Hotărârea nr. 139/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 139 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova şi a Regulamentului deorganizare şi funcţionare a acesteia

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.139

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012.

Având în vedere raportul nr.113247/2012 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.7/2011;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e și art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.139/2012

COMPONENȚA

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova

NUME, PRENUME

FUNCȚIA

CALITATEA IN CADRUL COMISIEI

LIA OLGUTA VASILESCU

PRIMAR

PREȘEDINTE

FLORENTIN TUDOR

VICEPRIMAR

VICEPREȘEDINTE

NICOLETA MIULESCU

SECRETAR

MEMBRU

ELENA RIZA

P. ARH. SEF.PRIMARIA CRAIOVA

MEMBRU

RADU ILIE PAPPA

ARHITECT SEF CONSILIUL JUDETEAN

MEMBRU

DELIA CIUCA

FILOLOG

MEMBRU

DANIEL GREBLESCU

ING. CONSTRUCTOR

MEMBRU

MITRITA CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL COMPANIA DE APA OLTENIA

MEMBRU

NICOLAE DEGERATU

DIRECTOR R.A. TERMOFICARE

MEMBRU

ȘTEFAN DUMITRESCU

SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL -

Punct de lucru Craiova

MEMBRU

ION MATEI

SC CEZ DISTRIBUTIE SA

MEMBRU

CONSTANTIN POPA

SC ROMTELECOM SA

MEMBRU

ADRIANA CÎMPEANU

DIRECTOR - DIR.PATRIMONIU -PRIMARIA CRAIOVA

MEMBRU

FLORIN ROGNEANU

DIRECTOR MUZEUL DE ARTA

MEMBRU

MARCEL BERENDEI

DIRECȚIA MONUMENTE ISTORICE

MEMBRU

BOGDANA POLIZU

MEMBRU R.U.R

MEMBRU

NICOLETA PÂRVĂNESCU

MEMBRU R.U.R

MEMBRU

ADRIANA CISMARU

MEMBRU R.U.R

MEMBRU

IONESCU RADU

PRESEDINTE FILIALA OLTENIA O.A.R.

MEMBRU

STELA MIHAELA ENE

SEF SERVICIU URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA

SECRETAR COMISIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan Adrian CHERCIU