Hotărârea nr. 140/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 140 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prinAgenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a locuinţelor proprietate privată a municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.140

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin

Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.117918/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Legii nr.85/1992, republicată, privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.123 alin.1 și 2, art.45, alin.3 și art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.140/2012

REGULAMENT

DE VANZARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L. ȘI A LOCUINȚELOR PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea cadrului general si a procedurii privind vânzarea locuințelor construite prin A.N.L. și a locuințelor proprietate privată a Municipiului Craiova.

Art.2 Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale in domeniu, dupa cum urmeaza:

 • - Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • - H.G. nr.962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • - Ordinul nr.165/31.01.2012 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2012, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;

 • - Legea nr.85/1992, modificată prin Legea nr.244/2011 privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat ;

 • -     Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

 • 1.     locuințe construite prin A.N.L. - locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii nr.152/1998 - privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ- teritoriale in care acestea sunt amplasate ( art. 8 alin.2 din legea nr. 152/1998, republicata);

 • 2. solicitant - persoana fizica, titulara contractului de inchiriere si/sau persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii;

 • 3. amortizare (A) - valoarea calculata in conformitate cu prevederile art.10, alin.2, lit. d din legea nr. 152/1998, republicata - privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3471/2008, de la data punerii in functiune a locuintei ANL pana la momentul vanzarii acesteia, iar perioada de amortizare este calculata conform anexei 16 din H.G. 962/ 2001;

 • 4.data punerii in functiune a locuintelor ANL- data incheierii Protocolului de Predare-Primire intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si Agentia Nationala pentru Locuinte.

 • 5. comision (C) - venit la bugetul local al Municipiului Craiova, reprezentând 1% din valoarea de vanzare a locuintei, suma ce se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare al acesteia (art. 10 alin. 2, lit. d din legea 152/1998, republicata);

 • 6. valoarea de inlocuire (Vi) - valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte (art. 10 alin. 2, lit. d din legea 152/1998, republicata ) ;

 • 7. valoarea de vanzare a locuintei pentru tineri destinată închirierii (Vv)-valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize ( casa scarii, spatiu tehnic - centralele termice ), diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia (art. 10 alin. 2, lit. d din legea nr. 152/1998, republicata);

 • 8. pretul de vanzare al locuinței (Pv)- la valoarea de vanzare calculata conform pct. 7 se adauga comisionul de 1% din valoarea de vanzare a locuintei (art.10, alin. 2, lit. d din legea nr. 152/1998, republicata);

 • 9. venitul familiei - venitul mediu pe membru de familie la data vânzării, al titularului contractului de închiriere a locuinței, care să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie (art.10, alin. 2, lit. g din Legea nr. 152/1998, republicata);

 • 10. locuinta - constructie fara teren.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L.

Art.4 Locuințele construite prin A.N.L. reprezintă locuințe pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.5 Locuințele prevazute la art.4, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere si/ sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condițiile legii, numai la solicitarea acestora.

Art.6 Vânzarea acestor locuințe se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat coroborate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.7 Vânzarea locuințelor construite prin A.N.L. se realizează la solicitarea persoanelor menționate la art.5 după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.

Art.8 Vanzarea menționată va face obiectul Contractului de Vânzare -Cumpărare, conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Regulament .

Art.9 (1) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile art.8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicata, se vând solicitanților care îndeplinesc la data formularii cererii de cumpărare conform Anexei nr.2 la prezentul regulament, următoarele condiții obligatorii:

 • - titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță;

 • - venitul mediu brut pe membru de familie, la data vânzării, al titularului contractului de inchiriere, să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie.

 • -      titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

 • -  contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum și la data vânzării;

 • -  să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie și întreținere.

 • (2) Actele necesare pentru cumparare sunt conform Anexei nr.3 la prezentul regulament.

Art.10 (1) Valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe.

 • (2) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabilește anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului.

 • (3) In cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc.

