Hotărârea nr. 152/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 152 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privatăa municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome deAdministrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 152

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str.

Traian Demetrescu, nr.4

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr. 124452 /2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile art.21 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată și art.31-32 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Moldovan Aneta, a unei locuințe, proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str.Traian Demetrescu, nr.4, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Moldovan Aneta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU