatia in domeniu si sa respecte normele legale de profil;

 • (2) - Concedentul trebuie sa respecte obligatiile care ii revin conform legislatiei in domeniu;

 • (3) - Lucrarile de investitii aferente infrastructurii concesionarului necesare pentru conformare la cerintele de mediu vor fi finantate atat de concesionar, cat si de concedent.

 • X. Forta majora

Art.11 (1) - Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care-i revine in baza prezentului contract , daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

 • (2) - Partea care invoca forta majora este obligate sa notifice celeilalte parti, in termen de maxim 10 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

 • (3) - Daca in termen de maxim 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract , fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Art. 12. -(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, absolut invincibila si absolut imprevizibila.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.

 • XI. Notificarile intre parti

Art.13.(1) - In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa din partea introductive a prezentului contract.

 • (2) - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediat

 • (3) - Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate si in scris.

 • XII. Litigii

Art. 14. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea,executarea ori incetarea prezentului contract de concesiune sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

(2) In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila sau partile nu ajung la un acord,, solutionarea se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

XIV. Clauze finale

Art.15. (1) - Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante

 • (2) - Prezentul contract impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui

 • (3) - Prezentul contract de concesiune a fost încheiat azi.................., in 2

exemplare, din care unul pentru concedent si unul pentru concesionar.

Concedent, Concesionar,

Municipiul Craiova prin Consiliul                S.C. Termo Craiova S.R.L.

Local al Municipiului Craiova                       Administrator

Primar                                  Degeratu Nicolae

Lia-Olguța Vasilescu

Primăria Municipiului Craiova

MIJLOACE FIXE DE NATURA DOM PUBLIC DARE IN ADMINISTARE REGIEI DE TERMOFICARE

■ #

Denumire

I

Nr.lnv

Valoare inițiala

Valoare Reevaluata

1

Baraca met. Centr.Term nr. 09 Craiovita Noua 4060

12002844

1.948,70

1.946,70

2

Baraca met Centr.Term nn 10 Craiovita Noua 4061

12002055

973,35

973,35

3

Baraca met. punct terrn nr. 01 George Enescu 4059

12002643

1.460,03

1.460,03

4

Baraca metpunctterm nr. 04 Valea Roșie 4063

12002837

1.946,70

1.946,70

5

Baraca met. punct term nr, 05 C. București 4064

12002848

1.703,36

1.703.36

Baraca met. punct term nr. 08 C. București 4065

12002349

1.703,36

1.703,36

7

Baraca met.punpt term nr.03 Brazda lui Novac 4057

12002041

2,757,83

2757,83

a

Baraca met.punct term nr.O4 Brazda-lui Novac 4058

12002842

1.946,70

1.946,70

9

Baraca metalica punct term nr. 16 Cornitoiu 4062

12002846

1.946,70

1.946,70

10

Baraca metalica Statia de hidrelor Automata 4067

12002851

1.460,03

1.460,03

11

Baraca metalica Statia de hidrotor Automata 4068

12002852

730,01

730,01

12

CENTARLA TERM. B-D OLTENIEI NR1A, BL T2 SC1-5

22100169

0,05

107.702,09

13

CENTRALA TERM ANL B-D OLTENIE NR 1C. BL.T3.SC.1-5

.22100171

0,05

102.316,97

14

CENTRALA TERM ANL B-DUL OLTENIE NR1A, BLT1 SC 1-3

22100170

0,03

66.997,78

15

CENTRALA TERMICA ANL CV. NOUA- BL.B1, SC.1,2,3

22100168

0,03

63.647,89

16

Centrala termica Popa Șapca 4202

12003024

3.179,61

3.179,61

17

Centrala termica 113 apartamente 4094

12002876

4.197,09

4,197,09

W

Centrala termica 150 apartamente 4172

12003108

15.898,05

90.066,46

19

Centrala termica 156 apartamente 4173.

12003109

8.489,56

48.095,49

20

Centrala termica 24 apartamente 4169

12003105

2,289,32

12.522,34

21

Centrala termica 32 apartamente 4170

12003106

3.974,51

21,740,18.

22

Centrala termica 97 - 73 apartamente 4171

12003107

11.049,14

64.754,68

23

CENTRALA TERMICA ANL, STFL POTELU BL-R4

22100155

28.519,61

25 624,30

24

CENTRALA TERMICA ANL, STR.POTELU BL.R2

22100154

23.155,83

20.805,05

25

CENTRALA TERMICA ANL,STR. POTELU, BL R10

22100156

28.519,61

25.624,30

26

CENTRALA TERMICA ANL,STR.POTELU, BL R12

22100159

23.155,83

20.805,05

27

CENTRALA TERMICA ANL.STR.POTELU, BL R14

22100160

23.155,83

20.005,05

28

CENTRALA TERMICA ANL.STR.POTELU, BLR16

22100161

28.519,61

25.624,30

29

CENTRALA TERMICA ANL,STR.POTELU, BL R18

22100162

23.155,83

20.805,05

30

CENTRALA TERMICA ANL,8TR. POTELU, BL R20 ■

22100163

28.519,61

25.624,30

31

CENTRALA TERMICA ANL;STR.POTELU, BL R6

22100156

23.155,83

20,805.05

32

CENTRALA TERMICA ANL,STR,POTELUr EL R8

22100157

23.155,83

20.805,05

33

Centrala termica C-tin Brancusi 4087

12002909

142.802,76

218.062,55

34

Centrala termica Casa Alba 4174

12003110

5.484,83

5.484,83

35

Centrala termica Casa de Moda 4175

12003111

1.589,81

10.368,65

36

Centrala termica IJK 4176'

12003122

8.452,46

46.234,12

37

Centrala termica Motru

12006394

58.395,96

58.395,96

38

Centrala termica nr. 01 Craiovita Noua 4099

12002893

97.160,81

. 92.740,59

39

Centrala termica nr. 01 Rovine 4119

12003094

72.431,31

96.790,59

40

Centrala termica nr. 02 Craiovita Noua 4100

12002884

97.031,60

101.878,99

41

Centrala termica nr. 02 Piața Gării 4120

12003085

55.298,97

84.453,13

42

Centrala termica nr. 03 Craiovita Noua 4101

12002875

118.066,94

113.459,23

43

Centrala termica nr. 05 -1 Mai 4132

12003069

68.219,29

123.719,89

44

Centrala termica nr. 06 ■ 1 Mai 4133

12003070

73.129,01

139,604,19

45

Centrala termica nr. 06 A Craiovita Noua 4105

12002889

91.080,26

■ 129.836,83

46

Centrala termica nr. 06 Calea București 4156

12003123

92.302,77

52.862,14

47

Centrala termica nr. 06 Craiovita Noua 4104

12002888

91.088,26

104.333,16

48

Centrala termica nr. 07 Craiovita Noua 4106

12002890

97.160,81

120.562,77

49

Centrala termica nr. 08 Craiovita Noua 4107

12002891

. 93,801,52

107.440,96

50

Centrala termica nr. 09 Craiovita Noua 4108

12003007

93.801,52

116.394,37

51

Centrala termica nr. 10 Craiovita Noua 4109.

12002854

95.171,08

136.262,07

52

Centrala termica nr. 11 Graiovita Noua 4110

12002968

96.230,54

146.964,24

53

Centrala termica nr. 12 Craiovita Noua 4111

12003086

77.056,79

117.681,89 ■

54

CENTRALA TERMICA POTEL- BL.R1

12008355

23.594,84

■ 21.199,49

55

CENTRALA TERMICA POTEL- BL.R11

12000360

23.719,83

21.311,79

56

CENTRALA TERMICA POTEL-BL.R13

12008361

23.614,60

21.217,25

57

CENTRALA TERMICA POTEL- BL.R15

12008362

28.427,53

25.541,57

58

CENTRALA TERMICA POTEL- BL.R3

12008356

28.402,78

25.519,33

59

CENTRALA TERMICA POTEL- BL.R5

12008357

'23.704,18

21.297,73

60

CENTRALA TERMICA POTEL-BL.R7

12008358

23.614,60

21.217,25

61

CENTRALA TERMICĂ POTEL- BL.R9

12008359

28.425,86

25.540,07

62

CENTRALA TERMICA PQTELU?BL.R17

12008364

23.614,59

21.217,24

63

CENTRALA TERMICA POTELU-BL.R19

12008365

28.427,78

25.541,79

64

Centrala termica Romarta 4177

12003113

8.452,46

8.452,46

65

Centrala termica Romul 42po

12003022

10.386,73

10.386,73

66

CONTOARE ENERGIE TERMICA

22200156

' 4.819.024,70

3.857.237,50

67

CONTOARE ENERGIE TERMICA (1053)

22200153

1.511.008,57

1.788.625,80

68

CONTOARE ENERGIE TERMICA {145 buc)

22200145

208.068,62

246.297,00

69

CONTOARE ENERGIE TERMICA (148)

22200150

212.373,48

251.392,80

70

CONTOARE ENERGIE TERMICA (200) ■

22200147

286.991,18

339.720,00

71

CONTOARE ENERGIE TERMICA {220)

22200146

315.690,30

373.692,00

72

CONTOARE ENERGIE TERMICA (52 buc)

22200142

74.617,72

. 08.327,20

73

CONTOARE ENERGIE TERMICA (55 BUC)

22200144

78.922,57

93.423,00

74

CONTOARE ENERGIE TERMlCa (58 buc)

'22200140

■ 83.227,44

98.518,80

75

CONTOARE ENERGIE TERMICA (67)

22200151

96.142,04

113.806,20

76

CONTOARE ENERGIE TERM)Ca(14 buc)

22200141

20.089,39

23.780,40

77

CONTOARE ENERGIE TERMICA(15O)

22200149

215.243,40

254.790,00

78

CONTOARE ENERGIE TERMICA(196)

22200152

201.251,35

332.925,00

79

CONTOARE ENERGIE TERMICA(27 BUC)

22200143

38.743,81

4S.862,20

ao

CONTOARE ENERGIE TERMICA(50)

22200148

71.747,81

84.930,00

81

CONTOARE ENERGIE TERMICA-2001 (46 BUC)

22200157

309.912,61

13,022,60

82

CONTOARE ENERGIE TERMICA-2002(28 BUC)

22200158

210.099,86

15.853,60

83

CONTOARE ENERGIE TEHMJCA-2003(230 BUC)

22200159

803.015,91

195.339,00

34

CONTOARE ENERGIE TERMICA-2004 (2090 BUC)

22200160

3,989.577,95

2.366.716,00

85

DISPECERAT CT 10 CRAIOVITA NOUA -2007

22100166

765.121,35

764.228,71

86

împrejmuire 4204

12003026

10.843,97

11.264,57

87

ÎMPREJMUIRE GARD PT 1 SARARLSTR.SARARILOR

12008314

2,197,86

2.283,11

88

ÎMPREJMUIRE METAL PT 1 ROMAN ESC U-STR.I CANTACUZINC

12008313

10.311,67

10.711,63

09

INS.TERM. CENTR.TERM 97 73 APARTAMENTE 3750

22100026

458.111,34

480.455,72

90

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 01 CRAIOVITA NOUA 4235

22100077

1.148.717,28

1.147.377,11

91

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 02 CRAIOVITA NOUA 4236

22100085

1,282.239,30

1.280.743,35

92

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 03 CRAIOVITA NOUA 4237

22100093

1.308.576,75

1.307.050,08

93

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 06 A CRAIOVITA NOUA 4241

22100080

1.187.990,86

1.186.604,87

94

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 06 C. BUCUREȘTI 3737

22100012

1.246.058,44

1.244.604,71

95

INS.TERM. CENTR.TERM NH. 06 CRAIOVITA NOUA 4240

22100081

1.421.571,59

1.419.913,09

96

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 07 CRAIOVITA NOUA 4242

22100079

1.367.455,32

1,365.859,96-

97

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 08 CRAIOVITA NOUA 4243

22100078

1.092.490,89

1.091.216,32

98

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 09 CRAIOVITA NOUA 4244

22100101

1.307.747,74

1.306.222,03

99

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 10 CRAIOVITA NOUA 4245  .

22100103

850.009,39

849.017,71

100

rNS.TERM. CENTR.TERM NR. 11 CRAIOVITA NOUA 4246

22100086

1.109.374,01

1.108.079.74

101

INS.TERM. CENTR.TERM NR. 12 CRAIOVITA NOUA 4247

22100109

1J 82.205.26

1.180.826,02

102

INS.TERM. CENTRALA TERMICA 113 APARTAMENTE 4230

22100114

427.135,89

362.641.93

103

INS.TERM. CENTRALA TERMICA 150 APARTAMENTE 3751

22100025

500.155,27

424.635,99

104

INS.TERM. CENTRALA TERMICA 156 APARTAMENTE 3752-

22100024

509.354,02

432.445,81

105

INS.TERM. CENTRALA TERMICA 24 APARTAMENTE 3748

22100038

222.201,26

188.650,72

106

INS.TERM. CENTRALA TERMICA 32 APARTAMENTE 3749

22100027

244.316,84

207,427,03

107

INS.TERM. CENTRALA TERMICA C-TIN BRANCUSI 4223

22100134

1.080-946,51

971.716,87

108

Ins.Term. centrala termica Casa de Moda 3754

22100022

11.150,34

11.150,34

109

INS.TERM. CENTRALA TERMICA NR. 01 ROVINE 4255

22100111

704.429,81

633.247,18

■110

INS.TERM. CENTRALA TERMICA NR. 02 PIAȚA GĂRII 4256

22.100100

627,137,37

563.765,14

111

INS.TERM. CENTRALA TERMICA NR, 05 1 MAI 3712

22100065

847.269,54

761.652,95

112

INS.TERM. CENTRALA TERMICA NR. 06 1 MAI 3713

22100064

1.243.440,18

1.104.634,48

113

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 01 BRAZDA LUI NOVAC 4205

22100116

' 207.943,00

186.930,36

114

INS.TERM PUNCT TERM NR. 01 CALEA BUCUREȘTI 3730

22100010

207.302,87

186.354,91

115

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 02 BRAZDA LUI NOVAC 4206

'22100115

150.831,40

97.926,03

116

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 02 CALEA BUCUREȘTI 3731

22100009.

162.742,26

146.297,15

117

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 03 BRAZDA LUI NOVAC 4207

22100136

226-366,95

203.492,57

118

NS TERM. PUNCT TERM NR 03 CALEA BUCUREȘTI 3732

22100008

215.456,39

193.684,52

119

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 04 A CALEA BUCUREȘTI 3734

22100006

69.471,07

61.552,07

120

NS.TERM. PUNCT TERM NR. 04 BRAZDA LUI NOVAC 4208

22100113

242.656,03

218,135,64

121

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 04 CALEA BUCUREȘTI 3733

22100007

137.334,97

123.457,18

122

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 04 CRAIOVITA NOUĂ 4238

22100083

117.269,71

105,419,61

123

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 05 BRAZDA LUI NOVAC 4209

22100121

168.594,52

■ 151.558,04

124

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 05 CALEA BUCUREȘTI 3735

22100005

100.087.82

161.889,95

125

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 05 CRAIOVITA NOUA 4239

22100082

283.437,78

254.796,39

126

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 06 BRAZDA LUI NOVAC 4210

22100138

133.395,60

86.605,98

127

INS.TERM. PUNCT TERM NR 06 CALEA BUCUREȘTI 3736

22100004

136.797,48

150.301,67

128

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 07 BRAZDA LUJ NOVAC 4211'

22100146

120.032,63

107.903,33

129

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 07 CALEA BUCUREȘTI 3738 '

22100028

187.483,60

168.538,38

130

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 08 BRAZDA LUI NOVAC 4212

22100145

180.023,96

161.832,54

131

INS.TERM, PUNCT TERM NR. 08 CALEA BUCUREȘTI 3739

22100037

167.609,07

150.672,17

132

INS.TERM PUNCT TERM NR. 09 BRAZDA LUI NOVAC 4213

22100144

158.960,65

142.397,68

133

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 09 CALEA BUCUREȘTI 3740

22100014

102.784,79

92.393,39

134

INS TERM. PUNCT TERM NR W BRAZDA LUI NOVAC 4214

22100143

153.163,16

137,686,02

135

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 11 BRAZDA LUI NOVAC 4215'

22100142

' 263.609,17

236.971,46

136

INS.TERM PUNCT TERM NR, 11 CALEA BUCUREȘTI 3741

22100035

244.681,47

219.956,41

137

INS.TERM. PUNCT TERM NR 12 BRAZDA LUI NOVAC 4216

22100141

240.515,99

216.211,85

138

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 12 CALEA BUCUREȘTI 3742

22100034

427.912,03

384.671,52

139

INS.TERM. PUNCT TERM NR, 13 BRAZDA LUI NOVAC 4217 '

22100140

226.504,31

■ 203.616.05

140

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 1.3 CALEA BUCUREȘTI 3743

22100033

443.263,06

420.608,62

141

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 13 CRAIOVITA NOUA 4248

22100108

117.300,33

82.014,44

U2

INS.TERM. PUNCTTERM NR. 14 BRAZDA LUI NOVAC 4218

22100139

225.004,66

202.267,94

143

INS.TERM PUNCT TERM NR. 14 CALEA BUCUREȘTI 3744

22100032

148.706,08

133.679,33

144

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 14 CRAIOVITA NOUA 4249

22100107

8.212,51

5.331,90

145

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 15 BRAZDA LUI NOVAC 4219

22100130

227.282,04

204.315,91

146

INS.TERM. PUNCTTERM NR. 15 CALEA BUCUREȘTI 3745

22100031

141.652,94

127.338,91

147

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 15 CRAIOVITA NOUA 4250

22100106

242.335,15

157.334,08

148

INS TERM. PUNCT TERM NR. 17 BRAZDA LUI NOVAC 4220

22100137

160.116,44

143.936,67

149

INS.TERM, PUNCT TERM NR. 20 BRAZDA LUI NOVAC 4221

22100147

82.913,63

53.830,98

150

INS.TERM. PUNCT TERM NR. 21 BRAZDA LUI NOVAC 4222

22-100135

101.813,07

71.106,00

151

Ins.Term. punct term Stadionul Tineretului 3769

22100117

8.438,31

5,478,50

152

INS.TERM. PUNCTUL TERMIG MIHAI VITEAZUL 3762

22100124

74.578,30

67.042,23

153

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 N. TITULESCU 4231 '

22100090

185.229,82

166.512,35

154

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 1 MAI 3708

22100069

225.895,57

157.942,42

155

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 GEORGE ENESCU 4224

22100133

171.042,68

153.758,82

156

INS.TERM PUNCTUL TERMIC NR, 01 LAPUS - ARGEȘ 3727

22100013

259.861,37

233.602,38

157

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 ROMANESCU 3714

22100063

132.822,97

119.401,21

158

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 ROVINE 4257

22100099

223.506,33

145.109,62

159

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 SARARI 3717

221-00036

132.323,62

118.372,09

160

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 01 VALEA ROȘIE 3720

22100030

205.447,82

133.385,29

161

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 02 N. TITULESCU 4232 ■

22100089

129.074,38

116.031,41

162

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 02.1 MAI 3709

22100058

154.083,16

107.732,38

163

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 02 GEORGE ENESCU 4225

22100132

177.842,20

159.371,25

164

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 02 LAPUS - ARGEȘ 3728 .

22100020

241,141,47

216.774,12

165

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 02 ROMANESCU 3715

22100062

142,987,91

123.530,98

166

INS.TERM PUNCTUL TERMIC NR. 02 ROVINE 4258

22100098

148.107,50

133.141,24

167

INS.TERM. PUNCTUL TERMIG NR. 02 SARARI 3718

22100059

185.149,61

129.453,52

168

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR 02 VALEA ROȘIE 3721

22100019

189.200,49

170.031,70

169

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR..03 N. TITULESCU 4233

22100088

157.775,13

102.434,19

170

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 03 1 MAI 3710

22100067

163.047,12

146.571,21

171

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 03 GEORGE ENESCU 4226

22100131

. 133.089,92

119.641,13

172

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 03 LAPUS - ARGEȘ 3729

22100011

123 360,31

110.894,75

173

INS.TERM PUNCTUL TERMIC NR. 03 OBOR - SPANIA 3719

22100040

231.655,40

200.246,69

174

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 03 ROVINE 4259

22100097

224.053,52

156.657,90

176

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 03 VALEA ROȘIE 3722

22100018

305.439,81

213.558,42

176

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 04 N. TITULESCU 4234

22100087

136.816,55

122.991,24

177

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 04 1 MAI 3711

22100076

110.097,88

71.430,13

178

NS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 04 GEORGE ENESCU 4227

22100119

143,069,70

120.612,51

179

NS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR, 04 ROVINE 4260

22100006

257.836,74

240.771,84

180

NS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 04 VALEA ROȘIE 3723

22100017

257.127,42

231.144,69

181

NS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 05 GEORGE ENESCU 4228

22100110

108.014,32

97.099,47

182

NS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 06 GEORGE ENESCU 4229

22100092

87,878,66

70.993,52

183|1NS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 06 ROVINE 4261

22100095

197.013,95

177.105,69]

184

INS.TERM. PUNGTUL TERMIC NR. 06 VALEA ROȘIE 3724

22100016

87.116,22

78.313,13

185

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR 07 ROVINE 3706

221'00071

242.315,61

217.829,62

186

INS.TERN. PUNCTUL TERMIC NR. 07 VALEA ROȘIE 3725

22100015

194.558,22

174.898,11

187

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 08 ROVINE 3707

22100070

352.460,93

316.844,75

188

INS.TERM, PUNCTUL TERMIC NR. 16 CORNITOIU 4251

22100105

219.352,47

142.412,76

189

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 17 CORNITOIU 4252

22100104

172.765,01

155.307,11

190

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 18 CORNITOIU 4253

22100094

199.484,26

179.326,38

191

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC NR. 21 TOPORAS14254

22100102

201.870,50

181.471,49

192

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC PIAȚA REVOLUȚIEI 3765

22100112

109.477,36

98.414,67

193

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC PIAȚA UNIRII 3766

22100120

166.946,70

150.076,74

194

INS.TERM. PUNCTUL TERMIC VASlLE CONTA 3768

22100118

113,542,43

102.068,97

195

INSTALAȚII PUNCT TERMIC A.LCUZA 3920

22100164

245.173,50

220.398,72

196

INSTALAȚII TERM. PUNCTUL TERMIC LICEU CHIMIE

22100167

165.600,32

148.866,41

197

INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICA CASA ALBA 3753

22100023

272.381,47

231.254.14

198

INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICA IJK 3755

22100068

448.193,48

380.520,00

199

INSTALĂRI TERMICE CENTRALA TERMICA ROMAHTA 3756

22100091

388.413,67

329.766,44

200

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC 23 AUGUST 3758

22100060

267.936,42

240.861,44

201

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC FILARMONICA 3759

22100127

132.466,55

119.080,81

202

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC HOREZ 3760

22100126

162.009,38

145.638,33

203

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC HORIA 3746

22100021

. 187.343,78

168.412,69

204

INSTALAT!! TERMICE PUNCTUL TERMIC IANCU JIANU 3761

22100125

362.818,54

344.275,49

205

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC LAPUS 3726

22100003

94.640,53

85 077,10

206

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC MANTULEASA 3763

22100123

132.787,59

126.001,04

207

INSTALAT!! TERMICE PUNCTUL TERMIC PATRIA 3764

22100122

94.520.30

89,689,53

206

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC ROMUL 3767

22100129

128.880,62

122.293,75

209

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC SARARI 3716 .

22100061

86.242,21

81.834,51

210

INSTALAȚII TERMICE PUNCTUL TERMIC SILOZ 3747

22100029

97.131,85

92.167,60

211

Lucrare corist, mont cont, energie term.‘dec.2006

22200155

1.287.645,18

1.157.528,63

212

Lucrare consir montaj cont, energ. term-dec 2006

22200154

560.874,63

504.198,25

213

PUNCT TERMIC NR 13 BRAZDA NOVACțP TERM 1 VEGH1)4O81

12002903

45.479,53

45.479,53

214

Punctul termic 23 August 4179

12003115

116.282,88

141.692,84

215

Punctul termic Filarmonica 4180

12003116

33.930,40

102.270,75

216

Punctul termic Horez 4181

12003117

55.815,78

86.574,33

217

Punctul termic Horia 4167

12003133

135.224,07

123.579,77

218

Punctul termic lancu Jianu 4182

12003118

60.415/2

93.708,69

219

Punctul termic Lapus 4147

12003112

-111,631,56

1-13,354,27

220

Punctul termic Mantuleasa 4184

12003120

71.320,17

136.151,08

221

Puncta! termic Mihai Viteazul 4183

12003119

68.477,70

138.895,07

222

Punctul termic nr. 01 Calea București 4151

12003126

42.042,72

45.146,29

223

Punctul termic nr, 01 George Enescu 4088

12002910

97.574,26

162.986,65

224

Punctul termic nr. 01 N. Trtulescu 4095 .

12002879

72.095,39

103.223,24

225

Punctul termic nr. 01 Valea Roși© 4140

12003077

94.059,93

94.059.93

226

Punctul termic nr. 01 -1 Mai 4128

12003076

90,519,76

90.510,76

227

Punctul termic nr. 01 Brazda- lui Novac 4069

12002853

60.725,50

134.556,66

228

Punctul termic nr. 01 Lapus - Argeș 4148

12003141

91.734,27

153.231,63

229

Punctul termic nr. 01-Rom'aneficu 4134

12003071

72.198,75

129.214,03

230

Punctul termic nr. 01 Rovine 4121

12003096

48.838,81

52.444.06

231

Punctul termic nr. 01 Sarari 4137

12003084

47.443/2

56.606,29

232

Punctul termic nr, 02 N. Titulescu 4096

12002880

88.338,07

88.338,07

233

Punctul termic nr. 02 Valea Roșie 4141

120'03078

98711,24

98.711,24

234

Punctul termic nr. 02 ■ 1 Mai 4129

12003074

90.519,76

90.519,76

235

Punctul termic nr. 02 Brazda lui Novac 4070

12002876

41.603,43

41,603,43

236

Punctul termic nr. 02 Calea București 4152

12003127

■ 64.369,03

76.800,80

237

Punctul termic nr. 02 George EnesGU 4089

12002911

87 341,36

166.735,74

238

Puncta! termic nr. 02 Lap.us - Argeș 4149

12003095

68.891,15

115.074,79

239

Punctul termic nr. 02 Romanescu 4135

12003072

59.743,56

152.747,13

240

Punctul termic nr. 02 Revine 4122'

12003097

48.838,81

99.893,45

241

Punctul termic nr. 02 Sarari 4138

12003075

50.053,32

102.377,58

242

Punctul termic nr. 03 Brazda lui Novac 4071

12002838

50.337,57

72.071,28

243

Punctul termic nr. 03 Calea București 4153

12003128

56.849,41

67.828,89

244

Punctul termic nr, 03 N. Titulescu 4097

12002881

73.679,05

73.679,05

245

Punctul termic nr. 03 Valea Roșie 4142

12003079

67.185,66

67.185,66

246

Punctul termic nr. 03 -1 Mai 4130

12003093

■ 52.508,18

186.719,68

247

Punctul termic nr, 03 George Enescu 4090

12002885

75.506,35

231.657,68

240

Punctul termic nr. 03 Lapua Argeș 4150

12003125

65.635,23

173,997,79

249

Punctul termic nr. 03 Obor - Spania 4139

12003066

71.785,30

146.827,52

. 250

Punctul termic nr. 03 Rovine 4123

12003098

48,838,81

58.271,16

251

Punctul termic nr. 04 Brazda lui Novac 4072

12002866

66.668,85

74.467,46

252

Punctul termic nr. 04 Calea București 4154

12003129

62.172,58

89.016,17

253

Punctul termic nr. 04 N. Titulescu 4098

12602882

80.028.46

80.028,46

254

Punctul termic nr. 04 Valea Roșie 4143 .