Valoarea de vanzare a locuintei se determina dupa formula :

Vv = Vi/mp/an x Sconstruita efectiv — A

Sconstruita efectiv = S utila a locuintei (Su) + Cota parte indiviza (Cpi) Cpi = Su a fiecarui apartament/totalul suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor A = Cota de amortizare x Valoarea de intrare a locuintei

CA = 100/durata normala de functionare

 • (4) Pretul de vanzare a locuintei se compune din valoarea de vanzarea a locuintei la care se adauga un comision de 1% din aceasta, acesta determinandu-se dupa formula:

Pv = Vv + C

C = Vv x 1%

 • (5) Pretul de vanzare al locuintei se achita integral la data incheierii contractului de vanzare cumparare, din sursele proprii ale solicitantului si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate.

Art.11 Locuintele construite prin A.N.L. nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna in cartea funciara concomitent cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii.

Art.12 Prin exceptie, de la prevederile art.11, locuintele pot face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit, care finanteaza achizitia acestor locuinte, institutii definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, actualizata- privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Institutiile de credit, mentionate mai sus, vor putea valorifica locuintele si anterior expirarii termenului de 5 ani prevazuti la art.11, pe calea executarii silite, in conditiile legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarii imobilului.

CAPITOLUL III - PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINȚELOR CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art.13 Locuințele ce aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova reprezintă locuințe repartizate în condițiile Legii Locuinței nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.14 Locuințele prevăzute la art.13, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere si/ sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condițiile legii, numai la solicitarea acestora.

Art.15 Vânzarea acestor locuințe se realizează în conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.c, alin. 5 lit.b, art.123 alin.1 si 2 si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare.

Art.16 Vanzarea menționată va face obiectul Contractului de Vanzare -Cumpărare, conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr.4 la prezentul Regulament.

Art.17 (1) Locuințele ce aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova, repartizate în condițiile Legii nr.114/1996, republicata, se vând solicitanților care îndeplinesc la data formularii cererii de cumpărare conform Anexei nr.2 la prezentul regulament, următoarele condiții obligatorii:

- titularul și membrii majori ai familiei înscriși în contractul de închiriere, să nu fi vândut o locuință după 01.01.1990, să nu dețină locuință proprietate personală inclusiv casă de vacanță;

 • -  titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia -soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

 • -  contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum și la data vânzării;

 • -  să nu aibă debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie și întreținere.

 • (2) Actele necesare pentru cumparare sunt conform Anexei nr.3 la prezentul regulament.

Art.18 (1) Valoarea de vanzare pentru locuintele proprietate privata a Municipiului Craiova se stabileste de autoritatea administratiei publice locale, in baza evaluarii realizate de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, selectionata potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Rapoartele de evaluare vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.19 Locuințele pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata în rate a prețului pe o perioadă de 15 ani și un avans de 30%.

Art.20 In conformitate cu dispozitiile art.1828 Cod civil, chiriasul are drept de preemtiune la cumpararea locuintei.

Art.21 Vanzarea se va face prin negociere directa, avand ca pret de pornire pretul stabilit prin raportul de evaluare.

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII TRANZITORII SI FINALE

Art.22 (1) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL sunt destinate, exclusiv finantarii constructiei de locuinte.

Art.23 (1) Sumele reprezentand valoarea de vanzare a locuintelor ANL se incaseaza initial in contul Primariei Municipiului Craiova, apoi se vor vira in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte in vederea finantarii programului de locuinte pentru tineri.

(2) Sumele reprezentand comisionul de 1% aplicat valorii de vanzare a locuintelor ANL se incaseaza si se constituie venituri ale bugetului local al Municipiului Craiova.

Art.24 Sumele încasate din avans și din ratele lunare ale prețului pentru locuințele proprietate privată a Municipiului Craiova, se varsă integral la bugetul municipiului.

Art.25 Autoritatea publica locala, prin Directia Economico- Financiară, va comunica, lunar - pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara, Agentiei Nationale pentru Locuinte, situatia privind sumele incasate/virate reprezentand valorile de vanzare ale locuintelor ANL in vederea conducerii evidentelor prevazute de Legea nr. 152/1998 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.26 Vanzarea fiecarei unitati locative va face obiectul unei hotarari de Consiliu Local.

