Hotărârea nr. 143/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 143 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, precum şi a uneilocuinţe destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivelnaţional

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.143

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, precum și a unei locuințe destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.117566/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, precum și a unei locuințe destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, modificată și completată, Legii nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuinței;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3 și art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.11001/17.03.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dl.Toader Costinel Cristinel care are ca obiect locuința pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.19, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dan Adrian CHERCIU                    Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.143/2012

Contracte de închiriere pentru locuințe care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova

Nr. crt.

Nume

Prenume

Adresa locuinței

Nr. contract închiriere/durata contract

1

RAICA

CRISTINEL

Craiova,str. Drumul

Apelor,nr.66,modul7, ap.2

Contract de închiriere nr.

120534/20.04.2004/20.0

4.2012

2

SANDA

DOMNICA

Craiova,str. Brestei nr.257,bl.51 gars,camera 108

Contract de închiriere nr.

67212/13.06.2002/23.12.

2011

3

VLAD

ANA

Craiova,bld Decebal nr.98, bl.

S2,sc.1,ap.33

Contract de închiriere

nr.79499/28.08.2001/28.

08.2012

4

NIȚU

ROXANA

Craiova, Strada Buzias nr.8,,bl.M31,sc.1 ap.13

Contract de închiriere

nr.79503/28.08.2001/14.

08.2012

5

LITVINENCU

ELENA

Craiova, str.Petrache Poenaru bl. H18,sc.

1,ap.16

Contract de închiriere

nr.79247/14.08.2001/14.

08.2012

6

BARBU

JOITA

Craiova, Strada Eustatiu Stoenescu bl.G5,sc.1,ap.80

Contract de închiriere

nr.79665/03.09.2001/03.

09.2012

7

GIRD

ELENA

Craiova, str.

Motru,nr.23 bl.1, sc.2, ap. 7

Contract de închiriere

nr.79361/22.08.2001/22

08.2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan Adrian CHERCIU