Hotărârea nr. 146/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 146 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă�Oltenia� S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 146

privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012.

Având în vedere raportul nr.122007/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Titlului VI - Proprietatea Publică, art.858 - 875 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2007 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome Apă Craiova în societate comercială pe acțiuni - operator regional al serviciului de apă și canalizare, republicată, nr. 43/2012 referitoare la introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiției “Reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile și rețelei de canalizare, precum și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecția fluviului Dunăre, România” și nr.465/2010 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Craiova, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123, alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2010.

Art.2. Nivelul redevenței pentru bunurile prevăzute la art.1 se stabilește prin raport de evaluare, care va fi aprobat de Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.43/2012 referitoare la introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiției “Reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile și rețelei de canalizare, precum și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecția fluviului Dunăre, România”.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitată “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

1

Reabilitare canal str.BALTENI

12006869

330759.14

771.2 ml PVC 250; 13 camine vizitare dn 1000 (A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, D38, D35, A9, D37,

B7, B8); 6 camine vizitare dn 1000 (A2, D38', D36, B12, A9', A9'') si 99 camine de proprietate. val 80,800.86

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

2

Reabilitare canal str.BRESTEI -PLUVIAL

12004119

881736.26

 • - 437.8 ml GRP 600

 • - 237 ml PVC 500

 • - 96 ml PVC 400;

- 15 camine vizitare dn 1000 (P8, P5, P6, P7, P1, P2, P3, P4, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P33).

Val .220,521.45

SC 25S 1  PVC 300=96 Q9MI  VAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

3

Reabilitare canal str.BRESTEI -MENAJERA

12004090

1120865.87

1171.3 ml PVC 300; 2 camine spalare dn 1000 (D16, H76); 23 camine vizitare dn 1000 (C11, C12, C7, C8, C9, C10, C38, A15, D17, H41', H41, H43, H7, D12, D13, H43, H45, H46, H10, D14, D15, H8, H9); 1 camin dn 425 (C13) si 150 camine de proprietate val. 137,059.39;S5-17W - PVC 500=100.75ML -VAL. 20710.41

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

4

Reabilitare canal str.CAPSUNILOR

12006883

148293.89

403 ml PVC 250; 1 camin spalare (D18C); 4 camine vizitare dn 1000 (D19, D20, D23, D25); 2 camine dn 425 (D21, D24) si 28 camine de proprietate.

val 38,927.56

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

5

Reabilitare canal str.OGORULUI-MENAJERA

12006910

244589.30

402 ml PVC 300; 2 camine vizitare dn 1000 (A16, A18); 2 camine dn 425 (A19, A22) si 47 camine de proprietate.

val. 53,928.41

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

6

Reabilitare canal str.CAPRIOAREI

12004318

179762.17

403 ml PVC 250; 4 camine spalare dn 1000 (G101, G69), 5 camine vizitare (G70, G87, G75, G90, G76); 2 camine dn 425 (G102, G88) si 54 camine de proprietate.

val. 43,524.23

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

7

Reabilitare canal str.STRUNGARILOR

12006897

118747.72

295 ml PVC 250; 1 camin spalare (I427C); 4 camine dn 425 (I46, I45, I44, I43) si 34 camine de proprietate.val.29,623.90

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

8

Reabilitare canal str.DIMITRIE GRECESCU

12006917

158284.24

259 ml PVC 250; 2 camine spalare (H66C, H56C); 3 camine dn 425 (H68, H67, H57) si 36 camine de proprietate. val.37,197.58

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

9

Reabilitare canal str.FULGER BBA si BBC

12004488

893120.63

 • - 540 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (E11C, E20C); 2 camine vizitare dn 1000 (E9, E21); 5 camine dn 425 (E12, E10, E23C, E22,

E20) si 58 camine de proprietate.

 • - 520 ml PVC 300; 15 camine vizitare dn 1000 (A31, A30, A29, A28, A27, A26, A24, A32, A23,

H17, H20, H61, H18, H16, H15); 1 camin dn 425 (A25) si 68 camine de proprietate.

- 20.4 ml PVC 400;7camine de proprietate. val.140278.03

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

10

Reabilitare canal ALEEA I TARANCUTEI

12004302

81644.31

188 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (G151C, G152) si 14 camine de proprietate. val.18,858.28

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

11

Reabilitare canal str.BUCOVAT

12004076

323523.03

- 495 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000

(I49C, I51C); 5 camine vizitare (I16, I49, I47, G150, G36); 5 camine dn 425 (I41, I48, I50, I52, I54) si 54 camine de proprietate.

- 68 ml PVC 300 val.81,180 .36

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

12

Reabilitare canal str.TARANCUTEI

12006902

162127.04

289 ml PVC 250; 3 camine dn 1000 (I55, G151, I60);

4 camine dn 425 (I55, I57, I58, I59) si 46 camine de proprietate.

val.39,364.69

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

13

Reabilitare canal str.ROZNOV

12006865

460802.81

714 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (O66C, N78C);

7 camine vizitare (O69, N81, N82, N76, N77, N80, N83);

5 camine dn 425 (O67, O68, O71, O70, N79) si 98 camine de proprietate val. 108,528.28

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

14

Reabilitare canal str.PAROSENI

12006853

366724.51

592.4 ml PVC 250; 7 camine spalare dn 1000

(O26C, O29C, N106C, N85C, N67', N101C); 4 camine vizitare (O28, O7, N43, N96); 2 camine dn

425 (O27, O30) si 44 camine de proprietate val. 81,905.22

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

15

Reabilitare canal str.BARAGANULUI

12006798

512161.65

736 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (N149C, M61C);

9 camine vizitare (M10, M22, M7, M8C, M9, M11, M123C, M13, M10'); 8 camine dn 425 (N151, N150, M21, M20, M19, M62, M6, N152) si 73 camine de proprietate val.117,215.36

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

16

Reabilitare canal COLECTOR str.V.PAPILIAN

12006830

119408.58

- 159 ml PVC 500; 4 camine dn 1000 (CVP4, CVP3, CVP2, CIP1) si 3 camine de proprietate val.31,003.94

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

17

Reabilitare canal COLECTOR str. DIMITRIE GEROTA

12006812

526285.50

- 23 ml PVC 250; 1 camin de proprietate.

 • - 371 ml PVC 300

- 136.5 ml PVC 400

 • - 46 ml PVC 500

20 camine dn 1000 (CV-G1, CV-G2, CV-G3, CV-G4, CV-G5, CV-G6, CV-G7, CV-G8, CV-G9, CV-G10, CV-G11, CV-G12, CV-G13, CV-G14, CV-G15, CV-G16, CV-G17, CV-G18, CV-G19, CV-G20) val.135,405.24

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

18

Reabilitare canal COLECTOR str. BIBESCU

12006873

427815.15

 • - 54 ml PVC 250; 3 camine vizitare dn 1000

(CV-2B1, CV-2B2, CV-2B3) 21 camine de proprietate.

 • - 62 ml PVC 300; 3 camine vizitare dn 1000

(CVB6, CVB5, CVB4)

 • - 76 ml PVC 400; 5 camine vizitare dn 1000

(CVB11, CVB10, CVB9, CVB8, CVB7) val.110,101.98

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

19

Reabilitare canal BV. DACIA MENAJERA

12006734

3407105.86

775.3 ml GRP 800 ; 20 camine dn 1000 (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20) ;val .379,731.77;S1-44W - PVC 900=26.74ML - VAL. 21757.3;S1-01C - PVC 300=519.97ML ; PVC 400=160.92ML ; PVC 500=76.29ML - VAL.

132464.50;S1-82.1W - PVC 300=141.31ML VAL. 58701.94;S1-53W - PVC 500=63.38ML -

VAL.11522.93;S1-02C - PVC 300=149.08ML ; PVC 500=124.59ML - VAL. 64925.5;INLOCUIRE

TUB DN 300 CU DN 300 =

402.50ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 52ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 196ML;INLOCUIRE TUB 300 CU DN 300 = 91.80ML;INLOCUIRE TUB DN 600 CU DN 600=31.20ML;CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

20

Reabilitare canal BV. N.TITULESCU MENAJERA

12004358

694083.76

- 534.26 ml PVC 400;

- 16 camine dn 1000 (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, val.108,587.34;S1-48W - PVC 250=307.38ML - VAL. 31427.79;S5-28W - PVC 250=167.14ML - VAL.23898.86;S5-28.1W - PVC 300=214.85ML - VAL. 10636.40

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

21

Reabilitare canal BV. N.TITULESCU

PLUVIALA

12004366

1386408.64

- 1489.867 ml PVC 300;

 • - 159.42 ml PVC 500;

 • - 170.75 ml GRP 600;

 • - 404.15 ml GRP 800;

- 28 camine dn 1000 (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P22', P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48) val. 345,023.98

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

22

Reabilitare canal str.Calea Severinului

12004347

2393040.08

S1-01W-U PVC 500=35.74ML - VAL.

66225.55;S1-35W - PVC 600=61.43ML - VAL. 50566.90;S1-39S - PVC 600 OV=26.11ML - VAL. 24008.54;S5-49.1C - PVC 500=781.18ML - VAL.

167208.26;S5-24C - PVC 500=254.67ML;PVC 600=43.60ML - VAL. 106960.71;INLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500=517.9ML;INLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500=44ML ; TUB OVOID SUBTRAVERSARE = 44ML.

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

23

Reabilitare canal str.Elena Farago+Pionierilor

12006748

662533.97

S1-06W PVC 300=190.84 - VAL. 40226.73;S1-45.1W - PVC 300=218.58ML - VAL. 22473.7;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 443.10ML; DN 200 CU DN 300=35.30 ML.;INLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400 = 20.10ML ; DN 300 CU DN 300 = 137.50 ML;INLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400 = 13ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

24

Reabilitare canal str.Oltenia

12006732

895973.91

S1-07W PVC 400=88.17ML ; PVC 500=316.40ML - VAL.=43814.99;S1-31W - PVC 300=72,86ML -VAL. 35040.97;INLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500 = 552.10ML.;INLOCUIRE TUB DN 250 CU DN 250 = 95.20ML;INLOCUIRE TUB DN 250 CU DN 250 = 30.30ML.

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

25

Reabilitare canal str.Traian Gheorghiu

12006618

444640.47

S1-08W - PVC 300=16.71ML - VAL. 24749.37;INLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400 = 80.10ML; DN 300 CU DN 300 = 171.34ML; DN 250 CU DN 250 = 47.00 ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 177.90 ML.;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 35.60 ML ; DN 250 CU 250

= 29 ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

26

Reabilitare canal str.Arh.Constantin Iotzu

12006738

191412.64

S1-12W - PVC 300=82.84ML - VAL. 18145.41;S1-

12S - PVC 500=49.89ML = VAL. 27428.12

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

27

Reabilitare canal str.Ghetisoarei

12006598

394433.74

S1-15W - PVC 250=104ML;PVC 300=119.45ML -43278.98;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 115.6ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 91.20ML;INLOCUIRE TUB DN 200 CU DN 250 = 58.30ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

28

Reabilitare canal str.Tineretului

12006620

871202.76

S1-16W - PVC 300=617.31ML;PVC 400=24.46ML;PVC=501.82ML;PVC 600=39.56ML - VAL. 32698.85;S1-26W - PVC 250=123.60ML -VAL. 32698.85;S1-44W - PVC 250=27.39ML -VAL. 22175.63;INLOCUIRE TUB DN 250 CU DN 250 = 192.90ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

29

Reabilitare canal Aleea Castanilor

12006576

330152.47

S1-25W - PVC 300=334.24ML - VAL. 26185.35;INLOCUIRE TUB DN 200 CU DN 300 = 62.30ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 82.20 ; DN 200 CU DN 250 = 166.88ML.;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 100.20ML; DN 250 CU 250 = 49.60ML.

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

30

Reabilitare canal str.George Enescu

12006761

444494.57

S1-27W - PVC 400=92.18 - VAL. 21675.47;S1-27W PARTEA 2 - PVC 400=130.03 - VAL. 25689.11;S1-29W - PVC 250=301.22ML;PVC 300=96.38ML - VAL. 20421.35;INLOCUIRE TUB DN 250 CU DN 250 = 138ML;INLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500 = 35ML.;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 28.81ML ; DN 250 CU 250 = 52.25ML.

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

31

Reabilitare canal str.Constantin Brancoveanu

12006752

160937.50

S1-33W - PVC 300=371.90ML - VAL. 39439.14

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

32

Reabilitare canal str.Micsunele

12004228

230179.90

S1-40S - PVC DN 800=1071,60ML- VAL.

41620.32

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

33

Reabilitare canal str.Popoveni

12006851

948235.82

S4-01W - PVC 500=88.43ML - VAL. 109193.5;INLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500 = 653.36ML;INLOCUIRE TUB DN 1000 CU DN 1000=35ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

34

Reabilitare canal str.Dr.Mihai Canciulescu

12006826

788426.73

S4-05W - PVC 300=211.46ML - VAL.

46746.97;S4-05.1W - PVC 300=213.51ML -VAL.41349.55;S4-07W - PVC 300=160.75ML -VAL. 55060.19;S4-30W - PVC 300=91.89ML -

VAL. 37748.41;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN

300 = 102.30ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

35

Reabilitare canal str.Victor Papilian

12006855

621517.67

S4-08W - PVC 300=165.84ML - VAL. 66385.80;S4-15W(001-008) - PVC 500=186.11ML

- VAL. 22788;INLOCUIRE TUB DN 250 CU DN

300 = 307.90ML;INLOCUIRE TUB DN 250 CU DN 250 = 56.20ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 204.42ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

36

Reabilitare canal str.Dealu Spirii

12006814

366430.32

S4-13W - PVC 500=243.19ML - VAL. 53127.14;S4-20W - PVC 300=107.15ML - VAL. 32450.4

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

37

Reabilitare canal str.Basarabi

12006846

97416.77

S4-24W - PVC 300=127ML - VAL. 24657.2

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

38

Reabilitare canal str.Dr.Victor Gomoiu

12006829

134822.82

S4-31W - PVC 300=105.04ML - VAL. 28164.93

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

39

Reabilitare canal str.Dr.Constantin Angelescu

12006821

23488.93

S4-34W - PVC 500=16.08ML - VAL. 6199.28

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

40

Reabilitare canal str.Bariera Valcii

12006555

1381412.47

S1-52C - PVC 300=206.13ML ; PVC 500=1612.93ML - VAL. 303629.34;INLOCUIRE TUB 500 CU DN 500 = 151.80ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

41

Reabilitare canal str.city center -CALEA UNIRII

12004322

76184.34

CITY CENTER - PVC 300=203.40ML;PVC 500=32.78ML;PVC 600=22.78ML - VAL. 22748.18

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

42

Reabilitare canal str.Florilor

12006893

109825.35

S5-13W - PVC 300=219.71ML - VAL. 27249.21

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

43

Reabilitare canal str.Renasterii

12004329

189303.09

S5-15W - PVC 250=31.78ML; PVC 300=376.11ML - VAL. 46920.36

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

44

Reabilitare canal str.Soarelui

12004365

44315.05

S2-05W - PVC 300=119.08ML - VAL. 11307.76

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

45

Reabilitare canal str.Arh.Ion Mincu

12004101

113692.16

S2-07W - PVC 250=260ML - VAL. 27592.99

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

46

Reabilitare canal str.Tudor Vladimirescu

12004299

314338.72

S3-56C - PVC 250=74.29ML ; PVC 400=560.20ML - VAL. 76821.98

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

47

Reabilitare canal Aleea anul 1848

12004133

100175.93

S3-66C - PVC 300=214.09ML - VAL. 24927.13

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

48

Reabilitare Canal str.Anul 1848

12004131

185843.95

S3-98C - PVC 250=77.10ML ; PVC 400=273.65ML ; PVC 600=419.97ML ; PVC 600 OV=90.1ML - VAL. 44112.57

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

49

Reabilitare canal str.Decebal

12003844

1120631.91

S2-04W - PVC 500=488.97ML ; PVC 600 OV=245.2ML - 205474.47;S2-08W - PVC 500=123.90ML - VAL. 44288.53

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

50

Reabilitare canal str.Pastorului

12004240

101650.82

S2-12W - PVC 300=183.66ML - VAL. 21788.88

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

51

Reabilitare canal str.Pascani

12004242

209788.59

S1-87W - PVC 500=240ML - VAL. 44360.77

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

52

Reabilitare canal str.Romul

12006668

145872.27

S3-92C - PVC 400=146.48ML - VAL. 27501.21;CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

53

Reabilitare canal str. GORUNULUI -BLV. DACIA (TRONSON) S1-05 W

12006610

100113.36

ÎNLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400 = 117.30ML; DN 300 CU DN 300=52.20 ML; DN 200 CU DN 250 = 20.70ML.

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

54

Reabilitare canal str.PALTINULUI (TRONSON) S1-11 S

12006616

94801.41

INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 136.80ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

55

Reabilitare canal str. NICOLAE COCULESCU ( TRONSON) S1-21 W

12006614

56634.62

INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 85ML.

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

56

Reabilitare canal str. ION ANESTIN S1-

22 W

12006612

52233.53

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 135ML;

DN 200 CU DN 250 = 76.40ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

57

Reabilitare canal str. PIERSICULUI ( TRONSON) S1-23 W

12006736

165345.19

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 =

139.90ML;INLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 34.10ML; DN 200 CU DN 250 = 71.10ML

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

58

Reabilitare canal str.PETRE CARP

12006714

28901.17

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

59

Reabilitare canal str.INFRATIRII

12004287

26990.41

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

60

Reabilitare canal str.VICTORIEI

12006711

34841.39

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

61

Reabilitare canal str.MARASESTI

12004253

27779.66

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

62

Reabilitare canal str.BRINDUSEI

12003846

13688.72

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

63

Reabilitare canal str.M .VITEAZU

12004272

26869.03

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

64

Reabilitare canal str.GHEORGE DOJA

12006836

69858.39

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

65

Reabilitare canal str.DEZROBIRII

12004148

58843.46

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL;

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

66

Reabilitare canal str.CALEA BUCURESTI

12006250

61380.69

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

67

Reabilitare canal str.B.P. HASDEU

12004206

59754.77

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

68

Reabilitare canal str.VASILE ALECSANDRI

12003866

65609.64

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

69

Reabilitare canal str.1.DECEMBRIE 1918

12006587

66026.61

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

70

Reabilitare canal str.IANCU JIANU

12004262

65528.60

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

71

Reabilitare canal str.CALUGARENI

12004097

82886.61

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

72

Reabilitare canal str.UNIRII

12003841

75965.23

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

73

Reabilitare canal

str.M.KOGALNICEANU

12006652

19093.04

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

74

Reabilitare canal str.PETRU RARES

12006661

13454.00

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

75

Reabilitare SP.2 - PARCUL ROMANESCU

12004099

785112.86

POMPA FLYGT-3153 SUEDIA: P=7,5 kw, R=1460 rot/min Q=550 l/sec, Hmax=20 m;POMPA EPUISMENT FLYGHT-3057 GERMANIA: P=1,7 KW, R=2700 rot/min, Q=100 l/sec,Hmax=20 m

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

76

Reabilitare canal str. H. COANDA

12006676

7840.77

POMPE USCATE NT3151.188=3 buc; Q=25 l/s; H=15 m

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

77

Reabilitare canal str.Opanez S1-48 W

12004248

74604.98

INLOCUIRE TUB DN 200 CU DN250=6ml;DN

300 CU DN300=36.5ml; DN 400 CU DN400=16ml

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

78

Reabilitare canal str.RAULUI Brestei-Bucovat C si Lascar Catargiu si canal str.RAULUI PLUVIAL

12004286

5339561.51

-411 ml GRP 400; 7 camine dn 1000 (G44, G43, G42, G41, G40, G39, G38) si 25 camine de proprietate.

 • - 1350.9 ml PVC 250; 6 camine spalare dn 1000 (M63, M65, L5, L10, M69, L17); 20 camine dn 1000 (M66, L4, L6, L9, L11, L7, L8, M68, M67, L19, L14, L54, M71, L20, M17, M60, L3', L30' L36', L42'); 7 camine dn 425 (M64, M64', L12,

M70, L18, L15, L16) si 134 camine de proprietate

 • - 1125.5 PVC 300 ml; 3 camine spalare dn 1000 (H32, H77H27); 5 camine vizitare dn 1000 (G37,

H73, H26, H25, H31); 12 camine dn 425 (H33, H34, H35, H36, H75, H78, H79, H80, H81, H30,

H28, H29) si 60 camine de proprietate val. 1114550.51;CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

79

SP.1 - CV NOUA (GHE. DONICI )

12003880

1006414.13

POMPA FLYGT-3153 SUEDIA: P=13,5 KW, R=1455 rot/min, Q=550 l/sec, Hmax=20 m TOCĂTOR JWC ENVIROMENTAL-CMD 3210 S.U.A.: P=4 KW, Q=569 m3/h POMPĂ EPUISMENT FLYGT-3057 GERMANIA: P=1,7 KW, R=2700 rot/min, Q=100 l/s, Hmax=20 m

PALAN DELTA GREEN: F=1,5 t VENTILATOR

1.Tipul DYNAIR PQL 264 TDR; 1.P=2,2KW; R=1410-2800 rot/min 2.NOVOVENT CAL 200/2T. 2.P=1,5 kw, R=2800 rot/min

Obiectivul „Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova”

80

Reabilitare conducta apa str.Fermierului

12006970

257344.03

DN110=1246ml

Obiectivul „Restructurarea Rețelei Primare și Secundare”

81

Reabilitare conducta apa str.Teilor

12000333

288492.89

DN160=547ml;DN110=310ml

Obiectivul „Restructurarea Rețelei Primare și Secundare”

82

Reabilitare conducta apa str.Matei

Basarab

12000991

175353.10

DN110=431ml

Obiectivul „Restructurarea Rețelei Primare și Secundare”

83

Reabilitare conducta apa str.Poligonului

12007027

74776.28

DN110=210ml

Obiectivul „Restructurarea Rețelei Primare și Secundare”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

84

Reabilitare conducta apa str.Aleea III Poligonului

12007510

104052.93

DN110=503ml

Obiectivul „Restructurarea Rețelei Primare și Secundare”

85

Reabilitare conducta apa str.Batranilor

12000258

301963.59

DN250=537ml

Obiectivul&„Restructurarea&Rețelei&

Primare&și&Secundare”

86

Reabilitare conducta apa str.Stefan cel Mare

12001041

69170.81

DN110=170ml

Obiectivul&„Restructurarea&Rețelei&

Primare&și&Secundare”

87

Reabilitare conducta apa str.Sararilor

12000269

25497.03

DN600=6ml

Obiectivul&„Restructurarea&Rețelei&

Primare&și&Secundare”

88

Reabilitare conducta apa str.Bariera Valcii (inter.Parangului)

12000257

54587.07

DN800=13,3ml

Obiectivul&„Restructurarea&Rețelei&

Primare&și&Secundare”

89

Reabilitare conducta apa str.Elena Teodorini OV

12007548

457208.74

DN250/315=753,4ml

Obiectivul&„Restructurarea&Rețelei&

Primare&și&Secundare”

90

Reabilitare conducta apa str.Fragilor +instr

12000206

284278.44

Conducta DN110, 450ML, 66 bransamente,66 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

91

Reabilitare conducta apa str. Fulgerului

12000217

698273.66

Conducta DN110,1081.9 ML,186 bransamente,164 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,11 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

92

Reabilitare conducta apa str. Zavoiului

12007025

178087.89

Conducta DN110,273.6 ML,37 bransamente,37 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

93

Reabilitare conducta apa str. Ticleni

12007022

211340.70

Conducta DN110,311.5 ML,48 bransamente,48 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

94

Reabilitare conducta apa str. Sinoe

12006960

96534.89

Conducta DN160,167.7 ML,11 bransamente,11 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

95

Reabilitare conducta apa str. Randunelelor

12006950

192023.97

Conducta DN110,225.7 ML, 24 bransamente,24 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti,conducta DN160, 73.8 ML

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

96

Reabilitare conducta apa str. Buzaului

12007611

198796.64

Conducta DN160,330.8 ML,20 bransamente,18 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

97

Reabilitare conducta apa str. Calusari

12007618

160071.13

Conducta DN110,283 ML,25 bransamente,25 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 camine aerisire,3 hidranti

Obiectivul „Reabilitarea Rețelei de

Apă&”

98

Reabilitare conducta apa str. Fata Luncii

12006929

194385.97

Conducta DN110,350.6 ML,36 bransamente,36 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

99

Reabilitare conducta apa str. Cerbului

12007624

201829.72

Conducta DN110.256.1 ML,40 bransamente,40 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

100

Reabilitare conducta apa str. Lalelelor

12000542

361855.64

Conducta DN110,560.2 ML,57 bransamente,57 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

101

Reabilitare conducta apa str. Dealul Spirii

12000244

525704.80

Conducta DN110,976.3 ML,51 bransamente,51 camine apometru si conexiuni,2 camine golire,4 camine aerisire,4 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

102

Reabilitare conducta apa str. Raului

12000268

876464.98

Conducta DN110, 1328.3 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,13 hidranti,conducta DN110, 665 ML,36 bransamente,36 camine apometru si conexiuni,2 camine golire,1 camin aerisire,6 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

103

Reabilitare conducta apa str. Teleajenului

12007285

292844.27

Conducta DN110, 512 ML,63 bransamente,63 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

104

Reabilitare conducta apa str. Macinului

12007180

208612.17

Conducta DN110, 268.3 ML,26 bransamente,26 camine apometru si conexiuni,2 camine golire,2 camine aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

105

Reabilitare conducta apa str. Vrancei

12007206

191411.92

Conducta DN110, 249.7 ML,31 bransamente,31 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

106

Reabilitare conducta apa str. Rozmarinului

12007192

189218.51

Conducta DN110, 285.5 ML,42 bransamente,42 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

107

Reabilitare conducta apa str. Sinaia

12000278

339370.25

Conducta DN110, 612 ML,69

bransamente,69 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,6 hidranti,4 bransamente, 4 camine apometru si conexiuni

Obiectivul „Reabilitarea Rețelei de

Apă&”

108

Reabilitare conducta apa str. Parangului

12007030

540876.29

Conducta DN110, 866.1 ML,87 bransamente,87 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,8 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

109

Reabilitare conducta apa str. Cornesului

12007688

333165.68

Conducta DN110, 504.9 ML,57 bransamente,57 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

110

Reabilitare conducta apa str. Dambovita

12007668

189274.38

Conducta DN110, 451.9 ML,1 camin golire,2 camine aerisire,4 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

111

Reabilitare conducta apa str. Bibescu

12007545

142832.68

Conducta DN110, 210 ML,17 bransamente,17 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

112

Reabilitare conducta apa str. Primaverii + instr

12000223

469076.55

Conducta DN110, 803.9 ML,79 bransamente,79 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,7 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

113

Reabilitare conducta apa str. Tufanele

12000302

149502.15

Conducta DN110, 276 ML,23 bransamente,23 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

114

Reabilitare conducta apa str. Matei Basarab

12007550

206340.75

Conducta DN110, 383.5 ML,17 bransamente,17 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

115

Reabilitare conducta apa refulare Popova +OV

12000207

577313.46

Conducta DN110,2121.84 ML,3 camine golire,1 camin aerisire,12 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

116

Reabilitare conducta apa str. Buzias

12001141

156535.00

Conducta DN110, 230 ML,21 bransamente,21 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

117

Reabilitare conducta apa str. Anul 1848

12001235

218554.00

Conducta DN110, 357.98 ML,16 bransamente,15 camine apometru si conexiuni,2 camine golire,2 camine aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

118

Reabilitare conducta apa str. Bariera Valcii

12000256

676362.56

Conducta DN110, 370 ML,224 bransamente,224 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul „Reabilitarea Rețelei de

Apă&”

119

Reabilitare conducta apa str. Feldioara

12001093

124923.35

Conducta DN110, 200 ML,21 bransamente,21 camine apometru,17 conexiuni,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

120

Reabilitare conducta apa str. Pictor Negulici

12000980

98694.40

Conducta DN110, 135 ML,23 bransamente,23 camine apometru si conexiuni,1 hidrant

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

121

Reabilitare conducta apa str. Brandusa

12001213

216042.30

Conducta DN110, 366.2 ML,25 bransamente,25 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

122

Reabilitare conducta apa str. Garlesti

12007694

457845.91

Conducta DN1000,100 ML

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

123

Reabilitare conducta apa aleea II Poligonului (instr)

12007514

183856.34

Conducta DN110, 386 ML,33 bransamente,33 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

124

Reabilitare conducta apa str. Iancu Jianu

12000240

453693.60

Conducta DN300, 271.9 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti,conducta DN400, 210 ML

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

125

Reabilitare conducta apa str.Constantin Brancusi+instr

12007645

388271.56

Conducta DN110, 817 ML,39 bransamente,39 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,6 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

126

Reabilitare conducta apa str.Caprioarei+instr

12001059

75416.55

Conducta DN160, 94.6 ML,9 bransamente,9 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 hidrant

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

127

Reabilitare conducta apa str.Viseu

12007338

101334.43

conducta DN110, 161.9 ML,21 bransamente,21 camine apometru si conexiuni,1 camin golire

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

128

Reabilitare conducta apa str.Sadu

12007326

436837.13

Conducta DN110, 531.7 ML,90 bransamente,90 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,3 camine aerisire,6 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

129

Reabilitare conducta apa str.Vaslui

12001047

262480.48

Conducta DN110, 408.1 ML,39 bransamente,39 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

130

Reabilitare conducta apa aleea I Roznov

12007251

90773.99

Conducta DN110, 128.8 ML,18 bransamente,18 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 hidrant

Obiectivul „Reabilitarea Rețelei de

Apă&”

131

Reabilitare conducta apa str.Borsec

12007264

250449.15

Conducta DN110, 330.6 ML,55 bransamente,55 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

132

Reabilitare conducta apa str.Paroseni

12007317

397183.94

Conducta DN110, 711.1 ML,52 bransamente,52 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 camine aerisire,6 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

133

Reabilitare conducta apa str.Bicaz

12007262

174734.57

Conducta DN110, 373.7 ML,28 bransamente,28 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

134

Reabilitare conducta apa str.Drobeta

12007370

448269.01

Conducta DN110, 611.5 ML,88 bransamente,97 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

135

Reabilitare conducta apa str.Susita

12007330

43125.94

Conducta DN110,92.6 ML,7 bransamente,7 camine apometru si conexiuni,1 camin aerisire

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

136

Reabilitare conducta apa str.Crangului

12007308

259042.32

Conducta DN110, 487.5 ML,29 bransamente,29 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 camine aerisire,1 hidrant

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

137

Reabilitare conducta apa str.Teslui

12000540

86046.31

Conducta DN110, 124.7 ML,13 bransamente,13 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

138

Reabilitare conducta apa str.Bega

12007349

237292.06

Conducta DN110, 433.1 ML,22 bransamente,22 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 camine aerisire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

139

Reabilitare conducta apa str.Tarnava

12007332

414910.82

Conducta DN110, 558.3 ML, 85 bransamente,85 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

140

Reabilitare conducta apa str.Gorjului

12000246

329382.10

Conducta DN110, 565.9 ML,45 bransamente,45 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 camine aerisire,4 hidranti

Obiectivul „Reabilitarea Rețelei de

Apă&”

141

Reabilitare conducta apa str.Preajba

12007188

200569.64

Conducta DN110, 293.4 ML, 31 bransamente, 31 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

142

Reabilitare conducta apa str.Siretului Tismana

12007204

42145.34

Conducta DN160, 81.4 ML, 1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

143

Reabilitare conducta apa str.Siretului

12000279

379650.84

Conducta DN110, 669.1 ML, 53 bransamente, 53 camine apometru, 52 conexiuni,1 camin golire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

144

Reabilitare conducta apa str.Alexandru cel Bun

12001212

550223.24

Conducta DN110, 647 ML, 116 bransamente, 116 camine apometru si conexiuni,2 camine golire,2 camine aerisire,5 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

145

Reabilitare conducta apa str.Romain Rolland

12001033

85588.67

Conducta DN110, 130 ML, 17 bransamente,

17 camine apometru si conexiuni,1 hidrant

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

146

Reabilitare conducta apa str.Oltet

12000320

151302.69

Conducta DN110, 195 ML, 26 bransamente, 26 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

147

Reabilitare conducta apa Aleea II Capsunilor

12006976

94882.17

Conducta DN110, 134.2 ML, 1 bransament, 1 camin apometru si conexiuni,16 camine golire,16 camine aerisire, 16 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

148

Reabilitare conducta apa str.Gradiste

12006994

257368.12

Conducta DN110, 328.6 ML, 1 bransament, 1 camin apometru, 3 conexiuni,51 camine golire,51 camine aerisire, 51 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

