Hotărârea nr. 148/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 148 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str.Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.148

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012.

Având în vedere raportul nr.122007/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe care este amenajată Grădina Botanică și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Universitatea din Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU