Hotărârea nr. 147/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 147 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat almunicipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite, nr.18(fost nr.14)

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 147

privind dezmembrarea terenului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite, nr.18(fost nr.14)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.120804/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune dezmembrarea terenului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Principatele Unite nr.18(fost nr.14) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată și Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite nr.18(fost nr.14), înscris în cartea funciară nr. 211810 Craiova, cu număr cadastral 211810, în trei loturi de teren, după cum urmează:

  • - Lotul nr.1, în suprafață de 21 mp., cu număr cadastral 212389;

  • - Lotul nr.2, în suprafață de 21 mp., cu număr cadastral 212390;

  • - Lotul nr.3, în suprafață de 120 mp., cu număr cadastral 212391; identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de dl. Popescu Teodor.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și dl. Popescu Teodor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dan Adrian CHERCIU                    Nicoleta MIULESCU

Fj^ă- L'i-                   SZ £F.l7tf.rr/1^; 4

i jii-w

W b >TT."X î«*m

■Jr. cc-ac-st-::

JIl -:r-. lUifrs ii iSl Jf'

4:.'25C Tllb jIl                                                                    I

--

'.t2 rp

HUN. CK4JU7JL '2T-f/.?.'• ■filHCinA’âlE HNR-, NR. 13 fi CU- 7W. '

'. JUU. L-LL.1

;l iiic •- "ir.

J41   ■ ’JIJN n-W.Tei


dO-i .‘no


i                                        ,vj c o   f u r* .vr.'.v02! fl/l fi 4 .V TT" > YJ'"■ T < W T.rK


•1


(Ț-ftr


C0K3T5 IkTL'U C. .?£ Că. 'i r-, C6. Cf W rA' fi.H.TiTTr.T. J 'TiW.i!! ,13CiJK.r.Vnn.r
5CWS.V/2.L WSi.'C


I liU^-TS <;O-f 74

.-rJJ/FV/DV i'S.'P.r


i

-------------4 27


r-.-JVI7V.7rrV«. ,Wț.VS =-,7",?7,<F€C/i

•2Z.9L Jrj


A. Uc’x rc’crits-orc In

• parcele

Cctc;of:2 C«2 rc;osi,’:c

7 ip'ii'iltO '. n ’p^

'Ti il::r ii tyi i inon7iti:zA flsll

- ■ •- • •

.....CC

7’.1 C.rrC'rH

1'62

t-jU-1


n-'f.’rihi-i-'

LiXl

rirsr-Al---.

Iu jnil (-1

inicpzitarc ;      s fO

T?ar......

Extuu

IN ANI2U-; l> CriORIllINA '-

ră=F dd '3Fâ'-T^ Wcrî77r-----

1-c.t.

..... X

. T

IU

3145’5. iiia

•lC4.iC.-aij

17

3l C57L.451

404'53.70$

2.3

3U576.431

4C4'5'-.C72

X

20

314575.236

•1G4' 57.725

•34

3*4576.CS3

404: £1.146

IU

j: 457D.DD4

404: =.1.043

33

314575.875

■104154.515

32

3'4375.690

4C4'58.11S

•>

<n

$145/3 681

404I63.298

“1. • ..."

j’

3'4.1 >5.452

41141 /' .5421

37

31457a. 24 9

40-1174. -53

.<n

3'4574 977

404177.73c

3K5B5.U-4

401 / '..IM

• <3

31 •4365.975

43-1173.53-S

’2

3*4559.^31

40173.562

11

3'4559.03 ’

401. '! 216

IC

5|4||R9 77 =

40167 792

fi

4I45K1.55C

40164 193

S

31457c. f7 2

40 îs:- 437

7

51457c. 322

404157.401

5?

6

31457C.573

•TC4-.52.7-'8

Ir.t'

5

3l-*570.7B1

4C4 5C.C90

4

314:71.534

4C4'5C 153

Silf:

îilufr Mtr-ln nnfti.'ri

n—' 2 $i"| 1

, '■■

1'0!nq. &v:ilu C-Li:i !tis

sr. •;i-’ns:iff-.Tr jî:.