Hotărârea nr. 168/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 168 privind aprobarea contractului de administrare al dlui Degeratu Nicolae,administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 168

privind aprobarea contractului de administrare al dlui Degeratu Nicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2012;

Având în vedere raportul nr.135673/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane, prin care se propune aprobarea contractului de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 și 114/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată și Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociați;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct. 14, art. 37, art. 45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă contractul de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator al

S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de administrare, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. și dl. Degeratu Nicolae vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Lucian Costin DINDIRICĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             ANEXA LA H.C.L. NR.168/2012

LUCIAN-COSTIN DINDIRICĂ

CONTRACT DE ADMINISTRARE

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare si de Statutul SC Termo Craiova SRL, în temeiul Hotarârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 154/2012 prin care s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în SC Termo Craiova SRL, precum si H.C.L nr.168/2012 prin care s-a aprobat prezentul contract de administrare, s-a procedat la încheierea prezentului contract de administrare

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. "TERMO CRAIOVA" S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr.30818118, denumita în continuare Societate, pe de o parte

și

Domnul Degeratu Nicolae, cetatean român, domiciliat in Municipiul Craiova , str. Castanilor nr. 11, bl. 9 sc. 1, et. 1, ap. 8, judetul Dolj , identificat prin C.I. seria DX, nr.742717, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 25.11.2010, CNP 1530405163190 în calitate              de              Administrator              al              S.C.

"TERMO CRAIOVA" S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 14 , jud. Dolj, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr. 30818118, pe de altă parte

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, SC Termo Craiova SRL cu sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, jud. Dolj, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr. 30818118, prin Asociații Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL Craiova, incredinteaza administratorului Degeratu Nicolae, organizarea si gestionarea activitatii Societatii.

Art.2. Organizarea si gestionarea activitatii S.C. "TERMO CRAIOVA"

S.R.L., se va efectua pe baza obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, prevăzute în anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

Art.3. Administratorul reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii si poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii conform celor convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. (1) Prezentul contract se incheie pe durata mandatului administratorului, incepând cu data semnarii acestuia.

 • (2) Contractul individual de muncă al d-lui. Degeratu Nicolae se suspendă de drept pe durata prezentului contract.

Art.5 In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea contractului.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Drepturile si obligatiile admnistratorului

Art.6. Administratoul are urmatoarele drepturi:

 • a) să primească o indemnizație în condițiile legii;

 • b) in caz de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin prezentul contract, indemnizatia lunara bruta acordata se diminueaza proportional;

 • c) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transportul si alte cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu, in tara si/sau in strainatate, în baza documentelor justificative, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii;

 • d) sa fie informat, asupra activitatii societatii comerciale avand acces la toate datele, informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia;

 • e) la concediu de odihna;

 • f) la concedii medicale in baza actelor justificative;

 • g) alte concedii prevazute de lege;

 • h) sa conteste în instanța de judecată hotarârile Adunării Generale a Asociaților;

 • i) să renunțe la mandat;

 • j) să fie informat de personalul încadrat la SC Termo Craiova SRL despre neregulile constatate;

 • k) să solicite prelungirea mandatului;

 • l) dreptul la securitate si sanatate in munca;

 • m) dreptul la formare profesionala, in conditiile legii;

 • n) dreptul la informare nelimitata asupra activitatii Societății si acces la toate documentele privind activitatea Societății;

 • o) dreptul de a angaja resursele umane si financiare ale Societății, in conditiile legii;

 • p) dreptul de a renegocia indicatorii de performanta a activitatii asumati prin prezentul contract;

Art.7. Administratorul are obligatiile prevazute de lege, după cum urmează:

 • 1. răspunde de evidența contabilă, financiară și de gestiunea din societate, pe baza reglementărilor în vigoare în domeniile financiar, contabil și de gestiune.

 • 2. elaborează fișa postului pentru personalul care va fi angajat, împreună cu șefii compartimentelor.

 • 3. răspunde de arhivarea documentelor și asigură păstrarea în arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani, a tuturor registrelor de contabilitate și a documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate, cu excepția statelor de salarii, care se păstreaza timp de 50 (cincizeci) de ani.

 • 4. asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă.

 • 5. semnează documentele contabile de achiziție a unor bunuri în conformitate cu prevederile legale.

