Hotărârea nr. 151/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 151 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare� al Municipiului Craiova,domnului prof. univ. dr. Paul Rezeanu

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.151

privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului prof. univ. dr. Paul Rezeanu

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având in vedere raportul nr. 123787/2012 întocmit de Serviciul Imagine, Redacție Ziar, Purtător de Cuvânt, prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului prof. univ. dr. Paul REZEANU și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului prof. univ. dr. Paul REZEANU - personalitate marcantă care se înscrie în galeria marilor istorici și critici de artă, adevărat slujitor al cercetării științifice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dan Adrian CHERCIU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Primăria Municipiului Craiova

Compartiment Imagine, Relații Internaționale,

Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar

Nr.123787/25.09.2012

Aprobat, Primar Lia Olguța Vasilescu

Raport privind conferirea

Titlului CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Domnului Prof. Univ. Dr. Paul Rezeanu

Marcantă personalitate, Paul REZEANU, se înscrie în galeria marilor istorici Di critici de arta, adevarat slujitor al cercetării ătiinăifice.

Paul REZEANU, născut la Breaza, Judeăul Prahova în 1937, va împlini în curând 75 de ani, dintre care o jumătate de secol a petrecut-o în Municipiul Craiova, dedicându-se cercetării otiinoifice după ce a absolvit ca Def de promoăie Facultatea de Istorie, Bucureăti, obăinând, de asemenea, ăi titlul de “Doctor în Istorie” la aceeaăi facultate, aceasta fiind o premieră prin prisma faptului că a fost primul titlu de acest gen obăinut de un lucrător în muzeele de artă din România (24 mai 1975).

După absolvirea facultăăii, Paul Rezeanu a debutat ca cercetător ătiinăific la Sectorul de “Istoria Artei” al Academiei Române, Filiala Craiova până la 15 octombrie 1970, când s-a transferat ca Director la Muzeul de Artă din Craiova, funcăie pe care a păstrat-o timp de 34 de ani, reunind să facă din această instituăie un muzeu cunoscut în întreaga lume, dovadă fiind ăi găzduirea unor mari expoziăii din Franăa, S.U.A., Italia, Marea Britanie, Spania etc. Din anul 1994 a devenit profesor de Istoria Artelor la Facultatea de Teologie din Craiova.

De-a lungul strălucitei cariere, Paul REZEANU a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer (februarie 2004), a primit distincăii ca: Premiul Pro-Victoria Arte al Fundaăiei Marcel Guguianu (1998), Premiul Academiei Române la secăiunea artă, pentru monografia Constantin Lecca (2007) ăi a fost nominalizat de trei ori pentru critică de artă de Uniunea Artiătilor Plastici din România. De asemenea, este autorul a 32 de corni de istorie ăi istoria artei, cu tematică din Oltenia ăi, în special, Craiova, printre care se numără: Ghidurile Muzeului de Artă din Craiova, Artele plastice din Oltenia, monografiile Constantin Lecca, Eustațiu Stoenescu, Sculptorul Anghel Chiciu, Pictorul Stoica D., Caricaturistul N.S. Petrescu - Găină ă.a., sau cnrnile Craiova. Studii și cercetări de istorie și istoria artelor, Brâncuși la Craiova, Artiști plastici craioveni, Craiova. Amintirile orașului, Sculptori puțin cunoscuți, Pictori puțin cunoscuți, iar anul acesta monumentala monografie

“Brâncuși. Tatăl nostru”. A mai publicat 40 de Cataloage de expoziții, peste 120 de articole otiinoifice în reviste de specialitate, în oara Di în strDinotate, peste 1000 de articole Di materiale de arto în diverse ziare, reviste, radio Di tv.

În semn de recunostinoo pentru marile calitooi care îl definesc, pentru capacitatea de a se dorui prieteniei Di tuturor celorlaloi, pentru marea sa dragoste purtata Craiovei oi oamenilor soi, propunem spre aprobare conferirea TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA -Domnului Prof. Univ. Dr. Paul Rezeanu.

Prezentul raport a fost întocmit cu scopul de a fi pus pe ordinea de zi a oedinoei Extrordinare din data de joi, 27.09.2012, unde va fi supus votului Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Întocmit, Ionuț Pîrvulescu