149

Reabilitare conducta apa str.Brestei

12000260

245368.63

Conducta DN160, 304.5 ML, 1 bransament, 1 camin apometru, 2 conexiuni,40 camine golire,40 camine aerisire, 39 hidranti,1 conexiune

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

150

Reabilitare conducta apa str.Mangaliei

12007558

168611.26

Conducta DN160, 275.6 ML, 1 bransament, 1 camin apometru, 3 conexiuni,27 camine golire,27 camine aerisire, 27 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

151

Reabilitare conducta apa str.Tabaci

12000214

330995.29

Conducta DN110, 532.7 ML, 2 bransamente, 1 camin apometru, 5 conexiuni,40 camine golire,40 camine aerisire, 40 hidranti

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

152

Reabilitare conducta apa str.Ghe. Chitu

12007751

606121.04

Conducta DN110, 985 ML, 1 branșament, 1 camin apometru, 7 conexiuni,100 camine golire,100 camine aerisire, 98 hidranti,2 conexiuni

Obiectivul „Reabilitarea Rețelei de

Apă&”

153

Reabilitare conducta refulare rezervor 6-CONDUCTA APA REFULARE ST. SIMNIC

12007138

4022325.68

Conducta DN1000, 929.04 ML

Obiectivul&„Reabilitarea&Rețelei&de&

Apă&”

154

REZERVOARE 1 2 5000MC 2BUC 1270- Reabilitarea camerei de vane rez 1+2

12000442

1356006.09

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

155

REZERVOARE 3 4 5000MC 2BUC 1271-Reabilitarea camerei de vane rez 3+4

12000443

1484317.34

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

156

REZERVOR 5000MC 1268-Reabilitarea camerei de vane rez 5

12001079

1184615.16

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

157

CASA VANE(CANEVOU) SIMNIC 1260-Reabilitarea camerei principale de distributie a apei

12002112

3451249.10

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

158

REZERVOR 10000MC(LA 1KM DE STATIE) 1266-Reabilitarea camerei de vane rez 6

12002118

1678863.04

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

159

REZERVOARE APA 2=10000MC 2BUC 1267-Reabilitarea camerei de vane rez 7+8

12002430

1804559.21

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

160

Statie de Pompe Simnic

12000444

3344613.68

Obiectivul „Reabilitare Rezervoare și

Stație pompe Șimnic”

161

Canal str. ALBINELOR

103910.76

248 ml PVC 250; 3 camine dn 1000 (H1C, E18,

H3); 3 camine dn 425 (H2 , E19) si 31 camine de proprietate. Val 25,299.26 euro

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

162

Canal str.PELENDAVA

154974.43

335.5 ml PVC 250; 2 camin spalare (C1, C5);

2 camine vizitare dn 1000 (C2, C3); 2 camine dn 425 (C4, C6) si 10 camine de proprietate. val 35,063.51

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

163

Canal str.ROMANITELOR

149003.62

382 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (C14, C17); 4 camine dn 425 (C15, C16, C18, C19) si 52 camine de proprietate. val 38,225.11

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

164

Canal ALEEA III BRESTEI

118560.71

346 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (C22,

C23); 3 camine dn 425 (C21, A51, C24) si 33 camine de proprietate.

val 29,332.17

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

165

Canal ALEEA I BALTENI

165627.35

400 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (B1C, B6C); 3 camine vizitare dn 1000 (B3C, B5, B10) si 42 camine de proprietate.

val 41,320.18

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

166

Canal ALEEA I BALTENI FUNDATURA

102162.48

295.5 ml PVC 250; 2 camine vizitare (A44, A45);

5 camine dn 425 (A43, A50, A50', A47, A48) si 43 camine de proprietate.

Val 26,410.13

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

167

Canal ALEEA II BALTENI

103203.41

265.5 ml PVC 250; 2 camine spalare (A39, A41); 2 camine dn 425 (A40, A42) si 39 camine de proprietate.

Val. 25,301.70

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

168

Canal ALEEA III BALTENI

139585.14

504 ml PVC 250; 1 camin spalare (A36C);

7 camine dn 425 (A37,A38, A54, C31, C30, C32, C33) si 59 camine de proprietate.

Val 37,264.38

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

169

Canal ALEEA IV BALTENI

167474.42

500.8 ml PVC 250; 1 camin spalare (A34C);

1 camin vizitare dn 1000 (A52'); 7 camine dn 425 (A35, C25, C26, C27, A53, C28, C29) si 73 camine de proprietate.

val.42,310.98

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

170

Canal str.GRADISTE

114890.38

324 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (A12, A10); 2 camine dn 425 (A13, A11) si 46 camine de proprietate.

val 28,316.18

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

171

Canal str.SPIRU HARET

122567.69

306 ml PVC 250; 2 camine spalare (B1C, B96); 3 camine vizitare dn 1000 (B3, B5, B10); 3 camine dn 425 (B2, B4, B9) si 38 camine de proprietate. val.27.132.40

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

172

Canal str.ZAVOIULUI

101827.93

256.5 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (D44 B15); 2 camine dn 425 (D45, B16) si 39 camine de proprietate.

val. 25,862.14

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

173

Canal str.DABULENI

53609.03

123 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (D42 D44); 1 camin dn 425 (D43) si 14 camine de proprietate. Val.12,401.73

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

174

Canal str.CACIULATA

64745.45

165 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (D37 D41); 1 camin dn 425 (D40) si 18 camine de proprietate.

Val. 16,636.46

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

175

Canal str.TICLENI

162745.99

403.5 ml PVC 250; 3 camine vizitare dn 1000 (D7,

D9, B14); 2 camine dn 425 (D8, D11) si 45 camine de proprietate.

val. 40,633.30

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

176

Canal ALEEA II CAPSUNILOR

43111.60

120 ml PVC 250; 2 camine dn 1000 (D26c, D28C); 1 camin dn 425 (D27) si 15 camine de proprietate.

val.12.099.25

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

177

Canal ALEEA III CAPSUNILOR

192499.87

518 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (D59C, D31C); 2 camine vizitare dn 1000 (D6, D5); 5 camine dn 425 (D2, D3, D4, D30, D32) si 27 camine de proprietate val.52.228.41

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

178

Canal str.IZVORULUI

202325.86

496 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (A57, A58); 7 camine dn 425 (A56, A59, A60, A61, A62) si 61 camine de proprietate val.50.010.22

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

179

Canal ALEEA I FRAGILOR

39848.17

99 ml PVC 250; 1 camin dn 1000 (A71C); 1 camin dn 425 (A72) si 13 camine de proprietate. val.9,924.75

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

180

Canal ALEEA II FULGER

51817.42

128 ml PVC 250; 1 camin dn 425 (G2) si 14 camine de proprietate. val.12,905.86

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

181

Canal str.ANINA

23396.31

55 ml PVC 250; 1 camin dn 425 (A69') si 6

camine de proprietate. val.5.513.75

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

182

Canal str.CUSMIR

20790.05

52 ml PVC 250; 1 camin dn 425 (A68') si 7 camine de proprietate. val.5,545.49

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

183

Canal str.OGORULUI-PLUVIALA

491751.14

407 ml GRP 800; 5 camine vizitare dn 1000 (P9, P10, P11, P12, P13) val .104,176.91

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

184

Canal str.BUSTENI

87775.26

219 ml PVC 250; 3 camine vizitare dn 1000 (E17, A73, A75); 1 camin dn 425 (A74) si 52 camine de proprietate.

Val 22,253.50

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

185

Canal ALEEA I MOTRU

80242.62

183 ml PVC 250; 3 camine vizitare dn 1000 (H5, E3', H5'); 1 camin dn 425 (E3'') si 16 camine de proprietate.

val.18.595.39

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

186

Canal ALEEA II MOTRU

69028.77

179.4 ml PVC 250; 4 camine inspectie dn 425 (E13, E14, E15, E16); si 27 camine de proprietate.

val.18,229.58

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

187

Canal ALEEA BRESTEI (MOTRU I)

92762.46

220 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (H4, H5, H6c) si 18 camine de proprietate. val.19,326.42

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

188

Canal str.FRAGILOR

104124.57

245.6 ml PVC 250; 6 camine dn 1000 (A65, A66, A67, A68, A69, A70); si 54 camine de proprietate.

val.24.956.44

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

189

Canal ALEEA 4 FRAGILOR

59804.48

150 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (F27C, F28C, F29) si 11 camine de proprietate.

val 15,110.23

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

190

Canal ALEEA 5 FRAGILOR

46077.54

113 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (F37) si 13 camine de proprietate. val.11,482.40

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

191

Canal ALEEA 1 FULGER

59083.44

156.5 ml PVC 250; 2 camine dn 1000 (E24C, E26); 1 camin dn 425 (E25) si 15 camine de proprietate.

val 15,423.89

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

192

Canal str.MOTRU

124616.23

303 ml PVC 250; 4 camine dn 1000 (E7, E6, E4,

E1); 4 camine dn 425 (E8, E5, E2, E3) si 36 camine de proprietate. val .30,511.49

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

193

Canal str.ALEEA CIMITIRULUI

72833.80

187ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

194

Canal str.POLIGONULUI

97413.98

139.46ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

195

Canal ALEEA I POLIGONULUI

91200.73

147ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

196

Canal ALEEA II POLIGONULUI

129684.27

282.78ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

197

Canal ALEEA III POLIGONULUI

204397.09

411.17ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

198

Canal ALEEA III FRAGILOR

135112.98

216.39ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

199

Canal ALEEA VII FRAGILOR

76421.28

86.8 ml PVC 250; 1 camin vizitare(F6); 5 camine de proprietate

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

200

Canal ALEEA VIII FRAGILOR

67079.38

78.2 ml PVC 250; 1 camin vizitare(F8); 6 camine de proprietate

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

201

Canal ALEEA VI FRAGILOR

17499.67

41ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

202

Canal ALEEA IV FULGER

61975.53

81.65ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

203

Canal str.HIRSOVA

115701.16

237.47ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

204

Canal str.PRAHOVA

245098.74

232ML;232 ml PVC 250; 1 camin vizitare dn 1000

(A82); 3 camine dn 425 (A83, A84, A85) si 26 camine de proprietate val.28,584.72

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

205

Canal ALEEA III FULGER

44181.26

96ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

206

Canal str.RACHITEI

107319.23

220.8ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

207

Canal str.DOICESTI

160940.40

376.2 ml PVC 250; 9 camine vizitare (G9, G63, G64, G54, G7, G6, G5, G4, G3) si 25 camine de proprietate.

val.37,296.82

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

208

Canal ALEEA I DOICESTI

42348.91

113 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (G58, G59) si

17 camine de proprietate. val.11,626.57

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

209

Canal ALEEA II DOICESTI

40089.78

106 ml PVC 250; 4 camine dn 425 (G54, G55, G56, G57) si 9 camine de proprietate.

val. 10,656.18

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

210

Canal ALEEA III DOICESTI

34890.02

104 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (G51, G52, G53) si 12 camine de proprietate.

Val.9,280.23

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

211

Canal ALEEA IV DOICESTI

93200.46

232 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (G50, G49, G6) si 19 camine de proprietate.

val. 23,348.48

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

212

Canal ALEEA V DOICESTI

93951.12

218 ml PVC 250; 1 camin dn 1000 (G5'); 3 camine dn 425 (G48, G5'', G5''') si 24 camine de proprietate.

val 21,869.76

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

213

Canal ALEEA VI DOICESTI

40214.66

98 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (G47, G46) si

12 camine de proprietate.

Val. 9,822.54

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

214

Canal str.TECHIRGHIOL

73284.67

197.9 ml PVC 250; 1 camin vizitare (G11); 4 camine dn 425 (G10, G12, G13, G14) si 4 camine de proprietate.

Val, 19,057.77

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

215

Canal ALEEA CAPRIOAREI I

124590.24

265 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (G66),

2 camine vizitare (G67, G71); 2 camine dn 425 (G65, G68) si 31 camine de proprietate.

Val. 26,735.85

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

216

Canal ALEEA CAPRIOAREI IV

90915.14

59.5 ml PVC 250; 1 camin vizitare DN1000(G71), 1 camin inspectie DN425(G 68) si 7 camine de proprietate. Val.19395.15

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

217

Canal ALEEA CAPRIOAREI III

79146.76

64.5 ml PVC 250; 1 camin spalare DN 1000(G67C) si 5 camine de proprietate.

Val.18892.5

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

218

Canal str.NASAUD

151115.73

293 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (G98, H82), 1 camin vizitare (G85); 3 camine dn 425 (G99, G100, H83) si 56 camine de proprietate. Val. 36,156.20

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

219

Canal str.RINDUNELELOR

212129.39

465 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (G109, G108), 4 camine vizitare (G16, G17, G18, G19); 3 camine dn 425 (G110, G107, G15) si 57 camine de proprietate.

Val. 54.126.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

220

Canal str.RAURENI

57741.22

140 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (G86, G89) si

7 camine de proprietate. Val .14,102.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

221

Canal str.RAZELM

83587.09

143 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (G78, G79) si

23 camine de proprietate. Val.19,734.36

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

222

Canal str.SINOIE

74715.69

137 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (G80);

1 camin dn 425 (G81) si 10 camine de proprietate.val.18,526.51

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

223

Canal str.BABADAG

68089.47

139 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (G83, G82) si

16 camine de proprietate.val. 17,270.36

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

224

Canal str.CERBULUI

107910.55

245 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (G103); 3 camine dn 425 (G104, G105, G106) si 29 camine de proprietate. val.27,748.7

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

225

Canal str.IZVARNA

219098.57

446 ml PVC 250; 4 camine vizitare (G94, G93, G96, G97); 3 camine dn 425 (G91, G92, G95) si 48 camine de proprietate.

Val. 54,858.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

226

Canal str.CORABIA

113124.31

219 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000

(G112); 2 camine dn 425 (G111, G114) si 27 camine de proprietate.Val.28,776.61

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

227

Canal str.SOVATA

162644.82

314.5 ml PVC 250; 2 camine spalare (G127, G116); 1 camin vizitare (G127); 3 camin dn 425 (G128, G115, G118) si 51 camine de proprietate.Val. 41,671.25

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

228

Canal str.ALEEA ISVARNA

106599.59

178 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (G139, G140); 5 camine dn 425 (G141, G142, G143, G144, G145) si 50 camine de proprietate.val.21,591.42

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

229

Canal str.DOROBANTILOR

181682.53

339.5 ml PVC 250; 4 camine vizitare (G94, G93,

G96, G97); 3 camine dn 425 (G91, G92, G95) si 48 camine de proprietate.

val. 43,629.15

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

230

Canal ALEEA I DOROBANTILOR

66186.31

71 ml PVC 250; 2 camine de proprietate

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

231

Canal ALEEA II DOROBANTILOR

46395.47

108.5 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (K23); 1 camin dn 425 (K10) si 7 camine de proprietate.val.11,099.55

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

232

Canal str.LEBEDEI

392247.74

- 247 ml PVC 250; 2 camine vizitare (G29, G39);3 camine dn 425 (G26, G27, G28) si 35 camine de proprietate.

- 298 ml PVC 300; 1 camin vizitare (G32); 1 camin dn 425 (G31) si 23 camine de proprietate. val. 83,515.81

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

233

Canal str.NEGOIU

157159.71

303 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (G129); 1 camin dn 425 (G130) si 13 camine de proprietate.Val.39,814.23

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

234

Canal str.CIOCIRLIEI

50685.59

117 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (G122); 3 camine dn 425 (G124, G123, G126) si 41 camine de proprietate.

Val. 12,907.44

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

235

Canal str.DRAGASANI

142075.45

191.3 ml PVC 300; 1 camin spalare (G131C); 1 camin vizitare (G33); 1 camin dn 425 (I1) si 16 camine de proprietate.

val.29,521.42

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

236

Canal str.CALARASI

164992.62

275 ml PVC 300; 2 camine dn 425 (H23, H24) si

33 camine de proprietate.val.42,438.76

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

237

Canal str.BUZAULUI

490567.64

- 664 ml PVC 250; 2 camine spalare (H74C, G74C); 7 camine vizitare dn 1000 (G133, G77, G20, G21, G24G22, G23); 3 camine dn 425 (H21, G134, G24) si 48 camine de proprietate.

- 70 ml PVC 300; 7 camine de proprietate. Val.113,270.88

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

238

Canal str.SLANIC

42921.79

108 ml PVC 250; 1 camin spalare (H47C); 1 camin dn 425 (H48) si 13 camine de proprietate. Val 10,860.48

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

239

Canal str.FATA LUNCII

161954.64

325 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (I38C, I35C); 4 camine dn 425 (I40, I39, I37, I26) si 38 camine de proprietate val 40,056.25

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

240

Canal str.MORENI

53206.37

133 ml PVC 250; 1 camin spalare (H49C); 1 camin dn 425 (H50 si 13 camine de proprietate.val 13,330.59

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

241

Canal str.ALEEA SCOALA

115458.08

167 ml PVC 250; 2 camine spalare (H51C, G53C); 1 camin vizitare dn 1000 (H52); 1 camin dn 425 (H51') si 9 camine de proprietate. val.26,090.41

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

242

Canal str.NECTARULUI

116233.57

268 ml PVC 250; 5 camine dn 425 (H10, H11, H12, H13, H14) si 44 camine de proprietate. Val

26,939.36

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

243

Canal str.PUI DE LEI

119689.83

256 ml PVC 250; 6 camine dn 425 (H65, H64, H63, H62C, H55, H45) si 40 camine de proprietate.val.31,592.96

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

244

Canal str.EROUL NECUNOSCUT

160215.07

248 ml PVC 250; 5 camine dn 425 (H72, H42, H19, H42, H71C, H60C) si 49 camine de proprietate val. 38,241.60

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

245

Canal str.MANGALIEI

103472.37

251.5 ml PVC 250; 5 camine dn 425 (H70', H70, H59, H69C, H58C) si 31 camine de proprietate.val.25,743.54

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

246

Canal ALEEA II TARANCUTEI

100588.19

222 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (I61, I62, I62A) si 22 camine de proprietate.val.22,268.82

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

247

Canal str.CALUSARI

118384.29

235.7 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000

(K15C, K5); 3 camine dn 425 (K2, K3, K4) si 20 camine de proprietate val.29,389.43

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

248

Canal ALEEA I CALUSARI

124745.07

305 ml PVC 250; 2 camine spalare (K101, I1); 3 camine dn 425 (I2, I3, I4) si 40 camine de proprietate.val.30,698.25

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

249

Canal ALEEA II CALUSARI

87677.11

225.5 ml PVC 250; 1 camin spalare (G135); 3 camine dn 425 (G136, G137,G138) si 17 camine de proprietate. val.22,746.19

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

250

Canal str.STINJENEILOR

126858.46

285.5 ml PVC 250; 1 camin spalare (K6); 3 camine dn 425 (K7, K8, K9) si 35 camine de proprietate.val.32,732.57

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

251

Canal str.INEU

107079.21

250 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (G132); 3 camine dn 425 (G147, G148, G149) si 32 camine de proprietate.

Val. 25,058.50

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

252

Canal ALEEA DRUMUL JIULUI

54919.23

138.5 ml PVC 250; 2 camine spalare (K16, K17);

1 camin dn 425 (K18) si 12 camine de proprietate.val.13,982.96

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

253

Canal str.DRUMUL JIULUI

512376.56

- 852 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (I33'C); 7 camine vizitare (I33, I34, I6, I9, K19, K11, G35); 8 camine dn 425 (I7, I8, K20, K21, K22, K12, K13, K14) si 88 camine de proprietate.

- 24 ml PVC 300 val.112,299.52

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

254

Canal str.ION BUDAI DELEANU

184819.37

332 ml PVC 250; 1 camin vizitare dn 1000 (I13); 5 camine dn 425 (I15, I14, I12, I11, I10) si 38 camine de proprietate. val.44,703.81

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

255

Canal str.ALMASULUI

171976.92

295 ml PVC 250; 4 camine dn 425 (I17, I18, I19, I20) si 20 camine de proprietate.val. 40,940.10

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

256

Canal ALEEA II DRUMUL. FABRICII

184771.26

254 ml PVC 250; 5 camine dn 425 (I83C, I84, I84', I84'', I84''') si 22 camine de proprietate......

94 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (I67', I67'') si 11 camine de proprietate.val.

10,664.32.val.31,369.00

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

257

Canal ALEEA III DRUMUL. FABRICII

30491.59

60 ml PVC 250; 1 camin dn 425 (I65') si 3 camine de proprietate.val. 6,679.20

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

258

Canal str.PRELUNGIREA RAULUI

225768.62

265 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (H39, H40); 1 camin vizitare (H37C); 2 camine dn 425 (H37, H38) si 17 camine de proprietate.val.45,041.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

259

Canal str.DRUMUL FABRICII

199106.25

385 ml PVC 250; 3 camine vizitare dn 1000 (I63, I21, I85); 5 camine dn 425 (I68, I67, I66, I65, I64) si 41 camine de proprietate. val.48,236.60

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

260

Canal str.STIRBEI - VODA

310848.09

477 ml PVC 250; 1 camin dn 1000 (I27); 5 camine dn 425 (I22, I23, I24, I25, I26) si 11 camine de proprietate.

val.58,938.12

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

261

Canal str.CALMATUI

162413.80

288 ml PVC 250; 2 camine vizitare dn 1000 (I72, I70); 3 camine dn 425 (I73, I69, I71) si 24 camine de proprietate. Val. 40,988.16

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

262

Canal str.IEZERULUI

49387.28

102.7 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (I75, I76) si

18 camine de proprietate.val.12,683.45

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

263

Canal str.LASTARIS

48951.04

119 ml PVC 250; 3 camine dn 425 (I79, I78, I77) si 11 camine de proprietate.val.12,563.30

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

264

Canal str.SALCIEI

47543.89

96 ml PVC 250; 1 camin vizitare dn 1000 (I80C); 2 camine dn 425 (I81, I82) si 6 camine de proprietate.val.12,221.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

265

Canal str.BICAZ

157478.50

243 ml PVC 250; 3 camine spalare dn 1000 (O1C, O20C, O31C); 4 camine dn 425 (O2, O21, O22, O31) si 25 camine de proprietate val. 37,985.76

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

266

Canal str.SUSITA

56722.75

97.4 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (O25C); 1 camin vizitare (O23); 1 camin inspectie dn 425 (O24) si 10 camine de proprietate.val.13,168.48

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

267

Canal str.STIRBEI - VODA- L.C.

263924.82

603.8 ml PVC 250; 6 camine spalare dn 1000

(N1C, N53C, N73C, N59C, N89C, N97C); 4 camine vizitare (L2, L3, N90, N61); 5 camine inspectie dn 425 (L1C, N2, N90, N61) si 23 camine de proprietate.val. 66,538.76

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

268

Canal str.TIRNAVA

271179.67

 • - 388 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000

(O57C, O6C);

2 camine vizitare dn 1000 (O4, O5); 2 camine inspectie (O3, O14) si 22 camine de proprietate

 • - 304 ml PVC 300; 1 camin spalare dn 1000 (O11C); 2 camine vizitare dn 1000 (O8, O9); 1 camin inspectie dn 425 (O12) si 64 camine de

proprietate val. 53,257.12

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

269

Canal str.SADU

349728.45

654 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (O59C, O58C); 4 camine vizitare (N91, O62, N93, O16); 5 camine dn 425 (O61, N92, O64, N94, N95) si 95 camine de proprietate val.88,841.52

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

270

Canal str.CRINGULUI

189097.06

320.5 ml PVC 250; 7 camine spalare dn 1000 (N27C, N70C, N51C, N48C, O19C, N99C, N100C); 2 camine vizitare (N40, N77); 1 camin dn 425 (N52) si 29 camine de proprietate val.46,959.66

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

271

Canal str.VASLUI

203902.19

304 ml PVC 250; 5 camine spalare dn 1000 (N98C, N74C, N53C); 2 camine vizitare (N62, N38); 3 camine dn 425 (N75, N54, N48) si 32 camine de proprietate val. 46,572.80

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

272

Canal Str.ROZNOV

134171.67

- 62 ml PVC 250; 1 camin vizitare dn 1000 (O15) - 191 ml PVC 300; 1 camin spalare dn 1000 (O17); 2 camine inspectie dn 425 (O18, O53) si 20 camine de proprietate val.31,296.12

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

273

Canal ALEEA I ROZNOV

41898.62

112 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (O73C, N102C);

si 19 camine de proprietate

val.11,259.36

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

274

Canal ALEEA II ROZNOV

43265.50

116 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (O74C, N103C);

si 17 camine de proprietate

val.11,626.68

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

275

Canal ALEEA III ROZNOV

27259.52

70 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N86C); 2 camine inspectie dn 425 (N87, N88)si 9 camine de proprietate val 7,044.80

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

276

Canal str.DROBETA

480920.26

 • - 506 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N65C); 4 camine vizitare (N64, N67, N18, N21);

4 camine inspectie 425 (N66, N68, N19, N20)

 • - 270 ml PVC 300; 1 camin vizitare (N23); 2 camine inspectie dn 425 (N22, N20) si 100

camine de proprietate val.118,914.24

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

277

Canal str.SINAIA

268779.30

635.4 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (N57C, N118C);

5 camine vizitare (N44, N45, N121, N46, N17); 5 camine dn 425 (N55, N56, N58, N120, N115) si 68 camine de proprietate val. 71,310.52

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

278

Canal str.PREAJBA

217323.29

346 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N41C); 1 camin vizitare (N39); 1 camin inspectie dn 425 (N42) si 34 camine de proprietate.val.53,007.22

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

279

Canal str.CASTORULUI

40716.56

93.8 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N107C); 1 camin inspectie dn 425 (N108) si 13 camine de proprietate. val.10,527.17

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

280

Canal str.SIRETULUI

557064.49

868 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (N113C, N114C); 12 camine vizitare (N116, N111, N5, N6, N7, N3, N10, N2, N15, N14, N8, N12); 5 camine dn 425 (N115, N117, N112, N11, N4) si 48 camine de proprietate.val.118,048.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

281

Canal str.TESLUI

61382.71

94.5 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N49C); 1 camin inspectie dn 425 (N50) si 16 camine de proprietate val 11,661.32

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

282

Canal str.LUMINITEI

207425.99

388.7 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (L31C, L33); 2 camine vizitare dn 1000 (N127, N128); 4 camine inspectie dn 425 (L32, N126,

L34, N129) si 36 camine de proprietate val. 52,707.72

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

283

Canal str.TELEAJANULUI

287077.12

528.4 ml PVC 250; 4 camine spalare dn 1000 (N134C, L43C, L46C, L55C); 2 camine vizitare dn

1000 (L45,); 7 camine inspectie dn 425 (N135, N136, L49, L48, L44, L47, L56) si 61 camine de proprietate.val.71,983.93

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

284

Canal str.RASINARI

185615.63

335.3 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (N140C, N137C); 5 camine dn 425 (N141, N142, N143, N138, N139) si 45 camine de proprietate. val.42,402.04

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

285

Canal str.BANATULUI

360297.75

546.3 ml PVC 250; 3 camine spalare dn 1000 (M23C, N144C, M40C); 7 camine dn 425 (M24,

N145, N146, N147, N148, M43, M42) si 73 camine de proprietate.val. 84,075.57

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

286

Canal ALEEA BARAGANULUI

29543.79

79 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (M30C); si 8 camine de proprietate val.7,919.75

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

287

Canal str.SNAGOV

66219.25

130.8 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (L28C);

2 camine inspectie dn 425 (L29, L30) si 16 camine de proprietate.val.16.140.72

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

288

Canal str.LEANDRULUI

74953.52

131.4 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N124C); 1 camin vizitare (L26); 2 camine inspectie dn 425 (N125, L27) si 24 camine de proprietate.val.16,506.47

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

289

Canal str.BARBATESTI

70045.09

103.4 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (N130C, L24C);

2 camine inspectie dn 425 (L25, N131) si 13 camine de proprietate.val.12,445.22

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

290

Canal str.PADESULUI

27637.62

64.7 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000

(N132C); 1 camin inspectie dn 425 (N183) si 7 camine de proprietate val.7,269.69

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

291

Canal str.MAGHIRANULUI

36079.41

79.6 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (L37C); 1 camin dn 425 (L38) si 10 camine de proprietate val.8,932.60

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

292

Canal str.CARPATI

75143.23

156.9 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (L39C); 1 camin vizitare (L35); 2 camine inspectie dn 425 (L40, L36) si 18 camine de proprietate.val.18,969.21

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

293

Canal str.CICOARE

64377.29

127.1 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (L53C); 1 camin vizitare (L50); 2 camine inspectie dn 425 (L51, L52) si 14 camine de proprietate.val 15,334.62

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

294

Canal ALEEA I RIULUI

38701.78

62.4 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (L41C); 1 camin dn 425 (L11) si 8 camine de proprietate.val.6,292.54

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

295

Canal str.BORSEC

235950.33

452 ml PVC 250; 3 camine spalare dn 1000 (O33C, O55C, O54C); 4 camine vizitare (O56, O39, O36, O52); 1 camin dn 425 (O34, O37, O38, O51) si 59 camine de proprietate val.54,854.72

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

296

Canal str.VISEU

104100.96

201 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (O47C, O44C); 1 camin vizitare (O46); 1 camin dn 425 (O45) si 25 camine de proprietate. val.25,197.36

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

297

Canal str.GORJULUI

306970.38

495 ml PVC 250; 4 camine spalare dn 1000 (O41C, O75C, N104C, O40C); 1 camin vizitare (O10); 3 camine dn 425 (O42, O43, N16) si 49 camine de proprietate val.61,751.25

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

298

Canal str.BEGA

172211.94

317 ml PVC 250; 4 camine spalare dn 1000

(O65C, O72C, N21'C, N23C); 1 camin dn 425 (O13) si 20 camine de proprietate.val . 40,690.12

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

299

Canal str.CARBUNESTI

37048.00

63.3 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N109C); si 11 camine de proprietate.val.

6,352.79

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

300

Canal str.DOBROGEA

637646.31

- 80 ml PVC 300;

- 227 ml PVC 300; 1 camin vizitare (N23); 7 camine inspectie dn 425 (N27-1, N26-1, N26-2, N25-1, N25-2, N24-1, N23-1)

- 21 ml PVC 500; 2 camine vizitare (N29) si 14 camine de proprietate val. 49,158.16

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

301

Canal str.PORUMBITEI

78293.93

168.3 ml PVC 250; 2 camine dn 425 (M37, M38) si 18 camine de proprietate.val. 17,881.87

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

302

Canal ALEEA

TISMANA(ALEXANDRIA)

135102.77

303 ml PVC 250; 3 camine spalare dn 1000 (M46C, M44C, N189); 1 camin vizitare (N175C); 4 camine dn 425 (M47, M45, N190, M48) si 27 camine de proprietate.val. 30,469.68

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

303

Canal str.PROGRESULUI

114905.36

247.6 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (N165C); 1 camin vizitare (N167); 5 camine dn

425 (N166, N168, N169, N170, N117) si 22 camine de proprietate.val. 25,329.48

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

304

Canal str.POIENII

304229.22

567.8 ml PVC 250; 5 camine spalare dn 1000 (N184C, N160C, N186C, M27C, M31C); 5 camin vizitare (N161C, M28, M29, M32C, M34); 5 camine dn 425 (N185, N163, N162, N164, N187) si 58 camine de proprietate val. 70,066.52

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

305

Canal str.VOINEASA

128360.22

190.4 ml PVC 250; 5 camin spalare dn 1000 (N171C, N153C, N159C, N154, M18C); si 13 camine de proprietate val. 29,763.33

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

306

Canal str.OLANESTI

322735.87

560.7 ml PVC 250; 2 camine spalare dn 1000 (N172C, N177C); 3 camin vizitare (N173, M25, N181); 5 camine dn 425 (N174, M5, M6, N180, N178) si 11 camine de proprietate val.80,292.24

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

307

Canal str.TISMANA - MENAJERA

268147.27

- 233 ml PVC 250; 1 camin spalare dn 1000 (M55C); 3 camine vizitare dn 1000 (M49 M53, M14); 1 camin dn 425 (M50) si 20 camine de proprietate

- 163 ml PVC 300; 1 camin vizitare dn 425 (M16) si 7 camine de proprietate val.66,741.84

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

308

Canal str.BAHLUI

83099.77

152 ml PVC 250; 3 camine vizitare (M35C, M36,

M39C);si 14 camine de proprietate.val. 20,155.2

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

309

Canal str.SACELU

1855250.96

521 ml PVC 250; 3 camine spalare dn 1000 (M1C, N155, M60); 1 camin vizitare (M51); 10 camine dn 425 (M2, M3, M4, N156, N157, N158, M57, M56C, M58C, M59) si 73 camine de proprietate.val. 80,400.72

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

310

Canal str.COLECTOR TABACI

356993.42

- 36 ml PVC 250; 1 camin vizitare dn 1000 (CST2) 15 camine de proprietate.

