Hotărârea nr. 158/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009referitoare la contractele de închiriere, care au ca obiect terenuri ce aparţindomeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasateconstrucţii provizorii

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 158

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la contractele de închiriere, care au ca obiect terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2012;

Având în vedere raportul nr.117996/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la contractele de închiriere, ce au ca obiect terenuri care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a și b, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009, în sensul radierii pozițiilor nr. 6, 7, 19, 20, 21, 30, 36, 43, 47, 49, 59, 64, 65, 66.

Art.2. Se aprobă desființarea construcțiilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:" Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicușor COTESCU


Nicoleta MIULESCU


ANEXA!!LA!HOTĂRÂREA!NR.158/2012

Nr.!crt.!

Titular!!

Poziția

din!anexa!2!

!la!HCL!

466/2009!

Adresa!terenului!

Supraf.! ocupată!

-mp-

1.

S.C. WALDESMOB S.R.L.

6

Craiovița Nouă - zona Poștă

34,00

2.

S.C. MILORAD S.R.L.

7

Craiovița Nouă - zona Poștă

44,00

3.

S.C. JACQUI PROD COM S.R.L .

19

Craiovița Nouă - zona stația RAT 30

267,0

4.

S.C. LUM COM S.R.L.

20

Craiovița Nouă - zona stația RAT 30

119,00

5.

P.F.A. CHELU CAMELIA

21

Craiovița Nouă - zona stația RAT 30

4,00

6.

S.C. UMBROTO S.R.L.

30

str. Elena Farago, nr. 19A

67,0

7.

S.C. BEBE & STEFI S.R.L.

36

bld. Carol I intersecție cu bld. Dacia

40,0

8.

PARĂ DUMITRU

43

str. Peneș Curcanul, bl.A5

26,00

9.

S.C. EUROCOSE 2008 S.R.L.

47

Rovine, str. Nicolae Iorga intersecție cu str. Buciumului

42,2

10.

S.C. NICODOREL S.R.L.

49

str. Traian Lalescu, zona Școala nr.39

28,00

11.

P.F.A. ROIBU CHIRIL

59

str. Dezrobirii, nr.138

20,00

12.

S.C. SELICOM S.R.L.

64

str. Dimitrie Gerota, nr. 1A

30,0

13.

P.F. IVANOVICI MIHAI COSMIN

65

str. Ștefan cel Mare, lângă bl. 5

16,0

BĂRBULESCU$TRAIAN$

66$

str. Izvarna intersecție cu str. Cerbului

57,0

, nr. 60

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nicușor COTESCU