 • 6. răspunde de relația cu clienții societății, de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății, comunicând ori de câte ori i se solicită de către asociatilor, evidențe legate de situații legate de evoluția strategiei de dezvoltare a firmei.

 • 7. prospectează piața, căutând să atragă noi clienți, ținând cont de oferta concurenței pe care trebuie permanent să o aducă la cunoștința asociatilor, are drept de semnătură pe documentele justificative și în bancă.

 • 8. transmite compartimentului de contabilitate, lunar, toate informațiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului.

 • 9. efectuează operațiuni de încasări și plăți (prin caserie sau prin virament), asigură virarea încasărilor în contul și banca societății, iar extrasele lunare se transmit la compartimentul de contabilitate.

 • 10. organizează și asigură exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale în vigoare.

 • 11.  organizează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare si a hotararilor asociatilor.

 • 12. răspunde de înregistrarea și mișcarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și de casarea acestora cu toate acțiunile conexe (dezmembrare,valorificare etc.).

 • 13. formulează pentru uzul asociatilor, observații și propuneri de natură legislativă, metodologică, procedurală sau organizatorică.

 • 14. examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică risipa și gestiunea defectuoasă și fraudele, iar pe aceste baze, propune măsuri pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz.

 • 15. respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare, având grijă ca și angajații societatii să o facă.

 • 16. respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare al societății, aducându-l și la cunoștința personalului din subordine.

 • 17. răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor pentru angajati, conform fișei postului.

 • 18. păstrează confidențialitatea datelor la care are acces.

 • 19. rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de asociati.

 • 20. în caz de absență motivată, directorul prevazut in organigrama societatii preia sarcinile acestuia.

 • 21. reprezintă societatea pe plan local în relația cu instituții publice locale și cu terți.

 • 22. actualizarea atribuțiilor se va face funcție de modificările organizatorice legislative care apar.

 • 23. emite decizii cu privire la buna desfășurare a activității din societate.

 • 24. răspunde de realitatea vărsămintelor Asociatilor

 • 25. răspunde de existența reală a dividendelor plătite

 • 26. răspunde de existența și completarea la zi a registrelor impuse de lege

 • 27. răspunde de îndeplinirea exactă a hotărârilor Asociatilor

 • 28. răspunde de stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun

 • 29. (1) Dacă administratorul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe asociati, cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

 • (2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

 • (3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

 • 30. Administratorul trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lui și de documentele justificative.

 • 31. (1) Administratorul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul acestuia, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

 • (2) Datele cuprinse în situațiile financiare anuale sunt transmise în formă electronică de către oficiile registrului comerțului către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 • (3) Administratorul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora, să depună la oficiul registrului comerțului copii ale situațiilor financiare anuale consolidate.

 • 32. asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității Societății.

 • 33.           evaluează potențialul furnizorilor și al clienților.

 • 34.           stabilește   posibile căi de colaborare și decide asupra parteneriatelor

strategice.

 • 35.           elaborează planuri de afaceri și le implementează

 • 36.          dezvoltă    relații pozitive cu personalul Societății, în vederea motivării

și creșterii gradului de implicare în activitatea acesteia.

 • 37. îndeplinește procedura de convocare a Adunării Asociatilor

 • 38. convoacă Asociatii și comunică acestora ordinea de zi, cu propunerile administratorului

 • 39. exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator

 • 40.  să achite contribuțiile la asigurările de sănătate, asigurarile sociale și la asigurările de accidente de munca si boli profesionale, somaj, precum și impozitul pe venit, impuse de lege.

 • 41. să anunțe Asociatii de decizia sa de a renunța la mandat, precum și existența unor situații care determină imposibilitatea exercitării mandatului.

 • 42. sa incheie asigurare de raspundere profesionala pentru suma minima de ___________________

43 sa incheie asigurare pentru accidente de munca

44. Sa isi respecte si onoreze obligatiile prevazute in prezentul contract de administrare;

45 sa constituie garantie baneasca, din fonduri proprii, in suma de ..............................

garantie ce urmeaza a fi deblocata la finalizarea contractului, dupa ce se realizeaza predarea de gestiune.

Art.8. OBLIGATIILE SI DREPTURILE SC Termo Craiova SRL SC Termo Craiova SRL Craiova prin Asociații Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL Craiova are obligația

 • - sa asigure administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii societatii, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv al societatii si de prezentul contract;

 • - Sa asigure administratorului deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitati societatii, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de prezentul contract;

 • - Sa plateasca administratorului, toate drepturile banesti ce i se cuvin.

