Hotărârea nr. 141/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 141 privind repartizarea, în vederea închirierii, către Dorogea Adrian Lucian, aunei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe deinvestiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.8

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 141

privind repartizarea, în vederea închirierii, către Dorogea Adrian Lucian, a

unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.117943/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, către Dorogea Adrian Lucian, a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile  art.72 din Legea Locuinței nr.114/1996,

republicată, modificată și completată, art.8, alin.1 și 4 din Legea nr.152/1998,

republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art.15, alin.9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.165/2008 și Titlului IX, Capitolul V Contractul de locațiune din Codul civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3 și art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Dorogea Adrian Lucian, a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere pentru locuința identificată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dorogea Adrian Lucian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU