Hotărârea nr. 159/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 159 privind aprobarea preţului de achiziţie al terenului situat în municipiul Craiova,str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 159

privind aprobarea prețului de achiziție al terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinara din data de 04.10.2012;

Având în vedere raportul nr.125896/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul nr.126214/2012 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea prețului de achiziție al terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă prețul de achiziție al terenului în suprafață de 709 mp., situat în str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21, la valoarea de 275 euro/mp., plătit după cum urmează:

  • a) prima rată de 215 euro/mp., echivalentul în lei la curs B.N.R., la data încheierii actului de vânzare-cumpărare în forma autentică,

  • b) a doua rată de 60 euro/mp., echivalentul în lei la curs B.N.R., la data plății, până la data de 31.03.2013.

(2) Transferul dreptului de proprietate se face în momentul încheierii actului de vânzare-cumpărare, sub condiția renunțării de către Neacșu Alexandrina Paula, Găină Viorel și Popescu Ileana la cererea de chemare în judecată ce face obiectul Dosarului nr.20928/215/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, precum și la dreptul de a cere daune pentru lipsa de folosință a terenului ce face obiectul contractului.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.332/2011 referitoare la achiziționarea terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21, cu destinația de realizare construcții prevăzute în proiectul „Refacere și modernizare Sala Polivalentă 4000 locuri”.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Economico-Financiară, Neacșu Alexandrina Paula, Găină Viorel și Popescu Ileana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicușor COTESCU                Nicoleta MIULESCU