SC Termo Craiova SRL prin Asociații Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL Craiova are dreptul

 • -  sa pretinda administratorului indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta.

 • - sa solicite administratorului, periodic, prezentarea situatiei economico financiare a Societatii, stadiul realizarii investitiilor, precum si alte documente privind indeplinirea obiectivelor, criteriilor de performanta;

 • -  sa pretinda administratorului incheierea unei asigurari de raspundere

profesionala pentru suma minima de ................................

 • V. RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI

Art.9. Atributii legate de activitățile specifice. Răspunde de:

1 .Calitatea relației cu furnizorii și clienții.

 • 2. Folosirea eficientă a resurselor Societății.

 • 3. Respectarea    obligațiilor Societății față de furnizori, clienți, organele financiare

și organismele guvernamentale.

 • 4. Asigurarea drepturilor bănești ale personalului angajat al Societății, conform clauzelor contractuale și legislației muncii.

 • 5. Îndeplinirea    la termen și în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor față

de bănci, furnizori și clienți.

 • 6. Calitatea climatului organizațional.

 • 7. Calitatea managementului Societății.

 • 8. Corectitudinea datelor raportate.

Art.10. Atributii legate de funcțiile manageriale.

Administratorul răspunde de:

1 .Coordonarea eficientă a personalului din subordine.

 • 2. Dotarea corespunzătoare cu echipamente și consumabile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii subordonaților

 • 3. Calitatea pregătirii profesionale a angajaților din subordine.

Art.11. Atributii legate de disciplina muncii.

Administratorul răspunde de:

1 .Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate.

 • 2. Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru.

3.Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează Societatea.

Art.12. AUTORITATEA POSTULUI ocupat de administrator:

1 .Decide asupra noilor direcții de dezvoltare.

2.Stabilește planurile de vânzări și profit.

 • 3. Propune bugetele și corecțiile necesare spre aprobare asociatului unic al Societatii.

4.Semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de muncă.

5.Semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații societatii.

 • 6.Propune organigrama și nomenclatorul de funcții al Societății.

7.Semnează contracte cu furnizorii, clienții și partenerii strategici.

8.Aprobă procedurile de interes general ale Societății.

9.Semnează referate de investiții, statele de plată și rapoartele financiare ale Societății.

10.Solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare în vederea creșterii eficienței activității Societății.

11.Utilizează echipamente/consumabile/materiale, autovehicule și echipamente electronice, puse la dispoziție de Societate.

12.Stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine.

13..Aprobă/respinge recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activității după perioada de probă a angajaților.

14.Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine.

Art.13. SPECIFICAȚIILE POSTULUI

 • a) sa aduca la indeplinire obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta ale Societatii anexa care face parte integranta din prezentul contract

 • b) sa prezinte, semestrial, asociatilor situatia economico-financiara a societatii, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta convenite, precum si alte documentatii solicitate de aceștia.

 • c) la solicitarea scrisa a organizatiei de sindicat din Societate, sa puna la dispozitia reprezentantului acesteia, date privind administrarea Societății.

 • d) sa constituie garantiile banesti prevazute de lege;

 • e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;

 • f) administratorul este solidar răspunzător cu predecesorul sau imediat dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de acesta, nu le comunică asociatilor, cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni și auditorului financiar.

VI. ÎNGRĂDIRI, CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

Art.14. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, comportandu-se ca un bun comerciant.

Art.15. Pe intreaga durata a prezentului contract, administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de mandat.

Art.16. (1) Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

 • (2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

 • (3) Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

 • (4) Administratorul își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

 • (5) Administratorul nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care are acces în calitatea lor de administrator. Această obligație ii revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 17 (1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorului acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

 • a) acordarea de împrumuturi administratorului;

 • b) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorului, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

 • c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administrator a oricăror alte obligații personale ale acestuia față de terțe persoane;

 • d) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorului ori o altă prestație personală a acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

 • VII. RASPUNDEREA PARTILOR

Art.18. Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a criteriilor de performanta.

Art.19. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.

Art.20. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si hotararilor adoptate de către asociatii Societatii, Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL Craiova.

Art.21. Administratorul raspunde civil pentru daunele produse societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii, daca acestea nu constituie infractiuni.

