Hotărârea nr. 142/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 142 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, cătreAsociaţia Chinologică Oltenia, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.FraţiiBuzeşti, nr.25 subsol, Corp 2

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 142

privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Asociația Chinologică Oltenia, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Frații Buzești, nr.25 subsol, Corp 2

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr. 124344 /2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Asociația Chinologică Oltenia, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Frații Buzești, nr.25 subsol, Corp 2 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.1, lit.a din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată și completată, aprobată prin Legea nr.246/2005;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.61 alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, pe o perioadă de 3 ani, către Asociația Chinologică Oltenia, a spațiului în suprafață de 78,86 mp și 112 mp-teren curte în indiviziune, situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești, nr.25 subsol, Corp 2.

Art.2. Prețul chiriei va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cariova nr.214/2007 referitoare la aprobarea tarifelor de bază minime/mp aferente spațiilor cu altă destinație din fondul locativ de stat.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Asociația Chinologică Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Dan Adrian CHERCIU