Hotărârea nr. 167/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 167 privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile şcolare,din anul 2011-2012

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.167 privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile școlare, din anul 2011-2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.10.2012;

Având în vedere raportul nr.137527/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile școlare, din anul 2011-2012;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, a sumei de 30.000 lei pentru premierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile școlare, din anul 2011-2012, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Mihai CILIBIU

(NSPE< TORATUL ȘCOLAR .JUDEȚEAN DOLJ

S:i m> M.iime-i o Nr. o. 21M760 C nuov.i Telefon O25J/42IF*tif

illM |<rt95(«I7W7I l-ax;(G51/421824.0351/4073%

i rtiLiil L<itJ''|Jb:J                 Whiv         Lni,di,edo.rr          -IMJNiyTLWl 1.

EDI < AȚI II

L 1iu n \5UI [ HNERETULUI I Șl SPORTL LUI


7W ais&i/

I PKI MIANII I A F.VM.1 NAI IC ÎNALT Al!

%Ă A AiîVll/ l./ll.iN U !■. X SIAIJN IHtdll SCO! \l<

-VȚN/Nl-i y cu AK 2111 I'21112

niî

| HI

M.Ml Șl

PKENUMl

ELEV FC1IITA

UNII A TE A Dl: înv.aiamani

I )ATA Șl LOCUL DESFĂȘURĂRI

DISCIPLINA SPORI IV X

LOCUL

OCUPAI

PR( H’ESOR

1

KIIUJA DE-

IJ-TT

L.PS ’P I RIȘCU

CRAIOVA

lați/IĂ$l

27-28 04 2012

Lftul II!

TITRAU < )N -GIMNAZII1

bugiulescu

NlflJSOR

i IlIGULIN ANDREEA

Senilii

(.lMNAZL\LA,.Dccchal .

Cntioyfl

Oradea/BIIIOR

06-07.04.2012

1 OtLlI 111 CROS-iilMNA/ltl

TLICĂ l-l ORlN

ECHIPA DE lltll

C N.’-N. HUI ESCir CRAIOVA

PL0IF.STI/MAI

Locuim

VOLEI GIMNAZIU

POPESCU ADRIAN

1

Ai HIM

1 1 AEINII A

1 PS T TRIȘCC CRAH >VA

Oradea'Iii HOR

OnlD.lll 2012

1 ncnlll

CROS -Liceu

TliDOR-ADRIAN

3

ZÂRNESCl 1

DAN

Liceul 1 coretic ..II r. iirinilri

MiovenLARGFȘ

2Î-2 7.(15.2012

Locul III

Tenis de inas.i Iiltu

Iii H RE \NU

MCOLETA

' <i

i lHI Iii \NDREHA

Colegiul Național ..Carul

I"

“Giurgiu/GÎURGII

19-22 04 2012

Locui El

$ali -licen

GEORGESCU CARMEN

ECHIPA IJI

HAITII

Colegiul Niuiniiiil ..N. Iitulescu’

llniii

Mart;MAR AMUR! ș

17-20.05.2012

Locul III

Volei bceti

SAVOIU

DANIEI

T

I.ENGHEL [<)!SMIN

LPS 'P TRIȘCI1

CRAIOVA

Hrfiiln m.ii

locul rn

Pr/tiiinc șțmrtiva ImiCEECM

Oainn |pu

Inspector de >|xvtalltatc

Pnif NiculiiiJt I ji/ftrmic


C.N.NICOLAE TTTULESCU VOLEI GIMNAZIU- FETE - LOC m TURNEU FINAL O.N.S.S


PROFESOR ANTRENOR ADRIAN POPESCU


I CIOCAN ANDREE •'     [2 Oft j99h

? riiru roberta


i.RA’Tl TANIA

1 PRLLUP MAFUA


■vj.b; mg?

IM.07 1997

09.12-1997


  • 5. TTRSOGOIU CR1STINA-13.10.1997

  • 6. VULPE DENISA   - 17.06.1997

7 VLADU MJRUNA      01.02.1999

8.N1COUFA CLAUD1A   03.04.1998

9 DOROBANTU ELENA   06.06.1998

10.COANDA ROM1NA -  27,02.1998


dib.a VIII a A uls.fl VH1 ■ A cls a-vril H A ds.a-ViLl-a A

dsa viu-a a ds. a-VIII-a A cls.a-VII-a 8 ds.a-Vll-a B cls.a-Vll-a B ds.a-Vll-a B


C.N.NICOLAE TITULESCU VOLEI LICEU MASCULIN - LOC IU TURNEU FINAL O.N.S.S.

PROFESOR ANTRENOR SAVOIU DANIEL


l BON TEA GABRIEL ALEXANDRU


10.03.1993 ds.a-Xll-aE


2. IVANUS CRISTIAN MIHAITA

01.04.1994 ds. a-XIl-aE

3, VASII F LUCIAN


12 09 1993 ds. a-XH aE


4 TATU ȘTEFAN CONSTANTIN

03.03.1993 - ds. a-XH-a F

  • 5. GIOROIU CRISTIAN ALEXANDRU

  • 6. GINGIOVEANU ADRIAN ȘTEFAN

    07.07 1993 -ds. a-XII-a E


    21.06,1993 ds. a-XH-a 6


  • 7. GURSCHI EMANUEL DANIEI

24 12.1993 ds. a-Xl-aE

B. ȘTEFAN CRISTIAN Ml HAI

19.12 1994 - ds a-XI-a E

9. SORIC1 NARIUS Al EXANDRU

2 2.06 199S cfc. a-X-dL
M ININ I ERI I. E»Uf AȚII M ERCETÂRÎ. TINERETULUI SI SPORTULUI INSPEC FORAI ULȘ(.'OLAR JUDEȚEAN DOIJ

• f i I - 1 |»R(W     SPOT rr^PETRAOU- TRIȘL’U" CRAlOVA

vru IUDOR VLADIMIRESCU NH 9, TELEFON/FAX : 0251/534531 nu;>; A(i<'!iacbclr6ett.Uki>t,cila.tu. lriscucv2004ui>ahiM).cutit


TAREI NOMINAL CU ECHIPA DE TETRATLON FETE ANUL ȘCOLAR 201 k2012

Nr/Crt

Numele/Prenumele

Data/anul nașterii

Seria/nr actului de indentitatc

1

COLIN MIHAELA

28.01/1998

DX NR 828745

3

PARASCHIV MIRUNA

28.02/1998

2981202160051

3

SANDU STEFANIA

27 12/1997

2971227160021

4

(ilIINDEANU ANCA

15.09/1997

2970915160025

5

PRUSCA MIHAELA

23.01/2000

6000123160029

Proj. amretwr Bugiufescu Nicusor