Hotărârea nr. 165/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 165 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului laAnsamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.165

privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.10.2012;

Având în vedere raportul nr.135410/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96, 97, 100, 102 și 103/2012 ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.269/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Mihai CILIBIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.165/2012

Rezultatul evaluarii finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” Craiova

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Nota finala

Rezultatul final

Recomandare

1.

Enceanu

Constantin

manager

6,68

Nesatisfacator

Rezilierea contractului de management

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai CILIBIU