Hotărârea nr. 145/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 145 privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unuiteren ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederearealizării protecţiei împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropateaferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiuluiCraiova, din zona str. Calea Severinului

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 145

privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Calea Severinului

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.120847/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Calea Severinului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și Legii nr.7/1996, republicată, a cadastrului și publicității imobiliare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c și lit.d coroborate cu alin. 6 lit.a pct.14, art.123, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 15 ani, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 1 mp, situat în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bloc 309, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, identificat conform schiței care reprezintă anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de închiriere a terenului este de 9 lei/mp/lună conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractul de închiriere, precum și să îndeplinească formele de publicitate imobiliară prevăzută de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


LEGENDA

.■■■■■ Cablu a^odic propus 2<CYA3Y4xl6>mp=traseu42.5Hi

gaz presiune redusa


\ _____

\         Reterat nr...........data

Beneficiar:        s; . / \. .< y :    \V.\ s X


T«tiu Proiect:

Instalație dc drenai ibnat. Calea Scvcnnului.

Rl 3lN. Loc CrauHx .lud. I>o!j Titlu Planșă:

Proiect nr.


Faza:

C.U.


Planșa nr.

PC 1