12603080

90.442,24

90.442,24

255

Punctul termic nr. 04 -1 Mai 4131

12003068

52.500,10

134.243,35

256

Punctul termic nr. 04 A' Calea București 4155

12003130

50.389,25

96.19370

257

Punctul termic nr. 04 Craiovita Noua 4102

12002886

91.088,26

83,244,55

258

Punctul termic nr. 04 George Enescu 4091

12002803

93.026,30

221.985,45

259

Punctul termic nr. 04 Rovine 4124

12003099

70.131,50

119.537,41

260

Punctul termic nr. 05 Brazda lui Novac4073

12002895

74.937,86

141.317,99

261

Punctul termic nr. 05 Calea București 4156

12003142

169.240h81

169.248,61

262

Punctul termic nr. 05 Craiovita Noua 4103

12002887

91.033,28

118.920,78

263

Punctul termic nr. 05 George Enescu 4092

12002902

75,480.51

231.578,40

264

Punctul termic nr. 06 Brazda iui Novac 4074

12002896

74.937,86

' 100.355,27

265

Punctul termic nr. 06 Calea București 4157

12003132

84.964,02

84.964,02

266

Punctul termic nr. 06 George Enescu 4093

42002877

59.588,62

127.974,61

267

Punctul termic nr. 06 Valea Roșie 4145

12003082

28.941,52

62.974,60

268

Punctul termic nr. 06 Rovine 4125

12003100

62.462,67

127.800,20.

269

Punctul termic nr. 07 Brazda iui Novac 4075

12002897

69.304,60

150.801,67

270

Punctul termic nr. 07 Calea București 4159

12003134

115.507,66

115.507,66

271

Punctul termic nr. 07 Valea Roșie 4146

12003083

49.769,07

65.319,22

272

Punctul termic nr. 07 Rovine 4126

12003101

09.537,82

213.661,00

273

Punctul termic nr. 08 Brazda lui Novac 4076

12002898

61.190,64

125.157,51

274

Punctul termic nr. 08 Calea București 4160

12003135

57.417,90

57.417,90

275

Punctul termic nr. 08 Rovine 4127 '

12003102

61.190,64

61.190,64

276

Punctul termic nr. 09 Brazda lui Novac 4077

12002899

61.190,64

125.157,51

277

Punctul termic nr. 09 Calea București 4161

12003136

77.082,63

77.082,63

276

Punctul termic nr. 10 Brazda lui Novac 4078

12002900

48.141,11

68.926,48

279

Punctul termic nr. 11 Brazda lui Novac 4079

'12002901

44.859,35

44.859,35

280

Punctul termic nr. 11 Calea București 4162

12003137

85.790,92

85.790,92

281

Punctul termic nr. 12 Brazda lui Novac 4080

12002912

50.46677

50.466,77

292

Punctul termic nr. 12 Calea București 4163

12003138

74,886.17

204.226^62

283

Punctul termic nr. 13 Calea București 4164

12003139

59-07170

171.166,64

284

Punctul termic nr. 13 Craiovita Noua 4112

12003087

74.317,68

129.367,81

285

Punctul termic nr. 14 Brazda lui Novac 4082

12002894

50.260,04

50.260,04

286

Punctul termic nr. 14 Calea București 4165

12003140

49717,39

169.484,13

287

Punctul termic nr. 14 Craiovîta Noua 4113

12003088

114.706,60

199,674.45

288

Punctul termic nr. 15 Brazda lui Novac 4063

12002905

85.376,82

133.719,81

289

Punctul termic nr. 15 Calea București 4166

12003114

82.018,19

237.656,57

290

Punctul termic nr. 15 Craiovîta Noua 4114

12003089

92.767,90

174.941,93

291

Punctul termic nr. 16 Cornitoiu 4115

12003090

89.305,25

194,321,61

292

Punctul termic nr. 17 Brazda lui Novac 40S4

12002906

74.937,86

143.057,29

293

Punctul termicnr. 17 Cornitoiu 4116

12003091

63.645,50

119.330,39

294

Punctul termic nr. 18 Corniteiu 4117

12003092

69.511,32

154.024,43

295

Punctultermicnr. 20 Brazda lui Novac 4085

12002907

60.725,50

144.907,17

296

Punctultermicnr. 21 Brazda lui Novac 4086 •

12002900

83.000,14

121.352,05

297

Punctultermicnr, 21 Toporasi4118

12003103

75.971,48

233.004,73

298

Punctul termic Patria 4185

12003057

9.575,93

9,575,93

299

Punctul termic Plata Revoluției 4186

12003124

71.630,25

170.928,00

300

Punctul termic Piața Unirii 4187

12003067

84.111,-28

200.711,85

301

Punctul termic Romul 4138

12003010

SO.829,52

206.657,89

302

Punctul termic Sarari 4136

12003073

75.713,08

98.847,63

303

Punctul termic Siloz 4160

12063131

92.096,04

146.955,72

304

Punctul termic Stadionul Tineretului 4190

12003012

21.964,54

56.157,03

305

Punctul termic Vasile Conta 4189

.12003011

55.350,65

70.757,86

306

Racord termic 1 MAI 3940

12004560

36.640,09

23.059,99

307

Racord termic Craiovita Noua 3850

12004672

12.030,66

3.442,22

308

Rețele termice Grivita Roșie 3923

12004501

15.099,54

26.506,73

309

Rețele termice M. Gcrki 3915

12004532

8.113,61

3.577,70

310

Rețele termice M. Vfteazu - P. Șapca 39'03

12004523

15'.176,85

26.419,20

311

Rețele termice M. Viteaza - P. Șapca 3904

12004524

4.733,82

8.240,43

312

Rețele termice 1 Mai 3926

12004584

23.262,65

14.009,42

313

Rețele termice 1 Mai 3928

12004577

14.065,94

25.412,71

314

Rețele termice 1 Mai 3929

12004588

12.974,19

23.440,27

315

Rețele termice 1 Mai 3930

12004590

. 5.074.43

9.167,89

316

Rețele termice 1 Mai 3932

12004592

39.804,65

71.914,44

317

Rețele termice 1 Mai 3933

12004593

24.079,02

43.503,19

318

Rețele termice 1 Mai 3934

12004594

30.492,26

55.089,89

319

Rețele termice 1 Mai 3935

12004568

13.081.87

23.634,81

320

Rețele termice 1 Mai 3936

.12004566

35.790,52

64.662,17

321

Rețele termice 1 Mai 3937

12004585

13.800,91

33.245,18

322

Rețele termice 1 Mai 3938

12004561

140.479,34

363782,61

323

Rețele termice 1 Mai 3939

12004562

6.741,36

17.457,30

324

Rețele termice 1 Mai 3941

12004564

13.507,27

36.605,06

325

Rețele termice 1 Mar 3942

12004565

11.259,44

30.513,38

325

Rețele termice 1 Mai 3943

12004576

30.761,90

83.365,56

327

Rețele termice 1 Mai 3944

12004558

. 57.416,28

155.599,64

328

Rețele termice 1 Mai 3945

12004586

8.261,80

22.389,70

329

Rețele termice 1 Mar 3946

12004591

6.986r06

20.194,57

330

Rețele termice 1 Mai 3947'

12004567

1.452,28

4.284,82

331

Ratele termice 1 Mai 3948

12004563

5.347,11

15.456,86

332

Rețele termice 3893

12004551

28.534,17

28.534,17

333

Rețele termice 4039

12002861

8.206,37

17.310,76

334

Rețele termice Brancusi 3902

12004522

9.478,42

11,977,41

335

Rețele termice Brazda lui Novac 3861

12004663

17.827,11

17.027,11

336

Rețele termice Brazda lui Novac 3862

12004661

15,495,79

15.495,79

337

Rețele termice Brazda lui Novac 3863

12004635

34.996,15

34.996,15

338

Rețele termice Brazda iui Novac 3864

12004636

101.810.35

101.010,35

339

Rețele termice Brazda lui Novac 3865

12004637

3.024,03

3.024,03

340

Reteie termice Brazda lui Novac 3866

12004638

105.825,61

105.325,61

341

Rețele termice Brazda lui Novac 3867

12004639

38.946,87

55.279,92

342

Ratele termice Brazda lui Novac 3868

12004640

38.784,05

55.048,02

343

Rețele termice Brazda lui Novac 3869

12004641

59.060,36

' 83.828,36

344

Rețele termice Brazda lui Novac 3870

12004652

12.431,70

17.645,15

345

Relele termice Brazda lut Novac 3871

12004643

6.777,51

9.61978

346

Rețele termice Brazda iui Novac 3372

12004634

44.959,73

69.132,25

347

Rețele termice Brazda lui Novac 3873

12004645

18.466,25

28.397,67

348

Rețele termice Brazda (ui Novac 3874

12004646

10.602,85

16.303,45

349

Rețele termice Brazda lui Novac 3875 •

12004648

11.397,58

17.525,47

350

Rețele termice Brazda lui Novac 3876

12004649

70.423,62

108.286,75

351

Rețele termice Brazda lui Novac 3877

12004650

52.558,70

87.033,47

352

Relele termice Brazda lui Novac 3878

12004587

44.776,67

74.146,90

353

Rețele termice Brazda lui Novac 3879

12004654

29.083,47

48.160.16

354

Rețele termice Brazda lui Novac 3880

12004597

5.320,51

8.810,39

355

Rețele termice Brazda lui Novac 3881

12004540

9.234,03

15.292,22

356

Rețele termice Brazda iui Novac 3882

12004541

40.218,59

66.599,12

357

Rețele termice Brazda lui Novac 3883

12004542

162.787,87

269.565,13

358

Rețele termice Brazda lui Novac 3884

12004543

■ 37.477,16

62.059,51

359

Relele termiGe Brazda lui Novac 3885

12004544

39.124,19

64.706,37

360

Rețele termice Brazda lui Novac 3886

12004545

23.001,77

42.229,33

361

Rețele termice Brazda lui Novac 3887

12004546

37.648,71

71.249,81

362

Rolele termice Brazda lui Novac 3888.

12004548

7.228,41

15.389,66

363

Rețele termice Caracal 4030

12002966

107.161,72

262.304,04

364

Rețele termice Cornisa-Cornitoiu 3848

12004659

8.147,27

4.471,29

365

Ratele termice Comisa-Cornitoiu 3851

12004662

7.839,42

4.302,34

366

Relele termice Cornisa-Cornitoiu 3854

12004665

29.087,32

15.963,36

367

Rețete termice Cornisa-Cornitoiu 3855

12004666

4.357,30

2.690,24

368

Rețele termice - Cornisa-Cornitoiu 3856

12004667

21.705.10

13.400,93

369

Rețele termice Comisa-Cornitoiu 3857

12004668

57.991,13

35.804,25

370

Rețele termice Cornisa-Cornitoiu 3858-

12004669

19.769,19

12.205,68

371

Rețete termice CT 113 apart. 4049

12002871

11.151,34

11.151,34

372

Rețele termice G. Enescu - Pavlov 3849

12004660

152.076,54

54.272,64

373

Rețele termice G. Enescu 3859

12004670

114.698,53

745.204,91

374

Rețele termice Horezu 3922

12004580

14.643,85

57.664,68

375

Reteie termice M. Gorki 3912

12004533

15.714,21

6.396,31

376

Rețele termice M. Gorki 3913

12004535

13.873.77

5.647,10

377

Relele termice Mircesti4035

12002857

8.122.90

9.364,37

378

Rețele termice Mircesti4036

12002858

4.176,57

5.252,62

379

Rețele termice Obor -Siloz 4026

12002962

48.380,80

70.128,71

380

Rețele termice Obor -Siloz 4027

12002963

37.737.86

44.445,05

381

Rețele termice Oborului 3958

12002933

7.529,19

1.364,21

382

Rețele termice Preoteasa 3921

12004579

23.679.71

74.858,82

383

Rețele termice Sarari -Siloz 4025

12002951

39.945,40

37.449,78

384

Rețele termice Sarari -Siloz 4028

12002964

25.109,48

25.502,47

385

Rețele termice Sarari-Siloz 4031

12002904

55.184,79

47.425,65

386

Rețele termice Sarari -Siloz 4032

12002971

19.989.94

17.179,30

387

Rețele termice Sarari -Siioz 4033

12002914

35.016,54

30.093,12

388

Rețele termice Sarari -Siloz 4034

12002860

8.743,76

7.514,36

3S9

Rețele termice Sarari-Siloz 4038

12002967

î.897,29

592,92

390

Rețele termice Severin ■ G. Enescu 3847

12004658

17,212,06

92,093,68

391

Rețele termice Severin 3894

12004552’

