Hotărârea nr. 156/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 156 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiectterenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pecare sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 156

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2012;

Având în vedere raportul nr.117483/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81, 82, 83, 84 și 85/2012;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1 și art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată și completată și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 și Legii Poliției Locale nr.155/2010;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2012.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011, republicată, privind impozitele și taxele locale, pe anul 2012.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1.

Art.4. Se aprobă desființarea construcțiilor provizorii identificate in art.1 din prezenta hotărâre în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.12.2012, pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritorilului, Direcția Impozite și Taxe și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nicușor COTESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA I

Contracte de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate garaje

Nr. Crt.

Titular contract și numărul solicitarii prelungire

-Nr. contr act închiriere nr.act adițional

Zonă

Amplasament

Supra față teren m.p.

H.C.L

încheiere contract prelungir

e contra ct

0

1

2

3

4

5

1

Țapu Marin

-

Str.Brazda lui Novac,

15

-

99539/2012

196/2003

bl.O2

181/2002

1/2008

174/2008

2

Stamate Ionela

-

Str.Brazda lui Novac,

12,5

-

102661/2012

197/2003

bl.O2

181/2002

1/2008

174/2008

3

Georgescu

-

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

-

Vasile

207/2003

190/2003

99364/2012

-

-

1/2008

174/2008

4

Georgescu

-

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

-

Aristida Costinela

208/2003

190/2003

99361/2012

-

-

1/2008

174/2008

5

Preda Dumitru

-

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

-

102965/2012

209/2003

190/2003

1/2008

174/2008

6

Diaconescu

-

Str.Mihail Strejan,

15

-

Carmen Mariana

210/2003

bl.a3-a4

22/2003

95461/2012

-

-

1/2008

174/2008

7

Bădică Lucian

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

93854/2012

221/2003

1/2008

bl.47IVA

191/2003

251/2008

8

Văduva

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

Constanța

222/2003

bl.47IVA

191/2003

97230/2012

-

-

1/2008

251/2008

9

Dobrin Dănuț

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

97223/2012

223/2003

bl.47IVA

191/2003

1/2008

251/2008

10

Dobrin Elena

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

97227/2012

224/2003

bl.47IVA

191/2003

1/2008

251/2008

11

Dinu Ion

-

Bld.Craiovița Nouă,

16

-

97032/2012

227/2003

Zona A.N.L.

193/2003

1/2008

251/2008

12

Nistor Ion

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

83395/2012

235/2003

și P2

166/2002

1/2008

221/2003

251/2008

13

Cinar Ioan

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

Marin

236/2003

și P2

166/2002

83394/2012

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

14

Troacă Adriana

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

Mihaela

237/2003

și P2

166/2002

101745 /2012

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

15

Lazarciuc Victor

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

83399/2012

238/2003

și P2

166/2002

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

16

Corneanu

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

Gabriel

239/2003

și P2

166/2002

83398/2012

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

17

Mitrache Ion

-

Str.Dr.Victor Papillian,

19,88

-

90216/2012

243/2003

bl.H4

288/2003

1/2008

174/2008

18

Mitrache Ion

-

Str.Dr.Victor Papillian,

19,88

-

90215/2012

244/2003

bl.H4

288/2003

1/2008

174/2008

19

Cioacă Săndel

-

Str.Dr.Victor Papillian,

19,88

-

113148/2012

245/2003

bl.H4

288/2003

1/2009

314/2008

20

Șandru Traian

-

Str.Str.Bibescu, C2

21,10

-

95982/2012

246/2003

187/2003

1/2008

251/2008

21

Stănescu

-

Str.Str.Bibescu, C2

14,35

-

Eftimie

248/2003

187/2003

97087/2012

-

-

1/2008

251/2008

22

Vodislav Matei

-

Str.Bibescu, C2

15,10

-

88362/2012

253/2003

187/2003

1/2008

251/2008

2

Agrigoroaie

-

Str.Bibescu, C2

14,85

-

3

Silvia

254/2003

187/2003

97814/2012

-

-

1/2009

74/2009

2

Dumitru

-

Str.Bibescu, C2

19,60

-

4

Cristian

255/2003

187/2003

98891/2012

-

-

1/2009

74/2009

2

Pârvu Marin

-

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

-

5

76882/2012

259/2003

289/2003

1/2009

74/2009

2

Costache Victor

-

Bld.Craiovița Nouă,

16

-

6

98639/2012

260/2003

Zona A.N.L.