 • - 220 ml PVC 300; 2 camine vizitare dn 1000

(CST1, CVT2)

 • - 410 ml PVC 400; 9 camine vizitare dn 1000 (CVT14, CVT13, CVT12, CVT11, CVT10, CVT9,

CVT8, CVT7, CVT6) val.96,783.11

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

311

STATIE POMP. TISMANA PLUV.

4857779.00

4 pompe CT 3531.735.1440;

1 pompa drenaj CS 3057.181.HT.254

1 deznisipator

1 camin proprietate in incinta statiei ce deserveste canalizarea cladirii operationale;

4 camine dn 1000 in incinta statiei (P35, P36, P37, P39);

1 camin pe conducta de refulare-camin debitmetru (EM 501);val . 1,252.163.45 euro

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

312

Canal str.TISMANA - PLUVIALA

233164.13

 • - 130 ml GRP 600; 5 camine vizitare dn 1000

(P28, P29, P27', P26, P27)

- 80 ml GRP 900; 2 camine vizitare dn 1000 (P30, P32)

 • - 70 ml GRP 1000; 8 camine vizitare dn 1000

(P38, P33, P34, P35, P36, P37, P39) val. 61,326.08 euro

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

313

STATIE POMP. INTERCEPTOR

5355062.75

4 pompe NT 3301.180LT 622 cu debitul de 288 l/s si

H pompare = 12,6 m

1 pompa drenaj CS 3057.181 HT 254

1 tocator JVC CCD 5020

1 camin proprietate in incinta statiei ce deserveste canalizarea cladirii operationale;

1 camin in incinta statiei (S79) - cu vana de inchidere

1 camin dn 1000 (S80) -preaplin.val.1,299,688.15 euro

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

314

REFULARE INTERCEPTOR

1429360.40

- 1165 ml GRP 800; 1 camin debitmetru FMM 401;

- 4 camine golire EM 101, EM402, EM 403, EM 404

- 3 camine aerisire AM401, AM402, AM403.

- 1 camin de racord la colectorul „D”

- 26 ml cond inox 800

val 356,602.31

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

315

Canal str.STR. RAULUI

INTERCEPTOR

6620145.62

 • - 953 ml GRP 1200; 14 camine vizitare dn 1000 (S75, S76, S78, S74-1, S70, S67, S74, S73, S72,

S71, S69, S68, S66, S65)

 • - 311 ml GRP 1000; 4 camine vizitare dn 1000

(S59, S62, S61, S64)

 • - 668,5 ml GRP 900; 10 camine vizitare dn 1000 (S63, S60, S57, S53, S56, S55, S52, S51, S50,

S58')

 • - 415,8 ml GRP 800; 4 camine vizitare dn 1000

(S43, S35, S46, S45)

 • - 879 ml GRP 700; 10 camine vizitare dn 1000

(S47, S42, S34, S37, S48, S49, S32, S31, S30, S31A,)

 • - 824 ml PVC 500; 17 camine vizitare dn 1000 (S20, S19, S18, S17, S16, S15, S14, S22, S26,

S28, S7A, S27, S23, S24, S29, S25, S21)

 • - 378 ml PVC 400; 5 camine vizitare dn 1000 (S9,

S10, S12, S13, S11)

 • - 358 ml PVC 250; 7 camine vizitare dn 1000 (S2,

S3, S4, S5, S6, S7, S1)

- 167 camine de proprietate

val. 1592124.26

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

316

Canal str.BV. DACIA PLUVIALA

942120.93

779,7 ml GRP 800 ; 20 camine dn 1000 (P1, P2,

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20) .val.

230,929.39

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

317

Canal str.Dacia+Severinului

561859.68

S1-01W PVC 500=448.47ML - VAL. 125,853.04

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

318

Canal

str.Castanilor/Coculescu/Piersicului

289513.05

S1-18W - PVC 300=235.22ML - VAL. 78309.16

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

319

Canal str.Duiliu

Marcu/Micsunele/Toporasi

197033.85

S1-28W - PVC250=121.22ML;PVC

300=156.45ML;PVC400=38.51ML;PVC

500=366.32ML - VAL. 48592.48

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

320

Canal str.Duiliu

Marcu/Micsunele/Toporasi

358960.68

S1-28W PARTEA 2 - PVC 400=469.65ML;PVC

500=301.18ML - VAL. 89115.15

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

321

Canal str.Oltenia/George Enescu

491686.54

S1-32W - PVC 300=634.58ML - VAL. 123405.95

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

322

Canal str.Cantacuzino/Berceanu

219783.48

S4-04W - PVC 300=326.90ML - VAL. 51903.79

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

323

Canal str.1 Mai

405318.94

S4-11W - PVC 300=234.99ML; PVC 400=363.20ML - VAL. 89279.77;INLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400=10ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

324

Canal str.Gerota/Gomoiu

141456.06

S4-12S - PVC 300=310ML - VAL. 33870.98

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

325

Canal str.Dr.Ion Augustin

119046.13

S4-32W - PVC 300=18.28ML - VAL. 21672.66;S4-33W - PVC 300=80.14ML - VAL. 9362

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

326

Canal str.Toamnei

39411.80

S2-48W - PVC 300=438.37ML - VAL. 10236

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

327

Canal str.Maria Tanase/Titulescu

89456.07

S5-24W(U) - PVC 300=93.98ML - VAL. 22187.08

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

328

Canal str.Maria

Tanase/Calugareni/Mohorului

493706.94

S5-24W - PVC 500=891.70ML - VAL. 115051.02

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

329

Canal str.Maria Tanase/Titulescu

533901.52

S5-24W 1-1A - PVC 500=68.89 - VAL. 128.076.84

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

330

Canal str.EROILOR

4553529.80

S3-51C ; S4-51C - PVC 800 OV=218ML;PVC 1000 OV=570.3ML - VAL.

1001363.80;INLOCUIRE TUB DN 800 CU DN 800=117.30ML ; OVOID

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

331

Canal adiacent str.Eroilor-Ana Ipatescu

106319.17

S4-73.1C - PVC 300=39ML - VAL. 24827.05

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

332

Canal adiacent str.Eroilor-Mixandrelor

48861.63

S4-73.2C - PVC 300=26.78ML - VAL. 12754.54

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

333

Canal adiacent str.Eroilor-Ana Ipatescu

25560.25

S4-73.3C - PVC 300=39ML - VAL. 6716.1

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

334

Canal adiacent str. Eroilor (Voinicului)

79150.55

S4-72C - PVC 300=54.20ML - VAL. 18973.68

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

335

Canal adiacent str.Eroilor - Dimitrie Bolintineanu

30110.65

S3-49C - PVC 300=39.09ML - VAL. 7920.79

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

336

Canal str.Sararilor/Garlesti 122

1016684.90

S2-03W - PVC 300=850.87 ; PVC 400=756.83ML ; PVC 500=57.09ML - VAL. 235972.15

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

337

Canal str.General Dragalina

23808.40

S3-27C - PVC 300=205.92ML - VAL. 6398

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

338

Canal str.Toporasi/M Tanase

29345.36

S1-40C-1 LA S5-24W01 - PVC 500=66.95ML -

VAL. 7501.36

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

339

Canal str.Bucovina

50044.62

S2-65C - PVC 400=52ML - VAL. 11394.01

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

340

Canal str.Dacia/Piata /Gara

127017.04

S2-87C - PVC 300=126ML - VAL. 29054.44

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

341

BAZA DATE RETEA CANALIZARE

29150.90

Concepte reabilitare 100 km; hard disc= 1Tb

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

342

Canal str. CASTANILOR-COCULESCU-

PIERSICULUI ( TRONSOANE)S1-18 W

230610.82

ÎNLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400 =

330.11ML; DN 300 CU DN 300=81.10ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

343

Canal str. DUILIU MARCU -

MICSUNELE - TOPORASI (TRONSOANE) S1-28 W

79503.55

ÎNLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500 = 64.30ML.

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

344

Canal str. C-tin BRANCOVEANU - G.

ENESCU ( TRONSOANE) S1-33 W

196948.15

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 =

168.40ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

345

Canal str.S1-47 W-

str.Opanez,Micsunele

43744.62

ÎNLOCUIRE TUB DN 400 CU DN 400 = 36.60ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

346

Canal str. TRAIAN GHEORGHIU - E. FARAGO (TRONSOANE) S1-43 S

83870.81

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 =

140.50ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

347

Canal str. Dr. NICOLAE IONESCU

SISESTI ( TRONSON ) S4-02 W

275490.43

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 494.70ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

348

Canal str. Dr. ION CANTACUZINO - Dr. STEFAN BERCEANU ( TRONSOANE ) S4-04 W

98637.06

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 211ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

349

Canal str. ION IONESCU ARGETOIANU - VICTOR PAPILIAN (

TRONSOANE ) S4-09 W

86558.05

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 165ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

350

Canal str. DEALUL SPIREI -

MACINULUI ( TRONSOANE) S4-57.1 W

356926.04

ÎNLOCUIRE TUB DN 600 CU DN 600 = 357.6 ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

351

Canal str. Blv. DECEBAL - GARLESTI ( TRONSON) S2-08 W

100885.96

ÎNLOCUIRE TUB DN 300 CU DN 300 = 63ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

352

Canal str. TRAIAN LALESCU - GOGU CONSTANTINESCU ( TRONSOANE ) S2-01 C

15444.23

ÎNLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500=149ML;

DN 300 CU DN 300=60.30ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

353

Canal str. TRAIAN LALESCU - CALEA BUCURESTI ( TRONSON ) S2-02 C

61308.09

ÎNLOCUIRE TUB DN 500 CU DN 500=58.80ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

354

Canal str.Pictor Iscovescu

12694.69

ÎNLOCUIRE TUB DN 250 CU DN 250=72.50ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

355

Canal str.MACINULUI S4-57.1 W

102343.58

ÎNLOCUIRE TUB DN 600 CU DN 600=175.82ML

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

356

Canal str.OITUZ

38121.93

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

357

Canal str.CONSTANTIN LECCA

55491.44

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

358

Canal str.GHEORGE TITEICA

23247.92

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

359

Canal str.DIONISIE ECLESIARHUL

22199.89

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

360

Canal str.AMARADIA

44073.47

CURATIRE SI FILMARE CONDUCTA CANAL

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

361

CLADIRE GARAJ

92895.25

GARAJ (AUTOCAMION, ATELIER, AUTO CCTV, CAMERA DEPOZITARE, WC, CENTRALA TERMICA)= 130.95 MP

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

362

INSTALATIE CCTV

467230.78

Sistem color ITV de inspectie TV a canalizarii pt conducte cu diametre 150-1500mm

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

363

AUTOCURATITOARE

1713179.57

Autocuratitoare (2 buc) Mercedes - Benz

„ACTROS” 2032 K, 4*2 cu rezervor de 10000 litri

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

364

DEBITMETRE PORTABILE

127374.50

Debitmetre portabile (2 buc) pt conducte de canalizare

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

365

OPTURATOARE PNEUMATICE

163901.77

5. Obturatoare pneumatice pt blocarea temporara a conductelor de canalizare cu dimensiunile:

 • - diametru conducta 100-200 mm = 2 buc

 • - diametru conducta 125-250 mm = 2 buc

 • - diametru conducta 150-300 mm = 4 buc

 • - diametru conducta 200-400 mm = 4 buc

 • - diametru conducta 250-500 mm = 4 buc

 • - diametru conducta 300-600 mm = 4 buc

 • - diametru conducta 500-800 mm = 4 buc

 • - diametru conducta 500-1000 mm = 2 buc

 • - ovoid 35/52.2 - 50/75 = 2 buc

 • - ovoid 60/90 - 70/105= 2 buc

 • - ovoid 70/105 - 90/135= 2 buc

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

366

PicK-up car

85425.86

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

367

COMPACTOR

7432.26

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

368

BULDOEXCAVATOR

189860.73

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

369

SOFT PT. DATE + INSTRUIRI

120536.73

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

370

STATIE POMP. BBA

1421921.86

4 pompe submersibile verticala Flyght, 4 vane sertar DN 200,1 tocator JWC CMD 3210, 1 gratar 2.00/0.80

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

371

STATIE POMP. BBC (RAULUI)

1600939.43

4 pompe NT.3153.181 MT 436

1 pompa drenaj CS 3057.181.HT 2541 camin proprietate (G153) si 2 camine C2, C3 ( camin preaplin) in incinta statiei ce deservesc canalizarea cladirii operationale;

1 tocator JWC CMD 3210

1 camin apometru

1 camin pe conducta de refulare - debitmetru FMM 201

1 camin dn 1000 G45

1 camin dn 1000 S 29A pe conducta de refulare

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

372

STATIE POMP. L.CATARGIU

1576763.99

4 POMPE FLYGHT NT3171.181.HT.453, Pn=18.5

KW/400/50hz; 1 TOCATOR CHANNEL

MONSTER CMD 3210, Pn=4 KW/400/50hz; 1

POMPA FLYGHT CS 3057.181.HT.254,Pn=1.7

KW/400/50hz

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

373

Canal str.STR.FALTICENI

22189.40

50 ml; 1 camin inspecție; 6 camine de proprietate

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

374

Canal str.STR.NIC. PAULESCU

44713.18

ÎNLOCUIRE TUB DN300 CU DN300=90 ml;

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

375

CAMERA DEVERSOARE DB1

936115.68

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

376

CAMERA DEVERSOARE DB2

352462.86

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

377

CAMERA DEVERSOARE DA1

852300.24

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

378

SCADA DISPECER

142213.92

\1. Calculator server 1 compus din :

 • - unitate centrala de procesare tip Kinetix seria 20061112847

 • - monitor LCD 17'', Benq FP 73G seria ETT8603877SLO

 • - tastatura tip Kinetix seria K2AP060501477

 • - mouse optic tip Kinetix seria M9P060506766

 • - UPS tip Guard model 800A seria 20731410601

 • - cabluri de conectare intre echipamente

 • 2. Calculator server 2 compus din :

 • - unitate centrala de procesare tip Kinetix seria 20061112848

 • - monitor LCD 17'', Benq FP 73G seria ETT8603881SLO

 • - tastatura tip Kinetix seria K2AP060501478

 • - mouse optic tip Kinetix seria M9P060506765

 • - UPS tip Guard model 800A seria 20731390601

 • - cabluri de conectare intre echipamente

 • 3. Calculator client 1 compus din :

 • - unitate centrala de procesare tip Kinetix seria 20061112844

 • - monitor LCD 17'', Benq FP73G seria ETT8603866SLO

 • - tastatura tip Kinetix seria K2AP060501474

 • - mouse optic tip Kinetix seria M9P060506761

 • - UPS tip Trust, 950 VA, seria Y536800772

 • - cabluri de conectare intre echipamente

 • 4. Calculator client 2 compus din :

 • - unitate centrala de procesare tip Kinetix seria 20061112846

 • - monitor LCD 17'', Benq FP73G seria ETT8603870SLO

 • - tastatura tip Kinetix seria K2AP060501483

 • - mouse optic tip Kinetix seria M9P060506759

 • - UPS tip Trust, 950 VA, seria Y536800771

 • - cabluri de conectare intre echipamente

 • 5. Imprimanta de process tip HP Deskjet 1280, format A3, cartus negru cod HP 51645, cartus color HP c6578, serie imprimanta CN

686JZ2HS

 • 6. Imprimanta de raport tip HP Deskjet D2360, format A4, cartus

negru cod SN22, cartus color SN2158, serie imprimanta TH69G180H2, adaptor

7. Stalp de beton, antena de comunicație si cablu RF - 120 ml (42 spire)

 • 8. Scaune = 4 buc

 • 9. Birouri = 4 buc

10. Corp mobilier (dulap 2 usi) = 1 buc.

Obiectivul Extinderea și Reabilitarea Rețelei de Canalizare în Municipiul Craiova

379

Vana nod 3

49799.26

str. Severinului - Pelendava-vana DN 150=1buc;str. Severinului - Pelendava -vana red.presiune DN250=1;camin=1

Obiectivul Armarea Liniei de Separație între cele două zone de presiune

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

380

Vana nod 4

125670.61

Nicolae Titulescu - Maria Tanase-vana DN 200=1;Craiovitei-vana DN 100=1;Nicolae Titulescu - Maria Tanase-vana DN 150=2;Nicolae Titulescu - Maria Tanase-vana DN250=1;Nicolae Titulescu - Maria Tanase-vana DN400=1,camin=1;Nicolae Titulescu -Maria Tanase (red.presiune)-vana

DN300=1 ,camin=1

Obiectivul Armarea Liniei de Separație între&cele&două&zone&de&presiune

381

Vana nod 6

4527.59

Iancu Jianu - N.Titulescu-vana DN150=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

382

Vana nod 7

26919.89

Iancu Jianu-vana DN400=1,camin=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

383

Vana nod 8

9940.39

Iancu Jianu - Brestei-vana DN100=1;Iancu

Jianu - Brestei-vana DN250=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

384

Vana nod 9

299651.61

Brestei gradinita Mihai Bravu-vana DN100=1;Brestei gradinita Mihai Bravu-vana DN200=1;Libertatii - Mihai Viteazul (red presiune)-vana DN600=1,camin=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

385

Vana nod 10

4108.47

Transilvaniei - Libertatii-vana DN100=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

386

Vana nod 11

5539.07

Libertatii - Brandusa -vana DN100=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

387

Vana nod 12

55748.69

Brandusa - Madona Dudu-vana

DN100=2;Brandusa - Madona Dudu-vana

DN200=1;Brandusa - Madona Dudu-vana DN600=1 ,camin=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

388

Vana nod 13

9350.92

Stirbei Voda - Ghe. Doja-vana DN100=1;Stirbei Voda - Ghe. Doja-vana DN200=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

389

Vana nod 14

4064.58

Dealul Spirii - Ghe. Doja-vana DN100=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

390

Vana nod 15

5887.62

Deva - Ghe. Doja-vana DN100=1

Obiectivul Armarea Liniei de Separație între&cele&două&zone&de&presiune

391

Vana nod 16

27890.54

Unirii - Ghe. Chitu (Ghe. Doja)-vana

DN100=1;Unirii - Ghe. Chitu (Ana Ipatescu)-vana DN150=1;Unirii - Ghe. Chitu-vana DN250=1;Unirii - Ghe. Chitu-vana DN300=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

392

Vana nod 17

4074.81

Eroilor - Ghe. Chitu-vana DN100=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

393

Vana nod 19

37957.05

Caracal - Ana Ipatescu-vana

DN150=3;Caracal - Ana Ipatescu-vana

DN300=1,camin=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

394

Vana nod 20

23075.02

str Caracal - str 1848-vana DN150=3;Iancu

Jianu - Brestei-vana DN150=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

395

Vana nod 21

12577.82

str Caracal - str Vantului-vana DN250=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

396

Vana nod 22

4528.29

22 Decembrie - Caracal-vana DN200=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

397

Vana nod 23

302969.24

Caracal - Henri Coanda-vana DN250=1;Caracal - Henri Coanda-vana DN400=1,camin=1;Simnic la rezervorul nr.5-vanaDN1000=1; Caracal - Henri Coanda(vana red.presiune DN300=1,camin=1);Facai-vana DN1000=1;Dragalina - Anul 1848-vana DN300=1,camin=1;Caracal - 1848-vana DN300=1 ,camin=1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

398

Vana nod 24

48290.53

Caracal CF Electro-vana DN300=2;Libertatii Brestei-vana DN600=1;

-Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație&

între&cele&două&zone&de&presiune

399

Vana reducatoare presiune

79755.73

str. Stirbei Voda; vana DN300-1

Obiectivul&Armarea&Liniei&de&Separație& între&cele&două&zone&de&presiune

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

400

Vana inters .str Caracal - Henri Coanda

74971.89

Vana DN 1000=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

401

Vana b-dul Dacia - SH10

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

402

Vana Nantere - Infratirii

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

403

Vana Sarari - calea Bucuresti

25531.69

Vana DN 400=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

404

Vana V. Alecsandri - Buciumului

5056.04

Vana DN 250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

405

Vana Dacia - Fratii Golesti-1

54131.99

Vana DN 800=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

406

Vana b-dul Dacia Consul

25154.62

Vana DN 600=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

407

Vana George Enescu - Potbanita rest. Segarcea

20048.75

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

408

Vana b-dul Dacia bretea bl 131 B

20048.74

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

409

Vana Dezrobirii - str. Horia

1952.77

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

410

Vana Dezrobirii - str. Traian Lalescu

34750.85

Vana DN 600=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

411

Vana Dezrobirii - Rampei

1952.77

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

412

Vana Bariera Valcii -str.

Toamnei(Productelor)

1952.77

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

413

Vana Toamnei - Teilor

20048.75

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

414

Vana N. Iorga - Fratii Golesti

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

415

Vana Elena Teodorinii - Alexandru cel Bun

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

416

Vana Elena Teodorinii - Campia Islaz

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

417

Vana Bucovat - Tarancutei

1952.77

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

418

Vana Bucovat - Fabricii

1952.77

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

419

Vana B-dul Antonescu - N. Romanescu

25531.69

Vana DN 400=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

420

Vana Ghe. Chitu - str. Caracal

1952.81

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

421

Vana Bariera Valcii la scoala

20048.75

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

422

Vana Dacia - Fratii Golesti-2

44535.74

Vana DN 800=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

423

Vana Toporasi - Pascani

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

424

Vana Buciumului - V. Alecsandri piata

1952.77

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

425

Vana Paltinis - Fratii Golesti

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

426

Vana Paltinis - Pietatii

15935.44

Vana DN 400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

427

Vana Paltinis - Serban Voda

1952.77

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

428

Vana Paltinis - Serban Voda

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

429

Vana Paltinis - Serban Voda

1952.77

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

430

Vana Paltinis - aleea II Paltinis

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

431

Vana Paltinis - Avram Iancu

1952.77

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

432

Vana str. Ulmului - str. Sf. Apostol

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

433

Vana str. Ulmului - str. Sf. Apostol

1952.77

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

434

Vana str. Ulmului - str. Petre Carp

1952.77

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

435

Vana Caracal - Nerva (Carlova)

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

436

Vana Bariera Valcii - Toamnei (Productelor)

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

437

Vana Toamnei -aleea VII Teilor

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

438

Vana Carol I - Fratii Golesti

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

439

Vana Buciumului - Pastorului

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

440

Vana Batranilor - Basarabia

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

441

Vana 13 Septembrie - calea Bucuresti

25154.62

Vana DN 600=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

442

Vana Stirbei Voda - Bucovat

1952.81

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

443

Vana Severinului - Pelendava

25531.70

Vana DN 400=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

444

Vana b-dul Dacia - Pionierilor

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

445

Vana Antonescu - Dealul Spirii

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

446

Vana Antonescu - Deva

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

447

Vana b-dul Unirii - Ghe Chitu -Tabaci

10112.16

Vana DN 250=2

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

448

Vana Matei Basarab - Madona

Dudu

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

449

Vana Matei Basarab- Stirbei Voda

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

450

Vana Titu Maiorescu - Mihai Viteazu

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

451

Vana Titu Maiorescu - Madona

Dudu

1952.82

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

452

Vana str. A1 (baraca f-ca Tutun langa CF)

10452.50

Vana DN 300=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

453

Vana Titulescu

20048.76

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

454

Vana Elena Teodorini - Brestei

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

455

Vana Elena Teodorini - Brestei

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

456

Vana Brestei - Dumbraveni

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

457

Vana Titulescu - Filantropiei

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

458

Vana Unirii - Stirbei Voda

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

459

Vana Unirii - Stirbei Voda

1952.82

Vana DN 200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

460

Vana Iancu Jianu - Brestei

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

461

Vana Principatele Unite - Paltinis

15935.45

Vana DN 400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

462

Vana Titulescu - Stefan cel Mare

5056.05

Vana DN 250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

463

Vana Ghe. Chitu - str. Parului

20048.76

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

464

Vana Ulmului - Crisului

5056.05

Vana DN 250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

465

Vana Fermierului - Pelendava

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

466

Vana Stirbei Voda - Navodari

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

467

Vana Stirbei Voda

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

468

Vana Stefan cel Mare - Principatele

Unite

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

469

Vana Imparatul Traian - Ulmului

5056.05

Vana DN 250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

470

Vana Henri Coanda - Calea Bucuresti

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

471

Vana Ana Ipatescu - Anul 1848

34750.88

Vana DN 600=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

472

Vana Unirii - Dealul Spirii

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

473

Vana Caracal (conducta Dif)

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

474

Vana Bibescu - Brestei

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

475

Vana Mihai Viteazul - Iancu Jianu

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

476

Vana Bibescu - Islaz

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

477

Vana Bucovat - Elena Teodorini

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

478

Vana Bucovat - Elena Teodorini

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

479

Vana Campia Islaz - Calugareni

5858.47

Vana DN 100=3

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

480

Vana Bariera Valcii - Parangului

1952.82

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

481

Vana Ulmului - Tudor Vladimirescu

20048.76

Vana DN 300=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

482

Vana Parului - Dimitrie Bolintineanu

3905.59

Vana DN 100=2

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

483

Vana Eroilor - Bujorului

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

484

Vana 13 Septembrie - C-tin Radulescu Motru

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

485

Vana Garlesti

15168.20

Vana DN 250=3

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

486

Vana Sarari - Carpen

34750.85

Vana DN 600=1; camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

487

Vana Humulesti

25154.62

Vana DN 600=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

488

Vana Henri Coanda - UCECOM

25154.62

Vana DN 600=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

489

Vana Henri Coanda - UCECOM

10452.50

Vana DN 300=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

490

Vana Nitela

10452.50

Vana DN 300=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

491

Vana N. Iorga - Buciumului

9596.26

Camin=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

492

Vana Bariera Valcii (Viilor)(golire)

1952.82

Vana DN 150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

493

Vana Popoveni - Romanescu

10452.50

Vana DN 300=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

494

Vana V. Alecsandri - Buciumului

19620.68

Vana DN 500=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

495

Vana Dealul Spirii - Raului

1953.06

Vana DN 100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

496

Camin debitmetru B 800

74623.84

Debitmetru DN250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

497

Camin debitmetru str. Severinului -Fabrica de Bere

60145.23

Debitmetru DN150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

498

Camin debitmetru str.Severin -Prefabricate

60145.23

Debitmetru DN150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

499

Camin debitmetru str.Severinului-RA Transport

60145.23

Debitmetru DN150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

500

Camin debitmetru str.Potelu

61252.58

Debitmetru DN200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

501

Camin debitmetru intersectie Bariera Valcii -Parangului

52164.34

Debitmetru DN100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

502

Camin debitmetru intersecție Bd.

Dacia - Brancoveanu - moved in a green area near by.

126333.04

Debitmetru DN500=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

503

Camin debitmetru intersectie Iancu Jianu - Filantropiei

74623.84

Debitmetru DN250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

504

Camin debitmetru str.Rozelor

126333.04

Debitmetru DN500=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

505

Camin debitmetru str.Toamnei

52164.34

Debitmetru DN100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

506

Camin debitmetru intersectie Bd. Dacia - Fratii Golesti

126333.04

Debitmetru DN500=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

507

Camin debitmetru intersectie Carol -Fratii Golesti

108469.87

Debitmetru DN400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

508

Camin debitmetru intersectie Brestei - Dumbraveni

74623.88

Debitmetru DN250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

509

Camin debitmetru intersectie Libertatii - Transilvaniei

51851.06

Debitmetru DN80=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

510

Camin debitmetru intersectie Brandusei - Madona Dudu

60145.22

Debitmetru DN150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

511

Camin debitmetru intersectie Stirbei Voda - Ion Antonescu / 1 Mai

60145.22

Debitmetru DN150=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

512

Camin debitmetru intersectie Bibescu - Stadion

51851.06

Debitmetru DN80=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

513

Camin debitmetru intersectie Stirbei Voda - Bibescu (Stadium)

79220.27

Debitmetru DN300=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

514

Camin debitmetru intersectie Ion

Antonescu / 1 Mai - Dealul Spirii

52164.34

Debitmetru DN100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

515

Camin debitmetru intersectie Rampei - Dezrobirii

108469.87

Debitmetru DN400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

516

Camin debitmetru intersectie Bucuresti - Henri Coanda

108469.87

Debitmetru DN400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

517

Camin debitmetru intersectie Bucuresti - Sararilor

74623.87

Debitmetru DN250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

518

Camin debitmetru intersectie Decebal - Garlesti

61252.58

Debitmetru DN200=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

519

Camin debitmetru str.Ion Țuculescu-

1

108469.87

Debitmetru DN400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

520

Camin debitmetru intersectie Ion

Antonescu - Nicolae Romanescu

74623.84

Debitmetru DN250=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

521

Camin debitmetru intersectie Henri Coanda - Caracal

52164.34

Debitmetru DN100=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

522

Camin debitmetru str.Ion Țuculescu-

2

108469.87

Debitmetru DN400=1

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

523

Conducta apa str.Ramuri

85436.19

DN110=414ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare și Secundare

524

Conducta apa str.Al. Teilor-Bucegi

75530.52

DN110=366ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

525

Conducta apa str.Bibescu - Ion

Antonescu

78925.70

DN110=194ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

526

Conducta apa str.Bibescu - N. Romanescu

1304704.45

DN315=1691ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

527

Conducta apa str.Bariera Valcii-

Parangului

5288.81

DN110=13ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

528

Conducta apa str.Decebal -Banu

Maracine

113057.10

DN600=12ml;DN800=15,5ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

529

Conducta apa str.Aleea Drumul

Cornesului

3080.53

DN110=10ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

530

Conducta apa str.Stirbei Voda -

Calea Unirii

5819.43

DN110=28ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

531

Conducta apa str.Decebal

40260.81

DN110=165ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

532

Conducta apa str.Mircea cel Batran

Rampei

41275.71

DN600=10ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

533

Conducta apa str.Dacia A Fratii

Golesti

45902.79

DN800=11,2ml

Obiectivul&Restructurarea&Retelei&

Primare&și&Secundare

534

Conducta apa Aleea I Fulger

100097.44

Conducta DN110,148.2ML,17 bransamente,17 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,4 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

535

Conducta apa Aleea I Balteni+ instr

303185.24

Conducta DN110,529.6 ML,66 bransamente,66 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

536

Conducta apa Aleea II Balteni

171348.72

Conducta DN110,255.8 ML,37 bransamente,37 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

537

Conexiune apa Aleea III Balteni

95.25

1 conexiune

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

538

Conducta apa str. Techirghiol

136793.79

conducta DN110,242.8 ML,22 bransamente,22 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

539

Conducta apa str. Gh Donici

203226.14

Conducta DN110, 309.9 ML,30 bransamente,30 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

540

Conducta apa str. Rasinari

432335.52

Conducta DN110, 702.1 ML,104 bransamente,104 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,7 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

541

Conducta apa Aleea I Donici

101175.18

Conducta DN110, 108 ML,21 bransamente,21 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

542

Conducta apa Aleea II Donici

66055.21

Conducta DN110, 76 ML,10 bransamente,10 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

543

Conducta apa Aleea III Donici

59770.57

Conducta DN110, 87 ML,5 bransamente,5 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

544

Conducta apa Aleea IV Donici

56377.64

Conducta DN110, 59 ML,6 bransamente,6 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

545

Conducta apa Aleea V Donici

90134.51

Conducta DN110, 88 ML,18 bransamente,18 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

546

Conducta apa str. Angelescu

218534.51

Conducta DN110, 477.9 ML,2 camine golire,2 camine aerisire,5 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

547

Conducta apa str. Gomoiu

145131.07

Conducta DN110, 346.5 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

548

Conducta apa str. Severeanu

126674.18

Conducta DN110, 297 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

549

Conducta apa str. Dacia

161979.37

Conducta DN110, 400.1 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,3 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

550

Conducta apa str.Razboieni

85428.08

Conducta DN110,175 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

551

Conducta apa str. Imparatul Traian

121903.63

Conducta DN110,275 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,2 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

552

Conducta apa str. Oltenia

252892.16

Conducta DN110,625.2 ML,1 camin golire,1 camin aerisire,6 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

553

Conducta apa str. Popoveni

186388.56

Conducta DN110,493 ML,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

554

Conducta apa B800-str.Pelendava,

Cernele+OV

2690686.04

Conducta DN400, 3195 ML,4 camine golire,2 camine aerisire,16 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

555

Hidranti Aleea III Poligonului

14486.76

5 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

556

Bransamente apa str.Teilor-1

242558.64

99 bransamente,102 camine apometru si conexiuni,3 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