Art.22. In cazul in care Asociatii Societatii, Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și RAADPFL Craiova a hotărât pornirea acțiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

Art.23. Administratorul raspunde, potrivit legii, pentru daunele produse SC Termo Craiova SRL, prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, utilizarea abuziva sau neglijenta a valorilor materiale si banesti ale societatii.

Art.24. In cazul in care exista indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu executarea contractului de Administrare, asociatii au obligatia sesizarii, de indata, a organelor de urmarire penala.

VIII. FORTA MAJORA

Art.25. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Art.26. (1) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile calendaristice consecutive, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(2) Daca nu procedeaza la anuntarea in termenul prevazut la alin. (1) a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen

Art.27. Daca in termen de 30 de zile de de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Art. 28 Forta majora se constata de catre o autoritate competenta.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.29. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

Art.30. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

Art. 31. - Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda satisfacator intelesului contractului.

 • X. Corespondenta

Art. 32. (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarile survenite.

In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul Societății ori sediul Asociaților, precum și după caz la adresa de domiciliu al Administratorului.

In cazul in care notificarea se face pe cale postala, aceasta va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.33. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

 • a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au renegociat prelungirea lui

 • b) revocarea administratorului de catre Adunarea Generală a Asociaților SC Termo Craiova SRL

 • c) administratorul nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;

 • d) administratorul nu respecta hotararile Adunarii Generale a Asociaților

 • e) administratorul nu respecta legislatia aplicabila societatilor comerciale

 • f) administratorul nu constituie garantiile pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;

 • g) administratorul renunta la mandatul incredintat;

 • h) acordul de vointa al partilor;

 • i) intervine un caz de incompatibilitate prevazut de lege si/sau de prezentul contract;

 • j) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;

 • k) insolvabilitatea sau lichidarea societatii;

 • l) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor, obiectivelor și indicatorilor de performanta stabilite in anexa la prezentul contract.

Art.34. In cazul revocarii sale, administatorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale, toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii .

XII. LITIGII

Art.35. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

Art.36. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XIII. DISPOZITII FINALE

Art. 37. - (1) In vederea evaluarii Administratorului , la nivelul autoritatii se infiinteaza comisia de evaluare .

(2) Comisia de evaluare este alcatuita din reprezentanți ai asociaților și sunt numiti prin hotarare a autoritatii locale deliberative.

Art. 38. - (1) Administratorul are obligatia de a inainta, in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea situatiilor financiare anuale, un raport de activitate cu privire la îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță.

Art. 39. - (1) Evaluarea Administratorului este organizata in urmatoarele etape:

 • a) analiza raportului de activitate inaintat,

 • b) sustinerea raportului de activitate de catre Administrator, in cadrul unui interviu;

(2) Notarea raportului de activitate se face in baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de administrare .

Art. 40. - (1) In cazul in care nota finala se situeaza sub 7 (sapte), rezultatul evaluarii este nesatisfacator și are ca efect revocarea administratorului .

(2) Rezultatul final al evaluarii se aproba prin hotarare a consiliului local .

Art.41.Administratorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea Asociatilor SC Termo Craiova SRL in solutionarea situatiilor conflictuale, cu sindicatele sau cu alte organizatii legal constituite.

Art.42. Prevederile prezentului contract sunt supuse dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Statutului SC Termo Craiova SRL, Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind asimilat contractului de management si se completeaza cu dispozitiile Codului civil aplicabile.

Art.43. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se depune de catre administratorul SC Termo Craiova SRL spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalul Dolj in termen de 15 zile de la data semnarii lui.

Art.44. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Art. 45. - Daca Administratorul nu inlatura motivele de incompatibilitate, ori de conflict de interese, in termen de 30 de zile de la aparitia acestora, este obligat sa plateasca despagubiri Societății, parte semnatară a prezentului contract

Art. 46. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 3 (trei) exemplare originale, fiecare parte a primit cate 1(un) exemplar, iar un exemplar se va depune la Registrul Comertului si constituie un contract administrativ.

SC TERMO CRAIOVA SRL

cu sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr. 30818118 reprezentată prin primarul municipiului Craiova, prin H.C.L. nr.____/2012

PRIMAR,

LIA-OLGUȚA VASILESCU

Administrator al SC TERMO CRAIOVA SRL

cu sediul în municipiul Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 14, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr. 30818118

domnul Degeratu Nicolae

ANEXA

OBIECTIVE ȘI CRITERII PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Pe întreaga durată a contractului de administrare, se urmăresc:

 • 1. Evoluția volumului de activitate a societății din activitatea de exploatare, cuantificată în cifra de afaceri a S.C. Termo Craiova S.R.L.

 • 2. Evoluția rezultatelor financiare a societății din activitatea de exploatare:

 • a) Creșterea profitului;

 • b) Reducerea pierderilor;

 • c) Diminuarea nivelului datoriilor

 • d) Recuperarea creanțelor societății

 • 3. Evoluția indicatorilor de flux financiar a societății

 • II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

1. Indicatori specifici:

1.1. Producător - pentru energia termică produsă în centralele termice:

Nr crt

Indicatori de performanță

Valoarea ce trebuie îndeplinită

Denumire

1

Numărul de întreruperi neprogramate la centralele termice, altele decât cele accidentale

80

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate la centralele termice, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Operatori de distribuție

0

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

5

10

2

Numărul de întreruperi accidentale la centralele termice

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale la centralele termice, pe tipuri de utilizatori

Operatori de distribuție

0

Utilizatori de tip urban:

 • - populație (scări)

 • - utiliz. comerciali

2

1

3

Durata medie a întreruperilor accidentale la centralele termice, pe tipuri de utilizatori

Operatori de distribuție

-

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

6 ore

6 ore

4

Numărul de întreruperi programate la centralele termice

30

Durata medie a întreruperilor programate la centralele termice

8 ore

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate la centralele termice

Operatori de distribuție

0

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

12

30

Numărul de întreruperi la centralele termice cu durata programată depășită

0

5

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice, la centralele termice

Apă caldă

2

Operatori de distribuție

0

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

2

0

6

Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi din vina producătorului

0

Numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatură, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina producătorului

Apă caldă

0

Durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatură, debit de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina producătorului

Apă caldă

0

Numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatură de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina producătorului

Apă caldă

0

7

Durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatură de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina producătorului

Apă caldă

0

8

Numărul de ore de funcționare a centralelor termice, cu agent termic impurificat din vina utilizatorului

Apă caldă

0

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

0

9

Numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute în licență

0

Numărul de încălcări ale obligațiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă, și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte

0

1.2. Distribuitor - pentru energia termică cumpărată și vândută:

Nr. crt

Indicatori de performanță

Valoarea ce trebuie îndeplinită

Denumire

1

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului / branșamentului existent

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

2

1

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:

15 zile calendaristice

3

30 de zile calendaristice

0

60 de zile calendaristice

0

2

Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale

0

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

0

Numărul de întreruperi accidentale

16

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

10

6

3

Durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori(ore)

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

24

24

4

Numărul de întreruperi programate

214

Durata medie a întreruperilor programate (ore)

8

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

100

30

Numărul de întreruperi cu durata programată depășită

0

5

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

7

0

6

Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi din vina distribuitorului

0

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatură, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de distribuție

Apă caldă

0

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatură, debit de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de distribuție

Apă caldă

0

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatură de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de distribuție

Apă caldă

0

7

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatură de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de distribuție

Apă caldă

0

8

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului de distribuție a energiei termice

Apă caldă

0

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

9

Numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către operatorul de distribuție a energiei termice a obligațiilor prevăzute în licență

0

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de distribuție a energiei termice, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă, și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte

0

2. Indicatori generali de performanță:

Nr

Indicatori de performanță

Valoarea ce trebuie

crt

Denumire

îndeplinită

1

Indicatori generali anuali de performanță privind branșarea utilizatorilor

a) Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului/branșamentului existent

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

2

1

b) Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de branșare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a ofertei de branșare este mai mic de:

15 zile calendaristice

3

30 de zile calendaristice

0

60 de zile calendaristice

0

2

Indicatori generali anuali de performanță privind contractarea

a) Numărul de contracte încheiate pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

7

26

b) Numărul de contracte de la litera a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice

33

c) Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale

26

d) Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice

33

3

Indicatori generali anuali de performanță privind măsurarea energiei termice

a) Numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic și categorii de utilizatori

Apă caldă

9

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

9

0

b) Ponderea din numărul de reclamații menționate la litera a) care sunt justificate

70%

c) Procentul de solicitări de la litera a) care au fost rezolvate în mai puțin de 10 zile lucrătoare, care nu includ și durata verificării metrologice în laboratorul autorizat

100%

d) Numărul anual de sesizări din partea agenților de protecție a mediului sau de protecția consumatorului

1

4

Indicatori generali anuali de performanță privind citirea, facturarea și încasarea contravalorii energiei termice furnizate

a) Numărul de reclamații privind facturarea

0

b) Numărul de reclamații de la litera a) rezolvate în termenul de 10 zile

0

c) Numărul de reclamații de la litera a) ce s-au dovedit a fi justificate

0

d) Numărul de acțiuni aflate pe rol în instanță privind facturarea

324

e) Numărul de acțiuni pierdute în instanță privind facturarea

12

f) Numărul de acțiuni câștigate în instanță privind facturarea

230

5

Indicatori generali anuali de performanță privind întreruperile neprogramate

a) Numărul de întreruperi neprogramate

0

b) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

c) Numărul de întreruperi accidentale, pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

d) Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

e) Durata medie a întreruperilor pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

6

Indicatori generali anuali de performanță privind întreruperile programate

a) Numărul de întreruperi programate

242

b) Durata medie a întreruperilor programate

8

c) Numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

106

36

d) Numărul de întreruperi cu durata programată depășită

7

Indicatori generali anuali de performanță privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale

a) Numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

0

b) Numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice

0

c) Numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

0

0

d) Numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale

0

e) Numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții

0

8

Indicatori generali anuali de performanță privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamațiile utilizatorilor

a) Numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se referă explicit regulamentul-cadru

536

b) Procentul din totalul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice

100%

3. Indicatori de performanță garantați:

Nr crt

Indicatori de performanță

Valoarea ce trebuie îndeplinită

Denumire

1

Indicatori garantați anuali de performanță privind serviciul de termice

furnizare a energiei

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligațiilor de licență

0

b) Numărul de încălcări a obligațiilor furnizorului rezultate din analizele autorității de reglementare competente și modul de soluționare pentru fiecare caz în parte

0

2

Indicatori garantați anuali de performanță privind calitatea energiei termice furnizate

a) Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori și tipuri de agent termic

Apă caldă

9

Utilizatori de tip urban:

 • - populație

 • - utiliz. comerciali

9

0

b) Numărul de reclamații de la litera a) care s-au dovedit întemeiate

0

c) Numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depășesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în regulament-cadru sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban

0

d) Numărul de reclamații privind nerespectarea gradului de asigurare în funcționare

0

e) Valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare

0

3

Indicatorii garantați anuali de performanță, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare

a) Numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor

0

b) Numărul de cereri de la litera a) pentru care s-au acordat reduceri

0

c) Valoarea reducerilor acordate

0

III. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Rentabilitatea economică*

Profit brut        x 100 (%)       > 0,1 %

Cheltuieli totale

 • 2.  Rata profitului net *

Profitului net x 100 (%)        > 0,1%

Cifra de afaceri

 • 3. Rata rentabilitatii exploatarii

Rezultatul exploatarii x 100 (%)   > 1,06%

Cifra de afaceri

 • 4. Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe restante x 365 zile < 474 zile Cifra de afaceri

 • 5. Perioada de rambursare a datoriilor restante

Datorii restante x 365 zile         < 966 zile

Cifra de afaceri

 • 6. Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli

Cheltuieli cu personalul x 100 (%) < 20%

Total cheltuieli

 • 7. Lichiditate generala

Total active circulante x 100 (%) > 85%

Datorii curente

 • 8. Productivitatea muncii

Venituri totale                       > 137,31 mii lei/slariat

Numar mediu de salariati

*Pana la data actuala unitatea este pe pierdere, urmand un amplu program de redresare economica care isi propune reducerea pierderilor tehnico-economice si trecerea pe profit in conditiile de furnizare a energiei termice incadrate in evolutiile anuale.

SC TERMO CRAIOVA SRL

cu sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr. 30818118 reprezentată prin primarul municipiului Craiova, prin H.C.L. nr.____/2012

PRIMAR,

LIA-OLGUȚA VASILESCU

Administrator al SC TERMO CRAIOVA SRL

cu sediul în municipiul Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 14, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/1722/23.10.2012 și Codul Unic de Înregistrare nr. 30818118

domnul Degeratu Nicolae