10.519,18

10.519,18

392

Relele termice Severin 3895

12004553

27.394,56

27.394,56

393

Rețele termice Severin 3896

12004554

22.238,50

65.687,54

394

Petele termice Severin 3397

12004555

23.171,66

78.973,71

395

Rețele termice Severin 3898

12004556

7.421,26

25.293,16

396

Rețele termice Severin 3899

12004530

49.138,35

167.473,45

397

Rețele termice Severin 3900

12004528

30.687,72

76.699,31

398

Petele termice Severin 3901

12004547

7.697,63

27.984,27

399

Rețele termice Siloz 4029

12002859

10.430,63

11.463,49

400

Rețele termice Siloz 4037

12002965

22.192,25

6.935,26

401

Rețele termice V.Rosie - grupa sud 4014

12002980

21.632,52

21.632,52

402

Rețele termice V.Rosie - Magheru 4019

12002955

44.894,27

87.911,87

403

Rețele termice V.Rosie ■ Magheru 4020

12002956

48.235,99

94.455,62

404

Rețele termrce V.Rosie - Magheru 4021

12002957

36,495,28

71.464,99

405

Rețele termice V.Rosie - Magheru 4024

12002960

12.695,99

26.933.03

406

Rețele termice V.Rosie-Caracal 4023

12002969

22.008,45

46.688,31

407

Rețele termice V.Rosie 4010

12002985

11.871,41

11.871,41

408

Rețele termrce V.Rosie 4011

12002986

1.990,17

1.990,17

409

Rețele termice V.Rosie 4012

12002987

38.650,40

38.650,40

410

Rețele termice V.Rosie 4013

12002961

24.339,85

24.339,85

411

Rețele termice V.Rosie 4015

12002978

14.117,70

14.117,70

412

Reteie termice V.Rosie 4016

12002952

9.508,03

9.508,03

413

Petele termice V.Rosie 4017

12002953

24.378,91

3.973,23

414

Reteie termice V.Rosie 4018

12002954

11.930,10

3.093,58

415

Rețele termice V.Rosie 4022

12002958

- 6.872,05

13.456,83

416

Reteie termice 23 August 3931

12004589

21.856,45

80.697,80

417

Reteie termice 30 Decembrie 3906

12004527

18.015,09

20.351,75

418

Reteie termice 30 Decembrie 3907

12004526

3.785,77

4276,80

419

Reteie termrce AJ.Cuza 3919

12004549

17.937,20

72.191,97

420

Reteie termice BD 1 Mai 3925

12004583

19,748,70

45.194,24

421

Reteie termice Brazda lur Novac 3890

12004647

9.600,47

23.846,54

422

Rețele termice Centru Craiovita Noua 3924

12004582

56.964,14

81.416,42

423

Reteie termice Cl.Buc. - Horia 3959

12002934

7.713,79

49.612,68

424

Reteie termice CI.Buc. - A. î. Guza 3966

12002941

49.819,34

11.228,82

425

Reteie termice CI.Buc. - A. I. Cuza 3967

12002932

23.625,80

8.234,47

426

Reteie termice CI,Buc. - Desdrobirii 3960

12002935

2.463.942,20

2 356.907,93

427

Reteie termrce Cl.Buc. - Maniere 3961

12002936

46.915,65

63.919,86

420

Reteie termice Cl.Buc. - Nanterre 3962

■12002937

14.500,93

19.756,68

429

Rețele termice Cl.Buc.- prop. pers. 3951

12004571

6.589,87

6.589,87

430

Reteie termice Cl.Buc.’prop. pers. 3954

12004574

2.107,56

2 107,56

431

Rețele termice CI.Bucuresti 3949

12004569

36.718,76

36.718,76

432

Reteie termice Ci.București 3950

12004570

14.862.97

14.862,97

433

Reteie termice CI.Bucuresti 3952

12004572

49.548,99

49.548,99

434

Reteie termice CI.Bucuresti 3953

12004573

42.301,55

42.301,55

435

Reteie termice CI.Bucuresti 3955

12004575

30.952.78

30.952,781

436

Rețele termice Ci^Bucuresti 3956

12003978

14.686,97

14.686,97

437

Rețele termice CI.București 3957-

12002739

1.926,05

1.926,05

438

Rețele termice CI.Bucuresti 3964

12002939

26.183,88

26.183,86

439

Rețele termice CLBucuresti 3965

12002950

3.272,37

6 173,19

440

Rețele termice CJ.București 3968

1.2002943

35.427,87

66.833,21

441

Rețele termice CI.Bucuresti 3969

12002944

14.209,16

1.9.359,16

442

Rețele termice CI.Bucuresti 3970

12002945

3.204,78

4.366,33

443

Rețele termice Ci.Bucuresti 3971 •

1200.2946

34.484,74

57.325,81

444

Betele termice CI.București 3972

12002947

77.077,88

105.014,16

445

Rețele termice Ci.Bucuresti 3973

12002948

20.668,60

30.325,91

446

Rețele termice CI.Bucuresti 3974

12002949

3.980,68

6.675,01

447

Rețele termice CLBucurestr 3975

12002923

18.998,77

27.875,36

448

Rețele termice CI.Bucuresti 3976

12002921

61.095,66

102,448,38

449

Rețele, termice Cl.București 3977

12002940

52.339,70

71.309,82

450

Relele termice CI.Bucuresti 3978

12002915

34.569,66

47.099,17

451

Relele termice Craiovita Noua 3853

12004653

7.617,00

9.072,21

452

Rețele termice Craiovita Noua 3860

12004664

27.689,36

4.397,25

453

Rețele termice Craiovita Noua 4040

12004644

19.408,16

3.082,14

454

Rețele termice Crarovita Noua ’ Comitoiu 3842'

12004671

15.1.95,11

6.254,40

455

Rețele termice Craiovita Noua - Comitoiu 3843

12004625

■ 34.674,09

14.272,07

456

Rețele termice Craiovita Noua - Cornjtoiu 3844

12004655

10.049.09

5.209,81

457

Rețele termice Craiovita Noua - Comitoiu 3845

12004656

49.343,09

23.694,90

458

Rețele termice Craiovita Noua - Comitoiu 3846

12004657

75.546,30

36.277,90

459

Rețele termice Craiovita Noua ■ G. Enescu 3841

12004642

104.401,72

478.804,07

460

Reteîe termice Craiovita Noua 3818

12004629

21.931 r85

6.965,84

461

Rețele termice Craiovita Noua 3819

12004630

20.741,63

6.587,81

462

Rețele termice Craiovita Noua 3820

12004631

71.548,44

22.724,70

463

Rețele termice Craiovita Noua 3821

12004632

62.286,31

19.782,93

464

Rețele termice Craiovita Noua 3822

12004606

60.114,58

19.093,16

465

Relele termice Craiovita Noua 3823

12004604

45.386,80

21.623,14

466

Rețele termice Craiovita Noua 3824

12004623

56.632,34

26.980,73

467

Rețele termice Craiovita Noua 3825

12004598

49.917,93

23.701,86

468

Betele termice Craiovita Noua 3826

12004599

46.503,57

22 155,19

469

Rețele termice Crarovita Noua 3827

12004600

38.187,61

21.225,53

470

Rețele termice Craiovita Noua 3628

12004601

25.800,02

12.291,62

471

Rețele termice Craiovita Noua 3829'

