Hotărârea nr. 160/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 160 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare� al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.160

privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2012;

Având in vedere raportul nr.128308/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar, prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU, marcantă personalitate care se înscrie în galeria marilor artiști craioveni, adevărat slujitor al muzicii clasice, premiat la numeroase competiții internaționale de vioară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Nicușor COTESCU