Hotărârea nr. 157/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 157 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 157

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2012;

Având în vedere raportul nr.117621/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 și art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobată prin Legea nr.174/2004, modificată și completată, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a și b, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2012.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011, republicată, privind impozitele și taxele locale, pe anul 2012.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1.

Art.4. Se aprobă desființarea construcțiilor provizorii identificate în art.1 din prezenta hotărâre în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.12.2012, pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Nicușor COTESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.157/2012

Contracte de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii ( chioșcuri)

Nr.crt

Titular contract-

Adresa Teren-

Nr.contract închiriere/ act aditional

Nr.solicitar e prelungire

Observații

1.

S.C.EMDOR COM S.R.L

b-dul Dacia -depou tramvai37

-247/2007

56519/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

2.

S.C.MERAL S.R.L

b-dul 1 Mai stație spital 1

-73/2004

-1/2009

74038/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 135/2004, prelungit prin H.C.L 429/2009

3.

S.C.DRAGOPAN S.R.L b-dul 1 Mai-Tabaci

-8/2003

-1/2008

85785/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 173/2008

4.

S.C.PREMIER PREDA S.R.L b-dul Dacia bl.U6

-13/2003

-1/2008

75697/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 194/2003, prelungit prin H.C.L 173/2008

5.

S.C.PREMIER PREDA S.R.L b-dul Dacia bl.U6

-159/2005

-1/2010

75695/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 280/2005, prelungit prin H.C.L 360/2010

6.

S.C.INGSAL COM S.R.L str.1 Decembrie 1918 -dispensar

-45/2004

-1/2009

76876/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 360/2010

7.

S.C.ROBAUMI PROD S.R.L bd.Tineretului poz.48

-102/2005

-1/2010

78438/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

8.

S.C.GINMAR COM S.R.L bd.Tineretului poz.46

-103/2005

-1/2010

78979/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

9.

PFA DUMITRICU RODICA str.Doljului bl.R19

-249/2007

81716/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006,

10.

S.C.NAZA IMPEX S.R.L

B-dul 1 Mai nr.60

-112/2005

-1/2010

80253/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

11.

S.C.CLAOS și S.C.MELBIX INTERNAȚIONAL S.R.L bd.N.Titulescu spital 2

-50/2004

-1/2009

81724/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 38/2004, prelungit prin H.C.L 250/2009

12.

S.C.VITORION IMPEX S.R.L

B-dul Dacia bl.174

-133/2005

-1/2010

81906/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 33/2010

13.

S.C.AFREM&AFREM S.N.C p-ța Orizont

-158/2005

-1/2010

81910/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 360/2010

14.

MIRCEA VETTA

bd.Tineretului poz.26

-142/2005

-1/2010

81977/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

15.

IORGA IOANA I.I

Br.Novac -complex nou

-132/2005

-1/2010

83346/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 156/2010

16.

CONSTANTIN VASILE

ADRIAN I.I

B-dul 1 Mai -f-ca Confecții

-66/2004

-1/2009

82850/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 135/2004, prelungit prin H.C.L 297/2010

17.

CHIRIA MARIA P.F.A

bd.Tineretului poz.16

-94/2005

-1/2005

82875/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 33/2010

18.

TARCEA EUGENIA I.F str. Lăpușului -platforma el-putere

-54/2004

-1/2009

84469/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 75/2004, prelungit prin H.C.L 250/2009

19.

S.C.CONSIGN-GEN IMP

S.R.L bd.Oltenia bl.27

-42/2004

-1/2009

84356/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 277/2003, prelungit prin H.C.L 429/2009

20.

S.C.POLDOS S.R.L

bd.Decebal zona bl.35

  • - 47/2004

  • - 1/2009

84284/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 360/2003, prelungit prin H.C.L 174/2009

21.

S.C.CLAMABI COM S.R.L

Cv.Nouă zona stație RAT 30

-110/2005

-1/2010

84211/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

22.