193/2003

1/2009

174/2008

2

Pîrvu Marin

-

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

-

7

76878/2012

262/2004

289/2003

1/2009

251/2009

2

Croitoru

-

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

-

8

Mariana

98640/2012

263/2004

1/2009

289/2003

251/2009

2

Ivașcu Cristian

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

9

93009/2012

274/2004

Zona A.N.L.

50/2004

1/2009

463/2009

3

Staicu Claudiu

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

0

113052/2012

275/2004

Zona A.N.L.

50/2004

1/2005

517/2009

2/2009

3

Cismaru

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

1

Gheorghe

276/2004

Zona A.N.L.

50/2004

102283/2012

-

-

1/2009

517/2009

3

Iacob Marius

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

2

Victor

278/2004

Zona A.N.L.

50/2004

90582/2012

-

32/201

1/2010

0

3

Măzăreanu Emil

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

3

91674/2012

279/2004

Zona A.N.L.

50/2004

1/2010

32/2010

3

Dincă

-

Str. Principatele Unite

25

-

4

Alexandru

155/2002

bl.L

150/1999

108822/2012

-

-

1/2007

464/2007

3

Niculescu Dan

-

Str. Principatele Unite

18,76

-

5

43696/2012

1R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

3

Pascu Cornelia

-

Str.Principatele Unite

19,04

-

6

Elena

2R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

38634/2012

-

-

1/2011

261/2011

3

Stanciu Nicolae

-

Str.Principatele Unite

22,12

-

7

41894/2012

3R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

3

Vlăduțu Ion

-

Str.Principatele Unite

15,12

-

8

38631/2012

4R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

3

Pascu Nicolae

-

Str.Principatele Unite

19,32

-

9

38633/2012

5R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

4

Sandu Nicolae

-

Str.Principatele Unite

18,31

-

0

38637/2012

6R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

4

Rachieru

-

Str.Principatele Unite

21,85

-

1

Constantin

7R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

98668/2012

-

-

1/2011

427/2011

4

Neagoe Marius

-

Str.Principatele Unite

17,36

-

2

42757/2012

8R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

4

Gunie Octavian

-

Str.Calea București,

25,00

-

3

43452/2012

10R/2010

lângă bl. B4

68/2010

1/2011

261/2011

4

Roșca Mugur

-

Str. Ștefan cel Mare

19,89

-

4

Adrian

11R/2010

Zona bl.5

68/2010

42583/2012

-

-

1/2011

261/2011

4

Nica Radu

-

Str. Ștefan cel Mare

20,00

-

5

43612/2012

12R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

4

Popescu Aurel

-

Str. Ștefan cel Mare

17,18

-

6

98749

13R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

4

Ștefana

-

Str. Ștefan cel Mare

16,18

-

7

Pompiliu

14R/2010

Zona bl.5

68/2010

74376/2012

-

-

1/2011

261/2011

4

Orțănescu

-

Str. Ștefan cel Mare

16,43

-

8

Nicolae

15R/2010

Zona bl.5

68/2010

113270/2012

-

-

1/2011

427/2011

4

Deca Ștefan

-

Str. Ștefan cel Mare

20,00

-

9

44951/2012

16R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

5

Deca Constantin

-

Str. Ștefan cel Mare

20,00

-

0

44949/2012

17R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

5

Udrea Florin

-

Str. Ștefan cel Mare

19,85

-

1

Adrian

18R/2010

Zona bl.5

68/2010

43196/2012

-

-

1/2011

261/2011

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.156/2012

Contracte de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Craiova pe care sunt amplasate garaje

Nr. Crt.

Titular contract

Și numărul solicitarii

prelungire

Nr.contract închiriere -nr.act adițional

Zonă

Amplasament

Suprafață teren m.p.

H.C.L încheiere contract -prelungire contract

0

1

2

3

4

5

1

Țapu Marin

-

Str.Brazda lui Novac,

15

-

99539/2012

196/2003

bl.O2

181/2002

1/2008

174/2008

2

Stamate Ionela

-

Str.Brazda lui Novac,

12,5

-

102661/2012

197/2003

bl.O2

181/2002

1/2008

174/2008

3

Georgescu

-

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

-

Vasile

207/2003

190/2003

99364/2012

-

-

1/2008

174/2008

4

Georgescu

-

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

-

Aristida Costinela

208/2003

190/2003

99361/2012

-

-

1/2008

174/2008

5

Preda Dumitru

-

Str.Bibescu, bl.P6

18,2

-

102965/2012

209/2003

190/2003

1/2008

174/2008

6

Diaconescu

Carmen Mariana

95461/2012

210/2003

1/2008

Str.Mihail Strejan, bl.a3-a4

15

22/2003

174/2008

7

Bădică Lucian

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

93854/2012

221/2003

bl.47IVA

191/2003

1/2008

251/2008

8

Văduva

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

Constanța

222/2003

bl.47IVA

191/2003

97230/2012

-

-

1/2008

251/2008

9

Dobrin Dănuț

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

97223/2012

223/2003

bl.47IVA

191/2003

1/2008

251/2008

10

Dobrin Elena

-

Str.Frații Golești,

19,5

-

97227/2012

224/2003

bl.47IVA

191/2003

1/2008

251/2008

11

Dinu Ion

-

Bld.Craiovița Nouă,

16

-

97032/2012

227/2003

Zona A.N.L.

193/2003

1/2008

251/2008

12

Nistor Ion

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

83395/2012

235/2003

și P2

166/2002

1/2008

221/2003

251/2008

13

Cinar Ioan

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

Marin

236/2003

și P2

166/2002

83394/2012

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

14

Troacă Adriana

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

Mihaela

237/2003

și P2

166/2002

101745 /2012

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

15

Lazarciuc Victor

-

Str. Știrbei Vodă, bl.D2

18,72

-

83399/2012

238/2003

și P2

166/2002

-

-221/2003

1/2008

-

251/2008

16

Corneanu

Gabriel

83398/2012

239/2003

1/2008

Str. Știrbei Vodă, bl.D2 și P2

18,72

166/2002

-221/2003

251/2008

17

Mitrache Ion

-

Str.Dr.Victor Papillian,

19,88

-

90216/2012

243/2003

bl.H4

288/2003

1/2008

174/2008

18

Mitrache Ion

-

Str.Dr.Victor Papillian,

19,88

-

90215/2012

244/2003

bl.H4

288/2003

1/2008

174/2008

19

Cioacă Săndel

-

Str.Dr.Victor Papillian,

19,88

-

113148/2012

245/2003

bl.H4

288/2003

1/2009

314/2008

20

Șandru Traian

-

Str.Str.Bibescu, C2

21,10

-

95982/2012

246/2003

187/2003

1/2008

251/2008

21

Stănescu

-

Str.Str.Bibescu, C2

14,35

-

Eftimie

248/2003

187/2003

97087/2012

-

-

1/2008

251/2008

22

Vodislav Matei

-

Str.Bibescu, C2

15,10

-

88362/2012

253/2003

187/2003

1/2008

251/2008

23

Agrigoroaie

-

Str.Bibescu, C2

14,85

-

Silvia

254/2003

187/2003

97814/2012

-

-

1/2009

74/2009

24

Dumitru

-

Str.Bibescu, C2

19,60

-

Cristian

255/2003

187/2003

98891/2012

-

-

1/2009

74/2009

25

Pârvu Marin

-

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

-

76882/2012

259/2003

289/2003

1/2009

74/2009

26

Costache Victor

-

Bld.Craiovița Nouă,

16

-

98639/2012

260/2003

Zona A.N.L.

