Hotărârea nr. 161/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 161 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” Post mortem alMunicipiului Craiova, reprezentantului minorităţii macedonene în ParlamentulRomâniei, deputat Liana DUMITRESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.161

privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova, reprezentantului minorității macedonene în Parlamentul României, deputat Liana DUMITRESCU

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.10.2012;

Având in vedere raportul nr.134754/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar, prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova, reprezentantului minorității macedonene în Parlamentul României, deputat Liana DUMITRESCU și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96, 97, 100, 102 și 103/2012;

În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" Post mortem al Municipiului Craiova,

reprezentantului minorității macedonene în Parlamentul României, deputat Liana DUMITRESCU - în semn de recunoștință pentru întreaga sa activitate politică și culturală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Mihai CILIBIU