Art.27 Autoritatea publica locala - prin structurile abilitate va initia procedurile legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari la nivelul imobilelor ANL, dupa vanzarea unui numar de cel putin 3 unitati locative din imobil.

Art.28 Contractele de vanzare- cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 152/1998- privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, Legea 85/1992, modificată, Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt lovite de nulitate absoluta.

Art.29 Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija prefecților.

Art.30 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan Adrian CHERCIU

Anexa 1

Municipiul Craiova

Primaria Municipiului Craiova Nr............/............................

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

pentru locuinte ANL

 • I. PARTILE CONTRACTANTE:

Intre subsemnatii

Statul Roman prin Consiliul Local al Municipiului Craiova conform art. 4 alin(8) din Legea 152/1998 - republicată și actualizată privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuinte cu sediul in Craiova, Strada A.I.Cuza nr.1, avand codul fiscal_________,

reprezentat prin Primar Lia Olguta Vasilescu, in calitate de VANZATOR,

si

................casatorit (a) cu ..............................sub regimul comunității legale de bunuri (sau alt regim__) domiciliat(a) in Craiova,

str......................................., nr............, bl............., ap........., jud.

Dolj,

CNP........................................, BI (CI) seria........nr............ eliberat de

......................, la data

de................, titular al Contractului de închiriere nr........ din .................,

eliberat de...................,in calitate de CUMPARATOR,

s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 1. Obiectul prezentului contract il constituie transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței ANL situate in..........................proprietatea privata a

Statului Român, compusă din...........cameră/e și dependințe, cu suprafața construită de

........mp și suprafața utilă de______, transmițându-se și cota de___%, respectiv___mp din părțile comune aferente, în coproprietate forțată cu ceilalți coproprietari. Părțile comune au suprafața totală de _____, sunt identificate cu numărul cadastral ___ și

înscrise în CF nr. _____ a localității Craiova.

Art.2. Locuinta ANL, se află în zona ____, are numărul cadastral _____ și este

înscris în CF nr.............., a localității Craiova.

Art.3. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achiziționează de la vânzător dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare descrise la art.2.

Art. 4. Vânzarea proprietății imobiliare descrise la art.2 este reglementată prin:

 • • Legea 152/1998 - republicată și actualizată privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

 • • H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte;

 • • Ordinul nr. 906/28.01.2011- privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2011, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri;

 • • Legea nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuințe și spații cu alta destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, modificată;

 • • OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

- Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

 • • Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice.

Vânzătorul a dobândit proprietate conform _______, iar Consiliul Local al

municipiului Craiova este împuternicit să vândă conform _______

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art.5. Pretul de vanzare al locuintei ANL, descrisa la art.2. este de ....................... Euro, reprezentand .................................... lei, la cursul BNR de.........lei/1Eur, comunicat pentru data de..................... și este calculat conform

Legii nr.152/1998, republicată.

Art.6. (1) Cumparatorul declară că a achitat integral prețul de vânzare al locuinței ANL, în suma de.....................lei, până la data semnării prezentului

contract, în numerar la Direcția Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova conform chitanței nr. ____ sau prin virament bancar, în contul vânzătorului,

Consiliul Local al Municipiului Craiova, CIF, cont IBAN nr................................

deschis la Trezoreria Craiova, conform O.P. nr. ________.

(2)Cumparatorul a achitat suma de ____ reprezentând avans conform

_______ și se obligă să achite restul de preț prin credit acordat de _____ în baza contractului de credit _______, prin virament bancar, în contul vânzătorului, Consiliul

Local al Municipiului Craiova, CIF, cont IBAN nr................................ deschis la

Trezoreria Craiova în termen de 5 zile bancare de la data înscrierii prezentului contract în cartea funciară.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art.7. Transmiterea de drept și de fapt se face începând de azi, data autentificării prezentului contract iar predarea imobilului, adică punerea lui la dispoziția cumpărătorilor, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, conform art.1685 Cod Civil s-a făcu la data de _____, data

încheierii contractului de închiriere.

Art.8. De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile si riscurile trec asupra Cumparatorului.