S.C.COMPANIA OMAR FADI IMPEX S.R.L b-dul 1 Mai stație spital 1

-65/2004

-1/2009

83955/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 135/2004, prelungit prin H.C.L 333/2009

23.

S.C.VITAPLANT S.R.L bd.Tineretului big

-130/2005

-1/2010

85165/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

24.

S.C.QERER S.R.L

Cv.Noua Big vechi

-182/2005

-1/2010

85185/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 376/2004, prelungit prin H.C.L 466/2009 și 408/2010

25.

S.C.HIPERBOREA I.M S.R.L str.Gh.Titeica -bd.Decebal

-15/2003

-1/2008

84757/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 250/2008

26.

S.C.LUANLEX S.R.L

bd.Oltenia bl.151C

-151/2005

-1/2010

84800/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 180/2004, prelungit prin H.C.L 360/2010

27.

S.C.RENIDA PREST S.R.L b-dul 1 Mai stație spital 1

-77/2004

-1/2009

86476/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 83/2004, prelungit prin H.C.L 429/2009

28.

S.C.RINDOR COMGEN S.R.L aleea Ghețișoarei bl.164-168

-63/2004

-1/2009

86434/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 135/2004, prelungit prin H.C.L 333/2009

29.

S.C.BOB&SARA S.R.L

bd.Tineretului poz.8

-149/2005

-1/2010

88235/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

30.

S.C.DICTIS IMPEX S.R.L str.Mircești bl.O20

-83/2005

-1/2010

88137/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

31

S.C.MELA&LAUR COM

S.R.Lstr.Batrânilor bl.21-36

-14/2003

1/2008

87574/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 194/2003, prelungit prin H.C.L 173/2008

32.

S.C.UNGUREANU L&P S.R.L

Cv.Nouă -bl.160A-106F

-146/2005

-1/2010

87548/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 45/2005, prelungit prin H.C.L 156/2010

33.

S.C.TEMERARII COM S.R.L str.Electroputere bl.K7

-17/2003

-1/2008

86345/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 173/2008

34.

CÎRJALIU IOAN PFA bd.Tineretului poz.8

-101/2005

-1/2010

86280/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

35.

S.C.NECRIMFLOR COM

S.R.L

bd.Decebal nr.113

-16/2003

-1/2008

86371/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 213/2003, prelungit prin H.C.L 315/2008

36.

S.C.ALEX MAD S.R.L

bd.Tineretului poz.22

-100/2005

-1/2010

86428/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 156/2010

37.

S.C.COMIFA COM S.R.L

bd.Dacia bl.F2

-152/2005

-1/2010

89565/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 360/2010

38.

STEGARU SANDA CARMECITA Bld. 1 Mai, zona stație spital 1

-171/2005

1/2010

88888/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 280/2005, prelungit prin H.C.L 360/2010

39.

S.C. TOMPI ȘI FIERARU

S.N.C bd.Tineretului poz.27

-91/2005

-1/2010

89348/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

40.

S.C. MAVIDI IMPEX S.R.L. aleea Brebeneilor

-69/2004

-1/2009

89276/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 180/2004, prelungit prin H.C.L 333/2009

41.

S.C. MARIN CXY COM S.R.L.

str.Electroputere bl.K7

-19/2003

-1/2009

89214/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 173/2008

42.

S.C. DORI GRAND S.R.L.

bd.Oltenia bl.151C-152A

-117/2005

-1/2010

88620/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 33/2010

43.

S.C. VESCU IMPEX S.R.L. str.Elena Farago bl.174

-144/2005

-1/2010

88658/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 45/2005, prelungit prin H.C.L 156/2010

44.

S.C. EBYROM COMPANY S.R.L bd.Tineretului poz38.

-120/2005

-1/2010

87984/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

45.

S.C. MARAMA S.R.L.

bd.Oltenia bl.151

-68/2004

-1/2009

88046/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 69/2010

46.

S.C. MARAMA S.R.L.

-116/2005

88047/

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 180/2004,

b-dul 1 Mai stație spital 1

-1/2010

2012

prelungit prin H.C.L 552/2010

47.

S.C. DANJAN S.R.L. str.Nanterre nr.80

-65/2004

-1/2009

88101/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 180/2004, prelungit prin H.C.L 333/2009

48.

Compania Naționala Loteria

Română

Centrul de profit Dolj bd.1 Mai bl A7

246/2007

78973/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

49.

S.C.LA COLINA S.R.L

Bd.Decebal bl.25

-150/2005

-1/2010

93741/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 156/2010

50.

S.C.OANA ȘI COSMIN S.R.L Aleea I Castanilor - Orizont

-118/2005

-1/2010

90374/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

51.

S.C.FITOCRAP S.R.L

P-ța Orizont

-109/2005

-1/2010

91066/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

52.

S.C.KEVIN COMEXIM S.R.L

Bd.Oltenia bl.160A

-49/2004

-1/2009

91401/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 297/2009

53.

S.C.ANDOFLOR SERV S.R.L

Orizont- bl.63B

250/2007

90859/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

54.

S.C.DINU E&I SNC aleea 2Castanilor bl.10

-180/2005

-1/2010

90246/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 280/2005, prelungit prin H.C.L 408/2010

55.

S.C.EL PADRINO S.R.L bd.Oltenia bl.151

-81/2005

- 2/2010

90449/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 280/2005, prelungit prin H.C.L 33/2010

56

S.C.EL PADRINO S.R.L bd.Tineretului

-88/2005

-2/2010

90449/2010

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

57.

S.C.LIMIT PANIF S.R.L

P-ța Orizont

-174/2005

-1/2010

90103/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 223/2005, prelungit prin H.C.L 360/2010

58.

S.C.ALBA COM MG S.R.L

str.Emil Girleanu bl.58B

-24/2004

-1/2009

89711/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 224/2003, prelungit prin H.C.L 250/2008

59.

S.C.NATY &ALY S.R.L b-dul 1 Mai stație spital 1

-121/2005

-1/2010

89732/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 69/2010

60.

JEGA FIRUTA P.F.A bd.Tineretului

-115/2005

-1/2010

91668/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 219/2010

61.

PIRVULESCU ION A.F bd.Tineretului

-97/2005

-1/2010

91947/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

62.

S.C.EMILIA S.R.L

aleea 1 Castanilor- școala 32

-192/2005

-1/2010

92339/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 408/2010

63

S.C.MIRIMEX IMPEX S.R.L bd.Tineretului -poz.50

-93/2005

-1/2010

92602/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

64.

S.C.MIRIMEX IMPEX S.R.L bd.Tineretului poz.7

-92/2005

-1/2010

92604/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

65.

S.C.PATI BONA PROD S.R.L Cv.Noua big vechi

-178/2005

1/2010

91238/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 335/2005, prelungit prin H.C.L 360/2010

66.

S.C.NIMURA COM S.R.L str.Nicolae Iorga bl.A64

-30/2003

-1/2008

94834/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 315/2008

67.

S.C.INCREDIBIL RO SERV

S.R.L

bd.Tineretului

-139/2005

-1/2010

94749/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

68.

S.C.TOL CONSTRUCT S.R.L

b-dul 1 Mai stație spital 1

-184/2005

-1/2010

95059/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 280/2005, prelungit prin H.C.L 408/2010

69.

S.C.REDAT PROD COM

S.R.L

bd.Tineretului poz.24

-104/2005

-1/2010

95728/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

70.

S.C.SOPCILD IMPEX S.R.L str.C-tin Severeanu

-41/2004

-1/2009

95809/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 277/2003, prelungit prin H.C.L 174/2009

71.

S.C.BERTELIS S.R.L

bd.Tineretului

-84/2005

-1/2005

96332/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

72

S.C.BERTELIS S.R.L

bd.Tineretului

-85/2005

-1/2010

96332/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

73.

S.C.BREBENEL COMIMPEX

S.R.L

str.22 Decembrie 1989

-25/2003

-1/2008

96399/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 277/2003, prelungit prin H.C.L 28/2009

74.

S.C.SAVCO SARMIS S.R.L str. Știrbei Voda nr.9 ( ciuperca)

-48/2004

-1/2009

95891/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 75/2009

75.

S.C.RANOMIT COM S.R.L str.Ion Ionescu Argetoaia bl.S9

-28/2003

-1/2008

96528/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 173/2008

76.

S.C.GRUP SERVIS S.R.L bd.Tineretului

-82/2005

-1/2010

97776/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

77.

S.C.STECOL COM S.R.L bd.Tineretului bl.113-114

-38/2004

-1/2009

98153/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 360/2003, prelungit prin H.C.L 250/2009

78.

S.C.CONTESA S.R.L

str.Revoluției bl.23

-33/2003

-1/2008

98191/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 315/2008

79.

PFI SANFIROIU CORNELIA bd.Tineretului

-98/2005

-1/2010

97257/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 552/2009

80.

S.C.ILSERI IMPEX S.R.L

bd.Tineretului

-127/2005

-1/2010

98807/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

81.

S.C.LILIVIO S.R.L

bd.Tineretului

-105/2005

-1/2010

98498/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

82

Popescu Marian

bd.Tineretului

-140/2005

-1/2010

98818/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

83

S.C.ANAPLAST S.R.L

bd.Tineretului

-222/2007

40367/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006,

84.

S.C.NELDO S.R.L

Cv.Noua PT 13

-238/2007

43153/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006,

85

S.C.VIO MDM S.R.L

Cv.Noua PT 13

-239/2012

43138/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

86.

S.C.TALMODEX S.R.L

Cl.Bucuresti -colt str.Horia

-236/2007

42629/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

87.

S.C.CODARYS S.R.L

bd.Dacia statie Rat 23

-160/2005

-3/2010

101222/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 335/2005, prelungit prin H.C.L 360/2010

88.

S.C.DORU COM S.R.L

str.Tabaci p-ta 1 Mai

-55/2004

-1/2009

102004/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 133/2003, prelungit prin H.C.L 283/2009

89.

S.C.JONARIS MAIO IMPEX

S.R.L

bd.Oltenia bl.154A

-111/2005

-1/2010

101953/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 516/2009

90.

S.C.DORCOR COMIMPEX S.R.L aleea Ghețișoarei

-27/2003

-1/2008

102082/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 329/2003, prelungit prin H.C.L 315/2008

91.

TONCA ILIE

str.Bibescu -compl. Ciuperca

-179/2005

-1/2010

112454/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 280/2005, prelungit prin H.C.L 360/2010

92.

S.C.GOBANS IMPEX S.R.L bd.1 Mai zona pta 1 Mai

-242/2007

111524/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006,

93

S.C.GOBANS IMPEX S.R.L

1 Mai -zona Pelendava

-241/2007

111520/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

94

S.C.GOBANS IMPEX S.R.L str.Tabaci -zona Pta 1 Mai

-243/2007

111517/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 417/2006

95

S.C.NIELA COM S.R.L

Cv.Noua - p-ta orizont

-134/2005

-1/2010

108732/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 156/2010

96

S.C.COMIS PROD S.R.L bd.Tineretului poz.44

-126/2005

-1/2010

111203/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 466 și 69/2010

97.

S.C.COMIS PROD S.R.L

bd.Tineretului poz.45

-125/2005

-1/2010

111204/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004,

prelungit prin H.C.L466 și 69/2010

98

S.C.BUZSTEF S.R.L

bd.Tineretului poz.35

-89/2005

-1/2010

107198/

2012

Aprobat pentru încheiere contract prin H.C.L 232/2004, prelungit prin H.C.L 466 și 516/2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nicușor COTESCU