557

Bransamente apa str.Busteni-1

136520.56

59 bransamente,59 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

558

Bransamente apa str.Nectarului-1

101811.94

44 bransamente,44 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

559

Bransamente apa aleea II Motru-1

97654.68

41 bransamente,43 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

560

Bransamente apa str.Motru-1

83300.67

36 bransamente,36 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

561

Bransamente apa str.Prahova-1

62475.52

27 bransamente,27 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

562

Bransamente apa str.Calaras-1

94870.23

41 bransamente,41 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

563

Bransamente apa str.Anina-1

5530.10

6 bransamente

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

564

Bransamente apa str.Cusmir

7373.43

8 bransamente

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

565

Bransamente apa str.Falticeni

5084.66

5 bransamente,5 conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

566

Bransamente apa str.Porumbului-1

83300.67

36 bransamente,36 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

567

Bransamente apa str.Ceahlaului-1

64789.40

28 bransamente,28 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

568

Bransamente apa str.Tecuci-1

85614.59

37 bransamente,37 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

569

Conducta apa str.Luminitei

74045.04

32 bransamente,32 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

570

Conducta apa str.Dragasani-1

34708.62

15 bransamente,15 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

571

Bransamente apa str.Negoiu-1

94870.23

41 bransamente,41 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

572

Bransamente apa str.Razelm-1

53219.89

23 bransamente,23 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

573

Bransamente apa str.Lebedei-1

113381.50

49 bransamente,49 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

574

Bransamente apa str.Aleea Dunarii

76358.96

33 bransamente,33 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

575

Bransamente apa str.Doctor

Marcovici-1

27650.41

30 bransamente

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

576

Bransamente apa str.Isvarna-1

67103.32

29 bransamente,29 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

577

Bransamente apa str.Progresul-1

22120.31

24 bransamente

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

578

Bransamente apa str.Tarcaului-1

76358.96

33 bransamente,33 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

579

Conducta apa str.Roznov

440339.83

Conducta DN110, 616.4 ML,77

bransamente,92 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,2 camine aerisire,4 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

580

Conducta apa aleea II Roznov

81222.77

Conducta DN110, 128.5 ML,14 bransamente,14 camine apometru si conexiuni,1 camin golire,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

581

Conducta apa aleea III Roznov

46413.12

Conducta DN110, 88.2 ML,11 bransamente,11 camine apometru si conexiuni,1 hidrant

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

582

Conducta apa str.Maresal Averescu

253254.56

Conducta DN110, 576 ML, 2 camine golire,1 camin aerisire,5 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

583

Bransamente apa str.Carbunesti-1

20825.18

9 bransamente, 9 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

584

Bransamente apa str.Barbatesti-1

34708.62

15 bransamente, 15 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

585

Camine apometru si conexiuni str.Snagov-1

20883.44

15 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

586

Bransamente apa str.Leandru

49533.18

19 bransamente, 23 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

587

Bransamente apa str.Sacelu-1

103301.27

2 branșamente, 28 camine apometru si conexiuni,27 camine golire,27 camine aerisire, 27 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

588

Bransamente apa str.Magheran

4627.79

2 bransamente, 2 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

589

Bransamente apa str.Carpati-1

32884.67

10 bransamente, 17 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

590

Bransamente apa str.Alexandria-1

46806.96

10 bransamente, 27 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

591

Bransamente apa str.Pades

13883.43

6 bransamente, 6 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

592

Bransamente apa str.Dimitrie Cantemir

11569.54

5 bransamente, 5 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

593

Bransamente apa str.Corabia-1

62475.52

27 bransamente, 27 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

594

Bransamente apa str.Sovata-1

94870.23

41 bransamente, 41 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

595

Bransamente apa str.Dorobanti-1

115695.42

50 bransamente, 50 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

596

Bransamente apa str.Babadag-1

32394.70

14 bransamente, 14 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

597

Conducta apa aleea III Capsunilor

107035.34

Conducta DN110, 138.1 ML, 1 branșament, 1 camin apometru si conexiuni,21 camine golire,21 camine aerisire, 21 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

598

Conducta apa Aleea III Balteni

295309.71

Conducta DN110, 508.2 ML, 2 bransamente, 2 camine apometru, 5 conexiuni,53 camine golire,53 camine aerisire, 52 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

599

Conducta apa str.Balteni

453648.36

Conducta DN110, 812.4 ML, 1 branșament, 1 camin apometru, 7 conexiuni,104 camine golire,104 camine aerișire, 104 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

600

Conducta apa Aleea IV Balteni

291809.01

Conducta DN110, 501.9 ML, 2 bransamente,

2 camine apometru, 5 conexiuni,52 camine golire,52 camine aerisire, 52 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

601

Conducta apa str.Spiru Haret

234486.39

Conducta DN110, 300.6 ML, 1 branșament, 1 camin apometru, 3 conexiuni,45 camine golire,45 camine aerisire, 45 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

602

Conducta apa str.Capsunilor

242040.09

Conducta DN110, 544 ML, 1 bransament, 2 camine apometru, 6 conexiuni,34 camine golire,34 camine aerisire, 34 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

603

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Albinelor

80986.80

35 camine golire,35 camine aerisire, 35 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

604

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Slanic

27766.91

12 camine golire,12 camine aerisire, 12 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

605

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Moreni

39336.42

17 camine golire,17 camine aerisire, 17 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

606

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Romanitelor

115695.42

49 camine golire,49 camine aerisire, 49 hidranti, 1 bransamente,1 camine apometru si conexiuni

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

607

Camine golire, camine aerisire, hidranti Aleea III Brestei

78672.88

34 camine golire,34 camine aerisire, 34 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

608

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Dabuleni

37022.54

16 camine golire,16 camine aerisire, 16 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

609

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Caciulata

43964.26

19 camine golire,19 camine aerisire, 19 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

610

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Baraganului

215193.45

93 camine golire,93 camine aerisire, 93 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

611

Camine golire, camine aerisire, hidranti str.Banatului

185112.67

80 camine golire,80 camine aerisire, 80 hidranti

Obiectivul Reabilitarea Rețelei de Apă

612

Camin apometru str.Dezrobirii

194155.51

Apometru DN20; bransamente=47; camine+conexiuni=107

Obiectivul Montare Cămine Apometru pe Rețele Existente

613

Camin apometru str.Aleea I

Poligonului

27907.62

Apometru DN 20; camine+conexiuni=19

Obiectivul Montare Cămine Apometru pe Rețele Existente

614

Camin apometru str.Aleea IV

Poligonului

54346.45

Apometru DN 20;camine+conexiuni=37

Obiectivul Montare Cămine Apometru pe Rețele Existente

615

Camin apometru str.Bucovat

207795.92

Apometru DN20; bransamente=55; camine+conexiuni=112

Obiectivul Montare Cămine Apometru pe Rețele Existente

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

616

Camin apometru str.Ogorului

94746.81

Apometru DN 20; bransamente=42; camine+conexiunu=42

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe Rețele Existente

617

Camin apometru str.Poporului

128584.88

Apometru DN 20; bransamente=57; camine+conexiuni=57

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

618

Camin apometru str.Aleea II

Fermierului

4406.45

Apometru DN 20; camine+conexiuni=3

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

619

Camin apometru str.Aleea I

Parangului

7344.11

Apometru DN 20; camine+conexiuni=5

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

620

Camin apometru str.Aleea II

Parangului

47002.34

Apometru DN 20; camine+conexiuni=32

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

621

Camin apometru str.Aleea III

Parangului

1468.80

Apometru DN 20; camine+conexiuni=19

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

622

Camin apometru str.Aleea IV

Parangului

14688.21

Apometru DN 20; camine+conexiuni=10

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

623

Camin apometru str.Aleea V

Parangului

1468.80

Apometru DN 20; camine+conexiuni=1

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

624

Camin apometru str.Ramuri

38976.45

Apometru DN 20; bransamente=1; camine+conexiuni=26

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

625

Camin apometru str.Aleea I Ramuri

26438.82

Apometru DN 20; camine+conexiuni=18

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

626

Camin apometru str.Aleea II Ramuri

25757.04

Apometru DN 20; bransamente=1; camine+conexiuni=17

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

627

Camin apometru str.Aleea III

Ramuri

4406.45

Apometru DN 20; camine+conexiuni=3

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

628

Camin apometru str.Aleea I Simnic

118974.60

Apometru DN 20; camine+conexiuni=81

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

629

Camin apometru str.Aleea IV

Simnic

38189.38

Apometru DN 20; camine+conexiuni=26

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

630

Camin apometru str.Aleea I Bariera

Valcii

26438.82

Apometru DN 20; camine+conexiuni=18

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

631

Camin apometru str.Aleea II Bariera

Valcii

2937.65

Apometru DN 20; camine+conexiuni=26

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

632

Camin apometru str.Aleea III

Bariera Valcii

5875.30

Apometru DN 20; camine+conexiuni=4

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

633

Camin apometru str.Popova

132565.08

Apometru DN 20; bransamente=21; camine+conexiuni=79

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

634

Camin apometru str.Aleea I Popova

38189.38

Apometru DN 20; camine+conexiuni=26

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe Rețele Existente

635

Camin apometru str.Aleea II

Popova

7344.11

Apometru DN 20; camine+conexiuni=5

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

636

Camin apometru str.Aleea III

Popova

16157.06

Apometru DN 20; camine+conexiuni=11

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

637

Camin apometru str.Bucegi

66884.11

Apometru DN 20; bransamente=1; camine+conexiuni=45

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

638

Camin apometru str.Aleea I Bucegi

17625.86

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

639

Camin apometru str.Aleea II Bucegi

5875.30

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

640

Camin apometru str.Aleea I

Primaverii

78739.91

Apometru DN 20; bransamente=3;

camine+conexiuni=52

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

641

Camin apometru str.Aleea II

Primaverii

19094.71

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

642

Camin apometru str.Aleea III

Primaverii

27907.62

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

643

Camin apometru str.Aleea VI

Primaverii

20668.79

Apometru DN 20; bransamente=2;

camine+conexiuni=13

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

644

Camin apometru str.Aleea V

Primaverii

1468.80

Apometru DN 20; camine+conexiunu=18

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

645

Camin apometru str.Aleea IV

Primaverii

24814.61

Apometru DN 20; bransamente=11;

camine+conexiuni=11

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

646

Camin apometru str.Drumul Fabricii

66412.88

Apometru DN 20; bransamente=6;

camine+conexiuni=42

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

647

Camin apometru str.Aleea I Drumul

Fabricii

16157.06

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

648

Camin apometru str.Aleea II Drumul

Fabricii

28799.96

Apometru DN 20; bransamente=3;

camine+conexiuni=18

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

649

Camin apometru str.Aleea III

Drumul Fabricii

4406.45

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

650

Camin apometru str.Almaj

19094.71

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

651

Camin apometru str.Iezerului

2937.65

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

652

Camin apometru str.Raului

290676.64

Apometru DN 20; bransamente=39; camine+conexiuni=177

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe Rețele Existente

653

Camin apometru str.Izvorul Rece

188009.26

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

654

Camin apometru str.Abatorului

76589.31

Apometru DN 20; bransamente=4;

camine+conexiuni=50

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

655

Camin apometru str.Nasaud

100461.55

Apometru DN 20; bransamente=25;

camine+conexiuni=55

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

656

Camin apometru str.Artarului

80108.58

Apometru DN 20; bransamente=29;

camine+conexiuni=39

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

657

Camin apometru str.Macesului

49523.94

Apometru DN 20; bransamente=20;

camine+conexiuni=23

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

658

Camin apometru str.Simian

20302.88

Apometru DN 20; bransamente=9;

camine+conexiuni=9

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

659

Camin apometru str.Calmatui

32629.96

Apometru DN 20; bransamente=6;

camine+conexiuni=19

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

660

Camin apometru str.Targului +alei

132675.50

Apometru DN 20; bransamente=51;

camine+conexiuni=63

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

661

Camin apometru str.Strada Noua

128584.88

Apometru DN 20; bransamente=57;

camine+conexiuni=57

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

662

Camin apometru str.Ineului

65891.56

Apometru DN 20; bransamente=24;

camine+conexiuni=32

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

663

Camin apometru str.Alba Iulia

29326.39

Apometru DN 20; bransamente=13;

camine+conexiuni=13

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

664

Camin apometru str.Stanjenei

71400.96

Apometru DN 20; bransamente=31;

camine+conexiuni=32

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

665

Camin apometru str.Tismana

157124.21

Apometru DN 20; bransamente=69;

camine+conexiuni=70

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

666

Camin apometru str.Odesa

130840.75

Apometru DN 20; bransamente=58;

camine+conexiuni=58

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

667

Camin apometru str.Bihor

108282.00

Apometru DN 20; bransamente=48;

camine+conexiuni=48

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

668

Camin apometru str.Eliza Opran

8812.95

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

669

Camin apometru str.Craiovita

52877.59

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

670

Camin apometru str.Tarancutei

42701.11

Apometru DN 20; bransamente=2; camine+conexiuni=28

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe Rețele Existente

671

Camin apometru str.Dimitrie

Bolintineanu

48471.15

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

672

Camin apometru str.Prunului

30845.27

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

673

Camin apometru str.Aleea I

Prunului

7344.11

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

674

Camin apometru str.Alunului

33782.92

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

675

Camin apometru str.Aleea I

Alunului

14006.48

Apometru DN 20; bransamente=1;

camine+conexiuni=9

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

676

Camin apometru str.Carpenului

29376.47

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

677

Camin apometru str.Merisorului

13219.41

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

678

Camin apometru str.Drumul

Ungurenilor

52982.87

Apometru DN 20; bransamente=2;

camine+conexiuni=35

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

679

Camin apometru str.Al I+II Drumul Ungurenilor

12537.62

Apometru DN 20; bransamente=1;

camine+conexiuni=8

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

680

Camin apometru str.B. P. Hasdeu

64944.03

Apometru DN 20; bransamente=6;

camine+conexiuni=41

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

681

Camin apometru str.Privighetorii

10387.04

Apometru DN 20; bransamente=2;

camine+conexiuni=6

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

682

Camin apometru str.Corcova

61219.37

Apometru DN 20; bransamente=5;

camine+conexiuni=39

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

683

Camin apometru str.Brates

54506.92

Apometru DN 20; bransamente=17;

camine+conexiuni=28

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

684

Camin apometru str.Sebes

66623.43

Apometru DN 20; bransamente=10;

camine+conexiuni=40

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

685

Camin apometru str.Petrila

14793.49

Apometru DN 20; bransamente=2;

camine+conexiuni=9

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

686

Camin apometru str.Eroului

10281.76

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

687

Camin apometru str.Ecoului

4406.45

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

688

Camin apometru str.Prutului

65415.22

Apometru DN 20; bransamente=1; camine+conexiuni=44

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe Rețele Existente

689

Camin apometru str.Nedeia

35251.73

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

690

Camin apometru str.Oltenita

34675.26

Apometru DN 20; bransamente=3; camine+conexiuni=22

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

691

Camin apometru str.Murelor

23711.77

Apometru DN 20; bransamente=4;

camine+conexiuni=14

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

692

Camin apometru str.Emil Racovita

64628.25

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

693

Camin apometru str.Livezi

29376.38

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

694

Camin apometru str.Aleea Livezi

20563.51

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

695

Camin apometru str.Cicoarei

17731.14

Apometru DN 20; bransamente=2;

camine+conexiuni=11

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

696

Camin apometru str.Aleea I - II

Depoului

55920.52

Apometru DN 20; bransamente=2;

camine+conexiuni=37

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

697

Camin apometru str.Rozelor

89598.17

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

698

Camin apometru str.Homer

58752.90

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

699

Camin apometru str.Aleea Homer

5875.30

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

700

Camin apometru str.Valcele

19305.33

Apometru DN 20; bransamente=4;

camine+conexiuni=11

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

701

Camin apometru str.Banu Stepan +

Alei

130725.21

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

702

Camin apometru str.Miraslau

36038.80

Apometru DN 20; bransamente=1;

camine+conexiuni=24

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

703

Camin apometru str.Botosani

41127.04

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

704

Camin apometru str.Castorului

16157.07

Apometru DN 20

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

705

Camin apometru str.Fratii Golesti

4511.67

Apometru DN 20; bransamente=2; camine+conexiuni=2

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

706

Camin apometru str.Simion

Barnutiu,33 bransamente,33 camine apometru

74436.03

Apometru DN 114; bransamente=33; camine+conexiuni=33

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe Rețele Existente

707

Camin apometru str.Al.

Macedonski,42 bransamente,55 camine apometru

113829.38

Apometru DN 115; bransamente=42; camine+conexiuni=55

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

708

Camin apometru str.Poieni,32 bransamente,77 camine apometru

138368.64

Apometru DN 116; bransamente=32; camine+conexiuni=77

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

709

Camin apometru str.Aleea I

Capsunilor,4 camine apometru

5874.69

Apometru DN 117

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

710

Camin apometru str.Aleea II

Fragilor,6 camine apometru

8811.98

Apometru DN 118

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

711

Camin apometru str.Pui de Lei,32 camine apometru

46997.38

Apometru DN 119

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

712

Camin apometru str.Dimitrie

Grecescu,36 camine apometru

52872.02

Apometru DN 120

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

713

Camin apometru str.Aleea IV

Fragilor,11 camine apometru

16155.35

Apometru DN 121

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

714

Camin apometru str.Aleea III

Fragilor,2 bransamente,29 camine apometru

44165.30

Apometru DN 122; bransamente=2; camine+conexiuni=29

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

715

Camin apometru str.Aleea I

Fragilor,12 camine apometru

17624.01

Apometru DN 123

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

716

Camin apometru str.Poligonului,17 bransamente,75 camine apometru

123528.54

Apometru DN 124; bransamente=17; camine+conexiuni=75

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

717

Camin apometru str.Fermierului,52 bransamente,64 camine apometru

134917.15

Apometru DN 125; bransamente=52; camine+conexiuni=64

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

718

Camin apometru str.Aleea IV

Brestei,22 bransamente,93 camine apometru

153899.42

Apometru DN 126; bransamente=22; camine+conexiuni=93

Obiectivul&Montare&Cămine&Apometru&

pe&Rețele&Existente&

719

Hidrant Calea Severinului

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

720

Hidrant Anul 1848 - G-ral Dragalina

2865.58

1 buc

Obiectivul Montare Hidranți

721

Hidrant Traian Lalescu

2865.58

1 buc

Obiectivul Montare Hidranți

722

Hidrant Fratii Golesti - BP Hasdeu

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

723

Hidrant V. Alecsandri nr.51

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

724

Hidrant V. Alecsandri nr. 115

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

725

Hidrant Serban Voda - Paltinis

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

726

Hidrant Dezrobirii - Gilortului

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

727

Hidrant Zmeurei

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

728

Hidrant Toamnei nr 31

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

729

Hidrant N Iorga - Batranilor

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

730

Hidrant Fratii Golesti nr 46

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

731

Hidrant Olteni nr 3

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

732

Hidrant Dealul Spirii - Ghe. Doja

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

733

Hidrant Campia Islaz - Elena Teodorini

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

734

Hidrant Mircesti bl O5

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

735

Hidrant Rovine bl J39

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

736

Hidrant Rovine bl J17

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

737

Hidrant Brazda bl A5

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

738

Hidrant Brazda curtea scolii nr 23

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

739

Hidrant Fagaras bl F11

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

740

Hidrant Fagaras bl 7

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

741

Hidrant Fagaras bl 31

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

742

Hidrant Caracal pol. Medaura

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

743

Hidrant Unirii- Dealul Spirii

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

744

Hidrant T. Vladimirescu - Ulmului

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

745

Hidrant T. Vladimirescu - Crisului

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

746

Hidrant Doljului - 1 Decembrie 1918

2865.58

1 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

747

Hidrant Teilor

11462.40

4 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

748

Hidrant Ramuri

11462.41

5 buc

Obiectivul&Montare&Hidranți

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

749

Hidrant Aleea Teilor Bucegi

11462.42

6 buc

Obiectivul Montare Hidranți

750

Hidrant Fermierului

25790.48

9 buc

Obiectivul Montare Hidranți

751

Vana de izolare SP Simnic

150443.78

Vana DN800=4

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

752

Vana de izolare Simnic (de la poz 79

Dinamului - Batranilor)

37610.91

Vana DN800=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

753

Vana de izolare Bariera Valcii -

Parangului-1

37610.91

Vana DN800=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

754

Vana de izolare Bariera Valcii -

Parangului-2

1116.03

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

755

Vana de izolare B-dul Dacia bl 122 GPL

Craiovita

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

756

Vana de izolare B-dul Dacia bl 101 - B1

26894.71

Vana DN400=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

757

Vana de izolare George Enescu- b-dul Tineretului

34210.48

Vana DN600=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

758

Vana de izolare B-dul Dacia - Olimp Craiovita

34210.48

Vana DN600=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

759

Vana de izolare B-dul Dacia bl 175K

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

760

Vana de izolare Oltenia Tineretului (Posta)

9497.60

Vana DN 300=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

761

Vana de izolare Oltenia Tineretului Orizont

9497.60

Vana DN 300=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

762

Vana de izolare Oltenia Tineretului (Materna)

1116.03

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

763

Vana de izolare B-dul Dacia bl 175I

22778.38

Vana DN300=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

764

Vana de izolare b-dul Tineretului -

Dacia bl 131 B

24723.46

Vana DN350=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

765

Vana de izolare b-dul Dacia - Fratii

Golesti (B. Valcii pod)

44261.80

Vana DN800=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

766

Vana de izolare Amaradia - b-dul Dacia (consul)

11442.68

Vana DN350=1;

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

767

Vana de izolare b-dul Decebal -

I.Tuculescu

68420.96

Vana DN600=2;camin=2;placa=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

768

Vana de izolare Caracal - CF

Independenta

30147.77

Vana DN500=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

769

Vana de izolare Siloz- Sarari

47491.25

Vana DN600=1;camin=2;placa=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

770

Vana de izolare B-dul Dacia - Brazda lui Novac

30147.77

Vana DN500=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

771

Vana de izolare B-dul Dacia - Bariera Valcii

20929.70

Vana DN600=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

772

Vana de izolare Dinamului - Dacia (Decebal)

34210.48

Vana DN600=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

Nr. Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

773

Vana de izolare Tuculescu -CF service Daewoo

68420.96

Vana DN600=2;camin=2;placa=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

774

Vana de izolare Garlesti zona industriala

66194.30

Vana DN1000=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

775

Vana de izolare Decebal - Garlesti bl 24

66194.30

Vana DN1000=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

776

Vana de izolare B-dul Dacia-1

Decembrie 1918 (Cocos)

30147.77

Vana DN500=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

777

Vana de izolare B-dul Dacia-1 Decembrie 1918 (Cocos)

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

778

Vana de izolare Calea Bucuresti -Tehnicii

34210.48

Vana DN600=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

779

Vana de izolare Dezrobirii - Mierlei

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

780

Vana de izolare Garlesti - calea Bucuresti

13613.94

Vana DN400=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

781

Vana de izolare Republicii (Carol) - b-dul Dacia

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

782

Vana de izolare Milcov - Buciumului

9497.60

Vana DN 300=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

783

Vana de izolare V. Alecsandri -Gilortului (Buciumului)

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

784

Vana de izolare A.I. Cuza - calea Bucuresti

32276.03

Vana DN300=2;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

785

Vana de izolare calea Bucuresti - Carol la Universitate-1

18995.27

Vana DN 300=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

786

Vana de izolare calea Bucuresti - Carol la Universitate-2

13613.94

Vana DN400=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

787

Vana de izolare George Enescu -Amaradia

9497.60

Vana DN 300=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

788

Vana de izolare Nantere - Infratirii-1

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

789

Vana de izolare Nantere - Infratirii-2

22778.38

Vana DN300=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

790

Vana de izolare Petre Ispirescu - calea Bucuresti

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

791

Vana de izolare Caracal - Matei Milo

1499.25

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

792

Vana de izolare Unirii - Mihai Viteazul

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

793

Vana de izolare b-dul Oltenia - Elena Farago

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

794

Vana de izolare b-dul Oltenia -

Tineretului bl ANL

22778.38

Vana DN300=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

795

Vana de izolare George Enescu -Duiliu Marcu

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

796

Vana de izolare Bucovat - Raului

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

797

Vana de izolare b-dul Decebal Peco

Emma bl 42

22778.38

Vana DN3 00=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

798

Vana de izolare Dezrobirii - calea

Bucuresti

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

799

Vana de izolare Bariera Valcii Bobinaj

22778.38

Vana DN300=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

800

Vana de izolare Regia de Tutun

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

801

Vana de izolare Dezrobirii - Rampei

1116.03

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

802

Vana de izolare V. Papilian bl A2

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

803

Vana de izolare V. Papilian bl B7 -B9

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

804

Vana de izolare Dezbenzinare

63591.16

Vana DN1000=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

805

Vana de izolare Ghe. Chitu - Charlie Comat

1116.03

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

806

Vana de izolare SP Simnic

63591.16

Vana DN1000=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

807

Vana de izolare Dealul Spirii - b-dul 1 Mai

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

808

Vana de izolare Lalelelor - B-dul 1 Mai

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

809

Vana de izolare Liceul de Arta - b-dul 1 Mai

26894.71

Vana DN400=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

810

Vana de izolare Gerota - b-dul 1 Mai

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

811

Vana de izolare Unirii - b-dul 1 Mai (peco Mititelu)

30162.72

Vana DN600=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

812

Vana de izolare Unirii - parc statie intre blocuri

12100.74

Vana DN300=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

813

Vana de izolare Bibescu - Soimului

34210.48

Vana DN600=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

814

Vana de izolare Cicoarei - Raului (Gazarie)

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

815

Vana de izolare b-dul 1 Mai - stadionul

Tineretului(Ciuperca)

20175.25

Vana DN300=1;camin=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

816

Vana de izolare Madona Dudu -

Bibescu

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

817

Vana de izolare Stefan cel Mare - Carol

I (Republicii)

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

818

Vana de izolare Fratii Golesti (reforma

Agrara)-V.Alecsandri Piata

22778.38

Vana DN300=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

819

Vana de izolare Fratii Golesti - Carol I

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

820

Vana de izolare Fratii Golesti - V. Alecsandri

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

821

Vana de izolare Calea Severinului (hotel Grin)

13613.94

Vana DN400=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

822

Vana de izolare str. Stirbei Voda -

Bucovat

15449.20

Vana DN200=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

823

Vana de izolare B-dul 1 Mai - Bibescu

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

824

Vana de izolare Unirii cu Macedonscki

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

825

Vana de izolare Papilian bl B7 - B9

2168.42

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

826

Vana de izolare Papilian - 1 Mai

4303.50

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

827

Vana de izolare Calea București - Unirii

- Valea Vlaicii-1

22778.38

Vana DN300=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

828

Vana de izolare Calea București - Unirii

- Valea Vlaicii-2

1116.03

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

829

Vana de izolare Tabaci - 1 Mai

1116.03

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

830

Vana de izolare Simnic

63591.16

Vana DN1000=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

831

Vana de izolare Calea Unirii - Știrbei Voda

17584.28

Vana DN250=1;camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

832

Vana de izolare Iancu Jianu - Breștei-1

1499.23

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

833

Vana de izolare Iancu Jianu - Breștei-2

10954.34

Vana DN250=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

834

Vana de izolare Sarari calea București

31607.34

Vana DN600=1;camin=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

835

Vana de izolare B-dul Decebal - Banu

Maracine-1

40214.04

Vana DN800=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

836

Vana de izolare B-dul Decebal - Banu

Maracine-2

4303.41

Vana DN250=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

837

Vana de izolare Brazda lui Novac F-ca de Tutun

13094.57

Camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

838

Vana de izolare Caracal - Decebal

6557.64

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

839

Vana de izolare Caracal Cf Electro

2566.64

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

840

Vana de izolare Toporași Severinului

2566.64

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

841

Vana de izolare 1 Mai Romanescu (Stirbei Voda)

13094.57

Camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

842

Vana de izolare Facai

26189.13

Camin=2;placa=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

843

Vana de izolare Bariera Valcii școala nr

14

5133.27

Placa=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

844

Vana de izolare Zona Dezrobirii (Malinului)

2566.53

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

845

Vana de izolare Zona Induștriala (Viilor)

2566.53

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

846

Vana de izolare Lapuș Argeș (Bordei)

2566.53

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

847

Vana de izolare Vana de izolare

Prelungirea Corneșului

2566.54

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

848

Vana de izolare Facai (Refulare Valea Roșie)

2566.50

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

849

Vana de izolare Calea București - Henri Coanda

2566.53

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

850

Vana de izolare 1 Decembrie 1918

2566.63

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

851

Vana de izolare Materna

2566.63

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

852

Vana de izolare Tuculescu CF

2566.63

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

853

Vana de izolare Ramuri

2566.63

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

854

Vana de izolare Dacia - Castanilor

13094.56

Camin=1;placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

855

Vana de izolare Dacia - Bariera Valcii

2566.58

Placa=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Izolare

856

Vana de golire George Enescu

1444.45

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

857

Vana de golire Valea Gangului (Consul)

7248.29

Vana DN200=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

858

Vana de golire B-dul Oltenia -

Tineretului

6852.85

Vana DN100/100=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

859

Vana de golire B-dul Dacia - F-ca de Paine

1049.01

Vana DN100=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

860

Vana de golire Dinamului

859.67

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

861

Vana de golire B-dul Dacia-1

Decembrie 1918

859.67

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

862

Vana de golire Valea Vlaicii

1049.01

Vana DN100=2

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

863

Vana de golire Valea Vlaicii -

Universitate

6663.51

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

864

Vana de golire calea Bucuresti restaurant Intim

859.67

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

865

Vana de golire Rovine Rezervor

859.67

Vana DN150=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

866

Vana de golire Unirii - b-dul 1 Mai(parc peco Mititelu)

19266.23

Vana DN150=2;camin=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

867

Vana de golire Bibescu - Stirbei

Voda ( Soimului)

18406.57

Vana DN150=1;camin=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

868

Vana de golire Iancu Jianu -Gradina Botanica

18071.40

Vana DN150=1;camin=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

869

Vana de golire Nicolae Titulescu -Biserica

18071.40

Vana DN150=1;camin=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Golire

870

Vana de aerisire Bariera Valcii la scoala

14

3221.34

Vane de aerisire DN80=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

871

Vana de aerisire Garlesti subtraversare CF

3221.34

Vane de aerisire DN80=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

872

Vana de aerisire str. Rozelor

1176.77

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

873

Vana de aerisire valea Gangului (consul)

1176.77

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

874

Vana de aerisire Bariera Valcii pe trotuar dn1000

3221.34

Vane de aerisire DN80=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

875

Vana de aerisire Calea Bucuresti la pod Electro

3221.34

Vane de aerisire DN80=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

876

Vana de aerisire str. C. Brancoveanu - b

-dul Dacia

1176.76

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

877

Vana de aerisire str. Cornesului

3221.34

Vane de aerisire DN80=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

878

Vana de aerisire B-dul Dacia bl 101 -

B1

1176.77

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

879

Vana de aerisire Calea Bucuresti -pasaj Electro

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

880

Vana de aerisire George Enescu- b-dul Tineretului

1176.76

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

881

Vana de aerisire calea Bucuresti (Humulesti - Garlesti)

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

882

Vana de aerisire Caracal - Humulesti

1176.76

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

883

Vana de aerisire Bariera Valcii trotuar Dn600

1176.76

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

884

Vana de aerisire Sarari - Siloz

1176.76

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

885

Vana de aerisire B-dul Dacia - Reforma dn 800

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

886

Vana de aerisire B-dul Dacia - statia de

autobuz nord Dn 800

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

887

Vana de aerisire Dezrobirii platforma Militara

1176.76

Vane de aerisire DN50=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

888

Vana de aerisire Fratii Golesti -

Reforma Agrara km 30

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

889

Vana de aerisire Biserica Madona Dudu

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

890

Vana de aerisire Garlesti cu b-dul Decebal

3221.34

Vane de aerisire DN80=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

891

Vana de aerisire Dezbenzinare

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

892

Vana de aerisire Bariera Valcii - Dacia

1305.93

Vane de aerisire DN65=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

893

Vana de aerisire Calea Unirii - Stirbei Voda

1176.56

Vane de aerisire DN40=1

Obiectivul&Montare&Vane&de&Aerisire

894

VANE - ISPA

45881.50

-

Obiectivul Vane-ISPA

895

CAMINE APOMETRE - ISPA

11379903.90

-

Obiectivul Apometre -ISPA

896

ECHIPAMENTE CU CITIRE RADIO SI SOFTWARE

189068.40

Obiectivul Apometre -ISPA

897

BANC PROBE - ISPA

136160.67

-

Obiectivul Probe -ISPA

898

Constructie camine de vane (C1,C3a,C5,C6,C8,C11,C13,C 14)

1585110.06

Obiectivul Reabilitare rezervoare și Stație Pompe Șimnic

Nr.

Crt.

DENUMIRE BUN

NR.

INVENTAR

TOTAL

VALOARE

INVENTAR

Parametri tehnici

Observații

899

Construcția de noi camine si camine debitmetru (NC3,

NC4, NC5, NC6, NC7, NC8,

NC9)(NC1, NC2)

1882154.35

Obiectivul Reabilitare rezervoare și Stație Pompe Șimnic