12004602

44.156,66

21.037,08

472

Rețele termice Craiovita Noua 3830

12004603

31.481,33

27.496,90

473

Rețele termice Craiovita Noua 3831

12004614

28.002,96

24.458,78

474

Relele termice Craiovita Noua 3832

12004605

22,935.04

20.032,27

475

Rețele termice Craiovita Noua 3833

12004596

■ 30.740,17

26.849,54

476

Rețele termice Craiovita Noua 3834

12004607

3.879,08

3.386,12

477

Retele termice Craiovita Noua 3835

12004608

30.530,67

26-666,56

478

Rețele termice-Crarovita Noua 3836

12004609

83.572,66

72 995,29

479

Reiate termice Craiovita Noua 3637

12004610

95.113,07

03.075,09

480

Ratele termice Craiovita Noua 3838

12004611

97.152,91

84.856,76

481

Relele termice Craiovita Noua 3839

12004612

16.566,85

15.785,53

482

Rețele termice Craiovita Noua 3840

12004613

11.855,19

11.296,08

483

Relele termice Crarovita Noua 3852

12002862

13.099,79

16.642,64

484

Rețele termice CT 11 Craiovita Noua 4047 •

12002869

26,895,26

12.813,42

485

Reteie termice CT 11 Crarovita Noua 4048

12002870

3.250,00

1.548,36

486

REȚELE TERMIGE GT9 CRAIOVITA NOUA

12008312

2.991.516,87

2.904.362,02

487

Rețele termice Dez. - Rovine 3979

12002916

6.330,60

13.035,34

468

Relele termice Dez. - Rovine 3980

12002917

7.724,12

15.904,53

489

Relele termice Dez. ■ Rovine 3981

12003733

■ 8.200,88

16.886,22

490

Rețele termice Dez. ■ Rovine 3982

12002919

21.021,96

43.205,77

491

Rețele termice Dez. ■ Rovine 3983

12003976

5,766,15

11.130,87

492

Relele termice Dez. - Rovine 3984

12002931

3.526,31

7.714,74

493

Rețele termice Dez. - Rovine 3988

12002925

19,472,64

30.071,70

494

Rețele termice Dez,« Rovrne3989

12002926

80.262,68

123.950,09

495

Rețele termice Dez. * Rovine 3990

12002927

20.807,29

32.132,81

496

Rețele termice Dez-Rovine 3992

12002929

167.879,20

280.861,48

497

Rețele termice Dez. - Rovine 3993.

.12002930

51.117,78

85519,92

498

Rețele termice Dez. - Rovine 3994

12002959

54.918,65

91.878,76

499

Relele termice Dez. - Rovine 3995

12002988

22,901,25

41.260,94

500

Rețele termice Dez. - Rovine 3997

12002972

47.475,32

79.426,09

601

Rețele termice Dez. -l. Mincu 3991

12002928

36.710,07

61.415,85

502

Rețele termice Dez. - Rovine 3996

12002942

16.788,11

28.086,47

503

Rețele termice Dez. - Rovine 3998

12002973

5.224,51

6.740,59

504

Rețele termice Dez. r- Rovine 3999

12002974

4.706r06

7.073,23

505

Rețele termice Dez. * Rovine 4000

12002975

65.483,73

117.981,35

506

Rețele termice Dez. - Rovine 4001

12002976

2.392,30

4.310,13

507

Relele termice Dez. - Rovine 4002

12002977-

85.651,25

154.315.96

508

Rețele termice Dez. - Rovine 4003

12002989

12.443.20

22.418,78

509

Rețele termice Nanterre 4041

12002063

6.839,50

998,10

510

Rețele termice Oltet 3905 '

12004525

2,368,90

1.037,09

511

Rețele termice P-ta Unirii -V. Conta 3917

12004559

16.704,65

8.532,06

512

Heteie termice P- ta Unirir - V. Conta 3918

12004521

4.651,60

2.375,85

513

Relele termice P- ta Unirii 3914

12004534

13.588,72

13.588,72

514

Rețele termice P- ta Unirii 3916

12004536

11.138,73

10.737,05

515

Rețele termice P-ta Gării 3935

12002922

48,599,06

6.242,24

516

Rețele termice P-ta Gării 3986

12002913

25.991,67

3.338,46

517

Rețele termice P-ta Gării 3987

12002924

9.917r39

7.642,95

518

Rețele termice PT 1 Brazda lui Novac 4042'

12002874

10.140,00

15.591,75

519

Rețele termice PT 11 CI. București 4053

12002645

10.150,00

10.150,00

520

Relele termrce PT 15 Brazda lui Novac 4045

12002867

11.200,00

15.896,92

521

Rețele termice PT 2 Lapus Argeș 4050

12002872

10.710,38

8.801,47

522

Rețele termice PT 3'Brazda lui Novac 4046

12.002868

12.100,00

■ 17.174,35

523

Pletele termice PT 3 N. Trtuîescu 4051

12002873

15.120,00

15.120,00

524

Relele termice PT 4 Brazda lui Novac 4043

12002865

10.201,00

4.026,32

525

Rețele termice PT 7 CI. București 4055

12002839

10.250,00

10.250,00

526

Rețele termice PT 7 Brazda lui Novac 4044

12002856

10.320,00

9.765,25

527

Rețele termice PT 8 CI. București 4052

12002847

815.460,03

780.036,24

528

REȚELE TERMICE PT LICEU CHIMIE

12008311

30.127,92

57.898r62

529

Reteie'temnice PT Romul 4054

12002864

15.045,94

33.920,40

530

Rețele termice PT Siloz 4056

12002840

15.240,00

18.758,37

531

Rețele termice reorganizare Brazda lui Novac 3889

12004557

36.915,45

78.594,39

532

Relele termice Unirii 3908

12004538

3.069,62

3.197,21

533

Rețele termice Unirir 3909

12004529

2.791.10

2.306,10

534

Rețele termice Unirii 3910

12004520

7.753,45

6.406,16

535

Rețele termice Unirii 3911

12004531

10.891,12

16.434,70

536

Relele termiceLapus - Argeș 4004

12002979

175.102,05

133.676,62

537

Rețele termlceLâpus - Argeș 4005

12002970

25.104,33

22.103,57

533

Rețele termiceLapus - Argeș 4006

12002981

27.558,45

25.881,97

539

Rețele termrceLapus - Argeș 4007

12002982

33.627,13

38.544,63

540

Rețele termiceLapus - Argeș 4008

12002983

7.365,56

7.349,83

54.1

Rețele termiceLapus - Argeș 4009

12002984

11.963,90

4.915,79

542

Sp come reia 1 pun ct te rm Nr 13 Brazda iui Novac 4193

12003015

43.412,28

3.725,75

543

Teren stc.lon Tuculescu -363 mp

42000661

0,01

164,552,00

TOTAL

77.693.215,02

79.631.480,77

Primăria Municipiului Craiova

MIJLOACE FIXE DE NATURA DOM PRIVAT DARE IN ADMINISTARE REGIEI DE TERMOFICARE

#

DENUMIRE

NR INV

VALOARE inițiala

Valoare Reevaluata

1

AUTOCAMION 10 TO

21300050

196.950,00

164.415,54

2

AUTOUTILITARA 3 - 3,6 TONE

21300049

99.850,00

66.550,50

3

AUTOUTILITARA RENAULT 5 LOCURI '

21300048

79.966,81

55.370,09

4

BULDOEXCAVATOR - MODEL B110

21100160

380.756,70

154.213,80

5

DACIA LOGAN K90 -UU1KSDEKJ39481983

21300044

47.001,43

22.095,50

6

DACIA LOGAN K90 ’UU1KSDEKJ39481983

21300045

47.001,43

22.095,50

7

MAI COMPACTQR NT65 NTC

21200580

8.236,73

3.659r49

8

REMORCA 5 TO

2-1300033

30.095,10

18.869,63

9

Centrala Termica 1

21100002

19.866,00

19.866,00

TOTAL

809.624,20

527.136,05