V. GARANTII

Art.9. Vânzătorul garantează cumpărătorii contra evicțiunii și viciilor, conform art. 1695 și art. 1707 Cod Civil.

Art.10.Cumpărătorul are obligația de a verifica starea în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Art.11. Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. _____ din data de ____ , eliberat de Primăria

Municipiului Craiova Direcția de Impozite și Taxe, datoriile la întreținere sunt achitate, așa cum rezultă din dovada nr. /_____eliberată de Asociația de Proprietari nr.

____ din Craiova, iar cumpărătorii se obligă să preia debitele aferente la SC CEZ VÂNZARE SA.

Art.12. Vânzătoarul, declară sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, privind falsul în declarații, că nu este în niciuna dintre situațiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde și că bunul imobil ce formează obiectul prezentului înscris nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale sau proceduri de expropriere și nu face obiectul unui patrimoniu de afectațiune, este proprietatea noastră, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane sau încheiate pacte de opțiune sau promisiuni de vânzare cumpărare a acestui bun, niciun terț nu are drept de preemțiune în ceea ce privește imobilul sau părți din acesta (sau orice drept asupra acestora, în tot sau în parte), nu este sechestrat, grevat de sarcini și urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil și nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau insesizabilitate legală sau convențională.

Art.13. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. _____ din data de ______, eliberat de Biroul de cadastru și publicitate

imobiliară Craiova.

Art.14. Pentru acesta locuinta s-a întocmit certificatul de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr. ____ din data de _____, certificat întocmit de inginer auditor

energetic ____, conform căruia imobilul este clasificat în clasa energetică ___.

Art.15. (1) In cazul in care, plata pretului se face prin credit bancar, iar plata nu se efectueaza in termen de 5 zile bancare de la data inscrierii in cartea funciara a prezentului contract, prezentul contract se rezolutioneaza de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si alta formalitate si fara interventia instantei judecatoresti in virtutea acestui pact comisoriu.

(2) In situatia prevazuta la alin.1, cumparatorul se obligă sa suporte costurile privind radierea tuturor sarcinilor existente, cheluielile privind rezolutiunea contractului de vanzare cumparare precum si cheltuielile privind inscrierea dreptului de proprietate al Statului Roman in CF nr. ___ a localității Craiova;

 • (3) Prezentul contract va fi autentificat la notarul public agreat de parti.

 • (4) Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract, inclusiv cele pentru înscrierea prezentului contract în cartea funciară, cele pentru obținerea certificatului de performanță energetică și a altor documente necesare perfectării contractului sunt suportate de cumpărător.

VI. OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI a. OBLIGATIILE VANZATORULUI

Art.16. Vanzatorul isi da acordul expres ca in baza contractului de vanzare-cumparare sa înscrie dreptul de proprietate în favoarea cumpărătorului în CF nr ___ a

localității Craiova a imobilului situat in......................... compusă din ...........

cameră/e și dependințe, cu suprafața construită de........mp și suprafața utilă de______,

identificat cu numărul cadastral______precum și a cotei de %, respectiv mp din

părțile comune aferente, în coproprietate forțată cu ceilalți coproprietari. Părțile comune au suprafața totală de _____, sunt identificate cu numărul cadastral ___ și înscrise în CF

nr. _____ a localității Craiova;

b. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Art.17. Cumparatorul se obligă sa dea toate declaratiile, sa intocmeasca si sa depuna toate documentele care sunt necesare pentru inregistrarea prezentului contract in Cartea Funciara.

Art.18. Cumparatorul se obligă sa achite, in conditiile legii, toate obligatiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, conform prezentului contract.

Art.19. Cumparatorul se obligă sa achite contravaloarea proprietatii imobiliare la termenul si in conditiile stabilite la art.5, art.6 din prezentul contract.

Art.20. De la data transferului dreptului de proprietate, cumparatorul datoreaza impozitul pe proprietate, stabilit si calculat in conditiile prevazute de legislatia in vigoare

Art.21. Responsabilitatea pentru declararea imobilului in vederea stabilirii obligatiilor fiscale revine in totalitate cumparatorului, inclusiv pentru virarea acestora in termen conform legislatiei in vigoare.

Art.22. Cumparatorul se obliga sa depuna dovada venitului mediu pe membru de familie la data vanzarii.

Art.23. Partile contractante se obliga reciproc, explicit si in scris, sa transmita toate obligatiile si drepturile rezultand din acest contract asupra succesorilor de drept.

VII. INTERDICTII

Art.24. Imobilul identificat la art.2, nu poate face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va nota în cartea funciara, pe cheltuiala cumpărătorului, in conditiile legii. Prin exceptie, locuintele pot face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit definite conform O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care finanteaza achizitia acestor locuinte. Institutiile de credit vor putea valorifica locuintele si anterior expirarii termenului de 5 ani, pe calea executarii silite, in conditiile legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarii locuintelor.

VIII. ALTE CLAUZEi.

Art.25. Pretul locuintei se achita integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din sursele proprii ale cumparatorului si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate.

IX. REZOLUTIUNEA SI NULITATEA CONTRACTULUI

Art.26. încheierea prezentului contract de vanzare - cumparare, cu incalcarea dispozitiilor art.8 alin(3) si dispozitiile art.10 din Legea 152/1998, republicata privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art.27. Prezentul contract se rezolutioneaza de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si alta formalitate si fara interventia instantei judecatoresti in situatia 9

in care cumparatorul nu achita pretul prevazut la art.5 si/sau art.6 in termen de 3 zile bancare de la data autentificarii prezentului contract si nu indeplineste conditiile prevazute de art.15 alin.2 din prezentul contract.

Art. 28 (1)Costurile prin radierea dreptului de proprietate al Cumpăratorului din Cartea Funciara si restabilirea situatiei anterioare in favoarea Statului Roman revin in totalitate Cumparatorului

(2) Pentru recuperarea sumelor mentionate la Art.27 vanzatorul va initia procedurile de executare silita prevazute pentru recuperarea creantelor bugetare conform O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

X. FORTA MAJORA

Art.29. Forta majora legal invocata si dovedita, apara de raspundere partile, cu obligatia instiintarii in termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Redactat la _________, în 6 exemplare din care ___ exemplar pentru Cartea

Funciară, pentru VANZATOR si___pentru CUMPĂRĂTOR și .

VANZATOR, CUMPARATOR, CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CRAIOVA

P R I M A R

Lia Olguta Vasilescu

Anexa 2


CERERE CUMPĂRARE LOCUINTA


Doamna Primar,


Subsemnatul(a)________________________________

___________________, Str. ______________________, Nr. _____, ____, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.________


domiciliat(ă)         în

Bl. _____, Sc. _____, Ap.

____ ____, valabil până la


data de___________________, va rog să-mi aprobați cumpărarea locuinței


Pentru tineri destinată închirierii (ANL) Proprietate privată a Municipiului Craiova


situată în localitatea _____________________, Str. ______________________, Nr. _____, Bl.

_____, Sc. _____, Ap. ____, compusă din ______ camere.

Telefon de contact:____________________


Data ___/___/____


Semnătura _________________


Doamnei Primar al Municipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                 Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.prima ria cr aiova . r o


Anexa 3

ACTE NECESARE CUMPĂRĂRII LOCUINTEI PENTRU TINERI DESTINATE

ÎNCHIRIERII/PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 1. Cerere (se obține după verificarea actelor de către Serviciul Administrare Locuințe și Control Asociații de Proprietari cu sediul în Craiova, Strada A.I.Cuza, nr.1 );

 • 2. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să conțină venitul net realizat anterior lunii în care se efectuează cererea de cumpărare/anterior lunii în care se materializează vânzarea-pentru soț, soție și membri majori ai familiei menționați în contract ( se depune pentru cumpărarea locuințelor construite prin programe ANL);

 • 3. Declarație notarială - pentru soț, soție și membri majori ai familiei menționați în contract, cu următorul text:

”Nu dețin, nu am deținut o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță”.

 • 4. Certificat de rol de la Primăria Municipiului Craiova - Directia Impozite si Taxe (cu sediul în Piata Centrala) - pentru soț, soție și membri majori ai familiei menționați în contract;

 • 5. Adeverință eliberată de Asociația de locatari din care să rezulte achitarea la zi a cheltuielilor de întreținere;

 • 6. Contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum și la data vânzării;

 • 7. Copie xerox dupa actul de nastere si actul de identitate - pentru soț, soție și membri majori ai familiei menționați în contract.

Anexa 4

Municipiul Craiova

Primaria Municipiului Craiova

Nr............/............................

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

pentru locuinte proprietate privată a Municipiului Craiova

 • I. PARTILE CONTRACTANTE:

Intre subsemnatii

Municipiul Craiova cu sediul in

Craiova, Strada A.I.Cuza nr.1, avand codul fiscal_________, reprezentat prin

Primar Lia Olguta Vasilescu, in calitate de VANZATOR,

si

................căsătorit (a) cu ..............................sub regimul comunității legale de bunuri (sau alt regim__)domiciliat(a) in Craiova,

str......................................., nr............, bl............., ap........., jud.

Dolj,

CNP........................................, BI (CI) seria........nr............ eliberat de

......................, la data

de................, titular al Contractului de închiriere nr........ din .................,

eliberat de...................,in calitate de CUMPARATOR,

s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 1. Obiectul prezentului contract il constituie transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței situate in......................... compusă din ...........

cameră/e și dependințe, cu suprafața construită de........mp și suprafața utilă de______,

transmițându-se și cota de ___ %, respectiv ___ mp din părțile comune aferente, în

coproprietate forțată cu ceilalți coproprietari. Părțile comune au suprafața totală de _____, sunt identificate cu numărul cadastral ___ și înscrise în CF nr. _____ a localității Craiova;

Art.2. Locuinta se află în zona ____, are numărul cadastral _____ și este înscris

în CF nr.............., a localității Craiova,

Art.3. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achiziționează de la vânzător dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare descrise la art. 2.

Art. 4. Vânzarea proprietății imobiliare descrise la Art. 2 este reglementată prin:

- Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

Vânzătorul a dobândit proprietatea conform _______, iar Consiliul Local al

municipiului Craiova este împuternicit să vândă conform _______

 • III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art.5. Pretul de vanzare al locuinței, descrisa la art.2. este de.......................,

conform Procesului Verbal nr......., din care s-a incasat de la cumparator suma de

.................reprezentand avansul de 30%, conform chitantei nr........urmand ca diferenta de ..........să o incaseze in rate lunare pe o perioada de 15 ani potrivit prevederilor H.C.L.

nr.....si a Procesului Verbal incheiat la data de si inregistrat sub nr.........

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art.6. (1) Transmiterea de drept, de fapt se face începând de azi, data autentificării prezentului contract iar predarea imobilului, adică punerea lui la dispoziția cumpărătorilor, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, conform art.1685 Cod Civil s-a făcut la data de _____, data

încheierii contractului de închiriere.

(2) Prezentul contract se consideră desființat de drept fără somație și punere în întârziere a cumpărătorului, în cazul neplății diferenței de preț potrivit prevederilor H.C.L.......nr și a procesului verbal încheiat la data de și înregistrat sub nr.........,

părțile fiind de acord cu rezoluțiunea prezentului contract și repunerea lor în situația anterioară, cu pierderea sumei deja achitate.

Art.7. De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile si riscurile trec asupra Cumparatorului, cu obligatia acestuia de a declara proprietatile imobiliare in vederea stabilirii obligatiilor fiscale, în termen de 30 zile de la data întocmirii prezentului contract.

V. GARANTII

Art.8. Vânzătoarul garantează cumpărătorii contra evicțiunii și viciilor, conform art. 1695 și art. 1707 Cod Civil.

Art.9. Cumpărătorii au obligația de a verifica starea în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Art.10. Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. _____ din data de ____ , eliberat de Primăria

Municipiului Craiova Direcția de Impozite și Taxe, datoriile la întreținere sunt achitate, așa cum rezultă din dovada nr. ___ /____ eliberată de Asociația de Proprietari nr. ___

____ din Craiova, iar cumpărătorii se obligă să preia debitele aferente la SC CEZ VÂNZARE SA.

Art.11.Vânzătorul, declară sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, privind falsul în declarații, că nu este în niciuna dintre situațiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde și că bunul imobil ce formează obiectul prezentului înscris nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale sau proceduri de expropriere și nu face obiectul unui patrimoniu de afectațiune, este proprietatea noastră, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane sau încheiate pacte de opțiune sau promisiuni de vânzare cumpărare a acestui bun, niciun terț nu are drept de preemțiune în ceea ce privește imobilul sau părți din acesta (sau orice drept asupra acestora, în tot sau în parte), nu este sechestrat, grevat de sarcini și urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil și nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau insesizabilitate legală sau convențională.

Art.12. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. _____ din data de ______, eliberat de Biroul de cadastru și publicitate

imobiliară Craiova.

Art.13. Pentru acestă locuință s-a întocmit certificatul de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr. ____ din data de _____, certificat întocmit de inginer auditor

energetic ____, conform căruia imobilul este clasificat în clasa energetică ___.

Art.14. La data autentificarii prezentului contract cumparatorul se obliga, in conditiile legii, sa inscrie, in cartea funciara, pe cheltuiala proprie ipoteca legala pentru restul de preț datorat precum și a interdicției de instrainare, până la achitarea integrală a prețului.

Art.15. Prezentul contract va fi autentificat la notarul public agreat de parti.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract, inclusiv cele pentru înscrierea prezentului contract în cartea funciară, cele pentru obținerea certificatului de performanță energetică și a altor documente necesare perfectării contractului sunt suportate de cumpărător.

 • VI. OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI

a. OBLIGATIILE VANZATORULUI

Art.16. Vanzatorul isi da acordul expres ca in baza contractului de vanzare-cumparare sa înscrie dreptul de proprietate în favoarea cumpărătorului în CF nr ___ a localității Craiova a imobilului situat in......................... compusă din ...........

cameră/e și dependințe, cu suprafața construită de........mp și suprafața utilă de______,

identificat cu numărul cadastral _____ precum și a cotei de ___ %, respectiv ___ mp din

părțile comune aferente, în coproprietate forțată cu ceilalți coproprietari. Părțile comune au suprafața totală de _____, sunt identificate cu numărul cadastral ___ și înscrise în CF

nr. _____ a localității Craiova;

b. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Art.17. Cumparatorul se obligă sa dea toate declaratiile, sa intocmeasca si sa depuna toate documentele care sunt necesare pentru inregistrarea prezentului contract in Cartea Funciara.

Art.18. Cumparatorul se obligă sa achite, in conditiile legii, toate obligatiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, conform prezentului contract.

Art.19. Cumparatorul se obligă sa achite contravaloarea proprietatii imobiliare la termenul si in conditiile stabilite la art.5, din prezentul contract.

Art.21. De la data transferului dreptului de proprietate, cumparatorul datoreaza impozitul pe proprietate, stabilit si calculate in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Art.22. Responsabilitatea pentru declararea imobilului in vederea stabilirii obligatiilor fiscale revine in totalitate cumparatorului, inclusiv pentru virarea acestora in termen conform legislatiei in vigoare.

Art.23. Partile contractante se obliga reciproc, explicit si in scris, sa transmita toate obligatiile si drepturile rezultand din acest contract asupra succesorilor de drept.

VII. INTERDICTII

Art.24. Imobilul identificat la art.2, nu poate face obiectul unor acte de dispozitie intre vii până la achitarea integrală a prețului. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara, pe cheltuiala cumpărătorului, in conditiile legii.

VIII. FORTA MAJORA

Art.25. Forta majora legal invocata si dovedita, apara de raspundere partile, cu obligatia instiintarii in termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Redactat la _________, în 6 exemplare din care ___ exemplar pentru Cartea

Funciară, ___ pentru VANZATOR si ___ pentru CUMPARATOR.

VANZATOR, CUMPARATOR, MUNICIPIUL CRAIOVA

P R I M A R,

Lia Olguta Vasilescu