193/2003

1/2009

174/2008

27

Pîrvu Marin

-

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

-

76878/2012

262/2004

289/2003

1/2009

251/2009

28

Croitoru

-

Str.Spania, bl.P5-P6

20,70

-

Mariana

263/2004

289/2003

98640/2012

-

-

1/2009

251/2009

29

Ivașcu Cristian

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

93009/2012

274/2004

Zona A.N.L.

50/2004

1/2009

463/2009

30

Staicu Claudiu

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

113052/2012

275/2004

Zona A.N.L.

50/2004

1/2005

517/2009

2/2009

31

Cismaru

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

Gheorghe

276/2004

Zona A.N.L.

50/2004

102283/2012

-

-

1/2009

517/2009

32

Iacob Marius

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

Victor

278/2004

Zona A.N.L.

50/2004

90582/2012

-

32/201

1/2010

0

33

Măzăreanu Emil

-

Bld.Craiovița Nouă,

16,50

-

91674/2012

279/2004

Zona A.N.L.

50/2004

1/2010

32/2010

34

Dincă

-

Str. Principatele Unite

25

-

Alexandru

155/2002

bl.L

150/1999

108822/2012

-

-

1/2007

464/2007

35

Niculescu Dan

-

Str. Principatele Unite

18,76

-

43696/2012

1R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

36

Pascu Cornelia

-

Str.Principatele Unite

19,04

-

Elena

2R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

38634/2012

-

-

1/2011

261/2011

37

Stanciu Nicolae

-

Str.Principatele Unite

22,12

-

41894/2012

3R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

38

Vlăduțu Ion

-

Str.Principatele Unite

15,12

-

38631/2012

4R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

39

Pascu Nicolae

-

Str.Principatele Unite

19,32

-

38633/2012

5R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

40

Sandu Nicolae

-

Str.Principatele Unite

18,31

-

38637/2012

6R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

41

Rachieru

-

Str.Principatele Unite

21,85

-

Constantin

7R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

98668/2012

-

-

1/2011

427/2011

42

Neagoe Marius

-

Str.Principatele Unite

17,36

-

42757/2012

8R/2010

Zona bl.12-14

68/2010

1/2011

261/2011

43

Gunie Octavian

-

Str.Calea București,

25,00

-

43452/2012

10R/2010

lângă bl. B4

68/2010

1/2011

261/2011

44

Roșca Mugur

-

Str. Ștefan cel Mare

19,89

-

Adrian

11R/2010

Zona bl.5

68/2010

42583/2012

-

-

1/2011

261/2011

45

Nica Radu

-

Str. Ștefan cel Mare

20,00

-

43612/2012

12R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

46

Popescu Aurel

-

Str. Ștefan cel Mare

17,18

-

98749

13R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

47

Ștefana

-

Str. Ștefan cel Mare

16,18

-

Pompiliu

14R/2010

Zona bl.5

68/2010

74376/2012

-

-

1/2011

261/2011

48

Orțănescu

-

Str. Ștefan cel Mare

16,43

-

Nicolae

15R/2010

Zona bl.5

68/2010

113270/2012

-

-

1/2011

427/2011

49

Deca Ștefan

-

Str. Ștefan cel Mare

20,00

-

44951/2012

16R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

50

Deca Constantin

-

Str. Ștefan cel Mare

20,00

-

44949/2012

17R/2010

Zona bl.5

68/2010

1/2011

261/2011

51

Udrea Florin

-

Str. Ștefan cel Mare

19,85

-

Adrian

18R/2010

Zona bl.5

68/2010

43196/2012

-

-

1/2011

261/2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nicușor COTESCU